Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит от Сметна палата на Република България на Годишния финансов отчет за 2016 г. | Община Самоков

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит от Сметна палата на Република България на Годишния финансов отчет за 2016 г.