Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година | Община Самоков

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С А М О К О В

П О К А Н А

 Уважаеми съграждани, 

През месец септември 2018 г. предстои приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година. Това става след обществено обсъждане с местната общност, за да могат да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година преди обсъждането му в общинския съвет.

На интернет- страницата на Община Самоков са публикувани материалите за обсъждането. Мнения, предложения и становища изпращайте на електронна поща: samokov@samokov.bg или в деловодството на oбщината.

Обществено обсъждане на годишния отчет на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година

 Дата Час Място
30.07.2018 г. 17.00 Зала 315,Общинска администрация, гр. Самоков, ул. „Македония” 34 Среща с граждани, представители на неправителствени организации, представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса, кметове на кметства и кметски наместници.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2017 г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2017 Г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” КЪМ 31.12.2017 Г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2017 ГОДИНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ОТЧЕТА

Дата на публикуван 20.07.2018 г.