Ред и условия за издаване на пропуск за платено и/или безплатно паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, в обхвата на „Синя зона” на територията на община Самоков | Община Самоков

Ред и условия за издаване на пропуск за платено и/или безплатно паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, в обхвата на „Синя зона” на територията на община Самоков

Ред и условия за издаване на пропуск за платено и/или безплатно паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, в обхвата на „Синя зона” на територията на община Самоков:

1. Право за получаване на пропуск за платено и/или безплатно паркиране на автомобилите по постоянен и /или настоящ адрес на собствениците им или ползващите МПС, имат лица, които:

– са собственици или наематели на жилище, попадащо в обхвата на „синя зона”;

– имат постоянен и/или настоящ адрес в обхвата на „синя зона”;

– са собственици или ползващи МПС по силата на право, различно от правото на собственост;

– не притежават гараж или гаражна клетка в жилищен блок или собствен имот, попадащ или в непосредствена близост да зоните за платено паркиране.

2. Пропуск не се издава на собственици на гаражи, които са променили предназначението им.

3. За издаване на пропуск за платено и/или безплатно паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се подава заявление по образец– до кмета на общината.

4. На заявителят се издава пропуск за платено и/или безплатно паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес, в който се вписва марка, модел и регистрационен номер на автомобила, и собственик, както и допустимите за паркиране улици, булеварди и паркинги в непосредствена близост до постоянния и/или настоящ адрес. Пропускът дава право за паркиране само в указания обхват.
5. Пропускът се издава на собственика или ползващия МПС по силата на право, различно от правото на собственост безплатно за един автомобил, по постоянен и/или настоящ адрес. За всеки втори и следващ автомобил на лице или лица от живущите на дадения постоянен и/или настоящ адрес се заплаща еднократно такса за една година в размер на 60 лева с ДДС, в общината.

6. Към заявлението се прилага:

– копие от регистрационен талон на автомобила, а когато не е собствен – и пълномощно от собственика за управление на автомобила;

–  декларация от собственика (наемателя) на жилището

7. Пропускът важи само за МПС, за което е издаден.

8. При покупка на ново МПС се издава нов пропуск със срока на валидност на стария.

9. При промяна на постоянния и/или настоящ адрес, лицето се задължава да върне издадения пропуск в администрацията на организацията на която са възложени дейностите.