Отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2020 година | Община Самоков

Отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2020 година

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.,

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

Председателят на Общински съвет- Самоков на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

КАНИ

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 07.05.2021 г. от 17,00 ч. в залата на V етаж  в общината за

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.,

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

 

 

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината samokov@samokov.bg , както и в деловодството на общината – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

Всички заинтересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на община Самоков www.samokov.bg

С уважение,

Мая Христева

Председател на ОбС – Самоков

Обяснителна записка <<ТУК>>

Приложение към ГФО 2020<<ТУК>>

ОТЧЕТ ЗА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ-ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА СМЕТСКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.