Бюджет на Община Самоков за 2016 г. | Община Самоков

Бюджет на Община Самоков за 2016 г.

Бюджет 2016 приход

Планирани собствени приходи по бюджета за 2016 г. от общински училища, прилагащи системата на делегиран бюджет

Финансиране на делегираните от държавата дейности в общообразователните училища за 2016 г.

Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 г. по функции и дейности по бюджета на общината за 2016 г.

Бюджет за 2016 г. разход

Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2016 г.

Списък на обектите включени в капиталовите разходи за 2016 г. – финансирани целево от държавния бюджет

Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2016 г.

Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи от приватизация

Разходи за заплати в държавни дейности

Численост и разходи за заплати на персонала в местни дейности

Справка за разпределение на субсидията за 2016 г. по читалища

Средства за реализация на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм

Предложение за финансиране на юридически лица с нестопанска цел – сдружения на хора с увреждания и други от Бюджет 2016 г.

Проект за финансиране на дейностите в сектор култура в Община Самоков през 2016 г.

Справка за необходимите средства за заплащане на част от превозните разноски на служителите в общинска администрация и звената към нея за 2016 г.

Цели по приходи, разходи и численост на щатен и извънщатен персонал на Общинските предприятия

Индикативен подробен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности

Списък на второстепенните разпоредители с бюджета, включени в системата на първостепенен разпоредител на бюджета Община Самоков за 2016 г.

Намерение на Община Самоков за поемане на общински дълг през 2016 г.

Очаквани приходи за 2016 г. от продажба и отдаване под наем на имоти в селата от община Самоков

Разчет на разходите по кметства и населени места в община Самоков

Стипендии на община Самоков

Заповед №ЛС-01-275/ 19.02.2016 г. за разпределение на средствата във функция “Образование” по формули за всяка отделна дейност

Информация за разпределение на средствата във функция Образование за 2016 г:

Добавки за подпомагане храненето на децата и учениците и средства за целодневна организация на учебния ден

Разпределение на средствата в дейност 332 “Общежития ” за 2016 г.

Разпределение на средствата в дейност 322 “Общообразователни училища ” по формулата за 2016 година

Разпределение на средствата в дейност 318 “Подготвителна група в училище”

Разпределение на средствата в дейност 326″Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище”за 2016 г.

Разпределение на средствата в дейност 324 “Спортни училища”за 2016 г.

Формула за разпределяне на средствата в д.311 – “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – деца от 3 до 4 години