Грижа в дома в община Самоков | Община Самоков

Грижа в дома в община Самоков

grija

О Б Я В А

 ОБЩИНА  САМОКОВ стартира проект „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА САМОКОВ”

                                                            по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Продължителност на проекта от 16.01.2023г. до 16.03.2024 г.

 

От  16.01.2023 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални    услуги в домашна среда в община Самоков:

                  

Целта  на проекта е да се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.),които да създадат условия за подобряване качеството на живот на целевата група. Услугите ще бъдат предоставяни  за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип /медицински специалист, рехабилитатор, социален работник, психолог и работници–доставки по домовете/. Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

Кандидатите,  които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския съюз,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

 

 • Хора с увреждания;
 • Хора с хронични заболявания;
 • Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация;
 • Възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване;

Потребителите ще бъдат класирани, след извършена оценка от специалист и класиране.

Желаещите да ползват услугите, подават в Община Самоков следните документи:

УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА / до 16.03.2024 г./ Забележка: заявления за кандидатстване могат да се подават през целия период на договора/.

Одобрените потребители ще бъде уведомени за включването им в проекта от диспечера, назначен по проекта.

Документите на потребителите, желаещи да ползват услугите по Проект „Грижа в дома  в община Самоков” се  подават в сградата на Община Самоков, Деловодство –  ет. 1 или на електронна поща: silvy_an@abv. bg   и g_vidinova@abv.bg.

Информация и документи за кандидатстване можете получите в сградата на Община Самоков с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №34 или на сайта на Община Самоков – www.samokov.bg

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден от 13:30 часа до 16:30 часа тел: 0879 317 230 – Силвия Ангелова 0886795704 – Гергана Видинова

Дата на публикуване 07.02.2023 г.

*********************************************************

О Б Я В А

ОБЩИНА  САМОКОВ стартира проект „ГРИЖА В ДОМА  В ОБЩИНА САМОКОВ”

                                                            по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Продължителност на проекта от 16.01.2023г. до 16.03.2024г.

 

От  16.01.2023 г. започва кандидатстване и подбор на персонал по изброените позиции :

 1.      Домашни санитари – Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Поддържане на личната хигиена на потребителите (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); Поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; Допълнителни дейности. 

2.      Медицински сестри –  заетост 4 часа/ден. Степен на завършено образование – висше/полувисше; Специалност –  медицинска сестра; Професионален опит – 3 години.Кратко описание на длъжността: Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; Полагане на медицински и здравни грижи и дейности, според потребностите на всяко от лицата; Манипулации за лечение на здравословни проблеми; Оказване на спешни и други дейности. 

3.      Рехабилитатор –  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – висше/полувисше; Специалност –  медицински рехабилитатор; Професионален опит – 3 години.Кратко описание на длъжността: Профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност. Оказване на помощ при придвижване в дома и домашна рехабилитация. 

4.      Работници, изпълняващи доставки по домовете –  заетост 4 часа/ден. Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за закупуване на лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); Съдействие за неотложни административни услуги. Други допълнителни дейности. 

5.      Психолог-  заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – бакалавър или магистър; Специалност –  психология; Професионален опит – 3 години. Кратко описание на длъжността: Предоставя психологическа подкрепа и психологическо консултиране на лицата от целевите групи по проекта; подкрепа при  идентифициране на проблеми при кризисни ситуации, конфликти, демотивация, загуба и други. Насърчава комуникацията и поддържането на социални контакти. Участва в дейността по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги.  

6.      Социален работник –  на граждански договор; Степен на завършено образование – бакалавър или магистър; Специалност –  социални дейности; Професионален опит – 3 години.  Кратко описание на длъжността: Изготвя индивидуална оценка на състоянието и потребностите на кандидат-потребителите. Провежда супервизия на наетия персонал за преодоляване на трудности при проблемни ситуации, разрешава възникнали конфликти меджу персонала и потребителите или техните близки..

7.      Лекар –  на граждански договор; Степен на завършено образование – магистър; Специалност – медицина,; Придобита правоспособност – лекар ; Професионален опит – 3 години.  Кратко описание на длъжността: Изготвя индивидуална оценка на състоянието и потребностите на кандидат-потребителите. Извършва консултации и домашни посещения на потребителите при нужда; Дава здравни съвети. Изготвя индивидуални режими на хранене и съвети за поведение на потребителите, съгласно индивидуалните им потребности. 

8.      Диспечер – заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – средно;  Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Подпомага координатора в дейността по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги. Осъществява връзка и координация между  потребителите, управленски екип, медицинските сестри, домашните санитари и екипа за организация и управление на проекта. Приема заявления, участва при необходимост в извършването на индивидуална оценка на потребностите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, участва в екипи срещи; извършва директна работа с потребителите; води и съхранява документацията по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги по проекта, с прилежащите документи съгласно изискванията.

9.      Координатор – заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – средно;  Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Организира и координира цялостната дейност на наетите лица, предоставящи здравно-социалната услуга в дома на потребителите. Дава конкретни насоки и задачи във връзка с изпълнение на услугите. Приема и проверява и заверява документите на наетия персонал във връзка с отчетността на извършената работа.

10.  Домакин – склад – заетост 4 часа/ден; Степен на завършено образование – средно;  Професионален опит – не се изисква.Кратко описание на длъжността: Грижи се за ресурсното обезпечаване на предоставяните услуги. Отговаря за приемането, съхранението и обработването на складови документи, във връзка с закупени материали.

11.  Шофьор – заетост 8 часа/ден; Степен на завършено образование – средно; Документ за правоуправление; Професионален опит – 3 години.Кратко описание на длъжността: Транспортира членовете на работния екип на „Грижа в дома в община Самоков” до  потребителите  по зададени маршрути. Изпълнява своевременно поставените задачи, свързани с транспортното обслужване. Следи за изправността на повереното му МПС и навреме сигнализира за необходими ремонти, за извършването на годишния технически преглед в съответните срокове и познава изискванията на текущото поддържане и обслужване на автомобила преди, по време и след движение. Познава и спазва безусловно Правилника и Закона за движение по пътищата.  

Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

 • първи етап – подбор по документите
 • втори етап – интервю с одобрените кандидати.

            Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие по образец  (Приложение 1);
 • Автобиография ;
 • Декларация за обработка на лични данни по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност  (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от основен трудов договор – (когато е приложимо)
 • Копие от свидетелство за управление на МПС (за длъжност шофьор)

            Начин  на провеждане на подбора:

– Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

– Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Място и срок за подаване на документите

Документите на кандидатите за обявените длъжности  се подават в сградата на Община Самоков, Деловодство –  ет. 1 или на електронна поща: silvy_an@abv. bg   и g_vidinova@abv.bg

Информация и документи за кандидатстване можете получите в сградата на Община Самоков с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №34 или на сайта на Община Самоков – www.samokov.bg

За допълнителна информация тел: 0886 795 704 – Гергана Видинова

Дата на публикуване 07.02.2023 г.

*********************************************************