Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове | Община Самоков

Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове

Инвестиционното предложение е за изграждане на „ОБОР ЗА КРАВИ, ПТИЦЕФЕРМА И КОНЮШНЯ“ в ПИ с проектен идентификатор 62486.65.109 по КККР на с.Рельово, общ.Самоков, образуван при обединяването на ПИ 62486.65.106 и ПИ 62486.65.108.

Дата на публикуване 14.06.2024 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: “Шивашки цех за производство на автомобилни седалки” в ПИ65231.901.8, УПИ XXI, кв. 313а гр.Самоков

Дата на публикуване 05.06.2024 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: “Склад за безалкохолни напитки и вина” в УПИ V , кв. 316 , ПИ 65231.914.460 гр. Самоков, обш. Самоков.

Дата на публикуване 8.05.2024 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за:Изграждане на „Обор за крави, птицеферма за производство на кокощи яйца за консумация и конюшна” в ПИ 62486.65.106 ККР на с. Рельово, общ.Самоков, 

Дата на публикуване 28.02.2024 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за:Изграждане на „Паркинг, обслужващи обекти, спортни игрища и съоръжения към комплекс „Самелион“ – спортно-възстановителен, медицински и СПА-комплекс, хотел и конферентен център” в УПИ ІІI в кв.304 по регулационен план на гр.Самоков – ново инвестиционно предложение

Дата на публикуване 11.01.2024 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: Изграждане нa ,,Паркинг ,обслужващ обекти, спортни игрища и съоръжения към комплекс “Самелион” – спортно- възстановителен, медицински и СПА-комплекс, хотел и конферентен център” в УПИ III в кв.304 по регулационен план на гр.Самоков

Дата на публикуване 05.01.2024 г

=========================================================

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Дата на публикуване 17.11.2023 г

=========================================================

Решение №СО-169-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

 Дата на публикуване 13.11.2023 г

=========================================================

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Дата на публикуване 13.11.2023 г

=========================================================

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

”ЕВРА-9691”ООД гр. Самоков кв. Самоково бл.10 вх. Б ет. 5 ап. 15, Представител: Атанас Генчев Желев – Управител

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

че има инвестиционно предложение за.. изграждане на цех за дървообработка в УПИ ІV кв. 5 по регулационния план на с. Бели Искър. / ПИ № 03441.2.759по кадастрална карта/

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 За контакти . Атанас Генчев Желев гр. Самоков кв. Самоково бл.10 вх. Б ет. 5 ап. 15 тел. 0887939351/лице, адрес, телефон/

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 Дата на публикуване 09.11.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: “Курортни сгради и къмпинг за кемпери, каравани и палатки”

Дата на публикуване 01.10.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: “Курортни сгради и къмпинг за кемпери, каравани и палатки”

Дата на публикуване 01.10.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: “Изграждане на къмпинг и курортно строителство”

Дата на публикуване 14.09.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци“, в поземлени имоти с идентификатори 65231.901.412 и 65231.901.413, гр. Самоков.

Дата на публикуване 20.07.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: Изграждане нa ,,Bилно селище” в имот, скица на поземлен имот № 15-635176-11.06.2022 г. с идентификатор 47264.75.65.

Дата на публикуване 27.06.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за: „Изграждане на Ваканционно селище – къмпинг за кемпери и каравани с обслужващи сгради” в поземлен имот с идентификатор 00391.147, м. „Караджовица” в землището на с. Алино. Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за:Монтаж на 2 броя подземни резервоари за пропан-бутан и изпарител на територията на предприятие за производство на изделия от експандиран полистирен в УПИ III-7, кв. 312, ПИ 65231.901.7, област София, община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Софийско шосе № 13

Дата на публикуване 01.02.2023 г

=========================================================

ионно предложение за: Реконструкциянарезервоарзапитейно-битово -водоснабдяваненас.Белчин в поземленимот с идентификатор 03767.100.631, изграждане на път за достъп до резервоар през поземлени имоти с идентификатори 03767.100.630 и 03767.41.56 и захранващ водопровод от резервоара до с.Белчин, в сервитута на пътя за достъп.

Дата на публикуване 30.01.2023 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за инсталация за компостиране , в поземлен имот с идентификатор 23491.7.170,  с. Драгушиново, община Самоков

Дата на публикуване 29.12.2022 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за “Изграждане на нов цех за преработка на на мляко от собствено приозводство , изграждане на автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди и закупуването на технологично оборудване”, в поземлен имот с идентификатор 62486.47.42, с. Рельово община Самоков

Дата на публикуване 10.10.2022 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за Пункт за периодични технически прегледи

Дата на публикуване 20.09.2022 г

=========================================================

Уведомление за ивестиционно предложение за Проект за цех за преработка на мляко и биогазова инсталация

Дата на публикуване 13.09.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: Пристрояване и преустройство на съществуваща “Кланица за дребни животни и свине и производство на месни разфасовки” в “Предприятие за производство на месни продукти” в поземлен имот с идентификатор 23491.6.373 , с. Драгушиново, Община Самоков

Дата на публикуване 05.09.2022 г

=========================================================

Решение №СО-96-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване 01.09.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: “Жилищни сгради 1,2,3,4 и 5 с обюествен подземен паркинг – гараж и скалдови помещения ” с местонахождение в УПИ XV-1217, кв. 101, с. Горни Окол, Община Самоков, ПИ с идентификатор 16599.46.1217 по КККР

Дата на публикуване 22.08.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: “Пристрояване и преустройство на съществуваща “Кланица за дребни животни и свине и производство на месни разфасовки” в “Предпиятие за производство на месни продукти””

Дата на публикуване 15.08.2022 г

=========================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 29.07.2022 г. на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – София осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица, до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Предприятие за производство на рибни продукти и деликатеси и готови за консумация кулинарни изделия, в УПИ ХІІ-901.636, кв. 234, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, с възложител ЕТ „Океан – Йордан Дончев”.
Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес:
https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40257 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ No 136, ет. 10, стая 3.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – София.
Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – София, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща riosv@riew-sofia.org

Дата на публикуване 29.07.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: Предприятие за производство на рибни продукти и деликатеси и готови за консумация кулинарни изделия.

Дата на публикуване 12.07.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: жилищна сграда с Автоцентър УПИ III, ПИ65231.908.510 кв.330 гр. Самоков

Дата на публикуване 21.06.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за:построяване на затворен еко комплекс от 8 къщи

Дата на публикуване 20.06.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за:преустройство, пристояване на съществуваща сграда в Цех за преработване и консервирване на продукти от риболов и аквакултури.

Дата на публикуване 20.06.2022 г

=========================================================

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 15 т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004г. г., изм. и доп.)

Петя Димитрова Димитрова

Адрес: с. Бели Искър ул. 10-та № 4 общ. Самоков

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

ОБЯВЯВА

Решение № СО-68-ЕО/20121г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на МОСВ – София относно Изменение на Общия устройствен план на КТЛ „Самоков – Боровец – Бели Искър „ ядро Бели Искър , включващ поземлени имоти с идентификатор № 03441.1.516 и № 03441.1.517 по КК на с. Бели Искър Община Самоков

За контакти . Петя Димитрова Димитрова

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail…… с. Бели Искър ул. 10-та №4 Община Самоков

 моб. телефон : 0886597429

Дата на публикуване 01.06.2022 г

=========================================================

 

Решение №СО-10-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие за поземлен имот с идентификатор 03767.24.84, м. “Калевица”, в землището на село Белчин.

Дата на публикуване 27.05.2022 г

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: изграждане на нов цех за преработка на мляко и технологично оборудване в с. Рельово

Дата на публикуване 12.05.2022г.

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: проект за изграждане на цех за преработка на мляко и технологично оборудване в м. “Пали Лула” в землището на с. Рельово

Дата на публикуване 12.05.2022г.

=========================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за: изграждане на шест броя фамилни къщи в с. Алино.

Дата на публикуване 12.05.2022г.

=========================================================

Обявление за инвестиционно предложение за: изграждане на “Пункт за изкупуване на черни и цветни метали” в поземлен имот с идентификатор 23491.8.264 по кад. карта на село Драгушиново, община Самоков.

Дата на публикуване 06.04.2022 г

=========================================================

Обявление за инвестиционно предложение за: изграждане на “Цех за преработка на мляко и технологично оборудване и изграждане на биогазова инсталация, ПИ 62486.65.106 м. “Пали Лула” с.Рельово.

Дата на публикуване 25.03.2022 г

=========================================================

Обявление за инвестиционно предложение за: изграждане на “Пункт за изкупуване на черни и цветни метали” в поземлен имот с идентификатор 23491.8.264 по кад. карта на с.Другушиново.

Дата на публикуване 07.03.2022 г

=========================================================

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Христо Василев Ячев гр. София ж.к. „Младост-1” бл. 22 вх. 5 ап. 109

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

 

че има инвестиционно предложение за.. Проект за ПУП –ПЗ на ПИ с идентификатор № 03441.3.395 в местността „Фурните” землище с. Бели Искър , Община Самоков  , като се създава „Рекреационна устройствена зона за ваканционно селище и допълващи го дейностти”

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти : Христо Василев Ячев гр. София ж.к. „Младост-1” бл. 22 вх. 5 ап. 109 тел. 0887987131/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване 31.01.2022 г

=========================================================

 

Обявление за инвестиционно предложение за: “Жилищна сграда в УПИ V , кв. 377, частично идентичен с ПИ 65231.906.414, гр.Самоков общ. Самоков”

Дата на публикуване 11.01.2022 г

=========================================================

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 15 т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004г. г., изм. и доп.)

Иван Александров Терзийски

Адрес: с. Бели Искър ул. 11-та № 11 общ. Самоков

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

ОБЯВЯВА

Решение № СО-68-ЕО/20121г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на МОДВ – София относно Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за създаване на нова улица с о.т. 158-159-160 част от поземлен имот с идентификатор 03441,4,663 и част от ПИ № 03441.1.1439 по плана на с. Бели Искър, Община Самоков и образуване на нов УПИ VІ за ПИ № 03441.4.664 по КК на с. Бели Искър Община Самоков

За контакти . Иван Александров Терзийски

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail…… с. Бели Искър ул. 11-та № 11 Община Самоков

 моб. телефон : 0876749888

Дата на публикуване 24.11.2021 г

=========================================================

Решение №СО-9-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие от ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 03767.17.241, м. “Кръсто”, в землището на село Белчин.

Дата на публикуване 14.09.2021 г

=========================================================

Решение №СО-3-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие от ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 03767.17.248, м. “Кръсто”, в землището на село Белчин.

Дата на публикуване 27.05.2021 г

=========================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:

– защитена зона BG0000113 „Витоша“, разположена в землищата на с. Мърчаево, с. Владая, кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв. Симеоново – район ВитошаСтолична община, с. Бистрица, с. Железница – район ПанчаревоСтолична общинаобласт София – град, с. Ярлово – община Самоковобласт София, с. Горна Диканя – община Радомир, с. Боснек, с. Чуйпетлово, Крапец, Витошко, с. Кладница, с. Рударци – община Перникобласт Перник;

– защитена зона BG0000495 „Рила“, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, с. Бачево, с. Годлево, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Костенец, община Костенец, област София, гр. Долна Баня, община Долна баня, област София, с. Радуил, с. Мала църква, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, гр. Самоков, община Самоков, област София, гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Самораново, с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил;

Izmen_zap_BG0000113_Vitosha

Izmen_zap_BG0000495_Rila

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000301 „Черни рид“.

Защитената зона е разположена в землищата на  с. Долни Пасарел, община Столична, област София (столица), с. Венковец, с. Полянци, с. Черньово, община Ихтиман, област София, с. Ново село, община Самоков, област София, с. Очуша, община Костенец, област София.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Файлове към обявата <<ТУК>>

Дата на публикуване 02.03.2021 г

=========================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000308 „Верила“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Горна Диканя, с. Дрен, община Радомир, област Перник, с. Белчин, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Ярлово, община Самоков, област София.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Файлове към обявата <<ТУК>>

Дата на публикуване 01.03.2021 г

=========================================================

sgrada

Дата на публикуване 05.02.2021 г

=========================================================

autoser

Дата на публикуване 05.02.2021 г

=========================================================

Обявление за инвестиционно предложение за: “Модулен обект за тръговия на дребно с млечни продукти- пастьоризирано мляко, сирене и кашкавал” с. Ярлово Община Самоков

Дата на публикуване 30.12.2020 г

=========================================================

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Иван Александров Терзийски с. Бели Искър общ. Самоков ул. 11-та № 11

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 съобщава

 че има инвестиционно предложение за.. Проект за ПУП –ПРЗ с цел създаване на нов УПИ VІ в кв. 41 по плана на с. Бели Искър – „За строителство на семеен хотел и жилищни сгради за туристическо настаняване” и създаване на нова улица с о.т. 158-159-160 по трасето на съществуващ път Бели Искър – Боровец.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 За контакти . Иван Александров Терзийски – с. Бели Искър ул. 11-та № 11  тел. 0876749888/лице, адрес, телефон/

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване 25.11.2020 г

=========================================================

Инвестиционно предложение от Райна Куманова за: “Обект-Офиси”

Дата на публикуване 16.11.2020 г

=========================================================

Инвестиционно предложение от Илиян Петров за: “Залесяване с дървесни видове – бук и бял бор на земеделски земи “

Дата на публикуване 30.10.2020 г

=========================================================

Обявление за инвестиционно предложение за: “Зеленчукова градина с какпково напояване в ‘Поливно поле №” в землището на село Поповяне

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) “Поливно поле” от “Агролоджик’ ООД

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)” Поливно поле №1″ от “Агролоджик’ ООД

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) “Поливно поле №2 и №3″ от “Агролоджик’ ООД

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) “Поливно поле №4 и №5″ от “Агролоджик’ ООД

Дата на публикуване 23.10.2020 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за: “Ремонт, реконструкция и модернизация на напотелна система “Кумански дол” с.Ковачевци и с. поповяне община Самоков”

Дата на публикуване 23.10.2020 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за: “Автосервиз и автомивка, монтаж на фотоволтаична система в с. Говедарци”

Дата на публикуване 16.10.2020 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за: “Ремонт, консервация и реставрация на църквата и оформление на прилежащото пространство” находяща се в с.Горни Окол Община Самоков

Инвестиционно предложение за: “Ремонт, консервация и реставрация на църквата” находяща се в с.Марица Община Самоков

Дата на публикуване 29.09.2020 г

=========================================================

Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Курортни вилни сгради с общообслужващи обекти и площадка за спорт и атракциони“ в ПИ с идентификатор 65231.919.134, м.Варника, к.к. Боровец, общ.Самоков“ .

Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС

Дата на публикуване 12.08.2020 г

=========================================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП за изграждане на тръбен кладенец и бункерно – помпена станция на територията с. Белчин

Приложение 1 и 2 чл. 10

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Дата на публикуване 08.07.2020 г

=========================================================
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Методи Дъбов

Дата на публикуване 08.06.2020 г

=========================================================

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Даниела Стоименова Йорданова

Дата на публикуване 27.01.2020 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за: „Техническа инфраструктура в обхвата на квартали от № 55 до № 106, землище на с. Горни Окол, община Самоков, включваща: Улична мрежа; Алейна мрежа; Улична водопроводна мрежа; Водоем за питейно-битови и противопожарни нужди в УПИ V, кв. 56; Улична битова канализация; Улична дъждовна канализация и хидротехнически отводнителни съоръжения; ЛПСОВ „Зона А“ в УПИ XXIII-2.375, кв. 61; ЛПСОВ „Зона В“ в УПИ XI-2.375, кв. 72; ЛПСОВ „Зони C и 1/2D“ в УПИ LXIII-48.65, кв. 87; ЛПСОВ „Зони E и 1/2D“ в УПИ I-47.19, 48-65, кв. 81; ЛПСОВ „Зона F“ в УПИ XXII-52.797, 75.800, кв. 100; Улично осветление; Тръбна кабелна мрежа; Улица от о.т. 77A до о.т. 395 свързваща село Горни Окол с новата улична мрежа на територията на квартали от № 55 до № 106, землище на с. Горни Окол; Нова пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол – с. Долни Окол до о.т. 352 от новата улична мрежа на територията на квартали от № 55 до №106, землище на с. Горни Окол”

Дата на публикуване 10.01.2020 г

=========================================================

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от СНЦ “Благодаря”

Дата на публикуване 11.10.2019 г

=========================================================

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от „Загмар” ООД

Дата на публикуване 11.10.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за: ‘Демонстрационно-интерпретативен център за дребно земедлие, занаяти и селски туризъм”

Дата на публикуване 04.06.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за:Изменение на инвестиционно предложение ПРЕУСТРОЙСТВО, РАЗШИРЕНИЕ И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА РЕСТОРАНТ С БАРБЕКЮ, ЛОБИ БАР И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ВЪНШЕН БАСЕЙН В РЕСТОРАНТ С БАРБЕКЮ, ЗАЛИ, СПА ЦЕНТЪР, ВЪНШНИ БАСЕЙНИ И ВЪТРЕШНИ БАСЕЙНИ В УПИ XXVIII 864,896,897, KB. 57 ПО ПЛАНА НА С. БЕЛЧИН, ОБЩ. САМОКОВ

– ПРЕРАБОТКА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ – НОВО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛ 43ВЕЗДИ В УПИ XXVIII864,896,897, KB. 57 ПО ПЛАНА НА С.БЕЛЧИН, ОБЩ. САМОКОВ.

Дата на публикуване 12.04.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за: Промяна предназначението на земята и изготвяне на ПУП – ПЗР за изграждане на спортно игрище и обслужващи сгради в ПИ 03441.3.679 и създаване на нова улица в ПИ № 03441.3.252 с цел обслужване на новообразувания УПИ по кадастралната карта на землището на с. Бели Искър , местност „ Пашаница” Община Самоков .

Дата на публикуване 08.04.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за:Изработване на подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) за Поземлен имот №37527.46.36 находящ се в землището на село Ковачевци общ. Самоков обл. София

Дата на публикуване 08.04.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за изграждане на голф-игрище в землището на с. Горни окол, община Самоков.

Дата на публикуване 05.04.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : Търговска сграда/ със смесено предназначение в УПИ IV ПИ 65231.906.284 кв.461 гр.Самоков общ. самоков обл. София

Дата на публикуване 27.03.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Разширение на подстанция Самоков 110/20 KV”

Дата на публикуване 13.02.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Модернизация на ферма ПАЛИ ЛУЛА”, ПИ 00527

Дата на публикуване 13.02.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Изграждане на вилна сграда”

Дата на публикуване 24.01.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Цех за производство на изделия от пресована дървесина”

Дата на публикуване 24.01.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Модернизация и оптимизация на производствените процеси, подобряване на енергийната ефективност и условията на труд и почивак на съществуващо рибовъдно стопанство, намиращо се в с.Ярлово, обш.Самоков, София област – “Стар Бат България ООД”

Дата на публикуване 08.01.2019 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Изграждане на бензиностанция, магазини и мотел”

Дата на публикуване 03.10.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : “Цех за подготовка, ремонт и боядисване на автомобили и автомобилни елементи” и “Промишлена газова инсталация (ПГИ) за природен газ на цех за подготовка, ремонт и боядисване на автомобили и автомобилни елементи”

Дата на публикуване 20.07.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за :Еднофамилна жилищна сграда с кафене и магазин за строителни материали ( железария)

Дата на публикуване 13.07.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за-Ново външно ел. захранване за АГРС Самоков

Дата на публикуване 02.07.2018 г

=========================================================

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Приложение № 2

Дата на публикуване 22.06.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за-Водовземане от повърхностен воден обект язовир “Кумански дол”

Дата на публикуване 19.06.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за-Изграждане на “Ваканционно селище” находящо се с.Марица

Дата на публикуване 19.06.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за-Изграждане на “АВТОЦЕНТЪР” Местоположение: ПИ 65231.914.496, УПИ Н,кв.207, град Самоков, Община Самоков, област Софийска

Дата на публикуване 30.05.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 66, район 662, м. „Високи рид”, в землището на село Ковачевци, община Самоков.”

Дата на публикуване 22.05.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : отглеждане на картофи

Дата на публикуване 17.05.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КАРТОФИ, в поземлен имот с идентификатор 62486.31.19 , м. „Алулици”, село Рельово

Дата на публикуване 17.05.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за :„Провеждане на процедура по потвърждаване на решение № К-9 от 28.07.2009 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1,т. 1 от 3033 на основание параграф 30 от ПЗР към ЗИД на ЗППМ за промяна предназначението на земеделска земя на основание с цел изграждане на бензиностанция, магазини, мотел в имот с идентификатор 83291.33.38 /номер от предходен план 033038/ в землището на с. Широки дол, общ. Самоков”

Дата на публикуване 04.05.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : обект “Цех за преработка на картофи”

Дата на публикуване 30.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : Промяна предназначението на земеделски имот №03767..15.153 по кадастралната карта на с.Белчин, Община Самоков в УПИ за жилищно строителство

Дата на публикуване 27.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : модернизиране на млекопреработвателно предприятие в село Драгушиново, Община Самоков.

Дата на публикуване 25.04.2018 г

=========================================================

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Г и К ГРУП ЕООД, гр. Самоков, ул.Отец   Паисий 15, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на обект :              Сграда със смесено предназначение в УПИ XVI-432, 490 кв.416

За контакти Милена Серафимова  Мандраджийска 0894690080

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване 25.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за : Път II-62 „Дупница – Самоков”, у-ци от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+921.62=62+920.62 до км 78+633.13 -Основен ремонт на съществуващо мостово съоръжение при км 59+062.65

Дата на публикуване 20.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за :Изработване на ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV- 278 в кв.41 по плана на с. Горни Окол – промяна на отреждането на УПИ IV-278 от за индивидуално жилищно строителство в УПИ за “Дом за възрастни хора” като се запази устройствената зона “Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм” със следните показатели : плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% височина на застрояване – до 3 етажа /10,00м/

Дата на публикуване 17.04.2018 г

=========================================================

Решение №СО-10-ЕО/2018 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка – ПУП ПЗ за поземлен имот с идентификатор 03767.24.280 м. “Калевица” с. Белчин, община Самоков.

Дата на публикуване 13.04.2018 г

=========================================================

Решение №СО-9-ЕО/2018 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка – ПУП ПЗ за поземлен имот с идентификатор 03767.41.130 и 03767.41.159, м “Зад градище” с. Белчин, община Самоков.

Дата на публикуване 13.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии укакумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране, балиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др. Обекта на настоящето уведомление е с местоположение: обл. София, гр. Самоков, представляващ ПИ с идентификатор 65231.901.265 с площ от 994 кв. м.

Дата на публикуване 11.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за изграждане на “Жилищна сграда с автомивка на първи етаж, намиращ се в УПИ VI, кв.395 по регулационния план на гр.Самоков, обл. Софийска, ПИ 65231.903.377 по кадастралната карта на гр.Самоков, обл Софиийска”

Дата на публикуване 11.04.2018 г

=========================================================

Инвестиционно предложение за изграждане на нови разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения от газоразпределителната мрежа на гр.Самоков и к.к Боровец

Дата на публикуване 28.03.2018 г

=========================================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно „Изграждане на рибарник имот с идентификатор за интензивно отглеждане на риба в УПИ IV, кв.4 по плана на село Поповяне,община Самоков

Дата на публикуване 28.03.2018 г

=========================================================

Решение №СО-3-ЕО/2018 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка “Местна инициативна рибарска група Самоков”

Дата на публикуване 17.01.2018 г

=========================================================

Инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земеделска земя Поземлен имот представляващ Изоставена ливада с идентификатор № 46067.1.1193 и обединяване с Поземлен имот с идентификатор № 46067.1.1, урбанизирана територия с предназначение за производствен и складов обект, в който има изградена масивна сграда

Дата на публикуване 07.12.2017 г

=========================================================

Инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земята и последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обект 1 брой цех за преработка на дървен материал и схладови помещения.

Дата на публикуване 07.12.2017 г

=========================================================

Инвестиционно предложение е за за ново строителство на „Цех за производство на сладкарски изделия”

Дата на публикуване 03.10.2017 г

=========================================================

Инвестиционното предложение за изграждане на 1 брой сграда „вилна сграда” е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС/

Дата на публикуване 15.09.2017 г

=========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда- Петър Найденов Драганов

Дата на публикуване 27.06.2017 г.

=========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -“ГРИЙН ЛЕС ИНВЕСТ” ООД

Дата на публикуване 12.04.2017 г.

==========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -“СЛАВА-93″ ЕООД

Дата на публикуване 28.04.2017 г.

==========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – “Алфа-3-2004″ ЕООД

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

==========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ЕТ „ТОНИ – СТОЙКО МЕХАНДЖИЙСКИ“.

Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за:“Изграждане на ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.106 с. Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 11.04.2017 г.

===========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Метал Пропърти ЕООД

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

===========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Самоков-Биоагро ЕООД.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за: „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 89,275 дка“ в поземлен имот с идентификатор 23039.7.333 в землището на с. Доспей, община Самоков.

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

 =============================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Рила – Боровец АД

Дата на публикуване 20.03.2017 г.

=============================================================

 

Инвестиционно предложение за „Вилно селище от затворен тип, с двуетажни еднофамилни къщи/вили, общ паркинг, кафе-клуб, постройка за персонала, помещение за контрол на достъпа, трафопост, локално пречиствателно съоръжение“ землището на с . Алино

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

=============================================================

Решение №СО-2-ЕО/2017 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка “Програма за опазване на околната среда в т.ч Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков за периода 2016-2020 година”

Дата на публикуване 19.01.2017 г.

==============================================================

Инвестиционното предложение за „Закриването и рекултивацията на старо депото за твърди битови отпадъци на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

================================================================

Инвестиционното предложение за “Изграждане ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.161 с.Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 29.11.2016 г.

================================================================

Инвестиционното предложение за “Изграждане ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.106 с.Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 18.11.2016 г.

==================================================================

Инвестиционното предложение за изграждане на 2 броя сгради „къща за гости” е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС/

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

===================================================================

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУП-ПРЗ на к.к. Белчински бани

Дата на публикуване 19.10.2016 г.

===================================================================

Инвестиционното предложение във връзка с изграждане на обект:„СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ” в ПИ с идентификатор 65231.908.494 и ПИ с идентификатор 65231.908.493 /УПИ ХI-493,494/, гр. Самоков, общ. Самоков – ново строителство.

Дата на публикуване 17.10.2016 г.

===================================================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС : В имоти №038037 – нива в м-ст ”Рудежо” с площ от 5,199дка и №190025 – ливада в м-ст ”Побит камък” с площ от 6,942дка и двата в землището на с.Широки дол, Община Самоков, собственост на «МОНТАЖИ – 64»ООД , ще бъдат изградени на инсталация за производство на енергия от газ – метан, оранжерия за производство на зеленчуци, сушилня за дървен материал и собствен водоизточник.

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

===================================================================

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка и стартиране на процедура за провеждане на консултации по чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

===================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за: “Външно ел.захранване на „Жилищна сграда” находящ се в УПИ V-690, кв.53, с.Райово , Община Самоков ” на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомление за инвестиционно намерение за: “Външно ел.захранване на „Жилищна сграда” находящ се в УПИ V-690, кв.53, с.Райово , Община Самоков ” на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Дата на публикуване 18.05.2016 г.

=====================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за: Проект за изменение на подробен устройствен план (план за застрояване) за поземлени имоти с идентификатори № 65231.917.469 и 65231.917.517 в местността Луковица, землището на гр. Самоков, на основание чл.125 и във връзка с 124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с инвестиционно предложение за „Възстановяване и изграждане на производствено – рекреационен комплекс “Рибена ферма” с интензивно отглеждане на риба, преработка, склад, посетителски център, трафопост.

Уведомление до кмета на община Самоков

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

========================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за 22 бр. Нови еднофамилни къщи в.з Ярема с. Ковачевци, община Самоков

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 28.03.2016 г.

=========================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за „Разширение на туристическа хижа „Ален Мак” Мальовица и механа и изграждане на сглобяеми преместваеми бунгала алпийски тип в поземлен имот с идентификатор 15285.10.521, местност „Зелени рид”, с. Говедарци, Община Самоков”

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Писмо РИОСВ №26-00-9001 от 14.12.2015 г.

Дата на публикуване 11.01.2015 г.

===============================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за Комплексен проект: Подробен устройствен план – план за застрояване и инвестиционен проект за обект “Цех за преработка на технически и медицински селскостопански култури” в Имот с №000474 в землището на с. Поповяне с ЕКАТТЕ 57697;община Самоков; Софийска област

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 11.01.2016  г.

================================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на временни постройки за извършване на стопанските и нестопанските дейности на предприятието” в имоти № 051003 и № 109088, замлище на с. Ковачевци, община Самоков.

Информация за инвестиционно предложение до кмета на град Самоков

Скица имот № 051003 Постройка 120м2

Скица имот № 109008 Постройка 60м2

Дата на публикуване 28.10.2015 г.

===================================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за “Изграждане на Предприятие за преработване на оборска тор” в ПИ 23491.7.171 в землището нс с.Драгушиново, общ.Самоков

Дата на публикуване 12.10.2015 г.

===================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕЛПАСО ООД за „Изграждане на временни постройки за извършване на стопанските и нестопанските дейности на предприятието” в имоти № 051003 и № 109088, замлище на с. Ковачевци, община Самоков

Информация за инвестиционно предложение до кмета на град Самоков

Скица имот № 051003 постройка 120м2

Скица имот № 109008 Постройка 60м2

Дата на публикуване 28.08.2015 г.

====================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за “Външно електрозахранване на “Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 65231.913.510, по плана на гр.Самоков”

Дата на публикуване 25.08.2015 г.

=====================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на “Промишлена газова инстлация за природен газ на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел-90”АД” в ПИ 23039.7.445 , м. „Цареви кладенци”, по кадастралната карта на с.Доспей, Община Самоков.”

Дата на публикуване 14.08.2015 г.

======================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение “Възстановяване на рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба и изграждане на два броя собствени водоизточници (шахтови кладенци)”

Дата на публикуване 21.04.2015 г.

=======================================================================================

Уведомление за реконструкция, пристрояване и преустройство на едноетажна масивна сграда в „Кланица за дребни преживни животни и свине и производство на месни разфасовки”

========================================================================================