Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

 

dopk

**********************************************************************

123

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1277/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 20 броя имоти с обща площ 90,006 дка, нахоящи се в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 1801,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1801,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 180,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 12.05.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1277/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 21,498 дка, нахоящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • ПИ № 58548.270.78 с площ 2,443 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 16 449/01.10.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • ПИ № 58548.270.82 с площ 19,055 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 16 450/01.10.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 430,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 430,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1276/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 120,020 дка, нахоящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • ПИ № 265.4 с площ 8,297 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 538/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №265.12 с площ 5,401 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 537/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №265.36 с площ 106,322 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 539/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 2401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 240,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1275/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.59.1 с площ 4,340 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 8819/30.11.2009 г., находящ се в м. “Падините” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 87,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 87,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,70 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1274/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37527.228.4 с площ 2,300 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 10 629/09.05.2011 г.,

находящ се в м. “Долно базе” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 46,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 46,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1272/31.03.2022 г. на 12.05.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо ½ ид.ч. (т.е. 7,44 кв.м.) от лекарски кабинет № 95, целият с площ 14,88 кв.м., находящ се на III-ти етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – манипулационна.

Начална месечна наемна цена за обекта – 22,32 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,32 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 22,32 лв. /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.05.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.05.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.05.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.05.2022 г.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1273/31.03.2022 г. на 12.05.2022 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо ½ ид.ч. (т.е. 7,44 кв.м.) от лекарски кабинет № 95, целият с площ 14,88 кв.м., находящ се на III-ти етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – манипулационна.

Начална месечна наемна цена за обекта – 22,32 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,32 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 22,32 лв. /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.05.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.05.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.05.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.05.2022 г.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински недвижими имоти, находящи се в двора на СУ “Никола Велчев” в сграда с идентификатор № 65231.908.20.2, блок № 7 – зала за борба, зала за физическа подготовка, ведно с прилежащите към тях 4 броя съблекални и санитарни помещения, 1 (един) брой треньорска стая, видео зала, находящи се на първи етаж и възстановителен център, находящ се в мазето, актувани с АОС № 15 448/13.01.2017 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 200,00 лв. /двеста лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 09.05.2022 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.05.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 17.05.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.05.2022 г.

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 12 (по строителна документация-група Г, подобект Г1/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: “ Заведение за обществено хранене

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 305,00 лв. /триста и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 04.04.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 04.04.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 04.04.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 04.04.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 13.04.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 11.04.2022 г.

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,50 20 000 10 000
2. Полиетилен ПЕ –бял/прозрачен/ 0,15 20 000 3 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 20 000      200
4. Желязо 0,27 30 000   8 100
5. Хартия 0,06 100 000   6 000
6. Стъкло 0,05 50 000 2 500
7. Твърда пластмаса 0,15 50 000 7 500

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 01.04.2022 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 01.04.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 07.09.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1240/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 12,858 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • ПИ № 130.74 с площ 1,391 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, АОС № 10 493/25.02.2011 г., находящ се в м. “Суходол” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №135.8 с площ 2,659 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 10 501/25.02.2011 г., находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №135.9 с площ 4,750 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 10 502/25.02.2011 г., находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №227.25 с площ 4,058 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, АОС № 10 628/09.05.2011 г., находящ се в м. “Цинцарски егрек” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 258,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 258,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1239/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.7.319 с площ 16,244 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, АОС № 18 561/07.12.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 325,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 325,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 32,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1238/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 34,794/38,800 ид.ч. от ПИ № 58548.270.96, целият с площ 38,800 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, АОС № 18 584/12.01.2022 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 696,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 696,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 69,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1237/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6,981/87,096 ид.ч. от ПИ № 23491.7.50, целият с площ 87,096 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 4515/04.04.2005 г., находящ се в м. “Стоилковица” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имота – 140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1236/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.32.28 с площ 29,597 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 2244/20.09.2002 г., находящ се в м. “Плана-Оземление” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имота – 592,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 592,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 59,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1235/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 86,086 дка, находящи се в землището на с. Драгушиново, както следва:

 • ПИ № 23491.2.163 с площ 37,295 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 572/07.01.2022 г., находящ се в м. “Капраляница” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.2.179 с площ 48,791 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 573/07.01.2022 г., находящ се в м. “Буките” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имотите – 1722,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1722,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 172,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

 1. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.553,

ПИ № 65231.901.554, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 08.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.04.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на съответните идеални части от Поземлени имоти с идентификатори №№ 65231.914.527, 65231.914.525, 65231.914.522, 65231.914.521– отредени за „ГАРАЖИ” – в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 52 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 04.04.2022 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 15.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

**********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Специфика длъжности конкурс ВВС

Дата на публикуване 07.03.2022 г.

**********************************************************************

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо 2 самостоятелни обекта с обща площ 33,70 м² с идентификатори: № 65231.906.303.2.14 с площ 14,30 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 007/2012 г. и № 65231.906.303.2.15 с площ 19,40 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 008/2012 г., находящи се в сграда с идентификатор № 65231.906.303.2 в района на Общински пазар – Самоков

Начална месечна наемна цена за обекта – 256,12 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 256,12 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 256,12 лв. /двеста петдесет и шест лева и дванадесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 18.03.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 18.03.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 18.03.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 18.03.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 29.03.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 25.03.2022 г.

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

**********************************************************************

З А П О В Е Д

№ 01-301
От 02.03.2022 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.94 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключване на РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права върху имоти

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе конкурс за избор на Изпълнители – независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки по РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права по следните позиции:
Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.
1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
1.3. Сгради – жилищни и нежилищни;
1.4. Части от сгради – реални или идеални;
1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.);
1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни;
Поз.2. Земеделски земи;
Поз.3. Имоти в горски територии
И при следните условия:
-Срок на действие на Рамковия договор -1/една година/.
-Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на Рамковия договор;
-Броят и вида на оценките ще се определя с възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя за всеки конкретен случай;
-Дейностите, които следва да се извършват ще бъдат описвани във Възлагателното писмо за всеки конкретен случай.

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават валидна квалификация /сертификат от Камарата на независимите оценители в България, удостоверяващ правоспособността за извършване на оценки за съответния вид оценка:
– сертификат за извършване на оценка на недвижими имоти;
– сертификат за извършване на оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
– сертификат за извършване на оценка на поземлени имоти в горски територии;
2.2.Да е вписан в регистъра на КНОБ, в съответствие със законовите разпоредби;
3. Определям краен срок за подаване на предложенията 10.03.2022 год. в Деловодството на Община Самоков.

4. Предложението на кандидата следва задължително да включва:
1.документи, удостоверяващи правоспособност;
2.срок за изготвяне на пазарна оценка, който срок следва да бъде до 5 /пет/ работни дни от внасянето на определените разноски от „третите лица” или от общината;
3.Ценово предложение за извършване на пазарна оценка на:
Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.
1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти (незастроени, както и такива, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка, при условията и по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС) до 180 лв. ;
1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти – до 100 лв.;
1.3. Сгради – жилищни и нежилищни, ведно със земя или с право на строеж – до 360 лв.;
1.4. Части от сгради – реални или идеални;
1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.) – до 300 лв. за площ до 300 кв.м. и до 600 лв. за площ над 300 кв.м.;
1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни – при площ до 50 кв.м.- цена до 100 лв., при площ над 50 кв.м.-цена до 180 лв., сервитути – до 200 лв.;
Поз.2. Земеделски земи – до 150 лв.;
Поз.3. Имоти в горски територии – до 200 лв.
Посочените максимални цени са без Данък добавена стойност

Участник в процедурата може да участва по една или по повече позиции, като за всяка позиция подава отделно предложение.

5. Предложението се подава в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса, името (фирмата) и адресът на кандидата.
Не се допускат до разглеждане предложения, които:
– са подадени след посочения срок;
– са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

6. За спечелил конкурса се обявава участникът предложил най-ниска цена за позиция.

Отговорно лице за изпълнение на заповедта: инж.Бр.Бодурова-Директор д-ия „ХДЕТТОС”

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Самоков, както и в поне един местен вестник.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков
Дата на публикуване 04.03.2022 г.

**********************************************************************
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 02.03.2022 г.

**********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022г. до 02.08.2022г

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, представляващо търговски обект – училищен бюфет с площ 22,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор № 65231.909.177.1 на ОУ “Авксентий Велешки” гр. Самоков (сграда “Училище” в имот пл. № 1533, парцел VI, кв. 97 по плана на гр. Самоков), актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 82,00 лв./осемдесет и два лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.03.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.03.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.03.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.03.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 22.03.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.03.2022 г.

Дата на публикуване 24.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

През изминалата година на територията на Община Самоков са възникнали 42 инцидента в жилищни сгради, при които загиналите са двама, пострадал е един гражданин и са нанесени материални щети на 21 сгради.

В тази връзка ви представяме правила за пожарна безопасност при ползването на отоплителни уреди, с които да бъдат запознати гражданите на общината.

– Правила за безопасно ползване на електрически отоплителни уреди

– Правила за безопасно ползване на уреди с газ пропан–бутан с обозначение LPG (втечнен петролен газ)

Правила за безопасно ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво

Дата на публикуване 16.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.ПИ № 16599.700.437 с площ 777 кв.м. п-л ХІV кв.34 с.ГОРНИ ОКОЛ 21 756 лв.Без ДДС
2. ПИ № 16599.700.108 с площ 676 кв.м. п-л VІ кв.8, ведно със сграда 1-здравна служба със ЗП 79 кв.м. и сграда 2 със ЗП 45 кв.м.с.ГОРНИ ОКОЛ 117 247 лв.Без ДДС
3. УПИ-парцел ХVІ с площ от 480 кв.м. кв.63с.РЕЛЬОВО 10 800 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 21.02.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 04.03.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 11.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.02.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.4 с площ 18,00 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10992/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 136,80 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 136,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 136,80 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.01.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.01.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.01.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 10.01.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.01.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.01.2022 г.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, представляващо търговски обект – училищен бюфет с площ 22,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор № 65231.909.177.1 на ОУ “Авксентий Велешки” гр. Самоков (сграда “Училище” в имот пл. № 1533, парцел VI, кв. 97 по плана на гр. Самоков), актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 82,00 лв./осемдесет и два лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.01.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 30.11.2021 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.01.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 10.01.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.01.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.01.2022 г.

 

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1143/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 0,394/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 8,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 8,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0,80 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 10.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1144/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 52,553/90,485 ид.ч. от ПИ № 31228.2.4, целият с площ 90,485 дка, нива, АОС № 16 767/10.04.2019 г. в землището на с. Злокучане

Начална годишна наемна цена за имота – 1052,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1052,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 105,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 10.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 12.01.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1137/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 39,768 дка, находящи се в землището на с. Злокучане, както следва:

 • 37,145/64,028 ид.ч. от ПИ № 31228.1.438, целият с площ 64,028 дка, нива, АОС № 17 178/22.01.2020 г. в землището на с. Злокучане
 • ПИ № 31228.2.86, целият с площ 2,623 дка, нива, АОС № 18 476/01.10.2021 г. в землището на с. Злокучане

Начална годишна наемна цена за имота – 796,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 796,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 79,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 10.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1142/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 5,584 дка, находящи се в землището на с. Алино, както следва:

 • ПИ №165.14 с площ 2,872 дка, нива, АОС № 8620/19.X.2009 г., находящ се в м. “Самовилник” в землището на с. Алино
 • ПИ №548.6 с площ 1,997 дка, нива, АОС № 18 498/06.10.2021 г., находящ се в м. “Долен стопански двор” в землището на с. Алино
 • ПИ №707.638 с площ 0,715 дка, нива, АОС № 8729/27.X.2009 г., находящ се в м. “Игрището” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имотите – 112,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 112,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 11,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1141/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 25,756 дка, находящи се в землището на с. Алино, както следва:

 • ПИ №171.719 с площ 7,599 дка, нива, АОС № 8528/06.X.2009 г., находящ се в м. “Попов скок” в землището на с. Алино
 • ПИ №136.1 с площ 12,702 дка, нива, АОС № 8608/19.X.2009 г., находящ се в м. “Пътникова мандра” в землището на с. Алино
 • ПИ №169.5 с площ 2,946 дка, нива, АОС № 8621/19.X.2009 г., находящ се в м. “Попов скок” в землището на с. Алино
 • ПИ №169.15 с площ 2,509 дка, нива, АОС № 8622/19.X.2009 г., находящ се в м. “Селска чешма” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имота – 516,00 лв без ДДС.

Депозит за участие – 516,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1140/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 00391.710.99 с площ 15,757 дка, нива, АОС № 18 499/06.10.2021 г., находящ се в м. “Гарата” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имота – 316,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 316,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1139/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 11 броя имоти с обща площ 19,057 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

 • ПИ № 52249.2.253 с площ 2,211 дка, нива, АОС № 18 480/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.255 с площ 0,170 дка, нива, АОС № 18 481/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.256 с площ 1,726 дка, нива, АОС № 18 482/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.259 с площ 1,968 дка, нива, АОС № 18 483/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.278 с площ 0,510 дка, нива, АОС № 18 484/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.289 с площ 2,756 дка, нива, АОС № 18 485/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.478 с площ 1,284 дка, нива, АОС № 18 486/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.484 с площ 0,837 дка, нива, АОС № 18 487/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.498 с площ 0,780 дка, нива, АОС № 18 488/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.501 с площ 0,911 дка, нива, АОС № 18 489/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.505 с площ 5,904 дка, нива, АОС № 18 490/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имота – 382,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 382,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 38,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1138/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8 броя имоти с обща площ 7,892 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

 • ПИ № 52249.1.77 с площ 1,602 дка, нива, АОС № 18 491/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.87 с площ 0,519 дка, нива, АОС № 18 492/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.88 с площ 0,400 дка, нива, АОС № 18 493/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.98 с площ 1,324 дка, нива, АОС № 18 494/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.102 с площ 0,464 дка, нива, АОС № 18 495/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.103 с площ 0,455 дка, нива, АОС № 18 496/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.104 с площ 0,725 дка, нива, АОС № 18 503/12.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново сел
 • ПИ № 52249.1.107 с площ 2,403 дка, нива, АОС № 18 497/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имотите – 158,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 158,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

264464883_4528339883917153_1189121145959623467_n

Дата на публикуване 01.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.12.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

 • Търговска сграда с площ 94,00 м² с идентификатор № 65231.919.131.1 (сглобяема сграда на един етаж от панели тип сандвич и бетонов фундамент), находяща се в общински поземлен имот № 65231.919.131, актувана като частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237/20.04.2001 г.
 • Сграда Бунгало” (двуетажна – Първи етаж и мансарден етаж) с обща застроена площ 118,00 м², находяща се в общински ПИ № 65231.919.131, к.к. Боровец, състояща се от 4 броя самостоятелни обекти с идентификатори: № 65231.919.131.2 с площ 30,00 м², № 65231.919.131.3 с площ 28,00 м²; № 65231.919.131.4 с площ 29,00 м²; № 65231.919.131.5 с площ 31,00 м², актувана като частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237/20.04.2001 г.
 • Сграда Бунгало” (двуетажна – Първи етаж и мансарден етаж) с обща застроена площ 119,00 м², находяща се в общински ПИ № 65231.919.131, к.к. Боровец, състояща се от 4 броя самостоятелни обекти с идентификатори: № 65231.919.131.6 с площ 31,00 м², № 65231.919.131.7 с площ 29,00 м²; № 65231.919.131.8 с площ 29,00 м²; № 65231.919.131.9 с площ 30,00 м², актувана като частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237/20.04.2001 г.
 1. Определя начална месечна наемна тръжна цена за имотите – 3195,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и пет лева)
 2. Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем т.е. 3195,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и пет лева), който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 15.12.2021 г. вкл.
 3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация, т.е. 319 лв. /триста и деветнадесет лева/.
 4. Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 20 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00  часа на 15.12.2021 г.
 5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30  часа на 15.12.2021 г.
 6. Оглед на обектите се извършва в срок до 15.12.2021 г.

 

До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани на теритирията на Община Самоков, които:

 • Имат минимум 2 (две) години опит в: доставката на туристически услуги; поддръжка и управление на ваканционни имоти; транспортна и трансферна дейност. Посочените дейности се доказват с Учредителния акт за вписването на юридическото лице в Търговския регистър и с копия на договори за осъществяване на тези дейности за 2020 и 2021 г.
 • Разполагат с персонал минимум 20 души, доказан със справка от НАП и копия от трудови договори към датата на провеждане на търга.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 23.12.2021 г. при същите условия, като сроковете по точки 4,5,6, и 7 са 22.12.2021 г.

Дата на публикуване 01.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 03441.3.196 с площ от 939 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска с.Бели Искър при начална тръжна цена 17 420 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 1000.775 с площ от 1135 кв.м., трайно предназначени на територията: земеделска с.Гуцал при начална тръжна цена 8564 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с обща площ 22,20 м² с идентификатор: № 65231.906.301.2.6, находящо се в сграда с идентификатор № 65231.906.301.2 в района на Общински пазар – Самоков, актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 984/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 169,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 169,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 30.11.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 30.11.2021 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 30.11.2021 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 30.11.2021 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 09.12.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 07.12.2021 г.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1079/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,020/185,610 ид.ч. (съгласно скици-проекти на проектен имот № 65231.913.4200 за 0,322 дка и проектен имот № 65231.913.4156 за 1,698 дка) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 8-категория, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имотите – 40,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1078/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 броя имоти с обща площ 25,915 дка, находящи се в землището на с. Маджаре, както следва:

ПИ № 46067.1.450 с площ 4,777 дка, нива, АОС № 18 417/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.491 с площ 1,075 дка, нива, АОС № 18 418/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.506 с площ 1,849 дка, нива, АОС № 18 419/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.525 с площ 1,175 дка, нива, АОС № 18 420/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.527 с площ 3,193 дка, нива, АОС № 18 421/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.535 с площ 1,988 дка, нива, АОС № 18 422/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.536 с площ 1,229 дка, нива, АОС № 18 423/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.574 с площ 6,647 дка, нива, АОС № 18 424/08.07.2021 г., находящ се в м. “Голяма ливада” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.606 с площ 3,982 дка, нива, АОС № 18 425/08.07.2021 г., находящ се в м. “Голяма ливада” в землището на с. Маджаре

Начална годишна наемна цена за имотите – 519,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 519,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 (една) година.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1077/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.154.101 с площ 1,473 дка, нива, АОС № 18 435/09.08.2021 г., находящ се в м. “Завойо” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1076/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 15,726 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

ПИ № 52249.2.293 с площ 5,275 дка, нива, АОС № 16 502/05.11.2018 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село

ПИ № 52249.2.480 с площ 1,799 дка, нива, АОС № 16 503/05.11.2018 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

ПИ № 52249.2.502 с площ 2,305 дка, нива, АОС № 18 460/08.09.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

ПИ № 52249.2.522 с площ 6,347 дка, нива, АОС № 16 504/05.11.2018 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имотите – 315,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 315,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1075/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 3,477 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква, както следва:

ПИ № 46276.3.464 с площ 1,216 дка, нива, АОС № 18 432/09.08.2021 г., находящ се в м. “Вуков кладенец” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.3.465 с площ 1,106 дка, нива, АОС № 18 433/09.08.2021 г., находящ се в м. “Вуков кладенец” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.4.564 с площ 1,155 дка, нива, АОС № 18 434/09.08.2021 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала Църква

Начална годишна наемна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

 

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 31.03.2022г. до 07.04.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Заповед ОХ-951

Дата на публикуване 28.10.2021 г.

***********************************************************************

0001

Дата на публикуване 26.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.11.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 9,00 м², находящо се на сутеренния етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.908.429.3 – сградата на хотел “Арена” – Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 31,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 31,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 31,00 лв. /тридесет и един лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 01.11.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 01.11.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 01.11.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 01.11.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 10.11.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 08.11.2021 г.

Дата на публикуване 18.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1029/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 20,028/45,620 ид.ч. от ПИ № 52249.1.65, целият с площ 45,620 дка, нива, АОС № 14 419/21.03.2016 г., находящ се в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имота – 401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1028/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 1,563/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашеница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 32,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 32,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,20 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1027/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 87552.229.1 с площ 1,096 дка, ливада, АОС № 18 414/08.07.2021 г., находящ се в м. “Дабиците” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за имота – 22,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 година.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1026/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 46067.1.162 с площ 2,321 дка, ливада, АОС № 18 407/25.06.2021 г., находящ се в м. “Буката” в землището на с. Маджаре

Начална годишна наемна цена за имота – 47,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 47,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 година.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1025/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 58548.310.75 с площ 219,584 дка, нива, АОС № 17 176/22.01.2020 г., находящ се в м. “Калногаза” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 4392,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 4392,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 439,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1024/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 61922.147.116 с площ 3,155 дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, АОС № 18 340/21.05.2021 г., находящ се в м. “Градинките” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имота – 64,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 64,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 6,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 (десет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1023/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 46,816 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.7.106 с площ 21,712 дка, нива, АОС № 4396/23.02.2005 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.7.372 с площ 25,104 дка, нива, АОС № 4338/02.02.2005 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 937,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 937,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 93,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1022/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 3,113 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.1.477 с площ 0,942 дка, нива, АОС № 18 416/08.07.2021 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.486 с площ 2,171 дка, нива, АОС № 18 415/08.07.2021 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 63,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 63,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 6,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1021/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 105,487 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.7.348 с площ 68,957 дка, нива, АОС № 4334/02.02.2005 г., находящ се в м. “Колхозо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.7.371 с площ 36,530 дка, нива, АОС № 4337/02.02.2005 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 2110,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2110,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 211,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 1,00 м², представляващо част от партерния етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.908.429.3 – хотел “Арена” – Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г. Предназначение на имота: За монтиране на банкомат.

Начална месечна наемна цена за обекта – 74,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 74,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 74,00 лв. /седемдесет и четири лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 25.10.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 25.10.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 25.10.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 25.10.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 03.11.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.11.2021 г.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

244856399_5007396109275061_5192859329141546578_n

Дата на публикуване 08.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС и разсрочено плащане
3.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.3.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.3.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.3.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.3.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.3.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.3.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.3.8.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.106 056 лв.без ДДС и

разсрочено плащане4.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ2 250 000 лв. без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-п-л ІІ кв.43 (ПИ № 18201.700.613) с.Гуцал при начална тръжна цена 17,50 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12с.Долни Окол 11 100 лв.без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16с.Долни Окол 45 420 лв.без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
2. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 22.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.10.2021г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

0001

Дата на публикуване 29.09.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.09.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 967/22.07.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 15,278 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

ПИ № 23039.5.83 с площ 2,500 дка, нива, АОС № 18 310/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.103 с площ 4,000 дка, нива, АОС № 18 311/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.107 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 18 312/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.191 с площ 3,752 дка, нива, АОС № 18 313/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.254 с площ 3,026 дка, нива, АОС № 18 314/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 306,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 306,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 28.09.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.10.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 14.09.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.09.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 966/22.07.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.6.268 с площ 25,386 дка, нива, АОС № 18 315/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 508,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 508,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 50,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 28.09.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.10.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 14.09.2021 г.

***********************************************************************

ДЕТСКА  ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” –ГР.САМОКОВ

Ул.”Рилска малина”2:тел.0722/6-61-78:E-mail– cdgdetelinasam@abv.bg

ОБЯВА

 На основание чл.19 ал2 т.10 от Наредба 12 на МОН ,ръководството  на ДГ ”Детелина” град Самоков обявява свободно работно място по чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал.1, /трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя /от КТ, както следва:

   v детска учителка –шифър  23425003-1 бр  ДГ „Детелина“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство – Република България;
 2. ОбразованиеВИСШЕ;
 3. Образователно-квалификационна степен„МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”;
 4. Специалност„Предучилищна педагогика ”;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 6. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 7. Кандидатътда няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Професионална автобиография (тип CV);
 3. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 4. Медицинско свидетелство /при сключване на трудов договор//
 5. Свидетелство за съдимост /при сключване на трудов договор/
 6. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 7. Мотивационно писмо;
 8. 8.Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на „детска учителка” при подаване на документите в ДГ”Детелина”гр. Самоков.,както и какви компетентности да притежава детския учител. Документите се подават в канцеларията на детската градина                 от 8.30 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документите – от 30.08.2021 г дo  03.09.2021г вкл.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.09.2021 година от 13.30 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков ,ул.,”Рилска малина”2. Допълнителна информация: 0722/6-61-78.До края на работният ден ще бъдат  уведомени  одобрените кандидати. Одобреният кандидат ще бъде назначен от 13.09.21г и трябва  да  представи валидна здравна книжка при постъпване на работа и трудова книжка.

                                                                                                             От Ръководството

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

На 09.09.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение – лекарски кабинет № 109 с площ 18,29 м², находящ се на III-ти етаж в сграда “Поликлиника” – Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 и № 65231.907.221.1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 10 773/03.09.2011 г. Предназачение на помещението: “За осъществяване на медицински дейности – кабинет по дентална медицина/или кабинет по зъботехника.

До участие в търга се допускат:

Правоспособни лекари по дентална медицина и зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ – диплом за завършено образование – дентална медицина, стоматология, зъботехника, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности в областта на стоматология, дентална медицина, зъботехника.

 

Начална месечна наемна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

 

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 55,00 лв. /петдесет и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.09.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.09.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.09.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.09.2021 г.

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

На 09.09.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинска сграда с идентификатор № 65231.913.424.1 на един етаж със застроена площ 160,00 м², находяща се в общински поземлен имот № 65231.913.424 в землището на гр. Самоков, актувана с АОС № 11 302/2012 г.

 

 

Начална месечна наемна цена за обекта – 480,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 480,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 48,00 лв.

 

 

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.09.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.09.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.09.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.09.2021 г.

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

На 09.09.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.901.476.1.11 с площ 19,44 м², находящо се в гр. Самоков, ул. “Софийско шосе” № 15, актувано с АОС № 11 289/03.10.2012 г.

 

 

Начална месечна наемна цена за обекта – 20,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

 

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 20,00 лв. /двадесет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.09.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.09.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.09.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.09.2021 г.

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

На 09.09.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение – търговски обект с площ 132,00 м², находящо се на първи етаж в Комбинирана сграда с. Продановци, находяща се в кв. 6, парцел X по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г.

 

 

Начална месечна наемна цена за обекта – 198,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 198,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 19,00 лв.

 

 

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 198,00 лв. /сто деветдесет и осем лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.09.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.09.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.09.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.09.2021 г.

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.09.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561,

ПИ № 65231.901.356

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.08.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 30.08.2021 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.08.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.08.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,50 40 000 20 000
2. Полиетилен ПЕ –бял/прозрачен/ 0,15 20 000 3 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 20 000      200
4. Желязо 0,27 50 000 13 500
5. Алуминий/от опаковки/ 1,10 10 000 11 000
6. Мека пластмаса 0,25 20 000   5 000
7. Хартия 0,06 150 000   9 000
8. Стъкло 0,05 100 000 5 000

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 27.08.2021 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 27.08.2021г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 07.09.2021 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

Дата на публикуване 11.08.2021 г.

***********************************************************************

228960757_4817899104891430_745406138176249301_n

Дата на публикуване 09.08.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 05.08.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 02.08.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.08.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
2. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 27.08.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.08.2021г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.08.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.08.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.08.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.08.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.1.УПИ-п-л І кв.43  (ПИ № 18201.700.612)1.2.УПИ-п-л ІІ кв.43 (ПИ № 18201.700.613)1.3.УПИ-п-л І кв.42  (ПИ № 18201.700.581)1.4.УПИ-п-л ХVІІІ кв.42(ПИ № 18201.700.588)с.Гуцал 17,50 лв./кв.м.без ДДС
2.1.ПИ № 65231.902.726 с площ от 691 кв.м. – п-л ІІІ кв.3392.2.ПИ № 65231.902.729 с площ от 776 кв.м. – п-л ІІІ кв.340Гр.Самоков 12 438 лв.без ДДС13 968 лв.без ДДС18 лв./кв.м.
3.1.ПИ № 65231.903.111 с площ от 518 кв.м. – п-л ХХІ кв.2623.2.ПИ № 65231.903.435 с площ от 494 кв.м. – п-л ІХ кв.346Гр.Самоков 13 468 лв.без ДДС12 844 лв.без ДДС26 лв./кв.м.
4.ПИ № 15285.8.738 с площ от 498 кв.м. п-л ХVІІ кв.71. С.Говедарци 30 876 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.08.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.08.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

20.08.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Сграда-търговски обект със ЗП от 80 кв.м. в кв.31с.Ковачевци 13 330 лв.без ДДС
2.ПИ № 61604.52.621 с площ от 592 кв.м.с.Радуил 15 036 лв.без ДДС
3.ПИ № 23491.8.246 с площ 938 кв.м. м.Червената земяЗемл. с.Драгушиново 14 540 лв.без ДДС
4.ПИ № 00391.412.20 с площ от 4949 кв.м. ливада в земл. с.Алино 11 845 лв. без ДДС
5.ПИ № 03767.18.169 с площ от 273 кв.м. зем.земя в земл. с.Белчин 1 080 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.08.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.08.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.08.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.08.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.08.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.07.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 30.07.2021 г.

***********************************************************************

210088683_4687891081241018_4675570503512678964_n

Дата на публикуване 21.07.2021 г.

***********************************************************************

Zname_EU_and_ESFОбщина Самоковresursi

Проект № BG05M9OP001-2.004-0033-C04

 “Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогоческа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания

 

            ПЕДАГОГ:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси.

 

       МЕДИАТОР:

 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да познават местните уязвими общности в община Самоков, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси.

 

Ще се счита за предимство:

 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Самоков, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;
 • да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

 

Техническите задания за изпълнение може да бъде намерено на електронен адрес: www.samokov.bg

 1. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да подадат заявление за участие, автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 16.07.2021 г. включително на адрес: Гр. Самоков , ул. „ Македония” № 34.

Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ A. МЕДИАТОР

ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПЕДАГОГdoc

 

Дата на публикуване 15.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 27.07.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 917/24.06.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 15,601/276,330 ид.ч. от ПИ 58548.210.94, нива, IX-категория, целият с площ 276,330 дка, АОС № 17 146/27.12.2019 г., находящ се в м. “Средна гора” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 313,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 313,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.07.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 870/20.05.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 4,463 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

ПИ № 23039.2.431 с площ 2,305 дка, нива, АОС № 18 255/30.03.2021 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.433 с площ 0,653 дка, нива, АОС № 18 256/30.03.2021 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.435 с площ 0,791 дка, нива, АОС № 18 257/30.03.2021 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.479 с площ 0,714 дка, нива, АОС № 18 258/30.03.2021 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 90,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване –9,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.07.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 869/20.05.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 74,874 дка, находящи се в землището на с. Шипочане, както следва:

ПИ № 83243.2.228 с площ 15,771 дка, нива, АОС № 18 287/06.04.2021 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.239 с площ 15,572 дка, нива, АОС № 18 288/06.04.2021 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.57 с площ 4,981 дка, нива, АОС № 18 289/06.04.2021 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.77 с площ 6,177 дка, нива, АОС № 18 290/06.04.2021 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.95 с площ 2,016 дка, нива, АОС № 18 291/06.04.2021 г., находящ се в м. “Стража” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.10.43 с площ 30,357 дка, нива, АОС № 18 292/06.04.2021 г., находящ се в м. “Рударско дере” в землището на с. Шипочане

Начална годишна наемна цена за имотите – 1498,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1498,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 149,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.07.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2021 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 868/20.05.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 2,702 дка, находящи се в землището на с.Белчин, както следва:

ПИ № 03767.42.108 с площ 1,740 дка, друг вид трайно насаждение, АОС № 18 268/30.03.2021 г., находящ се в м. “Доло” в землището на с. Белчин

ПИ № 03767.42.115 с площ 0,962 дка, друг вид трайно насаждение, АОС № 18 269/30.03.2021 г., находящ се в м. “Доло” в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за имотите – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,50 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.07.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 867/20.05.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 1,932 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква, както следва:

ПИ № 46276.8.194 с площ 0,566 дка, нива, АОС № 18 233/25.03.2021 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.8.195 с площ 0,704 дка, нива, АОС № 18 234/25.03.2021 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.8.196 с площ 0,662 дка, нива, АОС № 18 235/25.03.2021 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала Църква

Начална годишна наемна цена за имотите – 40,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.07.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.07.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.07.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021г. до 01.12.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево

Инфо конкурс за ЦВО

Информация за длъжности обявени за конкурс_34750 – Карлово

Дата на публикуване 08.07.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

УПИ-п-л ІІІ с площ 827 кв.м., парцел ІV с площ 730 кв.м., парцел V с площ от 700 кв.м. в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ при начална тръжна цена 22 кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.07.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.07.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.07.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС и разсрочено плащане
3.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.3.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.3.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.3.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.3.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.3.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.

3.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.

3.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.

3.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.

кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.

109 674 лв.

107 982 лв.

106 056 лв.

без ДДС и

разсрочено плащане4.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ2 250 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.07.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.07.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.07.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.07.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.07.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.07.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.07.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.07.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.07.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12с.Долни Окол 11 100 лв.без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16с.Долни Окол 45 420 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.07.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.07.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.07.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.

Без ДДС2. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.

Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 02.07.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.07.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 02.07.2021г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.07.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.06.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.06.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.06.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.06.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: част от общински недвижим имот № 65231.913.286, а именно: общинска сграда с идентификатор № 65231.913.286.1 със застроена площ 1687 кв.м., брой етажи: 1 (един) с предназначение спортна сграда за лека атлетика (база), находяща се в поземлен имот № 65231.913.286, стар идентификатор: кв. 206, парцел I “За парк със стадион и спортни площадки”, актувана с Акт за общинска собственост № 12 925/22.05.2014 г.

Предназначение на обекта: За осъществяване на спортна и тренировъчна дейност по лека атлетика.

Начална месечна наемна цена за обекта – 75,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 75,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:

Да съдържат посочената месечна наемна цена  (не по-ниска от горепосочената минимална. Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, с която да потвърди, че ще ползва общинския обект съгласно горепосоченото предназначение – само и единствено за осъществяването на спортна и тренировъчна дейност по лека атлетика. Предложение, в което да посочи инвестиционна програма и размер на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта – в т.ч. дълготрайни инвестиции – за ремонти, оборудване и обзавеждане, подробно описани по видове дейности и на обща стойност не по-малко от 50 хиляди лв., както и предложение за осигуряване на работни места за срока на договора.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 29.06.2021 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 29.06.2021г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 29.06.2021г. вкл.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 07.07.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 06.07.2021 г.

Дата на публикуване 15.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:
 1. На 06.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: ПИ № 65231.913.342 (част от имот със стар идентификатор пл. № 3891, кв. 206) – Градски стадион “Петър Есов” понастоящем “Искър” с площ 17 139,00 м² с масивна двуетажна сграда (Спортна база) към него с № 65231.913.342.1 със застроена площ 183,00 м², актуван с Акт за общинска собственост АОС № 12 924/22.05.2014 и ПИ № 65231.913.143 – спортно игрище (стар идентификатор УПИ парцел XV, кв. 206 с площ 17 897,00 м², актуван с Акт за общинска собственост – АОС № 7792/03.02.2009 г.:

Предназначение на обекта: За осъществяване на спортна и тренировъчна дейност по футбол.

Начална месечна наемна цена за обекта – 100,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие – 100,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:

Да съдържат посочената месечна наемна цена  (не по-ниска от горепосочената минимална. Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, с която да потвърди, че ще ползва общинския обект съгласно горепосоченото предназначение – само и единствено за осъществяването на спортна и трeнировъчна дейност по футбол. Предложение, в което да посочи инвестиционна програма и размер на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта – в т.ч. дълготрайни инвестиции – за ремонти, оборудване и обзавеждане, подробно описани по видове дейности и на обща стойност не по-малко от 50 хиляди лв., както и предложение за осигуряване на работни места за срока на договора.

 

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 100,00 лв. /сто лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 29.06.2021 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 29.06.2021г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 29.06.2021г. вкл.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 07.07.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 06.07.2021 г.

Дата на публикуване 15.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.06.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2,190/2,327 ид.ч. от ПИ № 03441.2.730, целият с площ 2,327 дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, актуван с Акт за частна общинска собственост АОС № 15 470/03.02.2017 г., находящ се в землището на с. Бели Искър

Начална месечна наемна цена за обекта – 43,80 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 43,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 43,80 лв. /четиридесет и три лева и осемдесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 22.06.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 22.06.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 01.07.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 29.06.2021 г.

Дата на публикуване 08.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.06.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с обща площ 22,80 м² с идентификатор: № 65231.906.301.3.1, находящо се в сграда с идентификатор № 65231.906.301.3 в района на Общински пазар – Самоков, актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 986/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 17,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 173,30 лв. /сто седемдесет и три лева и тридесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 22.06.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 22.06.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 01.07.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 29.06.2021 г.

Дата на публикуване 08.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.06.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо 2 самостоятелни обекта с обща площ 33,70 м² с идентификатори: № 65231.906.303.2.14 с площ 14,30 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 007/2012 г. и № 65231.906.303.2.15 с площ 19,40 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 008/2012 г., находящи се в сграда с идентификатор № 65231.906.303.2 в района на Общински пазар – Самоков

Начална месечна наемна цена за обекта – 256,12 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 256,12 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 256,12 лв. /двеста петдесет и шест лева и дванадесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 22.06.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 22.06.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 01.07.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 29.06.2021 г.

Дата на публикуване 08.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.06.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински терен с площ 250,00 м² (съгласно скица-проект), представляващ част от общински поземлен имот № 65231.901.152, целия с площ 6071,00 м², находящ се в гр. Самоков, на ул. “Софийско шосе”, с НТП: За второстепенна улица, публична общинска собственост на осн. чл. 56, ал. 2 от ЗОС

Начална месечна наемна цена за обекта – 375,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 375,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 37,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 375,00 лв. /триста седемдесет и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 22.06.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 22.06.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 22.06.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 01.07.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 29.06.2021 г.

Дата на публикуване 08.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Във връзка с Решение №111/30.01.2020 год. на Общински съвет-Самоков, на 18.06.2021 год. ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните автобуси:

 • ИСУЗУ КЛАСИК 27, рама №NNAMDH1LL02010169, двигател №A10S40062, с рег.№ СО4279РА.
 • ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, рама № NNAM0ZALE02001701, двигател №675359, с рег.№СО7205АН,

при следните условия:

 1. Начална тръжна цена:
 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 15 993/петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три/ лева без ДДС,
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 24 250 /двадесет и четири хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС,
 1. 2. Стъпка за наддаване:
 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 160/сто и шестдесет/лева;
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 243/двеста четиридесет и три/ лева.
 1. 3. Депозит за участие в търга – 500 /петстотин/ лева, който да бъде внесен по следната банкова сметка на община Самоков: Банка ЦКБ АД; IBAN: BG54CECB 9790 3362 1198 00;  BIC: CECBBGSF до 15.06.2020 год.;
 2. 4. Цена на тръжната документация – 20/двадесет/ лева без ДДС, платими в брой в касата на общината до 15.06.2021 год. Комплект от документацията за участие в търга се получава на адреса на управление на община Самоков – гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, от гише №2 на партера в сградата на общината, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена;
 3. Предложенията за участие в търга се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, гише №2 в запечатан непрозрачен плик до 1700 часа на 15.06.2021 год. За всеки автобус се подава отделен плик;

6.Оглед на автобусите се извършва до 15.06.2021 год., след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка;

7.Търгът ще се проведе на 18.06.2021 год. от 1000 часа в заседателната зала на IIIти етаж в сградата на общината.

Дата на публикуване 02.06.2021 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

НК_Кратка информация длъжности Конкурс – 2021-I

Дата на публикуване 21.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.05.2021 г. от 10.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 792/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 броя имоти с обща площ 61,061 дка, находящи се в землището на с. Гуцал, както следва:

ПИ 18201.152.19 с площ от 3,965 дка, нива, X-категория, АОС № 8958/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.154.13 с площ от 14,031 дка, нива, X-категория, АОС № 8971/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Илин/Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.154.29 с площ от 2,836 дка, нива, X-категория, АОС № 8979/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Илин/Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.154.36 с площ от 0,428 дка, нива, X-категория, АОС № 8980/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Илин/Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.154.44 с площ от 35,833 дка, нива, X-категория, АОС № 8982/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Илин/Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.154.45 с площ от 0,523 дка, нива, X-категория, АОС № 8983/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Илин/Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.154.49 с площ от 0,803 дка, нива, X-категория, АОС № 8984/10.XII.2009 г., находящ се в местността “Илин/Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.161.3 с площ от 1,258 дка, нива, X-категория, АОС № 9016/21.XII.2009 г., находящ се в местността “Райкьовица” в землището на с. Гуцал

ПИ 18201.161.5 с площ от 1,384 дка, нива, X-категория, АОС № 9017/21.XII.2009 г., находящ се в местността “Райкьовица” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имотите – 1222,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1222,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 122,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.05.2021 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 791/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 72,795 дка, находящи се в землището на с. Бели Искър, както следва:

ПИ № 03441.1.41 с площ от 5,079 дка, нива, АОС № 18 160/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

ПИ № 03441.1.55 с площ от 2,697 дка, нива, АОС № 18 161/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

ПИ № 03441.1.61 с площ от 6,923 дка, нива, АОС № 18 162/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

ПИ № 03441.1.81 с площ от 3,761 дка, нива, АОС № 18 163/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

ПИ № 03441.1.113 с площ от 7,861 дка, нива, АОС № 18 164/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

ПИ № 03441.1.126 с площ от 39,473 дка, нива, АОС № 18 165/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

ПИ № 03441.1.1327 с площ от 7,001 дка, нива, АОС № 18 166/17.02.2021г., находящ се в местността “Варовити кладенец ” в землището на с. Бели Искър

Начална годишна наемна цена за имотите – 1456,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1456,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 145,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.05.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 790/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ 23039.6.273 с площ от 146,395 дка, нива, АОС № 4318/02.02.2005 г., находящ се в местността “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 2928,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2928,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 292,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.05.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 775/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 11 броя имоти с обща площ 27,109 дка, находящи се в землището на с. Широки дол, както следва:

ПИ № 83291.24.31 с площ от 2,748 дка, нива, VII-категория, АОС № 17 077/19.11.2019г., находящ се в землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.33.124 с площ от 0,502 дка, нива, X-категория, АОС № 10 829/02.12.2011г., находящ се в местността “Боро”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.34.32 с площ от 1,353 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 312/31.10.2012 г., находящ се в местността “Лаката”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.34.35 с площ от 1,392 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 313/31.10.2012 г., находящ се в местността “Лаката”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.35.9 с площ от 6,724 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 315/31.10.2012 г., находящ се в местността “Алинин лаг”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.35.17 с площ от 2,000 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 316/31.10.2012 г., находящ се в местността “Алинин лаг”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.35.21 с площ от 1,000 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 317/31.10.2012 г., находящ се в местността “Алинин лаг”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.35.22 с площ от 2,000 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 318/31.10.2012 г., находящ се в местността “Алинин лаг”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.35.40 с площ от 5,991 дка, нива, VII-категория, АОС № 17 082/20.11.2019г., находящ се в местността “Медна видня”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.36.77 с площ от 1,813 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 319/31.10.2012 г., находящ се в местността “Средна гора”, землището на с. Широки дол

ПИ № 83291.42.5 с площ от 1,586 дка, нива, VII-категория, АОС № 11 342/16.11.2012г., находящ се в местността “Белешако”, землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имотите – 543,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –543,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 54,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.05.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 774/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 72,317/84,308 ид.ч. от ПИ 61922.15.1, целият с площ от 84,308 дка, нива, IX-категория, АОС № 18 156/15.02.2021 г., находящ се в местността “Стрельо ” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 1447,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1447,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 144,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.05.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 768/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 83291.150.2 с площ от 92,919 дка, нива, VII-категория, АОС № 16 783/19.04.2019 г., находящ се в местността “Под край”, землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имотите – 1859,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1859,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 185,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.05.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 26.05.2021 г. от 10.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 789/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 • 5,300/185,610 ид.ч. от ПИ № 913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, 8-ма категория, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков
 • 1,698/185,610 ид.ч. от ПИ № 913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, 8-ма категория, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

 

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 21.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 07.05.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 26.05.2021 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 773/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 30,427 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

ПИ № 23039.5.19 с площ 2,999 дка, нива, АОС № 18 123/28.01.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.23 с площ 2,499 дка, нива, АОС № 18 124/28.01.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.28 с площ 4,999 дка, нива, АОС № 18 099/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.34 с площ 1,851 дка, нива, АОС № 18 125/28.01.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.35 с площ 2,001 дка, нива, АОС № 18 126/28.01.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.97 с площ 5,979 дка, нива, АОС № 18 127/28.01.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.99 с площ 10,099 дка, нива, АОС № 18 098/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 609,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 609,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 60,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 21.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 07.05.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 26.05.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 772/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 41,923 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

ПИ № 23039.1.265 с площ 1,265 дка, нива, АОС № 15 738/13.06.2017 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.1.339 с площ 6,703 дка, нива, АОС № 18 119/28.01.2021 г., находящ се в м. “Реброто” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.44 с площ 2,076 дка, нива, АОС № 18 121/28.01.2021г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.108 с площ 0,578 дка, нива, АОС № 18 120/28.01.2021 г., находящ се в м. “Брего” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.250 с площ 3,667 дка, нива, АОС № 18 122/28.01.2021г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.264 с площ 27,634 дка, нива, АОС № 18 128/28.01.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 839,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 839,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 83,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 21.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 07.05.2021 г.

***********************************************************************

 

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 26.05.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 771/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 3,485 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква, както следва:

ПИ № 46276.3.501 с площ 0,858 дка, нива, АОС № 18 138/29.01.2021 г., находящ се в м. “Вуков кладенец” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.4.256 с площ 1,934 дка, нива, АОС № 18 136/29.01.2021 г., находящ се в м. “Белоискърски път” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.4.458 с площ 0,693 дка, нива, АОС № 18 137/29.01.2021 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала Църква

 

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 21.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 07.05.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 26.05.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 770/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 10,772 дка, находящи се в землището на с. Гуцал, както следва:

ПИ № 18201.146.3 с площ 6,572 дка, нива, X-та категория, АОС № 8941/09.12.2009 г., находящ се в м. “Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.161.10 с площ 4,200 дка, нива, X-та категория, АОС № 9020/20.12.2009 г., находящ се в м. “Райкьовица” в землището на с. Гуцал

 

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 216,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 216,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 21,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 21.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 07.05.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

 

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 26.05.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 769/22.04.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9,340/276,330 ид.ч. от ПИ 58548.210.94, целият с площ 276,330 дка, нива, IX-та категория, АОС № 17 146/27.12.2019 г., находящ се в м. “Средна гора” в землището на с. Продановци

 

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 187,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 187,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 18,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 21.05.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 21.05.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.06.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 07.05.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС и разсрочено плащане
3.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.3.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.

3.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.

3.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.

3.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.

3.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.

3.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.

3.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.

3.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.

кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ201 510 лв.173 574 лв.

116 982 лв.

117 000 лв.

105 606 лв.

160 938 лв.

109 674 лв.

107 982 лв.

106 056 лв.

без ДДС и

разсрочено плащане4.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ2 250 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.05.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 24.05.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.05.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.05.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 21.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.05.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.05.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12с.Долни Окол 11 100 лв.без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16с.Долни Окол 45 420 лв.без ДДС
3.1.Имот пл.№ 682 с площ 397 кв.м. в кв.433.2.Имот пл.№ 683 с площ 236 кв.м. в кв.43

с.Ковачевци5 161 лв.3 068 лв.

Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.05.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.05.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.

без ДДС2.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО22 300 лв.Без ДДС3. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.05.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.05.2021г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.04.2021 г.

***********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 29.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.05.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 7 (по строителна документация-група В, подобект В4/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 232,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 232,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 23,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 232,00 лв. /двеста тридесет и два лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.05.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.05.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.05.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.05.2021 г.

Дата на публикуване 23.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.05.2021 г. от 10.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор: № 65231.906.301.2.1 с площ 21,20 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 979/2012 г., находящо се в района на Общински пазар – Самоков. Предназначение на обекта: “За осъществяването на търговска дейност-магазин”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 161,12 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 161,12 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.05.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.05.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.05.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.05.2021 г.

Дата на публикуване 23.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.05.2021 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор: № 65231.906.301.2.7 с площ 21,20 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 985/2012 г., находящо се в района на Общински пазар – Самоков. Предназначение на обекта: “За осъществяването на търговска дейност-магазин”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 161,12 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 161,12 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.05.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.05.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.05.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.05.2021 г.

Дата на публикуване 23.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 11.05.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 7 (по строителна документация-група В, подобект В3/, с площ 9,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: За продажба на вестници, списания, книги; офис, кантора.

Начална месечна наемна цена за обекта – 69,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 69,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 6,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.05.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.05.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.05.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.05.2021 г.

Дата на публикуване 23.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.05.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.4 с площ 18,00 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10992/19.03.2012 г. Предназначение на обекта: “За осъществяването на търговска дейност-магазин”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 136,80 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 136,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.05.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.05.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.05.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.05.2021 г.

Дата на публикуване 23.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.05.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.301.4 с площ 20,00 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 7261/29.01.2008 г. Предназначение на обекта: “За осъществяването на търговска дейност-магазин”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 152,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 152,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.05.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.05.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.05.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.05.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.05.2021 г.

Дата на публикуване 23.04.2021 г.

***********************************************************************

Протокол за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти във връзка с покана за участие в процедура за избор на Финансова или кредитна институция на основание решение № 676/28.01.2021 г. на ОБС – Самоков относно поемане на дългосрочен общински дълг.

Дата на публикуване 16.04.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.04.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 65231.903.394 с площ от 1821 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор № 65231.903.357, номер по предходен план: квартал 351 съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-158/19.06.2012г. на Началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, актуван с Акт за частна общинска собственост № 17907/2020 г., вписан в Служба по вписванията при начална тръжна цена 44 615 лв. /четиридесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет лева/ – 24,50 лв./кв.м. без ДДС..

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 26.04.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.04.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.04.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.04.2021 г.

***********************************************************************

apel

Дата на публикуване 07.04.2021 г.

***********************************************************************

Отговор на постъпило искане за разяснение в вх. № 9400-679/01.04.2021 г. по Покана за участие в процедура за избор на Финансова или кредитна институция.

Дата на публикуване 02.04.2021 г.

***********************************************************************

ПОКАНА  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ №  676/ 28.01.2021 Г. ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 Община Самоков има изготвен проект за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие в ПИ с идентификатор 65231.908.19 по КККР, кв. 287, гр. Самоков, Община Самоков, Софийска област”. Проектът предвижда топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, подмяна на съществуващо осветление с енергоспестяващо. Дейностите по проекта следва да бъдат обезпечени с финансови средства в размер на 696 106.80 лв. чрез поемане на дългосрочен общински дълг. При изпълнението на проекта не се предвижда заплащане на консултантски и административно-управленски услуги.

Целта на проекта е чрез предприемане на мерки за енергийна ефективност да се подобрят условията за живот на учениците и наемателите, и да се оптимизират разходите за отопление и поддръжка. Очакваният срок за реализация на проекта е 24 месеца.

Процедурата се провежда по реда на глава пета от Закона за общинския дълг, на основание чл.2 от Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник на община Самоков. Предвид горното Кметът на община Самоков отправя покана до финансовите и кредитни институции за участие в процедура по избор на такава, която да осигури необходимото финансиране за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит, чиито параметри са одобрени с Решение № 676 по протокол № 19/ 28.01.2021 г. на Общински съвет- Самоков и са както следва:

 1. Цел на кредита: финансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие в ПИ с идентификатор 65231.908.19 по КККР, кв. 287, гр. Самоков, Община Самоков, Софийска област”;
 2. Максимален размер на дълга – 696 106,80 /580 089 лева без ДДС/;
 3. Валута на дълга – български лева;
 4. Вид на дълга– дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем от кредитна институция – банка;
 5. Начин на обезпечаване – учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Самоков по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси  и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси
 6. Условия за погасяване:

– срок за погасяване на кредита- до 7 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;

 1. Начин на погасяване:
 • на главницата:

-гратисен период за главницата –не по-малко от 24 месеца

– главницата се погасява на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.

 • на лихвата
 • всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит.
 1. Източници на погасяване – собствени приходи на общината (чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от ЗПФ) и обща изравнителна субсидия (чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от ЗПФ);
 2. Лихвен процент, такси, комисиони:

9.1.Годишен максимален лихвен процент

– годишна лихва до 3,5 % за целия период на дълга, формиран от основен лихвен процент (ОЛП) , обявен от БНБ плюс предложената от участниците годишна надбавка.

9.2. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от годишния лихвен процент по т.9.1. плюс надбавка за просрочие, предложена от участниците и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката – до 3 % годишно.

9.3. Неустойка при просрочие на лихва- без неустойка при просрочие на лихва.

9.4. Комисиона за управление– платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – максимум 0.5% годишно;

9.5. Без други такси и комисиони, в т.ч. без такса за ангажимент, без такса за проучване и разглеждане на искане за кредит и без такси за предсрочно погасяване на кредита или част от него.

Оферти за участие в процедурата могат да подават местни и чуждестранни банки по смисъла на чл.2 от ЗКИ, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които законодателството на съответната държава са оторизирани да извършват дейност на банки и за които е допустимо да предоставят кредити в България.

В определения срок за подаване на оферти кандидатите имат право да се запознаят с последния приет годишен финансов отчет на общината с цел подготовка на своята оферта.

В процедурата не може да участва кандидат, който е:

 1. поставен под специален надзор по смисъла на чл.115 от ЗКИ-приложимо за банки;
 2. банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на ЗКИ;
 3. обявен в несъстоятелност или е в производство в несъстоятелност;
 4. в ликвидация;
 5. със задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

При подаване на офертата кандидатите е достатъчно да декларират горните обстоятелства с декларация свободен текст. В случай, че кандидат бъде определен за спечелил процедурата за избор на финансова или кредитна институция, то преди сключване на договора доказва декларираните по-горе обстоятелства с необходимите документи.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите – посочва се в самата оферта.

Кметът на община Самоков може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за избор на финансова или кредитна институция ако представи офертата с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Кмета на община Самоков и в определения в нея срок.

Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за избор на финансова или кредитна институция, ако в офертата си е предложил стойност на който и да е от параметрите, надвишаваща максимално допустимата от параметрите на кредита определени с решението на Общински съвет- Самоков.

В офертата си участниците посочват индивидуалното си предложение по горните параметри, като изрично декларират, че приемат всички условия (параметри на дълга), приети с Решение № 676/ 28.01.2021 г. на Общински съвет- Самоков.

Кметът на общината назначава комисия със задача провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник при спазване на условията по реда на приетата с Решение № 494/ 17.09.2020 г. на Общински съвет- Самоков Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, публикувана на интернет страницата на община Самоков.

На интернет страницата на община Самоков http://samokov.bg/?p=32834 са публикувани съотносимите към настоящата покана документи ( отчети, тригодишна прогноза и др.)

Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по поканата за участие в процедурата в срок до 5 работни дни от публикуване на обявата на интернет страницата на общината.

 

    МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи  избора на финансова или кредитна институция.

Оценката се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и отговарят на  изискванията обявени в нея.

Показатели за оценка на най-ниската цена:

Победител в процедурата е участникът, събрал най-много точки, като крайният резултат на всеки един участник е сбор от резултатите по всеки от посочените по-долу показатели, които се изчисляват, както следва:

 • П1 (показател 1):Годишна лихва ГЛ-годишна лихва до 3,5 % за целия период на дълга, формиран от основен лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ плюс предложената от участниците годишна надбавка.
 • П2(показател 2) – Комисиона за управление КУ- максимум 0,5 % годишно, като комисионата е платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер от непогасената главница към съответната дата;
 • П3(показател 3) Надбавка за просрочие на главница НПГ-   максимум до  3 % годишно над договорения годишен лихвен процент;
 • П4 (показател 4)Гратисен период за погасяване на главницата ГПГ- не по-малко от 24 месеца. Главницата се погасява на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на части или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.

Оценката се изчислява по формулата:

 

П 1 (показател 1): ):Годишна лихва ГЛ-

П1 е показател, отразяващ тежестта на предложената от участника годишна лихва по кредите за целия срок на договора (в проценти).Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска годишна лихва.

Максимална оценка на участника при оценяване на предложената от него годишна лихва за редовна главница –  80 точки.

Оценката се изчислява по формулата:

    

         ГЛГmin

ГЛ =  ———–  x  80, където:

          ГЛпр

 

 • ГЛ е оценката на даденото предложение (точки);
 • ГЛmin е минималната годишна лихва за редовна главница измежду всички предложения от участниците в процедурата (в %);
 • ГЛпр е годишната лихва, предложена от оценявания участник (в %);
 • 80 е тежест на показателя;

*Забележка: Участниците нямат право да предлагат годишна лихва за редовна главница над максимално допустимата- 3,5 %, определена с Решение № 676/28.01.2021 г. на ОбС – Самоков .

Участници, предложили по- висок  процент, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

П 2 (показател 2): Комисиона за управление /КУ/

П2 – е показател, отразяващ тежестта на предложената  от участника комисиона за управление на кредита за целия срок на договора /в процент/.Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска комисиона.

Максимална оценка на участника при оценяване на предложената от него комисиона за управление –  10 точки.

Оценката се изчислява по формулата:

                    КУmin

КУ=  ———–  x  10, където     

            КУпр

 • КУ е оценката на даденото предложение (точки);
 • КУmin е минималната предложена комисиона за управление на кредита измежду всички предложения от участниците в процедурата (в %);
 • КУпр е комисионата за управление, предложена от оценявания участник (в %);
 • 10 е тежест на показателя;

 

*Забележка: Участниците нямат право да предлагат процент, надвишаващ максимално допустимият определен с Решение № 676/28.01.2021 г. на ОбС – Самоков – 0,5 % (нула цяло и пет десети процента).

Участници, предложили по-висок процент, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

П 3(показател 3):Надбавка за просрочие на главница /НПГ/

П 3 – е показател, отразяващ тежестта на предложената от участника годишна надбавка за просрочие като процент над договорения лихвен процент за редовен дълг при просрочена главница. Максимален брой точки получава офертата с предложен най-нисък процент надбавка за просрочие на главница.

Максимална оценка на участника при оценяване на предложената от него годишна надбавка за просрочие като процент за просрочена главница –  5 точки.

Оценката се изчислява по формулата:

              НПГmin

НПГ =  ———–  x  5, където:

              НПГпр

 • НПГ е оценката на даденото предложение (точки);
 • НПГmin е минимална предложена годишна надбавка за просрочиеза просрочена главница измежду всички предложения от участниците в процедурата (%);
 • НПГпр е годишна надбавка за просрочие за просрочена главница, предложена от оценявания участник (%);
 • 5 е тежест на показателя;
 • *Забележка: Участниците нямат право да предлагат годишна надбавка за просрочие за просрочена главница, надвишаваща максимално допустимата, определена с Решение № 676/28.01.2021 г. на ОбС – Самоков – максимум 3 % годишно над договорената редовна лихва.
 • Участници, предложили по-висок процент на годишна надбавка за просрочие за просрочена главница, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

   П 4(показател 4):Гратисен период за погасяване на главница/ГПГ/

  П 4 – е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гратисен период за погасяване на главница – не по-малко от 24 месеца.Максимален брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гратисен период.

Максимална оценка на участника при оценяване на предложения от него гратисен период за погасяване на главница –  5 точки.

Оценката се изчислява по формулата:

              ГПГпр

ГПГ =  ———–  x  5, където:

              ГПГmax

 • ГПГ е оценката на даденото предложение (точки);
 • ГПГmах е предложен най-дълъг гратисен период за погасяване на главница измежду всички предложения от участниците в процедурата;
 • ГПГпр е гратисен период за погасяване на главницата, предложен от оценявания участник;
 • 5 е тежест на показателя;

 

Участници, предложили неустойка при просрочие на лихва по кредита, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участници, предложили други такси и комисионив т.ч. такса за ангажимент, такса за проучване и разглеждане на искане кредит и такси за предсрочно погасяване на кредита или на част от него ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

ОЦЕНКАТА ЗА НАЙ-НИСКА ЦЕНА се формира се по следния начин:

КО = П1+П2+П3+П4

Максимален брой точки100 точки

*Забележка:Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

За целите на изчисленията по формулите, при получено предложение от участник със стойност „0” / нула/   за някой  ценови показател/и се приема, че стойността на предложението е  „0,001”.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от комплексната оценка, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

Ако двама или повече участници имат еднаква Комплексна оценка, участникът, който е предложил най-нисък лихвен процент за годишната лихва се класира на по-предно място.

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Документите, свързани с участие в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка/плик, върху която се посочват:

 • Наименованието на участника;
 • Адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
 • Наименование на процедурата, за която се подава офертата, както следва:

ДО

ОБЩИНА САМОКОВ

ГРАД САМОКОВ,П.К.2000

УЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 34

 

ОФЕРТА

За участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция на основание Решение № 676/28.01.2021 г. относно поемане на дългосрочен общински дълг

1.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: град Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, деловодство гише № 1,2 и 3, всеки работен ден от 8,30 ч. до 17 ч. в десетдневен срок от публикуване на поканата на официалната интернет страница;

 1. Офертата следва да бъде подписана от законните представляващи институцията или от упълномощен от тях представител;

За контакт с община Самоков: адрес: гр.Самоков, п.к.2000, ул. „Македония № 34,

тел.0889 199 202, електронен адрес: dioncheva@abv.bg, лице за контакт – Даниела Йончева.

 

Приложение: Решение № 676/28.01.2021 г. по Протокол № 19 на Общински съвет – Самоков.

 

ВЛАДИМИР   ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Самоков

 Съгласувал: Сия Шехтанова-зам.кмет по финанси

Юрист : Даниела Оцетова

Изготвил:Даниела Йончева-началник отдел БСОСОП

Решение №676 на Общински съвет- Самоков проведено на 28.01.2021 г.

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.04.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 26.04.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.04.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.04.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.04.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.04.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.04.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.04.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.04.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

УПИ-п-л ІІІ с площ 827 кв.м., парцел ІV с площ 730 кв.м., парцел V с площ от 700 кв.м. в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ при начална тръжна цена 22 кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.04.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.04.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.04.2021 г.

Дата на публикуване 24.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 02.04.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.3.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.3.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.3.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.3.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.3.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.3.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.3.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.3.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.107 982 лв.106 056 лв.без ДДС иразсрочено плащане
4.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ 2 250 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.03.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.03.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.03.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Я В А:

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево

Информация за длъжностите

Дата на публикуване 22.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 722/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя общински имоти с обща площ 8,001 дка в землището на с. Доспей, както следва:
Поземлен имот № 23039.5.61 с площ 1,000 дка, нива, АОС № 18 095/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.5.63 с площ 2,001 дка, нива, АОС № 18 096/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.5.65 с площ 5,000 дка, нива, АОС № 18 097/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Начална годишна наемна цена за имотите – 160,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 160,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 16,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 6 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 721/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя общински имоти с обща площ 59,761 дка в землището на с. Доспей, както следва:
Поземлен имот № 23039.6.237 с площ 3,250 дка, нива, АОС № 18 100/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.7.310 с площ 56,511 дка, нива, АОС № 18 101/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Начална годишна наемна цена за имотите – 1196,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 1196,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 119,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 6 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 720/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 броя общински имоти с обща площ 48,255 дка в землището на с. Доспей, както следва:
Поземлен имот № 23039.4.207 с площ 1,624 дка, нива, АОС № 18 086/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.231 с площ 11,807 дка, нива, АОС № 18 087/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.232 с площ 2,499 дка, нива, АОС № 18 088/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.238 с площ 1,498 дка, нива, АОС № 18 089/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.239 с площ 4,000 дка, нива, АОС № 18 090/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.242 с площ 13,999 дка, нива, АОС № 18 091/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.245 с площ 0,900 дка, нива, АОС № 18 092/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.252 с площ 6,426 дка, нива, АОС № 18 093/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Поземлен имот № 23039.4.257 с площ 5,502 дка, нива, АОС № 18 094/29.12.2020 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
Начална годишна наемна цена за имотите – 966,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 966,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 96,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 6 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 719/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 83243.3.31 с площ 46,229 дка, нива, АОС № 14 849/24.08.2016 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане
Начална годишна наемна цена за имотите – 925,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 925,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 92,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 6 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 718/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 15 броя общински имоти с обща площ 18,652 дка в землището на с. Мала Църква, както следва:
№ 46276.6.22 с площ 1,515 дка, нива, АОС № 17 921/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.24 с площ 0,985 дка, нива, АОС № 17 922/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.25 с площ 1,023 дка, нива, АОС № 17 923/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.26 с площ 0,675 дка, нива, АОС № 17 924/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.27 с площ 1,806 дка, нива, АОС № 17 925/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.28 с площ 1,056 дка, нива, АОС № 17 926/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.29 с площ 1,041 дка, нива, АОС № 17 927/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.30 с площ 1,085 дка, нива, АОС № 17 928/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.31 с площ 0,937 дка, нива, АОС № 17 933/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.32 с площ 2,286 дка, нива, АОС № 17 934/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.33 с площ 0,917 дка, нива, АОС № 17 935/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.34 с площ 0,982 дка, нива, АОС № 17 936/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.35 с площ 1,077 дка, нива, АОС № 17 937/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.36 с площ 1,108 дка, нива, АОС № 17 938/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
№ 46276.6.37 с площ 2,159 дка, нива, АОС № 17 939/20.11.2020 г., находящ се в м. “Одонад Искъро” в землището на с. Мала Църква
Начална годишна наемна цена за имотите – 374,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 374,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 37,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 717/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8,183/180,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 180,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков
Начална годишна наемна цена за имотите – 164,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 164,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 16,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 716/25.02.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5,223/180,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 180,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков
Начална годишна наемна цена за имотите – 105,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 105,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.04.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.04.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2021г. от 10.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:
Обект——————————————————————————————————–Начална цена
1.ПИ № 65231.907.217 с площ 337 кв.м. УПИ-парцел VІІ кв.216 гр.Самоков- 28 308 лв. без ДДС

2. ПИ № 65231.913.571 с площ 501 кв.м. УПИ-парцел ХХІ кв.206Г гр.Самоков- 35 070 лв. без ДДС
———————————————————————————————————————-

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2021г.
Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.03.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.03.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.
Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2021г.
Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.03.2021 г.
За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.03.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект—————————————————————————-Начална цена
11. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО- 135 590 лв. без ДДС
2.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО- 22 300 лв. Без ДДС
3. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО- 9 100 лв. Без ДДС
——————————————————————————————–
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 12.03.2021г.
Депозит са участие в търга се внася до 12.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.03.2021г.
За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.03.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:
Обект———————————————————- Начална цена
1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12 с.Долни Окол 11 100 лв. без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16 с.Долни Окол 45 420 лв. без ДДС
3.1.Имот пл.№ 682 с площ 397 кв.м. в кв.43 с.Ковачевци 5 161 лв. Без ДДС
3.2.Имот пл.№ 683 с площ 236 кв.м. в кв.43 с.Ковачевци 3 068 лв. Без ДДС
———————————————————————–

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.03.2020г.
Депозит са участие в търга се внася до 15.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 15.03.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.03.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.
Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.03.2021г.
Депозит са участие в търга се внася до 08.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.03.2021 г.
За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.03.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 01.03.2021г.
Депозит са участие в търга се внася до 01.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.03.2021 г.
За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.02.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 16.02.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 16.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.03.2021 г. в 09.45 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем на 52/3072 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 65231.919.118, върху които е разположена движима вещ с площ 52,00 м², актувани с Акт за частна общинска собственост № 12 332/2013г., вписан в Служба по вписванията

1. Определя начална месечна наемна тръжна цена за имота – 260,00 лв. на месец без ДДС, посочена в тръжната документация.
2. Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за съответния общински имот, посочен в тръжната документация, а именно 260,00 лв, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 CIB – CECBBGSF при ЦКБ АД – клон Самоков или в брой в Касата на Община Самоков – гише № 12 или 13 в срок до 01 .03.2021 г.
3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация.
4. Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 30 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 01.03.2021 г.
5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 часа на 01.03.2021 г.
6. Оглед на обектите се извършва в срок до 01.03.2021 г.
7. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея.
8. Други задължителни условия при провеждането на тръжните процедури:

До участие в търга се допускат:
– Физически или юридически лица, които имат внесена в периода 2012-2015 г. 6-месечна наемна парична гаранция за посочения обект по банковата сметка на Община Самоков и неосвободена до датата на търга – удостоверява се със служебна справка от Община Самоков

До участие в търга не се допускат:
– Лица или фирми, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Община Самоков, но не изпълнили договорните си задължения (нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др.)
Лица или фирми, които имат неплатени към бюджета на Община Самоков наеми, обезщетения, такси, глоби или др. или системно нарушаващи актове на Общински съвет – удостоверява се със служебна бележка и удостоверение за липса на задължения, издадено от Община Самоков или служебна справка от Община Самоков

При неявяване на кандидати на посочената дата, да се проведе повторен търг на 09.03.2021 г. при същите условия, като сроковете по точки 3, 5, 6 и 7 са на 08.03.2021 г.

Дата на публикуване 15.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.03.2021 г. в 09.30 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем на 100/16 055 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 65231.919.123, върху които е разположена движима вещ № 65231.919.123.15, актувани с Акт за частна общинска собственост № 12 340/2013г., вписан в Служба по вписванията

1. Определя начална месечна наемна тръжна цена за имота – 500,00 лв. на месец без ДДС, посочена в тръжната документация.
2. Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за имотa, посочен в тръжната документация, а именно 500,00 лв, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 CIB – CECBBGSF при ЦКБ АД – клон Самоков или в брой в Касата на Община Самоков – гише № 12 или 13 в срок до 01.03.2021 г.
3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация.
4. Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 30 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 01.03.2021 г.
5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 часа на 01.03.2021 г.
6. Оглед на обектите се извършва в срок до 01.03.2021 г.
7. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея.
8. Други задължителни условия при провеждането на тръжните процедури:

До участие в търга се допускат:
– Физически или юридически лица, които имат внесена в периода 2012-2015 г. 6-месечна наемна парична гаранция за посочения обект по банковата сметка на Община Самоков и неосвободена до датата на търга – удостоверява се със служебна справка от Община Самоков

До участие в търга не се допускат:
– Лица или фирми, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Община Самоков, но не изпълнили договорните си задължения (нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др.)
Лица или фирми, които имат неплатени към бюджета на Община Самоков наеми, обезщетения, такси, глоби или др. или системно нарушаващи актове на Общински съвет – удостоверява се със служебна бележка и удостоверение за липса на задължения, издадено от Община Самоков или служебна справка от Община Самоков

При неявяване на кандидати на посочената дата, да се проведе повторен търг на 09.03.2021 г. при същите условия, като сроковете по точки 3, 5, 6 и 7 са на 08.03.2021 г

Дата на публикуване 15.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.03.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 594/26.11.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 31228.5.292 с площ 12,467 дка, нива, АОС № 4580/25.04.2005 г.,
находящ се в м. “Ливадето” в землището на с. Злокучане

Начална годишна наемна цена за имота – 250,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 250,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 25,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 01.03.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 01.03.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 01.03.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.03.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.02.2021 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.02.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.02.2021 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 572/29.10.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – части от общински недвижими имоти с обща площ 17,153 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:
– 3,499/12,745 ид.ч. от ПИ № 58548.210.92, целият с площ 12,745 дка, нива, IX-категория, АОС № 17 454/16.07.2020 г., находящ се в м. “Средна гора”
– 13,654/276,330 ид.ч. от ПИ № 58548.210.94, целият с площ 276,330 дка, нива, IX-категория, АОС № 17 146/27.02.2019 г., находящ се в м. “Средна гора”
Начална годишна наемна цена за имотите – 344,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 344,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 34,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.02.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.02.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 29.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.02.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 595/26.11.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 14 броя имоти с обща площ 76,804 дка, находящи се в землището на с. Белчин, както следва:
ПИ № 03767.44.214 с площ 3,278 дка, нива, АОС № 16 353/13.08.2018 г., находящ се в м. “Алински рид”
ПИ № 03767.44.259 с площ 2,884 дка, нива, АОС № 16 358/13.08.2018 г., находящ се в м. “Бучови дабета”
ПИ № 03767.44.263 с площ 4,364 дка, нива, АОС № 16 359/13.08.2018 г., находящ се в м. “Стамирица”
ПИ № 03767.44.264 с площ 5,062 дка, нива, АОС № 16 360/13.08.2018 г., находящ се в м. “Стамирица”
ПИ № 03767.44.265 с площ 4,190 дка, нива, АОС № 16 361/13.08.2018 г., находящ се в м. “Стамирица”
ПИ № 03767.44.268 с площ 3,088 дка, нива, АОС № 16 362/13.08.2018 г., находящ се в м. “Стамирица”
ПИ № 03767.44.287 с площ 4,617 дка, нива, АОС № 16 365/13.08.2018 г., находящ се в м. “Братолов дол”
ПИ № 03767.44.288 с площ 4,620 дка, нива, АОС № 16 366/13.08.2018 г., находящ се в м. “Братолов дол”
ПИ № 03767.44.303 с площ 2,197 дка, нива, АОС № 16 369/13.08.2018 г., находящ се в м. “Братолов дол”
ПИ № 03767.44.305 с площ 16,988 дка, нива, АОС № 16 370/13.08.2018 г., находящ се в м. “Братолов дол”
ПИ № 03767.44.306 с площ 16,519 дка, нива, АОС № 16 371/13.08.2018 г., находящ се в м. “Братолов дол”
ПИ № 03767.44.323 с площ 2,818 дка, нива, АОС № 16 373/13.08.2018 г., находящ се в м. “Стамирица”
ПИ № 03767.44.555 с площ 1,650 дка, нива, АОС № 16 925/18.07.2019 г., находящ се в м. “Голяма паджара”
ПИ № 03767.44.558 с площ 4,529 дка, нива, АОС № 16 926/18.07.2019 г., находящ се в м. “Голяма паджара”
Начална годишна наемна цена за имотите – 1537,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 1537,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 153,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.02.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.02.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 29.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.02.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 596/26.11.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – части от общински поземлени имоти с обща площ 45,434 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:
– 26,953/131,072 ид.ч. от ПИ № 58548.230.19, целият с площ с площ 131,072 дка, нива, IX-категория, АОС № 17 738/24.09.2020 г., находящ се в м. “Чанг. Асан Валог”
– 18,481/271,909 ид.ч. от ПИ № 58548.240.40, целият с площ с площ 271,909 дка, нива, АОС № 15 509/06.03.2017 г., находящ се в м. “Ридо”
Начална годишна наемна цена за имота – 909,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 909,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 90,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 6 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.02.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.02.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 29.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.02.2021 г. от 10.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 653/17.12.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 25,969 дка, находящи се в землището на с. Марица, както следва:
– ПИ № 47264.26.10 с площ 3,783 дка, нива, АОС № 6335/14.IX.2007 г., VII-категория, находящ се в м. “Пущуняка”
– ПИ № 47264.68.44 с площ 16,802 дка, нива, АОС № 4852/24.08.2005 г., IX-категория, находящ се в м. “Черковника”
– ПИ № 47264.69.10 с площ 5,384 дка, нива, АОС № 6364/17. IX.2007 г., IX-категория, находящ се в м. “Черковника”
Начална годишна наемна цена за имотите – 520,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 520,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 52,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.02.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.02.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 29.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.02.2021 г. от 10.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 654/17.12.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 5,739 дка, находящи се в землището на с. Белчин, както следва:
– ПИ № 03767.15.202 с площ 1,411 дка, нива, АОС № 16 385/13.08.2018 г.,
находящ се в м. “Висо”
– ПИ № 03767.44.24 с площ 0,903 дка, нива, АОС № 15 346/27.12.2016 г.,
находящ се в м. “Иловицата”
– ПИ № 03767.44.25 с площ 0,900 дка, нива, АОС № 17 069/19.11.2019 г.,
находящ се в м. “Иловицата”
– ПИ № 03767.44.26 с площ 1,025 дка, нива, АОС № 17 070/19.11.2019 г.,
находящ се в м. “Иловицата”
– ПИ № 03767.44.982 с площ 1,500 дка, нива, АОС № 17 071/19.11.2019 г.,
находящ се в м. “Иловицата”
Начална годишна наемна цена за имотите – 115,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 115,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 11,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.02.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.02.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 29.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.02.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 655/17.12.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6,263/170,559 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1, целият с площ 170,559 дка,
нива, VI-категория, АОС № 16 406/17.08.2018 г., находящ се в м. “Стария друм” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 123,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 123,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 12,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.02.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.02.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.02.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 29.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 15,00 м², находящо се на 1-ви етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.904.370.2 (т.нар. Сграда I-ви район), стар идентификатор сграда в имот пл. № 648, кв. 282 по плана на гр. Самоков, актувана като частна общинска собственост АОС № 460/23.06.1999 г.
Начална месечна наемна цена за обекта – 79,50 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 79,50 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 7,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 79,50 лв. /седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 10.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 80,00 м², находящо се на II-ри етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.904.370.2 (т.нар. Сграда I-ви район), стар идентификатор сграда в имот пл. № 648, кв. 282 по плана на гр. Самоков, актувана като частна общинска собственост АОС № 460/23.06.1999 г.
Начална месечна наемна цена за обекта – 240,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 240,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 24,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 240,00 лв. /двеста и четиридесет/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 10.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 14 (по строителна документация – група Г, подобект Г3) с площ 9,00 м², находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: За офис, кантора, магазин за сувенири, парфюми, аксесоари, книги и други подобни.
Начална месечна наемна цена за обекта – 69,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 69,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 6,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.
Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 10.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.02.2021 г. от 09.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение – лекарски кабинет № 114 с площ 19,52 м², находящ се на III-ти етаж в сграда “Поликлиника” – Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 и № 65231.907.221.1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 10 773/03.09.2011 г. Предназачение на помещението: “За осъществяване на медицински дейности – кабинет по дентална медицина/ или кабинет по зъботехника.
Начална месечна наемна цена за обекта – 59,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 59,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите: До участие в търга се допускат правоспособни лекари по дентална медицина и зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ – диплом за завършено образование – дентална медицина, стоматология, зъботехника, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности в областта на стоматология, дентална медицина, зъботехника.
Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 59,00 лв. /петдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 08.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 08.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 08.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 08.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 15.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинска сграда с идентификатор № 83243.8.399.2, на един етаж, състояща се от две помещения с рампа, с обща площ 45,00 м², находяща се в общински ПИ № 83243.8.399 в с. Шипочан (стар идентификатор – кв. 12, парцел I по плана на селото, актувана като частна общинска собственост с АОС № 1345/16.07.2001 г

Начална месечна наемна цена за обекта – 90,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 90,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 9,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 90,00 лв. /деветдесет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 10.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: бивш павилион за закуски с площ 20,00 м², находящ се в УПИ парцел VII, кв. 16 – “За училище” (двора на закритото училище) в с. Широки дол, актуван като частна общинска собственост с АОС № 9413/11.03.2010 г. Предназначение на обекта: За склад

Начална месечна наемна цена за обекта – 30,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 30,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 3,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 30,00 лв. /тридесет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 10.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10 995/19.03.2012 г. Предназнаение на помещението: “За осъществяването на търовска дейност – магазин”

Начална месечна наемна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 263,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 26,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 263,00 лв. /двеста шестдесет и три лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 10.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.02.2021 г.

Дата на публикуване 27.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр.София

Дата на публикуване 26.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.02.2021 г. от 09.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение – лекарски кабинет № 114 с площ 19,52 м², находящ се на III-ти етаж в сграда “Поликлиника” – Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 и № 65231.907.221.1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 10 773/03.09.2011 г. Предназачение на помещението: “За осъществяване на медицински дейности – кабинет по дентална медицина/ или кабинет по зъботехника.

Начална месечна наемна цена за обекта – 59,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 59,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 5,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите: До участие в търга се допускат правоспособни лекари по дентална медицина и зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ – диплом за завършено образование – дентална медицина, стоматология, зъботехника, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности в областта на стоматология, дентална медицина, зъботехника.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 59,00 лв. /петдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 08.02.2021 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 08.02.2021г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 08.02.2021г. вкл.
Огледът се извършва до дата 08.02.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.02.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 15.02.2021 г.

Дата на публикуване 25.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 05.02.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11 625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11 650 лв.без ДДС
5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.107 982 лв.106 056 лв.без ДДС иразсрочено плащане
6.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ 2 250 000 лв. без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.02.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.02.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.02.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.02.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.02.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.02.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.02.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.02.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.02.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.02.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.02.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

УПИ-п-л ІІІ с площ 827 кв.м., парцел ІV с площ 730 кв.м., парцел V с площ от 700 кв.м. и парцел VІ с площ 770 кв.м. в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ при начална тръжна цена 22 кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.02.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.02.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.02.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.1.2021 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.02.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.01.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.01.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.01.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.1.2021 г.
*********************************************************************
teglilki
Дата на публикуване 25.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.11.2020г. от 11.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,20 10 000 2 000
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ -син 0,30 12 000 3 600
3. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 15 000 6 000
4. Черни метали – опаковки 0,15 30 000 4 500
5. Опаковки от алуминий /цветни метали/ 0,90 10 000 9 000
6. Чугун 0,35   5 000 1 750

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 16.11.2020 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 16.11.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 27.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.12.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 30.11.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 24.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.11.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12с.Долни Окол 11 100 лв.без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16с.Долни Окол 45 420 лв.без ДДС
3.ПИ № 58548.240.267 с площ от 1414 кв.м.-зем.земя с.Продановци 3 410 лв.без ДДС
4.1.Имот пл.№ 682 с площ 397 кв.м. в кв.434.2.Имот пл.№ 683 с площ 236 кв.м. в кв.43с.Ковачевци 5 161 лв.3 068 лв.Без ДДС
5.1.ПИ № 15285.8.387 с площ 471 кв.м. п-л ХІІ кв.685.2.ПИ № 15285.8.386 с площ 406 кв.м. п-л ХІ кв.685.3.ПИ № 15285.7.352 с площ 713 кв.м. п-л ХVІІІ кв.635.4.ПИ № 15285.8.153 с площ 883 кв.м. п-л ХХ кв.74с.Говедарци 18 840 лв.16 240 лв.28 520 лв.35 320 лв.без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.11.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 27.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 09.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На дати 30.10.2020г., 06.11.2020г. и 13.11.2020 г.  от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината съответно до дати 29.10.2020г., 05.11.2020г. и 12.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася съответно до дати 29.10.2020г., 05.11.2020г. и 12.11.2020г..

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 съответно до дати 29.10.2020г., 05.11.2020г. и 12.11.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 4 бр. общински имоти с обща площ от 3,341 дка и №№: 46276.3.435, 46276.3.438, 46276.3.532 и 46276.3.541, НТП: ниви, находящи се в м. „Вуков кладенец“, в землището на с. Мала църква

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 67,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 67,00 лв.

Стъпка за наддаване – 6,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  10,20  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 6 бр. общински имоти с обща площ от 5,196 дка и №№: 46276.2.131, 46276.2.153, 46276.3.82, 46276.4.435, 46276.4.438 и 46276.4.439, НТП: ниви, находящи се в м. „Голема ливада“, „Черно бърдо“ и „Белоискърски път“ в землището на с. Мала църква

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 104,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –104,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,20 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ 10,10 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Общ. помещение, представляващо търговски обект № 13/по строителна документация-група Г, подобект Г2/, с площ 9,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония” в ЦГЧ на гр. Самоков, в общински ПИ № 65231.906.489-АОС № 3401/15.07.2003 г.

Предназначение на обекта: „За офис, кантора, магазин за сувенири, парфюми, аксесоари”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 90,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,10 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  9,50 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 33, с площ 18,29 кв.м., находящо се на ІI-ри етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на медицински дейности – лекарски кабинет/или кабинет по дентална медицина/кабинет по зъботехника”.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по обща или специализирана медицина, лекари по дентална медицина, зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности, диагностика, лечение, стоматология, зъботехника и др. подобни.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 9,50 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Общ. помещение, представляващо търговски обект № 8/по строителна документация-група В, подобект В4/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония” в ЦГЧ на гр. Самоков, в общински ПИ № 65231.906.489-АОС № 3401/15.07.2003 г.

Предназначение на обекта: „За офис, кантора, пощенска станция/или за фризьорски, козметичен салон”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –232,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 232,00 лв.

Стъпка за наддаване – 23,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

 

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 113, с площ 18,29 кв.м., находящо се на ІIІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на медицински дейности – лекарски кабинет/или кабинет по дентална медицина/кабинет по зъботехника”.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по обща или специализирана медицина, лекари по дентална медицина, зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: медицина, дентална медицина, стоматология, зъботехника и др. подобни.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  9,40 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 109, с площ 18,29 кв.м., находящо се на ІIІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на медицински дейности –  кабинет по дентална медицина/или кабинет по зъботехника”.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по дентална медицина, стоматология, зъботехника. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: дентална медицина, стоматология, зъботехника.

Начална месечна  наемна тръжна цена за помещението – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

 

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13-КАСА

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 9,40 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с.Доспей, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Широки дол, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с.Шипочане, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с.Поповяне, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Ярлово, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Райово, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Говедарци, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Ковачевци, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Маджаре, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Белчин, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Радуил, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Рельово, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Мала църква, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Бели Искър, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Алино, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Ново село, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Продановци, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Клисура, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Самоков, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Горни Окол, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Злокучене, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Долни Окол, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Драгушиново, община Самоков
Дата на публикуване 16.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинско помещение с площ 50,00 кв.м., находящо се вдясно от централния вход в сградата на закритото Основно училище „Васил Левски” в с. Гуцал-парцел VIII, кв. 23 „Училище” по плана на селото, актувана като публична общинска собственост с АОС № 570/20.01.2000 г. Предназначение на обекта: „За извършване на търговска дейност-магазин.”

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 75,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –75,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 9,00 кв.м., находящо се на сутеренния етаж в общ. сграда № 65231.908.429.3-сградата на хотел „Арена”-Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г. Предназначение на помещението: „За разкриването на холистичен кабинет”.

Допълнителни условия за провеждането на търга: За участие в търга се допускат само кандидати, който имат документ за завършен обучителен курс по диетология, нутрициология, или др. подобни.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 31,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –31,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ година

Допълнителни условия за провеждането на търга: За участие в търга се допускат само кандидати, който имат документ за завършен обучителен курс по диетология, нутрициология, или др. подобни.

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и ръководството на хотел „Арена”-Самоков

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 22,00 кв.м., находящо се на І-ви етаж в Комбинирана сграда-с. Продановци, кв. 6, парцел Х по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г. Предназначение на обекта: „За млекосъбирателен пункт“

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 44,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 44,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 47,00 кв.м., находящо се на I-ви етаж в Читалищна сграда, находяща се в центъра на с. Говедарци, кв. 33, имот пл. № 595-нов идентификатор на сградата 15285.6.314.1/-актувана като публична общинска собственост с АОС № 1/15.04.1997 г. Предназначение на обекта: „За аптека и дрогерия”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 71,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –71,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Говедарци

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинска сграда-магазин и складово помещение с площ 71,00 кв.м., находяща се в с. Гуцал, в парцел I-300, 301, кв. 17, актувана като частна общинска собственост с АОС № 572/20.01.2000 г.  Предназначение на обекта: „За клуб, за провеждането на  обществени и социални мероприятия и сбирки на живущите в с. Гуцал, за осъществяване на дейности като клуб на пенсионера,  читалищни и културни мероприятия, събиране на членовете на местната ловна дружина и др. подобни”.

Допълнителни условия: За участие в търга се допускат само регистрирани сдружения с нестопанска цел, извършващи дейности в обществена или в частна полза.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 107,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –107,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 372/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 42 броя имоти, ниви с обща площ 77,934 дка, находящи се в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за имотите – 1559,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1559,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 155,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 371/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3,455/57,038 ид.ч. от ПИ № 58548.340.108, целият с площ 57,038 дка, нива, АОС № 16 788/24.04.2019 г., VI-категория, находящ се в м. “Каси дол” в землището на с. Продановци

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 8 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 370/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 55,672 дка, находящи се в землището на с. Доспей:

 • ПИ № 23039.2.253 с площ 1,775 дка, нива, АОС № 17 063/19.11.2019 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.2.260 с площ 3,208 дка, нива, АОС № 16 655/04.02.2019 г., находящ се в м. “Могилите” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.26 с площ 22,896 дка, нива, АОС № 16 341/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.36 с площ 19,296 дка, нива, АОС № 16 342/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.39 с площ 8,497 дка, нива, АОС № 16 343/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 1114,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1114,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 111,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 369/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 43,744 дка, находящи се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей:

 • ПИ № 23039.5.47 с площ 1,885 дка, нива, АОС № 16 344/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.50 с площ 5,000 дка, нива, АОС № 16 345/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.55 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 17 064/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.58 с площ 1,001 дка, нива, АОС № 17 065/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.59 с площ 6,500 дка, нива, АОС № 17 066/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.79 с площ 3,000 дка, нива, АОС № 17 067/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.194 с площ 24,358 дка, нива, АОС № 17 068/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 875,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 875,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 87,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 368/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 58548.160.74 с площ 4,950 дка, нива, VII-категория, АОС № 13 532/19.02.2015 г., находящ се в м. “Ръжана” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 100,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 03441.2.703-зем.земя с площ 397 кв.м.  с.Бели Искър 6 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.10.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 16.10.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ОХ-705 Приложение 1

ОХ-705 Приложение 2

ОХ-705 Приложение 3

ОХ-705 Приложение 4 ФП

ОХ-705 Специфика длъжности за ЦВО

Дата на публикуване 17.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2020г. от 10.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 25 000 10 000
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ -кафяв 0,20 5 000 1 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,02 80 000 1 600
4. Полиетилен ПЕ – бял/прозрачен 0,10 30 000 3 000
5. Твърда пластмаса 0,15 20 000 3 000
6. Мека пластмаса 0,30 10 000 3 000
7. Хартия 0,02 160 000 3 200
8. Стъкло 0,05 110 000 5 500

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 05.10.2020 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 05.10.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 16.10.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47 185 лв.

без ДДС2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО175 455 лв.

без ДДС3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ11 625 лв.

без ДДС4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ11 650 лв.

без ДДС5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.

5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.

5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.

5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.

5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.

5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.

5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.

5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.

5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.

кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ201 510 лв.

173 574 лв.

116 982 лв.

117 000 лв.

105 606 лв.

160 938 лв.

109 674 лв.

107 982 лв.

106 056 лв.

без ДДС и

разсрочено плащане

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

УПИ-парцел VІ-245 с площ 370 кв.м. в кв.2 с.ГУЦАЛ при начална тръжна цена 6290 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.09.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 09.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.09.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.09.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 11.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.09.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕза продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.09.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 14.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.09.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Описание на длъжностите за войници за в.ф. от СКС-20 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5-ред и критерии

приложение 6-нормативи по ФП

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: „Строител”

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование и опит в сферата на строителството.

 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление /в свободен текст/;
 3. Копие на документи за образователен ценз;
 4. Препис-извлечение от трудова/и книжка/и
 5. Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 25.09.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в строително-ремонтните дейности.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/1/3

Ангел Главев – Управител на ОП „СРО”, тел. 0888 468 026

 

**************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на длъжността: Шофьор, механик

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткт
 • Свидетелство за управление на пътно-стрителни машини

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за правоуправление на МПС с изискваната категория;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.08.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в работата с товаро-подемна техника.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130 и на място в Регионалния център за управление на отпадъците.

Дата на публикуване 04.08.2020 г.
**********************************************************************

 

Заповед №РД-612/23.07.2020 за определяне на санитарно- охранителна зона около водовземно съоражение- Сондаж №ПС-1хг от находище на минерална вода “Белчин-Верила”, с. Белчин Община Самоков
Дата на публикуване: 03.08.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 18.08.2020 г. от 09.00 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч. от ПИ с идентификатори: № 65231.919.118; № 65231.919.123; № 65231.919.161; № 65231.919.365

На 19.08.2020 г. от 09.00 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч. от ПИ с идентификатор: № 65231.919.433

На 20.08.2020 г. от 09.00 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч. от ПИ с идентификатори: № 65231.920.641; № 65231.920.334; № 65231.920.541

 

 1. Определя начална месечна наемна тръжна цена за имотите – 5,00 лв/кв.м. на месец без ДДС, посочена в тръжната документация.
 2. Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за съответния общински имот, посочен в тръжната документация, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 CIB – CECBBGSF при ЦКБ АД – клон Самоков или в брой в Касата на Община Самоков – гише № 12 или 13 в срок до 14.08.2020 г.
 3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация.
 4. Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 30 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 14.08.2020 г.
 5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 часа на 14.08.2020 г.
 6. Оглед на обектите се извършва в срок до 14.08.2020 г.
 7. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея.
 8. Други задължителни условия при провеждането на тръжните процедури:

До участие в търга се допускат:

 • Физически или юридически лица, които имат внесена в периода 2012-2015 г. 6-месечна наемна парична гаранция за посочения обект по банковата сметка на Община Самоков и неосвободена до датата на търга – удостоверява се със служебна справка от Община Самоков

Всеки кандидат може да участва само за един обект от обявените тръжни

процедури.

До участие в търга не се допускат:

 • Лица или фирми, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Община Самоков, но не изпълнили договорните си задължения (нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др.)

Лица или фирми, които имат неплатени към бюджета на Община Самоков наеми, обезщетения, такси, глоби или др. или системно нарушаващи актове на Общински съвет – удостоверява се със служебна бележка и удостоверение за липса на задължения, издадено от Община Самоков или служебна справка от Община Самоков

При неявяване на кандидати на посочените дати, да се проведат повторни търгове на дати, съответно 25.08.2020 г., 26.08.2020 г. и 27.08.2020 г. при същите условия, като сроковете по точки 2, 4, 5 и 6 са на 21.08.2020 г.

Дата на публикуване: 28.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2020 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 267/21.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 20,016 дка, както следва:

ПИ № 58548.270.5 с площ 8,357 дка, нива, АОС № 12 917/19.05.2014 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.6 с площ 1,256 дка, нива, АОС № 17 285/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.7 с площ 1,164 дка, нива, АОС № 17 286/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.8 с площ 1,010 дка, нива, АОС № 17 287/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.9 с площ 1,104 дка, нива, АОС № 17 288/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.10 с площ 1,516 дка, нива, АОС № 17 289/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.87 с площ 5,609 дка, нива, АОС № 11 691/09.04.2013 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.08.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.08.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване: 24.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2020 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 266/21.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.161.1 с площ 99,142 дка, нива, АОС № 9014/21.12.2009 г.,

находящ се в м. “Райкьовица” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 1983,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1983,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 198,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.08.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.08.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване: 24.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 264/21.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 31 броя имоти с обща площ 79,243 дка, находящи се в землището на с. Райово

 

ПИ № 61922.110.5 с площ 4,212 дка, нива, АОС № 13 778/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.8 с площ 3,370 дка, нива, АОС № 13 779/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.9 с площ 0,741 дка, нива, АОС № 13 780/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.13 с площ 2,101 дка, нива, АОС № 13 81/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.15 с площ 2,079 дка, нива, АОС № 13 782/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.16 с площ 6,816 дка, нива, АОС № 13 783/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.19 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 13 784/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.29 с площ 1,002 дка, нива, АОС № 13 785/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.30 с площ 1,479 дка, нива, АОС № 13 786/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.136 с площ 3,838 дка, нива, АОС № 14 582/25.04.2016 г.,

находящ се в м. “Сливите” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.72 с площ 14,207 дка, нива, АОС № 13 787/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Над Матьо” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.75 с площ 1,585 дка, нива, АОС № 13 788/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.81 с площ 1,148 дка, нива, АОС № 13 789/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.83 с площ 2,130 дка, нива, АОС № 13 790/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.86 с площ 1,195 дка, нива, АОС № 13 791/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.93 с площ 5,000 дка, нива, АОС № 13 792/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Кладенецо” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.100 с площ 1,119 дка, нива, АОС № 13 793/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.104 с площ 0,508 дка, нива, АОС № 13 794/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.110 с площ 0,546 дка, нива, АОС № 13 795/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Златкови ниви” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.115 с площ 3,701 дка, нива, АОС № 13 797/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Златкови ниви” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.119 с площ 0,309 дка, нива, АОС № 13 798/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.121 с площ 0,508 дка, нива, АОС № 13 799/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.125.13 с площ 0,927 дка, нива, АОС № 13 816/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Маро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.125.14 с площ 0,625 дка, нива, АОС № 13 817/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Маро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.125.31 с площ 10,428 дка, нива, АОС № 13 818/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Маро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.2 с площ 0,399 дка, нива, АОС № 13 819/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Шиница” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.3 с площ 0,435 дка, нива, АОС № 13 820/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чакърица” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.8 с площ 2,128 дка, нива, АОС № 13 821/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Каматарица” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.13 с площ 0,341 дка, нива, АОС № 13 822/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Шиница” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.25 с площ 2,265 дка, нива, АОС № 13 823/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Каматарица” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.182.35 с площ 2,100 дка, нива, АОС № 14 297/21.01.2016 г.,

находящ се в м. “Тунта” в землището на с. Райово

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 1585,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1585,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 78,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.08.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.08.2020 г. при същите условия.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица

МЗ ОХ-491 от 29.06.2020 г.- за НГЧ

З-РД-358_001

Дата на публикуване: 20.07.2020 година
****************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица

Заповед ОХ-411 от 01.06.2020 г.-СВ

Заповед на командира на СВ

Приложения

Дата на публикуване: 20.07.2020 година
****************************************************
Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Дата на публикуване: 15.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 11.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.08.2020 г.

 

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 07.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел VІ-245 с площ 370 кв.м. в кв.2 с.ГУЦАЛ 6290 ЛВ.без ДДС
2.ПИ № 65231.914.295 с площ 232 кв.м. п-л ХVІ кв.397 гр.САМОКОВ 16 590 лв.без ДДС
3. ПИ № 65231.914.296 с площ 154 кв.м. п-л ХVІІ кв.397 гр.САМОКОВ 11 010 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 28.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 21.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47185 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11650 лв.без ДДС
5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.107 982 лв.106 056 лв.без ДДС иразсрочено плащане

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.08.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 04.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 31.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 31.07.2020г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 07.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач иличрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.08.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 25.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 18.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51
За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 15.07.2020 г.

***********************************************************************

Document (71)-page-001

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

***********************************************************************

Протокол по чл. 37и ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Софийска област.

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

***********************************************************************

Document-page-001

Разрешително водовземане

МОСВ

Предотделен вид

Регистър ПИ

Проект СОЗ

Приложения

Дата на публикуване 01.07.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Община Самоков обявява, че открива процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование на територията на Община Самоков за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

Информация относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, заявление за включване в състава на доброволно формирование и формуляр за кандидатстване, са публикувани по – долу.

Краен срок за подаване на заявления – 30.08.2020г.

Лице за контакт: Иван Терзийски – мл. специалист УК – тел. 0889747413

НАРЕДБА ЗА ДОБРОФОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Дата на публикуване 29.06.2020 г.

***********************************************************************

saob

Разрешително водовземане

Регистър ПИ

МОСВ

проект СОЗ

Приложения

Дата на публикуване 24.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕза продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 62 900 лв. без ДДС.

 

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 06.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На дати 10.07.2020г., 17.07.2020г. и 24.07.2020 г.  от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината съответно до дати 09.07.2020г., 16.07.2020г. и 23.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася съответно до дати 09.07.2020г., 16.07.2020г. и 23.07.2020г..

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 съответно до дати 09.07.2020г., 16.07.2020г. и 23.07.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

Document-page-001

Разрешително водовземане

Регистър ПИ

Предотделен лист

МОСВ_11_18-01-2016_01410012

проект СОЗ

Дата на публикуване 22.06.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 16.06.2020 г.

***********************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ СОЗ Р.ЧЕРНИ ИСКЪР_page-0001

Обща част

Графични приложения

конфигурация пояс ІІ и ІІІ

Координати

Предотделен лист

ПРоектна част

регистър ПИ пояс І и ІІ

регистър ПИ пояс ІІІ

скици проект

Специална част

Становище МЗГ

Текстови приложения ХА 2012

ХА 2014

ХА 2018

Дата на публикуване 08.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Търг с явно наддаване за продажба на автобуси:

 • ИСУЗУ КЛАСИК 27, рама №NNAMDH1LL02010169, двигател №A10S40062, с рег.№ СО4279РА.
 • ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, рама № NNAM0ZALE02001701, двигател №675359, с рег.№СО7205АН,

който ще се проведе на 18.06.2020 год. от 1000 часа в заседателната зала на IIIти етаж в сградата на общината при следните условия:

1.Начална тръжна цена:

 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 31 986/тридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС,
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 48 500 /четиридесет и осем хиляди и петстотин/ лева без ДДС,
 1. 2. Стъпка за наддаване:
 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 320/триста и двадесет/лева;
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 485/четиристотин осемдесет и пет/ лева.
 1. 3. Депозит за участие в търга – 500 /петстотин/ лева, който да бъде внесен по следната банкова сметка на община Самоков: Банка ЦКБ АД; IBAN: BG54CECB 9790 3362 1198 00;  BIC: CECBBGSF до 15.06.2020 год.;
 2. 4. Цена на тръжната документация – 20/двадесет/ лева без ДДС, платими в брой в касата на общината до 15.06.2020 год. Комплект от документацията за участие в търга се получава на адреса на управление на община Самоков – гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, от гише №2 на партера в сградата на общината, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена;
 3. Предложенията за участие в търга се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, гише №2 в запечатан непрозрачен плик до 1700 часа на 15.06.2020 год. За всеки автобус се подава отделен плик;

6.Оглед на автобусите се извършва до 15.06.2020 год., след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

 

За повече информация: Община Самоков, стая 415 – инж. Мариана Петрова

Дата на публикуване 28.05.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 28.05.2020 г.

***********************************************************************

Document-page-001

Писма процедура

Писмо БДДР

Разрешително водовземане

Решение № 11 МОСВ

ХА 2014

ХА 2018

Проект

Бели Искър актуализирани приложения

Дата на публикуване 22.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ(на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.05.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.05.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.05.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 05.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕза продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – земеделска земя в землището на с.РЕЛЬОВО при начална тръжна цена 22 755 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.05.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.05.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.05.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47185 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11650 лв.без ДДС
5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.107 982 лв.106 056 лв.без ДДС иразсрочено плащане

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2020 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове се провеждат на 06.03.2020 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.06.2020г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач иличрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.06.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.06.2020 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.06.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместно командване на специланите операции в гарнизон Пловдив

Приложение № 1 към обявата

Дата на публикуване 11.05.2020 г.

=============================================

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД.

Дата на публикуване 30.04.2020 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 16.04.2020 г.

=============================================

Обява САЙТ

 Дата на публикуване 13.04.2020 г.

=============================================

 

Objavl.Belchin-page-001Objavl.Belchin-page-002

Дата на публикуване 09.04.2020 г.

***********************************************************************

Objavl.Beli Iskar-page-001Objavl.Beli Iskar-page-002Objavl.Beli Iskar-page-003

Дата на публикуване 09.04.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 06.04.2020 г.

***********************************************************************
Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки, Община Самоков набира доброволци за екипите за помощ и подкрепа на възрастни и самотноживеещи, болни и лица с увреждания за съдействие за закупуване на храни, лекарства и стоки от първа необходимост. Доброволческите екипи ще съдействат за изпълнението на заповедите на кмета и на министъра на здравеопазването, относно спазване на карантината на карантинирани граждани, за мерките за движение на граждани навън на открити пространства, спазване на разпоредбите за ограничаване на достъпа до спортни и детски площадки, паркове и градинки, както и всички останали мерки, проистичащи от обявеното извънредно положение. Доброволния сътрудник ще се легитимира със служебна карта. При явно нежелание от гражданите да спазват разпорежданията на сътрудника, той подава сигнал до РЗИ или МВР. На всички доброволци ще бъдат осигурени предпазни средства.
Всеки, който желае да се запише за доброволец, да подаде заявление  на имейл valq_mancheva@abv.bg.
Заявлението можете да изтеглите от ТУК.

Дата на публикуване 20.03.2020 г.

***********************************************************************

Objavl.Райово-page-001

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

Objavl.G.O--page-001 Objavl.G.O--page-002 Objavl.G.O--page-003

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************Objavl.G.O-page-001 Objavl.G.O-page-002 Objavl.G.O-page-003 Objavl.G.O-page-004

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти в землището на с. Продановци, с обща площ от 47,774 дка:

 1. ПИ № 58548.210.5 с площ от 4,985 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 13530/16.02.2015г.
 2. 1,018/2,355 ид.ч./съгласно скица-проект № 194/2020г./ от ПИ № 58548.210.9, целият с площ от 2,355 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 13531/16.02.2015г.
 3. ПИ № 58548.210.67 с площ от 3,214 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17074/19.11.2019г.
 4. 4,077/7,537 ид.ч./съгласно скица-проект № 190/2020г./ от ПИ № 58548.210.74, целият с площ от 7,537 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17145/27.12.2019г.
 5. 24,788/276,330 ид.ч./съгласно скица-проект № 191/2020г./ от ПИ № 58548.210.94, целият с площ от 276,330 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17146/27.12.2019г.
 6. 9,692/276,330 ид.ч./съгласно скица-проект № 193/2020г./ от ПИ № 58548.210.94, целият с площ от 276,330 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17146/27.12.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 956,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 956,00 лв.

Стъпка за наддаване – 95,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

–  1,226/185,610 ид.ч. /съгласно скица за разделяне на ПИ № 65231.913.414/ от ПИ № 65231.913.414, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашаница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 25,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 25,00 лв.

Стъпка за наддаване – 2,50 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на части от следните общински недвижими имоти в землището на с. Продановци, с обща площ от 8,016 дка:

1.1. 5,670/22,435 ид.ч. /съгласно скица-проект на ПИ № 58548.140.2002/ от ПИ № 58548.140.2, целият с площ от 22,435 дка, НТП: нива, VII-категория, находящ се в м. “Змиярнико”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16975/16.10.2019г.

1.2. 2,346/178,587 ид.ч. /съгласно скица-проект на ПИ № 58548.350.1002/ от ПИ № 58548.350.1, целият с площ от 178,587 дка, НТП: нива, У1-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 161,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 161,00 лв.

Стъпка за наддаване – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

– ПИ № 46067.1.779 с площ от 1,702 дка, трайно предназначение: земеделска, НТП: нива, находящ се в м. “Езере”, землището на с. Маджаре, актуван с АОС № 17081/20.11.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 34,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 34,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,40 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

– 3,321/178,587 ид.ч./съгласно скица-проект № 197/2020г./ от ПИ № 58548.350.1, целият с площ от 178,587 дка, НТП: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 67,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 67,00 лв.

Стъпка за наддаване – 6,70 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

– ПИ № 83291.24.23 с площ от 41,424 дка, трайно предназначение: земеделска, НТП: нива, VII-категория, находящ се в землището на с. Широки дол, актуван с АОС № 11030/09.04.2012г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 829,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 829,00 лв.

Стъпка за наддаване – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с.Широки дол

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  11,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя-2 бр. общински имоти с обща площ 26,315 дка, както следва:

1.ПИ № 58548.290.56 с площ от 11,220 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16889/18.06.2019г.

2.ПИ № 58548.310.86 с площ от 15,095 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Калногаза”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16888/18.06.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 527,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 527,00 лв.

Стъпка за наддаване – 52,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с.Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.03.2020 г.

***********************************************************************

Във връзка с изпълнението на проект „Продължаваща подкрепа на деца и семейства в риск в община Самоков“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За следните длъжности в Център за обществена подкрепа в гр. Самоков:

 1. Ръководител – 1
 2. Социален работник – 3
 3. Специалист „Социални дейности“ – 2
 4. Психолог – 1
 5. Педагог – 2
 6. Логопед – 1
 7. Юрист -1
 8. Мед. Специалист – 1
 9. Огняр/Охрана – 1
 10. Хигиенист -1

Изисквания за заеманите длъжности:

Ръководител – Завършено висше образование – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на специалност – Икономика, Мениджмънт, Социални дейности, минимум 2 г. опит в управлението на хора и финанси. Компютърна грамотност. Умение за работа в екип.

Основни задължения:

 • Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност – нейното планиране, реализиране, вътрешно мониторинг, оценяване и отчитане;
 • Организира предоставянето на заложените комплексни услуги и следи за тяхното качество;
 • Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител;
 • Осъществява контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;

Социален работник –  Завършено висше образование – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на специалност –  „Социална педагогика”, „Специална педагогика”. Опит в сферата на социалните дейности ще се счита за предимство. Компютърна грамотност. Умение за работа в екип.

Основни задължения:

 • Организира предоставянето на социални услуги и консултации на потребителите на социалната услуга;
 • Подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП – Самоков;
 • Извършва първичен прием;
 • Изготвя индивидуална оценка на потребностите;
 • Разработва индивидуалните планове на потребителите;
 • Осъществява социална работа по отделен случай;
 • Насочва потребителите за участие в образователните и обучителни програми;
 • Отговаря за досиетата на персонала на центъра и потребителите;
 • Участва в информационно- аналитичните дейности на ЦОП – Самоков.

СпециалистСоциални дейности–  Завършено висше образование– квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на специалност  „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социални дейности“ . Опит в сферата на социалните дейности ще се счита за предимство. Компютърна грамотност. Умение за работа в екип. Студенти, завършили семестриално обучението си, също могат да кандидатстват за позицията.

Основни задължения:

 • Подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП – Самоков;
 • Изготвя индивидуална оценка на потребностите;
 • Разработва индивидуалните планове на потребителите;
 • Осъществява социална работа по отделен случай;
 • Насочва потребителите за участие в образователните и обучителни програми;
 • Отговаря за досиетата на персонала на центъра и потребителите;
 • Участва в информационно- аналитичните дейности на ЦОП – Самоков.

Психолог – Завършено висше образование “Магистър” или „Бакалавър” с професионална квалификация „Психолог”; Компютьрна грамотност;  Професионалният опит е предимство; Умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Проучва индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, клиенти или потенциални клиенти на услугата.
 • Извършва работата по индивидуален случай с деца и техните семейства.
 • Изготвя индивидуални социални оценки и планове за грижа, изготвя досиета с отделните случаи, поддържа всички регистри съгласно нормативната уредба.
 • Извършва посещения по домовете на клиентите.
 • Предоставя индивидуално, семейно и групово консултиране.
 • Извършва групова работа за развитие на родителски и социални умения.
 • Извършва мобилна социална работа на терен.
 • Придружава клиенти до съответните социални/здравни служби и институции.
 • Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.

Педагог – Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на следните педагогически профили: „Начална педагогика”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика” или сходна педагогическа специалност.

Основни задължения:

 • Работи в постоянни контакти с образователните институции на територията на общината, общинската администрация и останалите заинтересовани страни по проблемите на насилието и отпадане от училище;
 • Провежда индивидуална работа с всеки потребител на Центъра;
 • Провежда групови консултации по проблеми, поставени от потребителите;
 • Подпомага образователния процес на деца, които изпитват затруднения с усвояването на учебния материал;
 • Провежда дейности в изпълнението на мероприятията на различните клубове; участва активно в информационно- аналитичната дейност на ЦОП

Логопед – Завършено висше образование „Магистър” или „Бакалавър”, професионална квалификация „Логопед”; компютърна грамотност; умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Подпомага децата със специфични проблеми в усвояването на основните училищни умения /Четене, писане/;
 • Подпомага за преодоляване на специфичните трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми;
 •  Подпомага възстановяването на езиковите функции и подобряване на комуникацията след претърпени инциденти;
 • Формира пълноценни представи за околния свят, развива познавателните процеси/ възприятие, внимание, памет, мислене, въображение.

ЮристЗавършено висше образование по Право; компютърна грамотност;  професионалният опит е предимство; умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Извършване на юридически и други видове консултации в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите, както и случаите на кризисно настаняване, за повишаване на познанията и информираността на семействата относно техните права и отговорности по отношение на грижата за детето;
 • Засилване на мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина или училище, както и за насърчаване на способностите на децата им; индивидуална или групова работа за подобряване на родителските умения и за консултиране по въпросите на семейното планиране;
 • Организиране на дискусионни клубове, фокусирани върху въпроси, които са важни за родителите на малки деца.
 •  Предоставяне на услуги на хора в пробация- консултиране, подкрепа за реинтеграция.

 

Медицинският специалист – Завършено полувисше или висше образование с професионална квалификация медицинска сестра/медицински фелдшер. Умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Ще работи с децата с уврежданията;
 • Децата настанени в спешния прием, както и техните родители.

 

Огняр/Охрана – Завършено средно образование, професионална квалификация “огняр” при ПВК високо налягане и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации за природен газ.

 

Основни задължения:

 • Да познава устройството и принципа на парните котли; съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване
 • Да познава принципа на действие на контролно-измервателните прибори и правилата за ползването им
 • Да познава процеса на горене при различните видове горива
 • Да анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.
 • Да владее начините за подготвяне и пускане на парните котли след монтаж, регулиране или почистване
 • Осъществява пропускателния режим и контролира влиза­нето и излизането в центъра на работници, служители и външни лица като изисква и проверява документи за само­личност.
 • Проверява редовността на документите при изнасяне и вна­сяне на вещи, материали и апаратура.
 • Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхище­ния и при констатиране на такива случаи уведомява ръководство­то и полицейските органи.
 • Следи за поддържане в изправност и правилното използва­не на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Хигиенист – Завършено средно образование

Основни задължения:

 • почиства и дезинфекцира санитарни възли, подове, коридори и складови помещения;
 • почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката
 • изхвърля отпадъците на определените места извън сградата;
 • проветрява помещенията;
 • ежемесечно прави заявка до домакина за закупуване на миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали;
 • следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях;

 Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 20.03.2020 г.

Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. 072266630/405 – Р.Герасимова – Гл.експерт „СДЗ”

Дата на публикуване 10.03.2020 г.
***********************************************************************
87543662_1831629593633708_8551837115392983040_o
Дата на публикуване 26.02.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 във връзка с чл.62а ал.З от ЗУТ определя:

На 27.02.2020 год. от 16 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-за парк и УПИ П-училище в кв.ЗЗ и УПИ I-за ОЖС в кв.5 по плана на гр.Самоков.

Дата на публикуване 18.02.2020 г.
***********************************************************************
Document-page-001
Document-page-002
Дата на публикуване 03.02.2020 г.
***********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Нормативи за физическа годност

Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

Дата на публикуване 30.01.2020 г.
***********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 26.03.2020 г. до 27.03.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ – 2

Дата на публикуване 30.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.02.2020г. от 10.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,45 30 000 13 500
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ -зелен 0,40 8 000 3 200
3. Полиетилен терафтелат ПЕТ -син 0,40 8 000 3 200
4. Полиетилен ПЕ – бял/прозрачен 0,20 15 000 3 000
5. Хартия 0,02 50 000 1 000
6. Стъкло 0,05 40 000 2 000
7. Черни метали – опаковки 0,20 14 000 2 800
8. Опаковки от Алуминий /цв.метали 1,20 3 000 3 600

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 25.02.2020 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 25.02.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 06.03.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47 185 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11 625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11 650 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.02.2020 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове се провеждат на 06.03.2020 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.02.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 14.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.02.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – земеделска земя в землището на с.РЕЛЬОВО при начална тръжна цена 22 755 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 03.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.01.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земя

с.ПОПОВЯНЕ3 988 лв.8 465 лв.

без ДДС2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО15 лв./кв.м.3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.01.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.01.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.01.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.01.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 990/22.06.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 0,738/34,688 ид.ч. от поземлен имот 15285.5.189, целият с площ 34,688 дка, пасище, АОС № 15 376/05.01.2017 г., находящ се в м. “Лакатица” в землището на с. Говедарци

Начална годишна наемна цена за обекта – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,20 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 16.01.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 16.01.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 16.01.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.01.2020 г. по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

Дата на публикуване 02.01.2020 г.
***********************************************************************