Съобщения по закона за водите | Община Самоков

Съобщения по закона за водите

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 08.12.2023 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 08.12.2023 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 05.10.2023 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 09.02.2023 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 13.12.2022 г.

====================================================================================

Заповед № РД 1100/15.11.2022 г. за определяне на Санитарно – охранителна зона около речното водохващане на р. Бели Искър

Дата на публикуване 21.11.2022 г.

====================================================================================

Заповед № 1098/15.11.2022 г. за определяне на Санитарно – охранителна зона около речното водохващане на р. Леви Искър

Дата на публикуване 21.11.2022 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 08.07.2022 г.

====================================================================================

СОЗ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДИ бЕЛЧИНСКИ БАНИ_page-0001

 

За повече информация стая 409 на Община Самоков и тел. 0886727296

Дата на публикуване 28.04.2022 г

=========================================================
Съобщение за публично обявяване на Концепт България ООД за издаване на разрешително за водовземане от от подземни води .

Дата на публикуване 13.04.2022 г.

====================================================================================

Проект за санитарно- охранителна зона около един брой тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект : “Жилищни сгради за временно настаняване” в ПИ с идент. 47264.75.67, м “Черковник” в земл. на село Марица, ЕКАТТЕ 47264, община Самоков

Дата на публикуване 24.03.2022 г.

====================================================================================

obpage-0001

За повече информация стая 409 в сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

====================================================================================

Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 33710086/04.07.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отапдъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

====================================================================================

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разерешително за ползване повърхностен воден обект

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 07.10.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 17.09.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 21.07.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 07.6.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 25.5.2021 г.

====================================================================================

Решение №3191/01.03.2021 г. за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повъпхности води №13140288/24.08.2016 г.

Дата на публикуване 05.03.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 12.2.2021 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 15.1.2021 г.

====================================================================================

Съобщение на заместник-министъра на Околната среда и водите, на основание чл.72, ал.1, т.2 и чл.75 ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.1, буква “а” от Закона за водите.

Дата на публикуване 15.12.2020 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 14.12.2020 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 23.11.2020 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите, за продължаване срока на разрешително № 13110150/21.07.2015 г.

Дата на публикуване 23.11.2020 г.

====================================================================================

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-119(1)/11.07.2018 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 19.07.2018 г.

====================================================================================

Съобщение относно :Публично обявяване на заявление от Управителя на „ Чамкория Чалетс А109″ ООД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване 05.07.2018 г.

====================================================================================

Съобщение относно основен ремонт на съществуващо мостово съоръжение

Дата на публикуване 01.06.2018 г.

====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00066/03.05.2018 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 08.05.2018 г.

====================================================================================

Съобщение

Относно: Публично обявяване на заявление от Управителя на “Концепт България 2008″ ООД, гр.София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения

Дата на публикуване 26.04.2018 г.

====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-М00003/16.03.2018 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 16.03.2018 г.

====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00153/06.02.2018 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 07.02.2018 г.

====================================================================================

Проект на санитарно охранителна зона “Чамкория-Марица”

Дата на публикуване 21.12.2017

====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00240/01.03.2017 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 06.03.2017

====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00268/06.02.2017 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

====================================================================================

Съобщение относно: Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения

Дата на публикуване 03.01.2017 г.

====================================================================================

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление от “КОНЦЕПТ БЪЛГЕРИЯ” ООД гр.Самоков за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Дата на публикуване 10.05.2016 г.

====================================================================================

Инвестиционно предложение за „Изграждане на водоизточник тип „тръбен кладенец” за ползване на подземни води за собствени нужди” в УПИ ІV кв.38 по плана на с.Мала църква, Община Самоков (ПИ 46276.6.208 по кад.карта на с.Мала църква).

Дата на публикуване 10.03.2016г.

====================================================================================

Съобщение от Министъра на околната среда и водите, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите и на основание чл. 62, ал. 2 от Наредбата за ползване на повърхностите води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване за продължаване срока на действие и изменение в част “Параметри на разрешеното използване”

Дата на публикуване 15.12.2015

====================================================================================

Заповед № РД410/09.06.2015 г. на Министъра на околната среда и водите на основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с констатирана очевидна грешка в Заповед № РД-577 от 08.09.2008 г. за актуализиране и определяне на санитарно- охранителна зона (СОЗ) около повърхностен водоизточник за питейно- битово водоснабдяване, публична държавна собственост – язовир “Искър”

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Дата на публикуване 28.10.2015 г.

=====================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00022/27.08.2015 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 31.08.2015 г.

======================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00023/06.08.2015 Басейнова Дирекция “Дунавски район”

Дата на публикуване 03.08.2015 г.

======================================================================================

Съобщение от Община Самоков за постъпило изх.№ СЗ-875/27.07.2015 г. писмо на Басейнова дирекция ‘Дунавски район” за определяне на санитарно охранителна зона около водовземни съоръжения.

Дата на публикуване 03.08.2015 г.

======================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00234/05.06.2015

Дата на публикуване 15.06.2015 г.

======================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00073/05.06.2015

Дата на публикуване 15.06.2015 г.

======================================================================================

Съобщение за проект за учредяване на санитарно охранителна зона около Каптиран извор в имот №040186 от землището на с.Продановци, община Самоков с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на “Рила-Строй-7″ ЕООД.

Дата на публикуване 25.05.2015 г.

======================================================================================

Съобщение за проект за учредяване на санитарно охранителна зона около Шахтов кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на “Мальовица Истейт” ЕООД

Дата на публикуване 06.04.2015 г.

======================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00191/17.02.2015

Дата на публикуване 23.02.2014

=======================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00194/17.02.2015

Дата на публикуване 23.02.2014

=======================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00193/17.02.2015

Дата на публикуване 23.02.2014

========================================================================================

Съобщение съгласно чл62а, ал.1 от Закона за водите изх.№ПВ2-00192/17.02.2015

Дата на публикуване 23.02.2014

=======================================================================================