Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2014 година | Община Самоков

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2014 година

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С А М О К О В

П О К А Н А

 Уважаеми съграждани, 

През месец март 2015 г. предстои приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2014 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да могат да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2014 година преди обсъждането му в общинския съвет.

На интернет- страницата на Община Самоков са публикувани материалите за обсъждането. Мнения, предложения и становища изпращайте на електронна поща: samokov@samokov.bg или в деловодството на oбщината.

Обществено обсъждане на годишния отчет на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2014 година

 Дата Час Място
11.03.2015 г. 11.00 Залата на Общински съвет Среща с граждани, представители на неправителствени организации, представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса, кметове на кметства и кметски наместници.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2014 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ към 31.12.2014 г.

ОТЧЕТ НА общинските сметки за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2014 ГОДИНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ- ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА