Ред и условията за издаване на пропуск за платено паркиране „Синя зона-служебен абонамент” | Община Самоков

Ред и условията за издаване на пропуск за платено паркиране „Синя зона-служебен абонамент”

За юридически лица, стопанисващи търговски обекти или банкови институции в зоните с почасово платено паркиране се допуска издаването на пропуск “Синя зона – Служебен абонамент” срещу предварително заплатен абонамент със срок от един месец до една година.
Цената на месечният абонамент за паркиране за конкретно  паркомясто, за часовете от 8 часа до 18 часа в град Самоков е 50 лв., с ДДС, а цената на годишния абонамент за паркиране е 500 лв. с ДДС.
Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват служебни паркоместа в обхвата на „Синя зона” на територията на община Самоков, подават заявление по образец–  до кмета на общината.

На заявителят се издава пропуск за платено паркиране „Синя зона – служебен абонамент”, в който се вписва точно определеното място за паркиране.

Пропускът се издава след заплащане на съответната такса.

За физически лица  служебно ангажирани  в сграда, находяща се  в зоната   с почасово платено паркиране се допуска издаването на пропуск “Синя зона – Служебен абонамент”  срещу предварително заплатен абонамент със срок от един месец до една година.
Цената на месечния абонамент за паркиране на паркомясто, за часовете от 8 часа до 18 часа в град Самоков е 20 лв. с ДДС, а цената на годишния абонамент  е 200 лв. с ДДС.
Физическите лица, служебно ангажирани в сграда, находяща се в зоната с почасово платено паркиране, подават заявление по образец – до кмета на община Самоков.

Към заявлението се прилага:

– копие от регистрационен талон на автомобила, а когато не е собствен – и пълномощно от собственика за управление на автомобила;

– копие от трудов договор, трудова или осигурителна книжка, а за лицата, осъществяващи свободна професия – регистрация в регистър БУЛСТАТ, от които да е видно, че заявителят е служебно ангажиран в сграда, находяща се в „Синя зона”.

На заявителят се издава пропуск, в който се вписва марка, модел и регистрационен номер на автомобила, като и допустимите за паркиране улици или паркинги в непосредствена близост до сградата, където е служебно ангажиран.