Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 24.04.2024г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот, находящ се в гр.САМОКОВ:

Поземлен имот с идентификатор № 65231.914.581 с площ от 1371 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор № 65231.914.238 съгласно одобрените със Заповед № 300-5-34/15.05.2004г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел VІІІ-за „жилищно строителство и обществено обслужване” в кв.207 съгласно одобрения със Заповед № 45/1978г. и изменен със Заповед № 01-1310/2018 г. регулационен план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 137 100 лв. /сто тридесет и седем хиляди и сто лева/-100 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков, срещу 100 лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината в срок до 22.04.2024 г.

Депозит са участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена се внася по банков път в срок до 22.04.2024 г.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 ч. на 22.04.2024 г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 01.05.2024 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.04.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 17.04.2024 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 134/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 34,734/39,098 ид.ч. от поземлен имот № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, актуван с АОС № 15 501/28.02.2017 г, находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 1043,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1043,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 104,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 17.04.2024 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 132/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 00391.500.3 с площ 7,080 дка, нива, актуван с АОС № 19432/28.11.2023 г, находящ се в м. “Слепото дере” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имота – 213,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 213,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 21,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 17.04.2024 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 133/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 (седем) броя общински имоти – ниви с обща площ 4,938 дка, находящи се в землището на с. Радуил, както следва:

 • № 61604.3.16 с площ 0,701 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19342/04.08.2023 г.
 • № 61604.3.17 с площ 0,700 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19343/04.08.2023 г.
 • № 61604.3.20 с площ 0,701 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19344/04.08.2023 г.
 • № 61604.3.28 с площ 0,736 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19345/04.08.2023 г.
 • № 61604.3.30 с площ 0,700 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19346/04.08.2023 г.
 • № 61604.3.31 с площ 0,699 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19347/04.08.2023 г.
 • № 61604.3.33 с площ 0,701 дка, нива, находящ се в м. “Палчовка”, АОС № 19348/04.08.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 149,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 149,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 17.04.2024 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 131/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 (два) броя общински имоти – ниви с обща площ 5,835 дка, находящи се в землището на с. Радуил, както следва:

 • № 61604.5.103 с площ 2,884 дка, нива, находящ се в м. “Разсадника”, АОС № 16092/12.03.2018 г.
 • № 61604.5.494 с площ 2,951 дка, нива, находящ се в м. “Разсадника”, АОС № 19433/28.11.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 176,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 176,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 17,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 17.04.2024 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 130/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 11 (единадесет) броя общински имоти – ниви с обща площ 23,216 дка, находящи се в землището на с. Гуцал, както следва:

 • № 18201.56.3 с площ 1,429 дка, нива, находящ се в м. “Сливите”, АОС № 8813/30.XI.2009 г.
 • № 18201.56.5 с площ 6,135 дка, нива, находящ се в м. “Сливите”, АОС № 8814/30.XI.2009 г.
 • № 18201.56.11 с площ 1,296 дка, нива, находящ се в м. “Сливите”, АОС № 8815/30.XI.2009 г.
 • № 18201.56.12 с площ 0,341 дка, нива, находящ се в м. “Сливите”, АОС № 8816/30.XI.2009 г.
 • № 18201.56.15 с площ 3,336 дка, нива, находящ се в м. “Сливите”, АОС № 8817/30.XI.2009 г.
 • № 18201.56.16 с площ 1,975 дка, нива, находящ се в м. “Сливите”, АОС № 8818/30.XI.2009 г.
 • № 18201.159.8 с площ 1,141 дка, нива, находящ се в м. “Илин/Гуджо”, АОС № 8996/10.XII.2009 г.
 • № 18201.159.10 с площ 1,666 дка, нива, находящ се в м. “Илин/Гуджо”, АОС № 8997/10.XII.2009
 • № 18201.159.13 с площ 2,831 дка, нива, находящ се в м. “Илин/Гуджо”, АОС № 8998/10.XII.2009
 • № 18201.159.16 с площ 1,014 дка, нива, находящ се в м. “Илин/Гуджо”, АОС № 8999/10.XII.2009
 • № 18201.159.20 с площ 2,052 дка, нива, находящ се в м. “Илин/Гуджо”, АОС № 9008/21.XII.2009

Начална годишна наемна цена за имота – 697,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 697,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 69,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 16.04.2024 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 136/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 10 (десет) броя общински имоти – ниви с обща площ 13,780 дка, находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • № 61922.151.5 с площ 0,998 дка, нива, находящ се в м. “Плочата”, АОС № 19448/12.12.2023 г.
 • № 61922.151.12 с площ 1,328 дка, нива, находящ се в м. “Бучковица”, АОС № 19449/12.12.2023 г.
 • № 61922.151.15 с площ 1,252 дка, нива, находящ се в м. “Плочата”, АОС № 19450/12.12.2023 г.
 • № 61922.165.17 с площ 1,285 дка, нива, находящ се в м. “Плочата”, АОС № 19447/12.12.2023 г.
 • № 61922.172.8 с площ 2,075 дка, нива, находящ се в м. “Суха вада”, АОС № 19169/14.02.2023 г.
 • № 61922.189.3 с площ 1,123 дка, нива, находящ се в м. “Плочата”, АОС № 19446/12.12.2023 г.
 • № 61922.189.9 с площ 1,081 дка, нива, находящ се в м. “Плочата”, АОС № 19090/19.12.2022 г.
 • № 61922.189.11 с площ 0,540 дка, нива, находящ се в м. “Плочата”, АОС № 19091/19.12.2022 г.
 • № 61922.212.75 с площ 2,599 дка, нива, находящ се в м. “Крушата”, АОС № 19168/14.02.2023 г.
 • № 61922.213.152 с площ 1,499 дка, нива, находящ се в м. “Белите кладенци”, АОС № 19167/14.02.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 414,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 414,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 41,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 16.04.2024 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 135/15.02.2024 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – № 22469.35.43 с площ 0,377 дка, нива, актуван с АОС № 19 422/14.11.2023 г, находящ се в м. “Гробие” в землището на с. Долни Окол

Начална годишна наемна цена за имота – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.04.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 16.04.2024 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо лекарски кабинет № 104 с площ 18,59 м², находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 (сградата на Поликлиниката), гр. Самоков, актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – за прегледи и консултации по акушерство и гинекология.

Начална месечна наемна цена за обекта – 93,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 93,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 9,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 93,00 лв. /деветдесет и три лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 15.04.2024 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 15.04.2024 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 15.04.2024 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 15.04.2024 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 23.04.2024 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 16.04.2024 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо лекарски кабинет № 93 с площ 14,93 м², находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 (сградата на Поликлиниката), гр. Самоков, актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: Кабинет по ортопедия и травматология.

Начална месечна наемна цена за обекта – 75,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 75,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 15.04.2024 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 15.04.2024 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 15.04.2024 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 15.04.2024 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 23.04.2024 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 22.04.2024 г.

Дата на публикуване 29.03.2024

==============================================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до физически лица

Дата на публикуване 19.03.2024

==============================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево

Дата на публикуване 13.03.2024

==============================================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до физически лица

Дата на публикуване 28.02.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.03.2024 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2191/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – общински поземлен имот 23039.7.331 с площ 45,326 дка, нива, находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4331/02.02.2005 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 1360,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1360,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 136,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 05.03.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.03.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 12.03.2024 г.

Дата на публикуване 19.02.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.03.2024 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2186/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – общински поземлен имот 23039.7.332 с площ 57,231 дка, нива, находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4332/02.02.2005 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 1717,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1717,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1717,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 05.03.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.03.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 12.03.2024 г.

Дата на публикуване 19.02.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.03.2024 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2064/25.05.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – общински поземлен имот 23039.6.315 с площ 14,524 дка, нива, находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей, актуван с АОС № 14 476/12.04.2016 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 436,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 436,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 05.03.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.03.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 12.03.2024 г.

Дата на публикуване 19.02.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.03.2024 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1942/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 (шест) броя общински имоти – ниви с обща площ 31,905 дка, находящи се в землището на с. Широки дол, както следва:

 • 83291.33.22 с площ 1,000 дка, нива, находящ се в м. “Герено”, АОС № 11 309/31.10.2012 г.
 • 83291.33.29 с площ 2,000 дка, нива, находящ се в м. “Герено”, АОС № 10 809/25.11.2011 г.
 • 83291.33.35 с площ 3,106 дка, нива, находящ се в м. “Герено”, АОС № 10 810/25.11.2011 г.
 • 83291.33.39 с площ 16,657 дка, нива, находящ се в м. “Герено”, АОС № 10 811/25.11.2011 г.
 • 83291.33.164 с площ 4,642 дка, нива, находящ се в м. “Селски герен”, АОС № 10 832/02.12.2011 г.
 • 83291.33.166 с площ 4,500 дка, нива, находящ се в м. “Герено”, АОС № 10 833/02.12.2011 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 958,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 958,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 95,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.03.2024 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 05.03.2024 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.03.2024 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 12.03.2024 г.

Дата на публикуване 19.02.2024

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.03.2024 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 36,00 кв.м., находящо се в с. Радуил на първи етаж в сграда с идентификатор № 61604.51.418.1

Начална месечна наемна цена за обекта – 108,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 108,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 108,00 лв. /сто и осем лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 05.03.2024 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 05.03.2024 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 05.03.2024 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 05.03.2024 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 14.03.2024  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 12.03.2024 г.

Дата на публикуване 19.02.2024

==============================================================

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 – Плевен.

Дата на публикуване 14.02.2024

==============================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 14.02.2024

==============================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 14.02.2024

==============================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Заповед

Дата на публикуване 16.01.2024

==============================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Заповед

Приложение

Дата на публикуване 16.01.2024

==============================================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до физически лица

Дата на публикуване 09.01.2024

==============================================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до юридически лица

Дата на публикуване 14.12.2023

==============================================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до юридически лица

Дата на публикуване 29.11.2023

==============================================================

Съобщени по чл.32 от ДОПК до физически лица

Дата на публикуване 28.11.2023

==============================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков
Дата на публикуване 01.11.2023 г.

***********************************************************************

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Проверка на мерки и теглилки

 

УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,

От 31 октомври до 03 ноември 2023 г. в помещението на РУП Самоков, намиращо се на територията на общинския пазар, ще бъде разкрит пункт за проверка на средства за измерване за търговски цели – везни и теглилки.

Всички ползватели на средства за измерване е необходимо да ги представят в един от посочените дни от 9.30 до 16.00 ч.

Търговците, които пропуснат да направят това, подлежат на санкции по Закона за измерванията.

Уведомяваме Ви, че с Постановление на Министерски съвет № 156 от 20.09.2023 г., обн. в ДВ бр.81 от 26.09.2023 г. е приета промяна в Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

ЛЮБА КЛЕНОВА

За Кмет на Община Самоков

съгласно заповед № 01-1906/25.09.2023 г.

                                          

Дата на публикуване 30.10.2023 г.

***********************************************************************

                                   

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.11.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: самостоятеленм обект с идентификатор № 65231.906.282.5.2 с площ 121,52 м² (от които търговска площ 20,00 м²), брой нива на обекта: 1 (един) с предназначение – за търговска дейност “Арт магазин”, находящо се в сграда № 5, разположена в общински поземлен имот № 65231.906.282, съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с АОС № 11 152/14.06.2012 г. Предназначение на помещението: “За осъществяването на търговска дейност – Арт магазин и Галерия”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 148,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 148,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 148,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.11.2023 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.11.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.11.2023 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.11.2023 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

До участие в търга се допускат само регистрирани юридически лица, извършващи търговска дейност с предмети на изкуството и художествените занаяти, както и оформяне предмети на изкуството (удостоверява се с издадено удостоверение за актуално състояние не по-рано от 30 дни преди датата на провеждане на конкурса).

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 14.11.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.11.2023 г.

Дата на публикуване 19.10.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 07.11.2023 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2019/27.04.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6,654/151,504  ид.ч. от ПИ № 58548.350.8001 (съгласно скици проекти за 1,246 дка и 5,408 дка), целият с площ 151,504 дка, нива,находящ се в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 20,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 03.11.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 03.11.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 03.11.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.11.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 10.11.2023 г.

Дата на публикуване 19.10.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 24.10.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот, находящ се в гр.САМОКОВ:

Поземлен имот с идентификатор № 65231.903.286 с площ от 553 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, номер по предходен план: квартал 350, парцел ІV съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, при начална тръжна цена 19908 лв./деветнадесет хиляди деветстотин и осем лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.10.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.10.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 20.10.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 31.10.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.10.2023 г.

***********************************************************************

 

Покана_page-0001

Дата на публикуване 04.10.2023 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков
Дата на публикуване 02.10.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.10.2023 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо лекарски кабинет № 113 с площ 19,50 м², находящ се на трети етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков, актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: Кабинет по дентална медицина, стоматология или зъботехника.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по дентална медицина или зъботехници (правоспособността се удостоверява с документ/диплом за завършено образование по дентална медицина, стоматология, зъботехника, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности в областта на стоматологията, денталната медицина или зъботехниката).

Начална месечна наемна цена за обекта – 113,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 117,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 11,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 117,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 09.10.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.10.2023г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 09.10.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.10.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.10.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.10.2023 г.

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.10.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 10 (по строителна документация-група В, подобект В6/, с площ 12,20 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на помещението: Офис/кантора; или Магазин за детски играчки, GSM аксесоари, кинкалерия, художествени изделия, обелкла и др.

Начална месечна наемна цена за обекта – 93,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 93,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 9,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 93,00 лв. /деветдесет и три лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 09.10.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.10.2023г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 09.10.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.10.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.10.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.10.2023 г.

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.10.2023 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо лекарски кабинет № 89 с площ 18,40 м², находящ се на трети етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков, актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари (правоспособността се удостоверява с документ/диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: медицина).

Начална месечна наемна цена за обекта – 87,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 87,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 9,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 87,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 09.10.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.10.2023г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 09.10.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.10.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.10.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.10.2023 г.

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.10.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.1 с площ 19,70 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10 989/19.02.2012 г. Предназначение на помещението: “За осъществяването на търговска дейност”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 150,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 150,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 09.10.2023 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.10.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 09.10.2023 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.10.2023 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.10.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.10.2023 г.

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.10.2023 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10 995/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: “За осъществяването на търговска дейност”

Начална месечна наемна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 26,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 263,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 09.10.2023 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.10.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 09.10.2023 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.10.2023 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 18.10.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.10.2023 г.

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 12.10.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот, находящ се в гр.САМОКОВ:

ПИ № 65231.903.448 с площ от 680 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХХІ-за жилищно строителство в кв.238 по регулационния план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/без ДДС – 50лв./кв.м.;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 09.10.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.10.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 09.10.2023г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 19.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 10.10.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2189/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот  № 03767.12.219 с площ 4,138 дка, нива, актуван с АОС № 16 382/13.08.2018 г., находящ се в м. “Требежините” в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за имотите – 125,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 125,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 12,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 10.10.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2065/25.05.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 13 (тринадесет) броя общински имоти – ниви с обща площ 28,496 дка, находящи се в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за имотите – 855,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 855,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 85,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 10.10.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2195/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 (девет) броя общински имоти – ниви с обща площ 97,633 дка, находящи се в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имотите – 2929,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2929,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 292,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 10.10.2023 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2194/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 29 (двадесет и девет) броя общински имоти – ниви с обща площ 92,161 дка, находящи се в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имотите – 2765,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2765,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 276,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 10.10.2023 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2192/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 (два) броя общински имоти – ниви с обща площ 7,150 дка, находящи се в землището на с. Гуцал

 • ПИ № 18201.98.1 с площ 1,946 дка, нива, находящ се в м. “Реката”, актуван с АОС № 8877/03.XII.2009 г.
 • ПИ № 18201.98.2 с площ 5,204 дка, нива, находящ се в м. “Реката”, актуван с АОС № 8878/03.XII.2009 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 215,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 215,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 21,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 10.10.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1946/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 13,181 дка, находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • 9,610/11,015ид.ч. (съгласно скица-проект на проектен ПИ № 61922.96.1001) от поземлен имот № 61922.96.1, целият с площ от 11,015 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Х-категория, находящ се в местността “Дабието”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 19126/16.01.2023 г.
 • Поземлен имот № 61922.189.16, целият с площ от 3,571 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, VII-категория, находящ се в местността “Плочата”, землището на с. Райово, актуван АОС № 19127/16.01.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 396,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 396,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 39,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2113/29.06.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 25 (двадесет и пет) броя общински имоти – ниви с обща площ 63,785 дка, находящи се в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 1914,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1914,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 191,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2185/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 83291.33.28 с площ 7,653 дка, нива, актуван с АОС № 10 808/25.11.2011 г., находящ се в м. “Триъгълнико” в землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имота – 160,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 160,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2193/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 (шест) броя имоти с обща площ 13,190 дка, находящи се в землището на с. Драгушиново, както следва:

 • 23491.2.199 с площ 2,200 дка, нива, актуван с АОС № 19 301/14.06.2023 г., находящ се в м. “Буките” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.5.33 с площ 1,899 дка, нива, актуван с АОС № 19 302/14.06.2023 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.5.38 с площ 2,003 дка, нива, актуван с АОС № 19 303/14.06.2023 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.5.39 с площ 2,003 дка, нива, актуван с АОС № 19 304/14.06.2023 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.5.255 с площ 1,399 дка, нива, актуван с АОС № 19 305/14.06.2023 г., находящ се в м. “Москова ресуля” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.5.310 с площ 3,000 дка, нива, актуван с АОС № 19 306/14.06.2023 г., находящ се в м. “Зетов връх” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имота – 396,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 396,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 39,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2188/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 (три) броя имоти с обща площ 32,711 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.1.356 с площ 15,059 дка, нива, актуван с АОС № 19 277/25.05.2023 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.6.292 с площ 6,700 дка, нива, актуван с АОС № 4320/02.02.2005 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.6.293 с площ 10,952 дка, нива, актуван с АОС № 19 279/25.05.2023 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 982,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 982,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 98,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2190/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 16599.33.121 с площ 41,087 дка, нива, актуван с АОС № 19 307/14.06.2023 г., находящ се в м. “Чардак” в землището на с. Горни Окол

Начална годишна наемна цена за имота – 1233,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1233,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 123,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2187/27.07.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37527.40.70 с площ 5,001 дка, нива, актуван с АОС № 10 177/21.09.2010 г., находящ се в м. “Гръчка река” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 150,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.10.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2115/29.06.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 (пет) броя общински имоти – ниви с обща площ 15,202 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • 37527.37.17 с площ 4,499 дка, нива, находящ се в м. “Чичаница”, АОС № 10 167/20.09.2010 г.
 • 37527.37.23 с площ 3,800 дка, нива, находящ се в м. “Чичаница”, АОС № 10 168/20.09.2010 г.
 • 37527.37.40 с площ 2,017 дка, нива, находящ се в м. “Чичаница”, АОС № 10 171/21.09.2010 г.
 • 37527.37.43 с площ 2,400 дка, нива, находящ се в м. “Чичаница”, АОС № 10 172/21.09.2010 г.
 • 37527.247.39 с площ 2,486 дка, нива, находящ се в м. “Долен шаяк”, АОС № 10 670/30.05.2011

Начална годишна наемна цена за имота – 457,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 457,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 45,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.10.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.10.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 11.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.10.2023 г.

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 03.10.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2114/29.06.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот46067.1.807 с площ 13,383 дка, нива, актуван с АОС № 19 231/05.04.2023 г., находящ се в м. “Езере” в землището на с. Маджаре

Начална годишна наемна цена за имота – 402,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 402,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.09.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 10.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 06.10.2023 г.

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 03.10.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2063/25.05.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот03441.4.686 с площ 1,296 дка, нива, актуван с АОС № 19 205/23.03.2023 г., находящ се в м. “Милов брег” в землището на с. Бели Искър

Начална годишна наемна цена за имота – 39,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 39,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,90 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.09.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 10.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 06.10.2023 г

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 03.10.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2015/27.04.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот61922.154.90 с площ 1,832 дка, нива, актуван с АОС № 10 838/15.11.2011 г., находящ се в м. “Долен завой” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.09.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 10.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 06.10.2023 г.

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 03.10.2023 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2017/27.04.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот58548.290.146 с площ 3,656 дка, нива, актуван с АОС № 19 170/14.02.2023 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 110,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 110,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 11,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.09.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 10.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 06.10.2023 г.

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 03.10.2023 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2016/27.04.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 (пет) броя общински имоти – ниви с обща площ 11,213 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • ПИ № 58548.300.1 с площ 1,806 дка, нива, находящ се в м. “Ръжана”, АОС № 12 910/19.05.2014 г.
 • ПИ № 58548.300.2 с площ 2,233 дка, нива, находящ се в м. “Ръжана”, АОС № 12 911/19.05.2014 г.
 • ПИ № 58548.300.3 с площ 1,902 дка, нива, находящ се в м. “Ръжана”, АОС № 12 912/19.05.2014 г.
 • ПИ № 58548.300.4 с площ 2,176 дка, нива, находящ се в м. “Ръжана”, АОС № 12 913/19.05.2014 г.
 • ПИ № 58548.300.6 с площ 3,096 дка, нива, находящ се в м. “Ръжана”, АОС № 12 915/19.05.2014 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 337,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 337,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 33,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.09.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 10.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 06.10.2023 г.

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 03.10.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 2013/27.04.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 (три) броя общински имоти – ниви с обща площ 16,005 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • ПИ № 58548.290.85 с площ 12,822 дка, нива, находящ се в м. “Бела вода”, актуван с АОС № 11 498/24.01.2013 г.
 • ПИ № 58548.290.30 с площ 1,576 дка, нива, находящ се в м. “Бела вода”, актуван с АОС № 11 499/24.01.2013 г.
 • ПИ № 58548.290.31 с площ 1,607 дка, нива, находящ се в м. “Бела вода”, актуван с АОС № 11 500/24.01.2013 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 480,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 480,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 48,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.09.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.09.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 10.10.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 06.10.2023 г.

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 28.09.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински терен с площ 14,00 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 65231.901.404в двора на Обединено Училище “Неофит Рилски” гр. Самоков, актувано с АОС № 506/1999 г. – за разполагане на временен преместваем обект с площ 14,00 м², който да се използва като училищна лафка (разполагането на обекта следва да е съобразено съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба на ОбС-Самоков за преместваемите обекти)

Начална месечна наемна цена за обекта – 104,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 104,00 лв.

Стъпка на наддаване – 10,00 лв

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 104,00 лв. /сто и четири/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 27.09.2023 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 27.09.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 27.09.2023 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 27.09.2023 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

Дата на публикуване 12.09.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков
Дата на публикуване 12.09.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 29.09.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имоти:

УПИ-парцел ІІІ-общ. с площ 351 кв.м. кв.8 по регулационния план на с.Клисура, при начална тръжна цена 7020 лв./седем хиляди и двадесет лева/ или 20 лв./кв.м. без ДДС;

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.09.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.09.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.09.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.09.2023 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.09.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имоти:

УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.09.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.09.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 11.09.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.09.2023 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 20.09.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти, находящи се в с.КОВАЧЕВЦИ:

1.УПИ-парцел І-за магазин с площ от 1056 кв.м. в кв.65 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18611/24.01.2022 г. при начална тръжна цена 19008 лв. /деветнадесет хиляди и осем лева/ без ДДС;

2.УПИ-парцел І-общ. с площ от 504 кв.м. в кв.66 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18653/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 9072 лв. /девет хиляди седемдесет и два лева/ без ДДС;

3.УПИ-парцел ІІ-общ. с площ от 594 кв.м. в кв.66 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18609/24.01.2022 г. при начална тръжна цена 10692 лв. /десет хиляди шестстотин деветдесет и два лева/без ДДС;

4.УПИ-парцел ІІІ-общ. с площ от 308 кв.м. в кв.66 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18654/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 5544 лв./пет хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС;

5.УПИ-парцел ІV-общ. с площ от 462 кв.м. в кв.66 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18655/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 8316 лв./осем хиляди триста и шестнадесет лева/ без ДДС;

6.УПИ-парцел V-общ. с площ от 500 кв.м. в кв.66 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18656/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 9000 лв./девет хиляди лева/ без ДДС;

7.УПИ-парцел VІ-общ. с площ от 418 кв.м. в кв.66 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18619/26.01.2022 г. при начална тръжна цена 7524 лв./седем хиляди петстотин двадесет и четири лева/ без ДДС;

8.УПИ-парцел І-общ. с площ от 513 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18620/26.01.2022 г. при начална тръжна цена 9234 лв./девет хиляди двеста тридесет и четири лева/ без ДДС;

9.УПИ-парцел ІІ-общ. с площ от 425 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18657/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 7650 лв./седем хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

10.УПИ-парцел ІІІ-общ. с площ от 425 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18610/24.01.2022 г. при начална тръжна цена 7650 лв./седем хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

11.УПИ-парцел ІV-общ. с площ от 400 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18658/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 7200 лв./седем хиляди и двеста лева лева/ без ДДС;

12.УПИ-парцел V-общ. с площ от 468 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18659/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 8424 лв./осем хиляди четиристотин двадесет и четири лева/ без ДДС;

13.УПИ-парцел VІ-общ. с площ от 425 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18660/04.02.2022 г. при начална тръжна цена 7650 лв./седем хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

14.УПИ-парцел VІІ-общ. с площ от 425 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18661/26.01.2022 г. при начална тръжна цена 7650 лв./седем хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

15.УПИ-парцел VІІІ-общ. с площ от 456 кв.м. в кв.67 по регулационния план на с.Ковачевци, актуван с АОС № 18618/26.01.2022 г. при начална тръжна цена 8208 лв./осем хиляди двеста и осем лева/ без ДДС.

 

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 18.09.2023г.

Депозит са участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена се внася до 18.09.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 18.09.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 27.09.2023 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.08.2023 г.

**********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 29.08.2023 г.

**********************************************************************

О Б Я В А

    Детска градина „ Детелина” обявява 1 ( едно ) свободно работно място за длъжността                „ Помощник – възпитател ” на основание чл. 67,ал.1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ( в полза на работодателя) , считано от  15.09.2023 г.

Основното месечно възнаграждение :   843. 00    лв.

5 дневна работна седмица,Фиксирано,пълно – 8 часа

Шифър по НКПД-2011 : 53123003

 

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1.Изисквания за длъжността:

1.Степен на завършено образование – средно.

2.Квалификация за длъжността „помощник – възпитател“.

3.Опит в работа с деца.

4.Личностни качества –  комуникативност, готовност за работа в динамична среда,

инициативност, активност и мотивираност в работа, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

5.Умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца, за ефективна комуникация и за работа в екип.

 

 1. Необходими документи:

А. При кандидатстване:

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
 3. Удостоверение за професионална квалификация „ помощник – възпитател“- копие

    5.Мотивационно писмо

      Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г. включително от директора, в сградата на детска градина „ Детелина” , гр. Самоков, ул. „Рилска малина” № 2 от 10.00 до 14.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.09.2023 г. от 10.00 часа , в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков , ул. „Рилска малина” № 2 .

 

 За контакт: 0722 / 6 61 78

Дата на публикуване 21.08.2023 г.

**********************************************************************

ОБЯВА

  Детска градина „ Детелина” обявява 2 ( два ) свободни работни места за длъжността „Учител ” на основание чл. 67,ал.1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ( в полза на работодателя) , считано от  15.09.2023 г.

Основното месечно възнаграждение :  1486. 00    лв.

5 дневна работна седмица,Фиксирано,пълно – 8 часа

Шифър по НКПД-2011 : 2342-5002

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Образование -висше;
 2. Образователно-квалификационнастепен „Магистър” или „Бакалавър”;
 3. Специалност „Предучилищна педагогика ”;
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 5. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 6. Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 7. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.
 8. Личностни качества –  комуникативност, готовност за работа в динамична среда,

инициативност, активност и мотивираност в работа, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

 1.    Умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца, за ефективна комуникация и за работа в екип.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Професионална автобиография (тип CV);
 3. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 4. Медицинско свидетелство /при сключване на трудов договор//
 5. Свидетелство за съдимост /при сключване на трудов договор/
 6. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 7. Мотивационно писмо;
 8. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата

Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 28.08.2023 г. до 01.09.2023г. включително от директора, в сградата на детска градина „ Детелина” , гр. Самоков, ул. „Рилска малина” № 2 от 10.00 до 14.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 07.09.2022г. от 10.00 часа , в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков , ул. „Рилска малина” № 2 .

 

 За контакт: 0722 / 6 61 78

Одобрените кандидати ще бъдат назначени от 15.09.23 г. и трябва  да  представят валидна здравна книжка и трудова книжка

Дата на публикуване21.08.2023 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.08.2023г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.) депозит (лв.)30%
1 Твърда пластмаса HDPE 0,15 25 000 3 750 1125
2 Полиетилен ПЕ – бял /прозрачен/ 0,15 40 000 6 000 1800
3 Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 40 000 400 120
4 Полиетилен терафтелат ПЕТ- бял 0,25 50 000 12 500 3750
5 Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,15 10 000 1 500 450
6 Хартия 0,06 200 000 12 000 3600
7 Стъкло 0,05 100 000 5 000 1500
8 Желязо/тънко/ 0,27 100 000 27 000 8100
9 алуминий от опаковки 1,35 10 000 13 500 4050

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 28.08.2023 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 28.08.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 07.09.2023 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.08.2023 г.

**********************************************************************

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие – гр. Самоков уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община Самоков. Регистрите се намират в ОСЗ – Самоков. Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2023 г. Общинска служба по земеделие гр. Самоков

Дата на публикуване 10.08.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 09.08.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 04.08.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 31.07.2023 г.

***********************************************************************

ОБ ЯВА

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 21.07.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 21.07.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе пореден ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот, находящ се в с.МАЛА ЦЪРКВА:

 1. ПИ № 46276.7.207 с площ от 632 кв.м.-УПИ-парцел ІХ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 63 200 лв. /шестдесет и три хиляди и двеста лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 17.07.2023г.

Депозит са участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена се внася до 17.07.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 17.07.2023г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.07.2023 г.

***********************************************************************

1_page-00012_page-0001

Дата на публикуване 04.07.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Русе, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево

Нормативи

Приложения

Дата на публикуване 03.07.2023 г.

***********************************************************************

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции

Дата на публикуване 29.06.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 29.06.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Дата на публикуване 29.06.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.06.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.06.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

Във връзка с Решение №2087/25.05.2023 год. на Общински съвет-Самоков, на 04.07.2023 год. ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните автобуси:

 • ИСУЗУ КЛАСИК 27, рама №NNAMDH1LL02010169, двигател №A10S40062, с рег.№ СО4279РА.
 • ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, рама № NNAM0ZALE02001701, двигател №675359, с рег.№СО7205АН,

при следните условия:

2.Начална тръжна цена:

 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 4 672.00/четири хиляди шестстотин седемдесет и два/ лева без ДДС,
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 5 786.00 /пет хиляди седемстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС,
 1. 3. Стъпка за наддаване:
 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 00/двеста тридесет и четири/лева;
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 00/двеста осемдесет и девет/ лева.
 1. 4. Депозит за участие в търга – 100 /сто/ лева, който да бъде внесен по следната банкова сметка на община Самоков: Банка ЦКБ АД; IBAN: BG54CECB 9790 3362 1198 00;  BIC: CECBBGSF до 03.07.2023 год.;
 2. 5. Цена на тръжната документация – 20/двадесет/ лева без ДДС, платими в брой в касата на общината до 30.06.2023 год. Комплект от документацията за участие в търга се получава на адреса на управление на община Самоков – гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, от гише №2 на партера в сградата на общината, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена;
 3. Предложенията за участие в търга се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, гише №2 в запечатан непрозрачен плик до 1700 часа на 03.07.2023 год. За всеки автобус се подава отделен плик;

7.Оглед на автобусите се извършва до 03.07.2023 год., след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка;

8.Търгът ще се проведе на 04.07.2023 год. от 1000 часа в заседателната зала на IIIти етаж в сградата на общината.

Дата на публикуване 16.06.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.06.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 15285.6.492 (стар № 15285.6.148) с площ 27 518,00 м² с предназначение Спортно игрище, находящ се в община Самоков, с. Говедарци, актуван с АОС № 11 137/12.06.2012 г.

Предназначение на обекта: За осъществяване на спортна и тренировъчна дейност по футбол.

Начална месечна наемна цена за обекта – 200,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 200,00 лв. /двеста лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 12.00 ч. на 13.06.2023 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 13.06.2023  г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 13.06.2023 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 13.06.2023 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 22.06.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 20.06.2023 г.

Дата на публикуване 25.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.06.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти, находящи се в гр.САМОКОВ:

1.ПИ № 65231.903.444 с площ от 733 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХХV-за жилищно строителство в кв.238 по регулационния план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 36 650 лв. /тридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет лева/без ДДС – 50 лв./кв.м.;

2.ПИ № 65231.903.445 с площ от 760 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХХІV-за жилищно строителство в кв.238 по регулационния план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 38 000 лв. /тридесет и осем хиляди лева/без ДДС – 50 лв./кв.м.;

3.ПИ № 65231.903.446 с площ от 647 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХІХ-за жилищно строителство в кв.238 по регулационния план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 32 350 лв. /тридесет и две хиляди триста и петдесет лева/без ДДС – 50 лв./кв.м.;

4.ПИ № 65231.903.447 с площ от 679 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХХ-за жилищно строителство в кв.238 по регулационния план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 33 950 лв. /тридесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева/без ДДС – 50 лв./кв.м.;

5.ПИ № 65231.903.448 с площ от 680 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел ХХІ-за жилищно строителство в кв.238 по регулационния план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/без ДДС – 50лв./кв.м.;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 12.06.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.06.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 12.06.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 22.06.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.06.2023 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински терен с площ 22,00 м², представляващ част от общински поземлен имот с № 61604.51.373, находящ се в с. Радуил, кв. 34, парцел 619, актуван с АОС № 538/1999 г с разположена върху него сграда с идентификатор № 61604.51.373.2 с площ 22,00 м² с предназначение за извършване на търговска дейност.

Начална месечна наемна цена за обекта – 57,20 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 57,20 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,70 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 57,20 лв./петдесет и седем лева и двадесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 02.06.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 02.06.2023г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 02.06.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 02.06.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 13.06.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 09.06.2023 г.

Дата на публикуване 17.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.06.2023 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 50,00 кв.м., находящо се на втори етаж (над пощенската станция) в сградата на Кметството, с. Горни Окол, актувана с АОС № 16 301/2018 г. Предназначение на обекта: За осъществяването на културни и спортни мероприятия, арт работилница, йога, гимнастика.

Начална месечна наемна цена за обекта – 35,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 35,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,50 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 02.06.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 02.06.2023г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 02.06.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 02.06.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 13.06.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 09.06.2023 г.

Дата на публикуване 17.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.06.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 12 (по строителна документация-група Г, подобект Г1/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на помещението: Заведение за обществено хранене.

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 305,00 лв. /триста и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 02.06.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 02.06.2023г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 02.06.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 02.06.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 13.06.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 09.06.2023 г.

Дата на публикуване 17.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.06.2023 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1943/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 (седем) броя общински имоти с обща площ 24,996 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

1.1.  № 58548.270.26, нива с площ 4,533 дка, м. “Бела вода”, АОС № 11 677/26.03.2013 г.

1.2.  № 58548.270.27, нива с площ 1,796 дка, м. “Бела вода”, с АОС № 10 257/05.11.2010 г.

1.3.  № 58548.270.28, нива с площ 1,684 дка, м. “Бела вода”, АОС № 10 258/05.11.2010 г.

1.4.  № 58548.270.29, нива с площ 1,666 дка, м. “Бела вода”, АОС № 10 259/05.11.2010 г.

1.5.  № 58548.270.30, нива с площ 2,674 дка, м. “Бела вода”, АОС № 10 260/05.11.2010 г.

1.6.  № 58548.270.36, нива с площ 1,590 дка, м. “Бела вода”, АОС № 10 261/05.11.2010 г.

1.7.  № 58548.270.103, нива с площ 11,053 дка, м. “Бела вода”, АОС № 9404/05.03.2010 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 750,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 750,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 75,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.06.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.06.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.06.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.06.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.06.2023 г.

Дата на публикуване 17.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.06.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1937/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 (три) броя общински имоти – ниви с обща площ 5,579 дка, находящи се в землището на с. Широки дол, както следва:

 • ПИ № 83291.33.122 с площ 1,444 дка, нива, находящ се в м. “Боро”, АОС № 10 828/02.12.2011г.
 • ПИ № 83291.33.127 с площ 2,136 дка, нива, находящ се в м. “Боро”, АОС № 10 830/02.12.2011г.
 • ПИ № 83291.33.130 с площ 1,999 дка, нива, находящ се в м. “Боро”, АОС № 10 831/02.12.2011г.

Начална годишна наемна цена за имота – 167,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 167,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.06.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.06.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.06.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.06.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 09.06.2023 г.

Дата на публикуване 17.05.2023 г.

***********************************************************************

 

О Б Я В A

Служба „Военна полиция” обявява конкурси за приемане на военна служба на длъжностите:
1. „Старши специалист” в сектор в отдел „Контрол и охрана на обекти” в Регионална служба „Военна полиция” – София – 16 (шестнадесет) длъжности.
2. „Старши специалист” във военнополицейски екип във военнополицейска група в сектор в отдел „Контрол и охрана” в Регионална
служба „Военна полиция” – София – 6 (шест) длъжности.
Информация за провеждане на конкурсите е достъпна на интернет страницата на служба „Военна полиция“ – vp.mod.bg
Документи за участие се приемат до 30.05.2023 г. включително.
Телефони и лица за контакт: 02/9221355 – майор Христина Николова,
02/9221365 – майор Десислав Моев, 02/9221304 – старшина Силвана Иванова.

Дата на публикуване 12.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.05.2023 г. в Община Самоков, ще се проведат отделни търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

– 09.30 часа – общински терен с идентификатор № 65231.914.536, находящ се на ул. “Преспа”, изтоно от МБАЛ – Самоков – общинска собственост по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 09.40 часа – общински терен с идентификатор № 65231.914.240, находящ се на ул. “Преспа”, северно от “Самоковска комуна” – общинска собственост по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 09.50 часа – общински терен с идентификатор № 65231.908.12, находящ се на ул. “Искър” (до спирката при магазина на А1) – общинска собственост по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 10.00 часа – общински терен с идентификатор № 65231.909.365 (стар № 65231.909.69), находящ се западно от сградата на ДНА (до такситата), актуван с АОС № 1290/2001 г., върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 10.10 часа – общински терен с идентификатор № 65231.906.282, северно от сградата на Бивш партиен дом – общинска собственост по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 10.20 часа – общински терен с идентификатор № 65231.906.319, северно от сградата на ТПК “Михаил Дашин” – общинска собственост по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 10.30 часа – общински терен с идентификатор № 65231.914.353, находящ се в кв. Самоково, северно от бл. 35 – общинска собственост по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²
– 10.40 часа – общински терен с идентификатор № 65231.905.309, находящ се в кв. Възраждане, бул. “България”, актуван с АОС № 11 220/10.07.2012 г., върху който терен е разположен общински временен преместваем обект (по реда на чл. 56 от ЗУТ) с площ 6,00 м²

Начална месечна наемна цена за всеки отделен обект – 288,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 288,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 28,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 288,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 29.05.2023 г. вкл.
Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 29.05.2023 г. вкл.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 29.05.2023 г. вкл.
Огледът се извършва до дата 29.05.2023 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 07.06.2023 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 05.06.2023 г.

Дата на публикуване 11.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 30.05.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1948/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 00391.500.1 с площ от 17,010 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, IX-категория, находящ се в местността “Слепото дере”, землището на с. Алино, актуван с АОС № 1809/15.07.2002 г.

Начална годишна наемна цена за имота – 511,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 511,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.05.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 06.06.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 02.06.2023 г.

Дата на публикуване 11.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 30.05.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1842/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 12 броя имоти с обща площ 23,302 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

1.1  Поземлен имот № 23039.1.310 с площ от 1,534 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Скендерица”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19138/25.01.2023г.

    1.2  Поземлен имот № 23039.1.391 с площ от 2,301 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Падината”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19139/25.01.2023г.

1.3  Поземлен имот № 23039.1.416 с площ от 2,328 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Реброто”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19140/25.01.2023г.

1.4  Поземлен имот № 23039.1.425 с площ от 1,600 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19141/25.01.2023г.

    1.5  Поземлен имот № 23039.2.31 с площ от 1,688 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19147/30.01.2023г.

1.6  Поземлен имот № 23039.2.34 с площ от 1,219 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Ливадин дол”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19145/30.01.2023г.

    1.7  Поземлен имот № 23039.2.123 с площ от 5,168 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Могилите”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19152/30.01.2023г.

1.8 Поземлен имот № 23039.2.202 с площ от 0,915 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с.Доспей, актуван с АОС № 19151/30.01.2023г.

     1.9 Поземлен имот № 23039.2.228 с площ от 0,827 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Ливадин дол”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19150/30.01.2023г.

1.10 Поземлен имот № 23039.2.292 с площ от 1,120 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Дрисла”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19148/30.01.2023г.

     1.11 Поземлен имот № 23039.2.296 с площ от 3,105 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Дрисла”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19149/30.01.2023г.

1.12 Поземлен имот № 23039.2.322 с площ от 1,497 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Криви ниви”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19146/30.01.2023г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 700,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 700,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 70,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.05.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 11.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 30.05.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1946/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 13,181 дка, находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • 9,610/11,015ид.ч. (съгласно скица-проект на проектен ПИ № 61922.96.1001) от поземлен имот № 61922.96.1, целият с площ от 11,015 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Х-категория, находящ се в местността “Дабието”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 19126/16.01.2023 г.
 • Поземлен имот № 61922.189.16, целият с площ от 3,571 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, VII-категория, находящ се в местността “Плочата”, землището на с. Райово, актуван АОС № 19127/16.01.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 396,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 396,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 39,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.05.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 06.06.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 02.06.2023 г.

Дата на публикуване 11.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 30.05.2023 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1945/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 18,862 дка, находящи се в землището на с. Злокучане, както следва:

 • ПИ № 31228.1.292, с площ 3,500 дка, нива, актуван с АОС № 19 130/18.01.2023 г
 • ПИ № 31228.1.295, с площ 3,590 дка, нива, актуван с АОС № 19 129/18.01.2023 г.
 • ПИ № 31228.2.47, с площ 1,900 дка, нива, актуван с АОС № 19 131/18.01.2023 г.
 • ПИ № 31228.2.247, с площ 2,876 дка, нива, актуван с АОС № 19 132/18.01.2023 г.
 • ПИ № 31228.1.283, с площ 2,194 дка, нива, актуван с АОС № 19 133/18.01.2023 г.
 • ПИ № 31228.4.97, с площ 4,892 дка, нива, актуван с АОС № 19 134/18.01.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 566,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 566,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 56,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.05.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 06.06.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 02.06.2023 г.

Дата на публикуване 11.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 30.05.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1941/30.03.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 8,352 дка, находящи се в м. “Реката” в землището на с. Гуцал, както следва:

 • ПИ № 18201.176.3, с площ 0,426 дка, нива, актуван с АОС № 9104/23.12.2009 г.
 • ПИ № 18201.176.4, с площ 0,258 дка, нива, актуван с АОС № 9105/23.12.2009 г.
 • ПИ № 18201.176.5, с площ 1,075 дка, нива, актуван с АОС № 9106/23.12.2009 г.
 • ПИ № 18201.176.6, с площ 1,592 дка, нива, актуван с АОС № 9107/23.12.2009 г.
 • ПИ № 18201.173.3, с площ 1,974 дка, нива, актуван с АОС № 9092/22.12.2009 г.
 • ПИ № 18201.173.2, с площ 3,027 дка, нива, актуван с АОС № 9091/22.12.2009 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 251,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 251,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.05.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.05.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 06.06.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 02.06.2023 г.

Дата на публикуване 11.05.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 26.05.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведат поредни ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти, находящи се в с.МАЛА ЦЪРКВА:

 1. ПИ № 46276.7.207 с площ от 632 кв.м.-УПИ-парцел ІХ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 63 200 лв. /шестдесет и три хиляди и двеста лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;
 2. ПИ № 46276.7.208 с площ от 621 кв.м.-УПИ-парцел ХVІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 62 100 лв. /шестдесет и две хиляди и сто лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;
 3. ПИ № 46276.7.210 с площ от 609 кв.м.-УПИ-парцел ХХ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 60 900 лв. /шестдесет хиляди и деветстотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;
 4. ПИ № 46276.7.211 с площ от 588 кв.м.-УПИ-парцел ХVІІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 58 800 лв. /петдесет и осем хиляди и осемстотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 22.05.2023г.

Депозит са участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена се внася до 22.05.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 22.05.2023г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.05.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.04.2023 г.

***********************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Самоков уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че в срок до 25.04.2023 г. /вторник/ следва да  представят Удостоверение за назначаване от РИК и банкова сметка или попълнена на място Декларация за липса на такава за изплащане на възнаграждения. За представени удостоверения след тази дата няма да бъдат изплащани възнаграждения.

Дата на публикуване 20.04.2023 г.

***********************************************************************

ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА САМОКОВ

Във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2023 година и очакваните горещини и засушавания през лятото, Ви призоваваме към бдителност и спазване на изискванията на нормативната уредба за защита на горските територии от пожари! 

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

Чл. 137. (1) Ежегодно, по предложение на директора на регионалната дирекция по горите, областният управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии за областта.

(3) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Чл. 139 .(4) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Чл. 140. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури имат право да спират дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

Чл. 141. (1) Органите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

Чл. 143. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Служителите на ОП „Общинско лесничейство“ – Самоков ще следят за спазването на законовите норми и забрани през пожароопасния сезон. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения.

Молим всички граждани при възникване на пожар да сигнализират на следните телефони:

 • ПОЖАРНА: 0722/60-160; 112 /БЕЗПЛАТНО НАБИРАНЕ/
 • ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО“ : 0722/66680, 66682

ИНЖ. ВЛАДИМИР МАЛИНОВ …….  /п*/ ………                        

Директор на ОП „Общинско лесничейство”- Самоков

Дата на публикуване 19.04.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 25.04.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ с идентификатор № 03441.2.566 с площ от 826 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 37, парцел ХІ съгласно одобрената със Заповед № РД-18-55/01.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта на с.Бели Искър, при начална тръжна цена 82600 лв./осемдесет и две хиляди и шестстотин лева/ -100 лв./кв.м. без ДДС]
 2. ПИ с идентификатор № 03441.3.160 с площ от 44 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: 0 в землището на с.Бели Искър съгласно одобрената със Заповед № РД-18-55/01.04.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта на с.Бели Искър, при начална тръжна цена 410 лв. /четиристотин и десет лева/ без ДДС- 9,32 лв./кв.м. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 21.04.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.04.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 21.04.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 02.05.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.04.2023 г.

***********************************************************************

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Дата на публикуване 03.04.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 – София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 31.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 31.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 19.04.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

1.ПИ с идентификатор № 00391.548.6 с площ от 1997 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8/осма/ в м.”Долен стопански двор” с.Алино, при начална тръжна цена 11905 лв. /единадесет хиляди деветстотин и пет лева/ без ДДС- 5,96 лв./кв.м.

2.ПИ с идентификатор № 23039.7.401 с площ от 2902 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 0 в м.”Чавчико” землище с.Доспей, при начална тръжна цена 18644 лв./осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС – 6,42 лв./кв.м.

Сделките са освободени от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 13.04.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.04.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 13.04.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 26.04.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.03.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 27.03.2023 г.

***********************************************************************

Заповед №ОА-70/13.03.2023 на областният управител на Софийска област за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на Софийска област.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 10.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1849/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 13 броя имоти с обща площ 24,252 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.2.64, нива, с площ 1,129 дка, АОС № 19 040/23.11.2022 г., находящ се в м. “Ливадин дол”
 • ПИ № 23039.2.67, нива, с площ 1,677 дка, АОС № 19 041/23.11.2022 г., находящ се в м. “Умин дол”
 • ПИ № 23039.2.68, нива, с площ 1,324 дка, АОС № 19 042/23.11.2022 г., находящ се в м. “Умин дол”
 • ПИ № 23039.2.71, нива, с площ 2,429 дка, АОС № 19 043/23.11.2022 г., находящ се в м. “Умин дол”
 • ПИ № 23039.2.75, нива, с площ 2,028 дка, АОС № 19 044/23.11.2022 г., находящ се в м. “Ливадин дол”
 • ПИ № 23039.2.80, нива, с площ 3,143 дка, АОС № 19 045/23.11.2022 г., находящ се в м. “Ливадин дол”
 • ПИ № 23039.2.86, нива, с площ 1,629 дка, АОС № 19 049/23.11.2022 г., находящ се в м. “Могилите”
 • ПИ № 23039.2.348, нива, с площ 1,588 дка, АОС № 19 050/23.11.2022 г., находящ се в м. “Криви ниви”
 • ПИ № 23039.2.376, нива, с площ 1,409 дка, АОС № 19 051/23.11.2022 г., находящ се в м. “Криви ниви”
 • ПИ № 23039.2.393, нива, с площ 1,273 дка, АОС № 19 052/23.11.2022 г., находящ се в м. “Криви ниви”
 • ПИ № 23039.2.445, нива, с площ 2,549 дка, АОС № 19 053/23.11.2022 г., находящ се в м. “Дрисла”
 • ПИ № 23039.2.447, нива, с площ 1,653 дка, АОС № 19 054/23.11.2022 г., находящ се в м. “Дрисла”
 • ПИ № 23039.2.453, нива, с площ 2,421 дка, АОС № 19 055/23.11.2022 г., находящ се в м. “Гробищата”

Начална годишна наемна цена за имотите – 728,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 728,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 72,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1848/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 4,728 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква, както следва:

 • ПИ № 46276.3.62, нива, с площ 0,577 дка, АОС № 19 057/01.12.2022 г., находящ се в м. “Черно бърдо”
 • ПИ № 46276.3.153, нива, с площ 0,580 дка, АОС № 19 058/01.12.2022 г., находящ се в м. “Черно бърдо”
 • ПИ № 46276.3.213, нива, с площ 0,730 дка, АОС № 19 059/01.12.2022 г., находящ се в м. “Черно бърдо”
 • ПИ № 46276.4.419, нива, с площ 0,782 дка, АОС № 19 060/01.12.2022 г., находящ се в м. “Белоискърски път”
 • ПИ № 46276.4.420, нива, с площ 1,260 дка, АОС № 19 061/01.12.2022 г., находящ се в м. “Белоискърски път”
 • ПИ № 46276.4.434, нива, с площ 0,534 дка, АОС № 19 062/01.12.2022 г., находящ се в м. “Белоискърски път”
 • ПИ № 46276.4.648, нива, с площ 0,265 дка, АОС № 19 063/01.12.2022 г., находящ се в м. “Белоискърски път”

Начална годишна наемна цена за имотите – 142,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 142,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1847/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 58548.270.101, нива, с площ 7,726 дка, АОС № 10 262/05.11.2010 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 232,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 232,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 23,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1846/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 00391.425.44, нива, с площ 6,654 дка, АОС № 803/29.IX.2009 г., находящ се в м. “Спаийското” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имота – 200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 20,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1845/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 8,786 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • 2,064/21,430 ид.ч. (съгласно скица-проект № 58548.140.2112) от ПИ № 58548.140.2, целият с площ 21,430 дка, нива, АОС № 16 975/16.10.2019 г., находящ се в м. “Змиярни”
 • 3,060/4,416 ид.ч. (съгласно скица-проект № 58548.280.5811) от ПИ № 58548.280.58, целият с площ 4,416 дка, нива, АОС № 19 108/03.01.2023 г., находящ се в м. “Бела вода”
 • ПИ № 58548.330.136, с площ 1,335 дка, нива, АОС № 19 100/19.12.2022 г., находящ се в м. “Рабаджин дол”
 • ПИ № 58548.350.174, с площ 2,327 дка, нива, АОС № 19 101/19.12.2022 г., находящ се в м. “Стария друм”

Начална годишна наемна цена за имотите – 264,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 264,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 24,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1844/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 22 броя имоти с обща площ 44,872 дка находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • ПИ № 61922.110.66 с площ 7,706 дка, нива, АОС № 19 072/06.12.2022 г., м. “Над Матьо”
 • ПИ № 61922.110.72 с площ 14,207 дка, нива, АОС № 13 787/15.09.2015 г., м. “Над Матьо”
 • ПИ № 61922.159.34 с площ 0,600 дка, нива, АОС № 19 071/06.12.2022 г., м. “Палакария”
 • ПИ № 61922.160.2 с площ 0,900 дка, нива, АОС № 19 070/06.12.2022 г., м. “Палакария”
 • ПИ № 61922.160.19 с площ 0,199 дка, нива, АОС № 19 080/12.12.2022 г., м. “Палакария”
 • ПИ № 61922.162.21 с площ 2,999 дка, нива, АОС № 19 087/12.12.2022 г., м. “Между могилите”
 • ПИ № 61922.162.69 с площ 0,700 дка, нива, АОС № 19 086/12.12.2022 г., м. “Денода”
 • ПИ № 61922.162.73 с площ 0,400 дка, нива, АОС № 19 085/12.12.2022 г., м. “Денода”
 • ПИ № 61922.164.14 с площ 1,500 дка, нива, АОС № 19 081/12.12.2022 г., м. “Гробина”
 • ПИ № 61922.166.24 с площ 0,799 дка, нива, АОС № 19 084/12.12.2022 г., м. “Пръдльо”
 • ПИ № 61922.166.38 с площ 1,900 дка, нива, АОС № 19 083/12.12.2022 г., м. “Прогоно”
 • ПИ № 61922.166.46 с площ 1,701 дка, нива, АОС № 19 082/12.12.2022 г., м. “Прогоно”
 • ПИ № 61922.187.16 с площ 1,740 дка, нива, АОС № 19 089/19.12.2022 г., м. “Банги скок”
 • ПИ № 61922.189.9 с площ 1,081 дка, нива, АОС № 19 090/19.12.2022 г., м. “Плочата”
 • ПИ № 61922.189.11 с площ 0,540 дка, нива, АОС № 19 091/19.12.2022 г., м. “Плочата”
 • ПИ № 61922.192.49 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 19 092/19.12.2022 г., м. “Базо”
 • ПИ № 61922.193.32 с площ 0,900 дка, нива, АОС № 19 093/19.12.2022 г., м. “Ръжана”
 • ПИ № 61922.198.6 с площ 0,800 дка, нива, АОС № 19 094/19.12.2022 г., м. “Под друмо”
 • ПИ № 61922.212.32 с площ 0,700 дка, нива, АОС № 19 095/19.12.2022 г., м. “Джелепица”
 • ПИ № 61922.212.40 с площ 1,500 дка, нива, АОС № 19 096/19.12.2022 г., м. “Крушата”
 • ПИ № 61922.212.60 с площ 1,500 дка, нива, АОС № 19 097/19.12.2022 г., м. “Крушата”
 • ПИ № 61922.217.37 с площ 0,500 дка, нива, АОС № 19 098/19.12.2022 г., м. “Ръжана”

Начална годишна наемна цена за имотите – 1347,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1347,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 134,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1843/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – части с обща площ 8,734 дка от следния общински недвижим имот № 58548.350.8001, както следва:

 • 2,980/151,504 ид.ч. (съгласно скица-проект № 58548.350.1001) от поземлен имот № 350.8001, целият с площ 151,504 дка, нива, АОС № 18 316/23.04.2021 г., находящ се в землището на с. Продановци
 • 4,210/151,504 ид.ч. (съгласно скица-проект № 58548.350.1002) от поземлен имот № 350.8001, целият с площ 151,504 дка, нива, АОС № 18 316/23.04.2021 г., находящ се в землището на с. Продановци
 • 1,545/151,504 ид.ч. (съгласно скица-проект № 58548.350.1003) от поземлен имот № 350.8001, целият с площ 151,504 дка, нива, АОС № 18 316/23.04.2021 г., находящ се в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 26,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за внасяне на депозит и подаването на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 11.04.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1842/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5,430/151,504 ид.ч. от поземлен имот № 58548.350.8001, целият с площ 151,504 дка, нива, АОС № 18 316/23.04.2021 г., находящ се в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 163,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 163,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.04.2023г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.04.2023г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.04.2023 г. при същите условия, като сроковете за закупуване на документация и подаване на предложения се удължават до 13.04.2023 г.

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 10.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1841/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23491.5.320, нива, целият с площ 3,664 дка, находящ се в м. “Данговица” в землището на с. Драгушиново, актуван с АОС № 19 033/17.11.2022 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 110,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 110,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 11,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1840/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 (два) броя имоти с обща площ 6,538 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.6.185, нива, целият с площ 2,148 дка, находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей, актуван с АОС № 19 064/01.12.2022 г.
 • ПИ № 23039.7.119, нива, целият с площ 4,390 дка, находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4397/23.02.2005 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 197,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 197,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 19,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1839/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – части от следните общински недвижими имоти с обща площ 20,173 дка, както следва:

 • 4,745/19,420 ид.ч. от ПИ № 61604.5.229, нива, целият с площ 19,420 дка, находящ се в м. “Бяла чешма” в землището на с. Радуил, актуван с АОС № 15 211/24.11.2016 г.
 • 5,379/19,952 ид.ч. от ПИ № 61604.9.197, нива, целият с площ 19,952 дка, находящ се в м. “Юрушки друм” в землището на с. Радуил, актуван с АОС № 19 118/11.01.2023 г.
 • 10,049/52,448 ид.ч. от ПИ № 61604.9.212, нива, целият с площ 52,448 дка, находящ се в м. “Юрушки друм” в землището на с. Радуил, актуван с АОС № 19 117/11.01.2023 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 606,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 606,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 60,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1838/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 31,586 дка, находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • ПИ № 61922.141.1, нива с площ 17,304 дка, находящ се в м. “Джелалийска” в землището на с. Райово, актуван с АОС № 19 069/06.12.2022 г.
 • ПИ № 61922.141.4, нива с площ 4,682 дка, находящ се в м. “Крушка” в землището на с. Райово, актуван с АОС № 19 073/06.12.2022 г.
 • ПИ № 61922.213.113, нива с площ 2,594 дка, находящ се в м. “Табачка ливада” в землището на с. Райово, актуван с АОС № 19 076/06.12.2022 г.
 • ПИ № 61922.213.116, нива с площ 4,500 дка, находящ се в м. “Табачка ливада” в землището на с. Райово, актуван с АОС № 19 075/06.12.2022 г.
 • ПИ № 61922.213.158, нива с площ 2,506 дка, находящ се в м. “Страната” в землището на с. Райово, актуван с АОС № 19 074/06.12.2022 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 948,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 948,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 94,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1837/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 21,014 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • ПИ № 58548.330.160, нива с площ 6,508 дка, находящ се в в землището на с. Продановци, актуван с АОС № 9407/2010 г.
 • ПИ № 58548.340.126, нива с площ 7,148 дка, находящ се в в землището на с. Продановци, актуван с АОС № 9405/2010 г.
 • ПИ № 58548.330.164, нива с площ 7,358 дка, находящ се в в землището на с. Продановци, актуван с АОС № 10 767/2011 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 631,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 631,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 63,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1834/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 15,776 дка, находящи се в землището на с. Клисура, както следва:

 • ПИ № 37294.20.43, нива с площ 4,928 дка, находящ се в м. “Турсуница” в землището на с. Клисура, актуван с АОС № 7054/10.01.2008 г.
 • ПИ № 37294.20.58, нива с площ 3,180 дка, находящ се в м. “Турсуница” в землището на с. Клисура, актуван с АОС № 7058/10.01.2008 г.
 • ПИ № 37294.20.59, нива с площ 1,300 дка, находящ се в м. “Турсуница” в землището на с. Клисура, актуван с АОС № 7059/10.01.2008 г.
 • ПИ № 37294.20.64, нива с площ 0,816 дка, находящ се в м. “Турсуница” в землището на с. Клисура, актуван с АОС № 7062/10.01.2008 г
 • ПИ № 37294.20.69, нива с площ 5,552 дка, находящ се в м. “Турсуница” в землището на с. Клисура, актуван с АОС № 7063/10.01.2008 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 474,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 474,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 47,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 06.04.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1831/23.02.2023 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя общински имоти с обща площ 215,114 дка, находящи се в землището на гр. Самоков, както следва:

ПИ № 65231.916.290 с площ 125,818 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 5312/2006 г., находящ се в м. “Дъбова глава” в землището на гр. Самоков

ПИ № 65231.916.291 с площ 24,594 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 5313/2006 г., находящ се в м. “Дъбова глава” в землището на гр. Самоков

         ПИ № 65231.916.290 с площ 64,702 дка, трайно предназначение на територията:

земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 5314/2006 г., находящ се в м. “Дъбова глава” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имотите – 6454,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 6454,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 645,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.04.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.04.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.04.2023 г. при същите условия, като сроковете се удължават до 11.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 05.04.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.1 с площ 19,70 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10 989/19.02.2012 г. Предназначение на помещението: “За осъществяването на търговска дейност”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 150,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 150,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.04.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.04.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.04.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.04.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 12.04.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 05.04.2023 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 14 (по строителна документация-група Г, подобект Г3/, с площ 9,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: За офис, кантора, магазин за сувенири, аксесоари, книги, вестници, списания и други.

Начална месечна наемна цена за обекта – 68,40 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 68,40 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 68,40 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.04.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.04.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.04.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.04.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 12.04.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 05.04.2023 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10 995/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: “За осъществяването на търговска дейност”.

Начална месечна наемна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 26,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 263,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.04.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.04.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.04.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.04.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 12.04.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 05.04.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 11 (по строителна документация-група В, подобект В7/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: “ Заведение за обществено хранене

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 305,00 лв. /триста и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.04.2023г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.04.2023 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.04.2023г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.04.2023г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 12.04.2023  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.04.2023 г.

Дата на публикуване 17.03.2023 г.

***********************************************************************

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 – Плевен.

Дата на публикуване 14.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 24.03.2023г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти, находящи се в с.МАЛА ЦЪРКВА:

1.ПИ № 46276.7.206 с площ от 651 кв.м.-УПИ-парцел ХХІІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 65 100 лв. /шестдесет и пет хиляди и сто лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

2.ПИ № 46276.7.207 с площ от 632 кв.м.-УПИ-парцел ІХ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 63 200 лв. /шестдесет и три хиляди и двеста лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

3.ПИ № 46276.7.208 с площ от 621 кв.м.-УПИ-парцел ХVІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 62 100 лв. /шестдесет и две хиляди и сто лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

4.ПИ № 46276.7.209 с площ от 627 кв.м.-УПИ-парцел ХХІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 62 700 лв. /шестдесет и две хиляди и седемстотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

5.ПИ № 46276.7.210 с площ от 609 кв.м.-УПИ-парцел ХХ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 60 900 лв. /шестдесет хиляди и деветстотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

6.ПИ № 46276.7.211 с площ от 588 кв.м.-УПИ-парцел ХVІІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 58 800 лв. /петдесет и осем хиляди и осемстотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

7.ПИ № 46276.7.212 с площ от 599 кв.м.-УПИ-парцел ХVІІІ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 59 900 лв. /петдесет и девет хиляди и деветстотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

8.ПИ № 46276.7.213 с площ от 544 кв.м.-УПИ-парцел ХІХ-за жилищно строителство в кв.39 по регулационния план на с.Мала Църква, при начална тръжна цена 54 400 лв. /петдесет и четири хиляди и четиристотин лева/без ДДС – 100 лв./кв.м.;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.03.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.03.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 20.03.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 31.03.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 17.03.2023г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти, находящи се в м.”Червената земя” землище с.Драгушиново:

 1. ПИ с идентификатор № 23491.8.230 с площ от 924 кв.м. при начална тръжна цена 17 094 лв. /седемнадесет хиляди деветдесет и четири лева/ без ДДС;
 2. ПИ с идентификатор № 23491.8.232 с площ от 3971 кв.м. при начална тръжна цена 73 464 лв. /седемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/ без ДДС;
 3. ПИ с идентификатор № 23491.8.233 с площ от 1946 кв.м. при начална тръжна цена 36 001 лв. /тридесет и шест хиляди и един лева/ без ДДС.
 4. ПИ с идентификатор № 23491.8.234 с площ от 1561 кв.м. при начална тръжна цена 28 879 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и девет  лева/ без ДДС.

Сделките са освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност;

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 13.03.2023г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.03.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 13.03.2023г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 24.03.2023 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.03.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Специфика длъжности

Дата на публикуване 24.02.2023 г.

***********************************************************************

Информираме Ви, че през 2023г. съгласно утвърден годишен план на „Държавно горско стопанство Самоков”  ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на дървесина, които са част от държавна горска територия и попадат на територията на община Самоков. Информация за землища, местности и подотдели  може да бъде видяна от приложения файл.<<ТУК>>

Дата на публикуване 21.02.2023 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Дата на публикуване 10.02.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 10.02.2023 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.04.2023 г. до 12.04.2023 г., в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

Дата на публикуване 06.02.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 08.02.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1564/29.09.2022 г. ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

 • Поземлен имот № 65231.916.531 с площ 151 548 м², начин на трайно ползване: за трасета за вело и мотоспорт, актуван с АОС № 7472/21.04.2008 г.
 • Сграда със смесено предназначение с идентификатор № 65231.916.531.1, на един етаж със застроена площ 224,00 м², актувана с АОС № 12 899/19.05.2014 г.
 • Административна делова сграда с идентификатор № 65231.916.531.2, на два етажа със застроена площ 259,00 м², актувана с АОС № 12 899/19.05.2014 г.
 • Спортна сграда, база с идентификатор № 65231.916.531.3, на един етаж със застроена площ 41,00 м², актувана с АОС № 12 899/19.05.2014 г.

Предназначение на обекта: За осъществяване на спортна и тренировъчна дейност по мотоциклетизъм без право да се ползва за автомобилизъм, офроуд, ендуро и моторни шейни.

Начална месечна наемна цена за обекта – 200,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:

 • Да съдържат посочената месечна наемна цена (не по-ниска от горепосочената минимална.
 • Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, с която да потвърди, че ще ползва общинския обект съгласно горепосоченото предназначение – само и единствено за осъществяването на спортна и тренировъчна дейност по мотоциклетизъм без право да се ползва за автомобилизъм, офроуд, ендуро и моторни шейни.
 • Предложение, в което да посочи инвестиционна програма и размер на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта – в т.ч. дълготрайни инвестиции – за ремонти, оборудване и обзавеждане, подробно описани по видове дейности и на обща стойност не по-малко от 30,000 (тридесет хиляди) лв.
 • Предложение за осигуряване на работни места за срока на договора.

До участие в конкурса се допускат:

 • До участие в конкурса се допускат само организации, представляващи регистрирани юридически лица, извършващи дейности в областта на мотоциклетизма и работещи в обществена полза (удостоверява се с издадено удостоверение за актуално състояние не по-рано от 30 дни преди датата на провеждане на конкурса).

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 200,00 лв. /двеста лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 12.00 ч. на 06.02.2023 г. вкл.

Дата на публикуване 20.01.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 19.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 10.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1763/20.12.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  ПИ № 87552.229.1 с площ от 1,096 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, VII-категория, находящ се в местността “Дабиците”, землището на с. Ярлово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 18414/08.07.2021г.

Начална годишна наемна цена за имота – 28,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 28,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,80 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1762/20.12.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  ПИ № 83243.8.166 с площ от 0,957 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Граго”, землището на с. Шипочане, актуван с Акт за частна общинска собственост № 19003/26.10.2022г.

Начална годишна наемна цена за имота – 25,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 25,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,50 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1761/20.12.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  106,285/133,029 ид.ч. от поземлен имот № 23039.6.328, целият с площ от 133,029 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местността “Рудежо”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4330/02.02.2005г.

Начална годишна наемна цена за имота – 3189,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 3189,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 318,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1760/20.12.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  6 броя имоти с обща площ 66,889 дка, находящи се в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 2007,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2007,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 200,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1707/24.11.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  6 броя имоти с обща площ 4,659 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква

Начална годишна наемна цена за имотите – 140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1706/24.11.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  14 броя имоти с обща площ 11,965 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1706/24.11.2022 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 359,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 359,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 35,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1705/24.11.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  ПИ № 61922.154.498 с площ 0,996 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 954/19.09.2022 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 31.01.2023 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1704/24.11.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 42,699 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

ПИ № 58548.280.80 с площ 23,888 дка, трайно предназначение на територията:

земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 616/25.01.2022 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.290.153 с площ 18,811 дка, трайно предназначение на територията:

земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 953/19.09.2022 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 1281,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1281,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 128,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.01.2023 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.01.2023 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.02.2023 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.01.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 10.01.2023 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.12.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.12.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 13.12.2022 г.

**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Дата на публикуване 13.12.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 20.12.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартал 341 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) с идентификатори 65231.902.639, 65231.902.640 гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.12.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.12.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.12.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 09.12.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 23.12.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1624/27.10.2022 г. ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение – кабинет № 80 с площ 18,59 м², находящ се в гр. Самоков, ул. “Македония” № 49, на втори етаж в сградата на “Поликлиника” (нов идентификатор на сградата 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За лаборатория.

Начална месечна наемна цена за обекта – 250,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – 150,00 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 12.00 ч. на 22.12.2022 г. вкл.

До участие в конкурса се допускат юридически лица с предмет на дейност извършване на лабораторни изследвания, извършване на преданалитичен етап от дейността по клинична лаборатория, вземане на биологичен материал. Същото се доказва с Учредителния акт за вписване на дружеството.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:

Да съдържат посочената месечна наемна цена  (не по-ниска от горепосочената минимална. Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, с която да потвърди, че ще ползва общинския обект съгласно горепосоченото предназначение – За лаборатория. Предложение, в което да посочи размер на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта – в т.ч. за оборудване и ремонтни дейности; Предложение за разкриване на работни места в обекта за срока на договора; Сертификат за участие – издава се от Община Самоков

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, които не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия; спечелили първо или второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Общината, но не изпълнили договорните си задължения /нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество/; лица, които са неизправни по отношение на Общината и системно нарушават актове на Общински съвет.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 22.12.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 22.12.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 22.12.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 30.12.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 29.12.2022 г.

Дата на публикуване 08.12.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.12.2022 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1632/27.10.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ 65231.915.96 с площ от 92,993 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Рашид бегов чифлик”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 10 170/20.09.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 2790,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2790,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 279,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 14.12.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 14.12.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 14.12.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.12.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 21.12.2022 г.

Дата на публикуване 29.11.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.12.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: училищна закусвалня с площ 27,00 кв.м., в сграда с идентификатор №  65231.904.211.8, находяща се в двора на ОУ “Христо Максимов”, гр. Самоков в общински поземлен имот № 65231.904.211 (стар номер кв. 40), актуван с АОС № 1256/07.05.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 137,70 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 137,70 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 137,70 лв. /петстотин лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 14.12.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 14.12.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

Дата на публикуване 29.11.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.12.2022 г. от 09.45 г.  часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо лекарски кабинет № 26 с площ 18,59 кв.м., находящ се на I-ви етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: Кабинет по ортопедия и травматология.

Начална месечна наемна цена за обекта – 87,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 87,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 87,00 лв. /петстотин лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 14.12.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 14.12.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

Дата на публикуване 29.11.2022 г.

***********************************************************************

 

316801690_505814138241632_805401833252395113_n

Дата на публикуване 23.11.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от следните общински недвижими имоти:

–        3/1981 ид.ч. от общински поземлен имот с идентификатор № 65231.919.110 в к.к. Боровец, целият с площ 1981,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, актуван с АОС № 12 339/2013 г. – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – електрозарядна станция за автомобили с ел. двигатели с площ от 1,00 кв.м. до 3,00 кв.м., съгласно издадена от гл. архитект схема от дата 13.09.2022 г., включително 2 (два) броя паркоместа, като в едното ще попада ел. зарядната станция

–        3/12 802 ид.ч. от общински поземлен имот с идентификатор № 65231.908.429, находящ се в гр. Самоков, целият с площ 12 802,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, актуван с АОС № 5110/2005 г. – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – електрозарядна станция за автомобили с ел. двигатели с площ от 1,00 кв.м. до 3,00 кв.м., съгласно издадена от гл. архитект схема от дата 13.09.2022 г., включително 2 (два) броя паркоместа, като в едното ще попада ел. зарядната станция

–        3/2235,11 ид.ч. от УПИ Парцел II “За паркинг” кв. 38в, с. Белчин, актуван с АОС № 10 427/2010 г. – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – електрозарядна станция за автомобили с ел. двигатели с площ от 1,00 кв.м. до 3,00 кв.м., съгласно издадена от гл. архитект схема от дата 13.09.2022 г., включително 2 (два) броя паркоместа, като в едното ще попада ел. зарядната станция

Начална месечна наемна цена за обекта – 168,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 168,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,80 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 168,00 лв. /сто шестдесет и осем лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.11.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.11.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.11.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.11.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 22.11.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1563/29.09.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  0,950/20,910 ид.ч. от поземлен имот № 58548.250.14, целият с площ от 20,910 дка, ливада, VI-категория, находящ се в м. “Решетката”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 18536/17.11.2021г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 19,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 19,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,90 лв.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1562/29.09.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 7,299 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • № 37527.226.26 с площ от 2,800 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Кумански дол”, землището на с. Ковачевци, актуван с АОС № 10624/09.05.2011г.
 • № 37527.226.29 с площ от 4,499 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Кумански дол”, землището на с. Ковачевци, актуван с АОС № 10625/09.05.2011г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 146,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 146,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1561/29.09.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 21,763 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • № 58548.270.1 с площ от 4,642 дка, нива,VI-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 11 040/20.04.2012 г.
 • № 58548.270.2 с площ от 17,121 дка, нива,VI-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 11 041/20.04.2012 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 436,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 436,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1497/21.07.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – № 61922.148.27 с площ от 59,848 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Албатица”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 7717/19.XII.2008г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 1200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1200,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 120,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1496/21.07.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 82,700 дка, находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • № 61922.19.1 с площ от 20,000 дка, нива, IX-категория, находящ се в м. “Фонто”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2240/19.09.2002 г.
 • № 61922.148.9 с площ от 7,400 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Беглико”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 870/14.06.2022 г.
 • № 61922.148.14 с площ от 23,371 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Могилето”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 871/14.06.2022 г.
 • № 61922.173.1 с площ от 6,078 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 11 761/07.05.2013 г.
 • № 61922.173.2 с площ от 6,527 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 11 762/07.05.2013 г.
 • № 61922.173.5 с площ от 13,217 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 302/15.04.2021 г.
 • № 61922.176.655 с площ от 6,107 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 169/22.02.2021 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 1654,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1654,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 165,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 27.10.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 27.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.11.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1 Полиетилен терафтелат ПЕТ – прозрачен 0,80 60 000 48 000
2 Полиетилен терафтелат ПЕТ – син 0,35 30 000 10 500
3 Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,35 10 000 3 500
4 Полиетилен терафтелат ПЕТ- кафяв 0,30 5 000 1 500
5 Опаковки от алуминий /цветни метали/ 1,50 10 000 15 000
6 Хартия 0,08 240 000 19 200
7 Стъкло 0,06 225 000 13 500
8 Желязо 0,20 80 000 16 000
9 Твърда пластмаса HDPE 0,15 50 000 7 500
10 Мека пластмаса LDPE 0,20 40 000 8 000
11 Полиетилен ПЕ – бял /прозрачен/ 0,20 60 000 12 000
12 Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 80 000 800

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 01.11.2022 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 01.11.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 14.11.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.11.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 15,00 м², находящо се на 1-ви етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.904.370.2 (т.нар. Сграда I-ви район), стар идентификатор сграда в имот пл. № 648, кв. 282 по плана на гр. Самоков, актувана като частна общинска собственост АОС № 460/23.06.1999 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 79,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 79,50 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 79,50 лв. /седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 02.11.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 02.11.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 02.11.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 02.11.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 09.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 11.11.2022 г.

Дата на публикуване 18.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.10.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

 1. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.10.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.10.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.10.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартал 341 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) с идентификатори 65231.902.639, 65231.902.640, 65231.902.641, 65231.902.642, 65231.902.643, 65231.902.644, 65231.902.645, 65231.902.646, 65231.902.647, 65231.902.648, 65231.902.649, 65231.902.650, 65231.902.651, 65231.902.652, 65231.902.653, 65231.902.654, 65231.902.655, 65231.902.656, 65231.902.657, 65231.902.658, 65231.902.659 гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.10.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.10.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.10.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387 и 390 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.10.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 03.10.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2022 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 15 (по строителна документация-група Г, подобект Г4/, с площ 12,20 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: За офис, кантора, магазин за сувенири.

Начална месечна наемна цена за обекта – 93,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 93,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 9,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 93,00 лв./деветдесет и три  лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 30.09.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 30.09.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 30.09.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 30.09.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 11.10.2022   г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 07.10.2022

Дата на публикуване 16.09.2022 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 28.09.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1459/27.06.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени за разполагане на рекламно-информационни елементи (билборди), находящи се в к.к. Боровец, съгласно одобрена от гл. архитект схема.

 

Начална месечна наемна тръжна цена за ползването на общинския терен, както следва:

 • За рекламни съоръжения с рекламна площ до 8,00 м²21,60 лв с ДДС на кв.м. на месец, посочена в тръжната документация
 • За рекламни съоръжения с рекламна площ от 8,00 м² до 15,00 м²18,00 лв с ДДС на кв.м. на месец, посочена в тръжната документаци
 • За рекламни съоръжения с рекламна площ над 15,00 м²14,40 лв с ДДС на кв.м. на месец, посочена в тръжната документация

 

Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за съответното място в общински имот, посочен в тръжната документация, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 CIB – CECBBGSF при ЦКБ АД – клон Самоков или в брой в Касата на Община Самоков – гише № 12 или 13 в срок до 26.09.2022 г.

Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация.

Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 20,00 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 26.09.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 часа на 26.09.2022 г.

При неявяване на кандидати на посочената дата, да се проведат повторни търгове на дата 05.10.2022 г. при същите условия, като сроковете по точки 3, 5, 6 и 7 се удължават до 03.10.2022 г.

Дата на публикуване 12.09.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр.София

Дата на публикуване 24.08.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков 

Дата на публикуване 24.08.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 19.08.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.08.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие – гр. Самоков уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени пред-варителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община Самоков.  

Регистрите се намират в ОСЗ – Самоков.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2022 г.

 Общинска служба по земеделие гр. Самоков             

Дата на публикуване 10.08.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.08.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1450/27.06.2022 г. ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: Помещение с обща площ 139,60 кв.м., от които търговска площ 60,00 кв.м., находящо се на трети етаж в сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 – сградата на Поликлиниката – гр. Самоков. Предназначение на обекта: Заведение за обществено хранене.

Начална месечна наемна цена за обекта – 500,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 500,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 500,00 лв. /петстотин лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 10.08.2022 г. вкл.

До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани на територията на Община Самоков, които:

– Имат минимум 7 (седем) години опит в областта на управление на заведения за обществено хранене. Посочената дейност се доказва със справка от Агенция по вписванията за регистрация на фирмата; с представяне на документи, удостоверяващи собственост или наети обекти с предназначение за обществено хранене, както и с удостоверения и документи, издадени от институциите по безопасност на храните за осъществяване на дейности в сферата на общественото хранене.

– Разполагат с персонал минимум 3 (три) броя души. Посоченото се доказва със справки от НАП за наети минимум 3 броя работници в сферата на общественото хранене и копия на трудови договори.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:

Да съдържат посочената месечна наемна цена  (не по-ниска от горепосочената минимална. Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, с която да потвърди, че ще ползва общинския обект съгласно определеното предназначение – като заведение за обществено хранене. Предложение за разкриване на работни места в обекта за срока на договора – минимум 3 (три) броя; Декларация-списък с асортимент, който ще бъде предлаган в обекта; Предложение, в което да посочи размер на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта – в т.ч. за оборудване, обзавеждане и ремонтни дейности; Сертификат за участие – издава се от Община Самоков

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, които не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия; спечелили първо или второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Общината, но не изпълнили договорните си задължения /нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество/; лица, които са неизправни по отношение на Общината и системно нарушават актове на Общински съвет.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.08.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 10.08.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 10.08.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 18.08.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.08.2022 г.

Дата на публикуване 26.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.08.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.4 с площ 18,00 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10992/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 136,80 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 136,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 136,80 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.08.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.08.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.08.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.08.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 12.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.08.2022 г.

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.08.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.08.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.08.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.08.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.08.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.08.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.08.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 29.07.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.07.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.07.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1428/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 29,001 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

Поземлен имот № 58548.130.40 с площ 14,645 дка, нива, АОС № 16 786/24.04.2019 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Поземлен имот № 58548.130.45 с площ 14,356 дка, нива, АОС № 16 448/28.09.2018 г., находящ се в м. “Мирчовица” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 580,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 580,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 58,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1427/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 23039.5.147, с площ 6,878 дка, нива, АОС № 18 789/30.03.2022 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 138,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 138,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1426/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,139/5,026 ид.ч. от поземлен имот № 23039.7.402, целият с площ 5,026 дка, нива, АОС № 7553/02.07.2008 г., находящ се в м. “Чавчико” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 43,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 43,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,30 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1425/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот 87552.13.5, с площ 0,573 дка, нива, АОС № 18 790/30.03.2022 г., находящ се в м. “Св. Петка” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за имота – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,20 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1424/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 1,483/185,610 ид.ч. от поземлен имот 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1348/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4,444/121,476 ид.ч. от поземлен имот № 83291.210.10, целият с площ с площ 121,476 дка, нива, АОС № 18 341/27.05.2021 г., находящ се в м. “Герено” в землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имота – 89,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 89,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,90 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия,като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1347/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 16,957 дка, находящи се в землището на с. Широки дол, както следва:

 • ПИ № 83291.29.77 с площ 1,622 дка, нива, АОС № 11 274/27.08.2012 г., находящ се в м. “Свети дух” в землището на с. Широки дол
 • ПИ № 83291.29.82 с площ 6,765 дка, нива, АОС № 11 275/27.08.2012 г., находящ се в м. “Свети дух” в землището на с. Широки дол
 • ПИ № 83291.31.16 с площ 7,590 дка, нива, АОС № 10 843/15.12.2011 г., находящ се в м. “Побърдина” в землището на с. Широки дол
 • ПИ № 83291.42.105 с площ 0,980 дка, нива, АОС № 10 806/18.11.2011 г., находящ се в м. “Караджина ливада” в землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имотите – 340,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 340,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 34,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1346/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 16599.51.13 с площ 0,875 дка, нива, АОС № 18 750/22.03.2022 г., находящ се в м. “Кошево бърдо” в землището на с. Горни Окол

Начална годишна наемна цена за имота – 18,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 18,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,80 лв.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия,като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1345/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 18201.265.4 с площ 14,054 дка, овощна градина, АОС № 18 696/21.02.2022 г., находящ се в м. “Бахчата” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 282,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 282,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 28,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия,като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1344/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 7,576 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

 • ПИ № 52249.4.213 с площ 3,817 дка, нива, АОС № 18 691/21.02.2022 г.
 • ПИ № 52249.4.214 с площ 2,023 дка, нива, АОС № 18 692/21.02.2022 г.
 • ПИ № 52249.4.217 с площ 1,736 дка, нива, АОС № 18 693/21.02.2022 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 152,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 152,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 27.07.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1343/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 57697.780.11 с площ от 9,482 дка, нива, VIII-категория, АОС № 9461/22.03.2010 г, находящ се в местността “Каро” в землището на с. Поповяне

Начална годишна наемна цена за имота – 190,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 190,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 19,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022г. до 21.12.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево

Дата на публикуване 11.07.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.07.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински терен с площ 24,00 м², находящ се в с. Говедарци, представляващ част от общински поземлен имот с № 15285.6.179, актуван с АОС № 14 010/14.12.2015 г., вписан в Служба по вписванията – за разполагане на преместваем търговски обект – павилион (с размери 10/2,40 м²), съгласно план-схема по чл. 56 от ЗУТ, одобрена с Решение на ОбС-Самоков № 1315/31.03.2022 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 36,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 36,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,60 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 36,00 лв. /тридесет и шест лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.07.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.07.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.07.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.07.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в търга предложения:

Право на участие в процедурата имат лица, проявили съпричастност към инициативи, организирани в селото както с доброволен труд, така и с дарителски дейности, доказано с представена от участника служебна бележка от кмета на с. Говедарци

Предложение за инвестиционен план за размера на инвестициите в обекта за срок от 1 (една) година и размер на вложени инвестиции минимум 15 000,00 (петнадесет хил.) лв, включващи направата на дренаж, подравняване,благоустрояване на терена, изграждане на детска площадка и др

Предложение за разкриване на работни места в обекта – минимум 2 (два) броя

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 15.07.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.07.2022 г.

Дата на публикуване 24.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 17.06.2022 г.

***********************************************************************

Заповед №ОХ – 571/14.06.2022 г. на Министъра на отбраната за: Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволният резерв на български граждани и оправомощване на началника на НВУ “Васил Левски”

Дата на публикуване 17.06.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 15.06.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 07.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

***********************************************************************

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Самоков на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VІІ-281, УПИ VІІІ-348 и ІХ-275 в кв.22 и УПИ ІV-289, УПИ V-279, УПИ VІ-278, УПИ VІІ-282, УПИ VІІІ-280 и УПИ ІХ-288 в кв.24 по плана на к.к.Белчин бани, община Самоков. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на обявлението  /бр.41/03.06.2022г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Самоков.

Валидно до: 03.07.2022г.

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 03.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

2.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.06.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.06.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.554, ПИ № 65231.901.556,

ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559,

ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.06.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.06.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

 

dopk

**********************************************************************

123

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1277/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 20 броя имоти с обща площ 90,006 дка, нахоящи се в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 1801,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1801,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 180,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 12.05.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1277/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 21,498 дка, нахоящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • ПИ № 58548.270.78 с площ 2,443 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 16 449/01.10.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • ПИ № 58548.270.82 с площ 19,055 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 16 450/01.10.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 430,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 430,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1276/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 120,020 дка, нахоящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • ПИ № 265.4 с площ 8,297 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 538/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №265.12 с площ 5,401 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 537/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №265.36 с площ 106,322 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 539/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 2401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 240,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1275/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.59.1 с площ 4,340 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 8819/30.11.2009 г., находящ се в м. “Падините” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 87,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 87,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,70 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1274/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37527.228.4 с площ 2,300 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 10 629/09.05.2011 г.,

находящ се в м. “Долно базе” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 46,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 46,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1272/31.03.2022 г. на 12.05.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо ½ ид.ч. (т.е. 7,44 кв.м.) от лекарски кабинет № 95, целият с площ 14,88 кв.м., находящ се на III-ти етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – манипулационна.

Начална месечна наемна цена за обекта – 22,32 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,32 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 22,32 лв. /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.05.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.05.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.05.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.05.2022 г.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1273/31.03.2022 г. на 12.05.2022 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо ½ ид.ч. (т.е. 7,44 кв.м.) от лекарски кабинет № 95, целият с площ 14,88 кв.м., находящ се на III-ти етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – манипулационна.

Начална месечна наемна цена за обекта – 22,32 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,32 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 22,32 лв. /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.05.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.05.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.05.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.05.2022 г.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински недвижими имоти, находящи се в двора на СУ “Никола Велчев” в сграда с идентификатор № 65231.908.20.2, блок № 7 – зала за борба, зала за физическа подготовка, ведно с прилежащите към тях 4 броя съблекални и санитарни помещения, 1 (един) брой треньорска стая, видео зала, находящи се на първи етаж и възстановителен център, находящ се в мазето, актувани с АОС № 15 448/13.01.2017 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 200,00 лв. /двеста лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 09.05.2022 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.05.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 17.05.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.05.2022 г.

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 12 (по строителна документация-група Г, подобект Г1/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: “ Заведение за обществено хранене

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 305,00 лв. /триста и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 04.04.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 04.04.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 04.04.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 04.04.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 13.04.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 11.04.2022 г.

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,50 20 000 10 000
2. Полиетилен ПЕ –бял/прозрачен/ 0,15 20 000 3 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 20 000      200
4. Желязо 0,27 30 000   8 100
5. Хартия 0,06 100 000   6 000
6. Стъкло 0,05 50 000 2 500
7. Твърда пластмаса 0,15 50 000 7 500

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 01.04.2022 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 01.04.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 07.09.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1240/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 12,858 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • ПИ № 130.74 с площ 1,391 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, АОС № 10 493/25.02.2011 г., находящ се в м. “Суходол” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №135.8 с площ 2,659 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 10 501/25.02.2011 г., находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №135.9 с площ 4,750 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 10 502/25.02.2011 г., находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №227.25 с площ 4,058 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, АОС № 10 628/09.05.2011 г., находящ се в м. “Цинцарски егрек” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 258,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 258,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1239/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.7.319 с площ 16,244 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, АОС № 18 561/07.12.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 325,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 325,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 32,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1238/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 34,794/38,800 ид.ч. от ПИ № 58548.270.96, целият с площ 38,800 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, АОС № 18 584/12.01.2022 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 696,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 696,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 69,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1237/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6,981/87,096 ид.ч. от ПИ № 23491.7.50, целият с площ 87,096 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 4515/04.04.2005 г., находящ се в м. “Стоилковица” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имота – 140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1236/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.32.28 с площ 29,597 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 2244/20.09.2002 г., находящ се в м. “Плана-Оземление” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имота – 592,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 592,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 59,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1235/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 86,086 дка, находящи се в землището на с. Драгушиново, както следва:

 • ПИ № 23491.2.163 с площ 37,295 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 572/07.01.2022 г., находящ се в м. “Капраляница” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.2.179 с площ 48,791 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 573/07.01.2022 г., находящ се в м. “Буките” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имотите – 1722,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1722,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 172,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

 1. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.553,

ПИ № 65231.901.554, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 08.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.04.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на съответните идеални части от Поземлени имоти с идентификатори №№ 65231.914.527, 65231.914.525, 65231.914.522, 65231.914.521– отредени за „ГАРАЖИ” – в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 52 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 04.04.2022 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 15.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

**********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Специфика длъжности конкурс ВВС

Дата на публикуване 07.03.2022 г.

**********************************************************************

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо 2 самостоятелни обекта с обща площ 33,70 м² с идентификатори: № 65231.906.303.2.14 с площ 14,30 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 007/2012 г. и № 65231.906.303.2.15 с площ 19,40 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 008/2012 г., находящи се в сграда с идентификатор № 65231.906.303.2 в района на Общински пазар – Самоков

Начална месечна наемна цена за обекта – 256,12 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 256,12 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 256,12 лв. /двеста петдесет и шест лева и дванадесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 18.03.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 18.03.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 18.03.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 18.03.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 29.03.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 25.03.2022 г.

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

**********************************************************************

З А П О В Е Д

№ 01-301
От 02.03.2022 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.94 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключване на РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права върху имоти

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе конкурс за избор на Изпълнители – независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки по РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права по следните позиции:
Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.
1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
1.3. Сгради – жилищни и нежилищни;
1.4. Части от сгради – реални или идеални;
1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.);
1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни;
Поз.2. Земеделски земи;
Поз.3. Имоти в горски територии
И при следните условия:
-Срок на действие на Рамковия договор -1/една година/.
-Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на Рамковия договор;
-Броят и вида на оценките ще се определя с възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя за всеки конкретен случай;
-Дейностите, които следва да се извършват ще бъдат описвани във Възлагателното писмо за всеки конкретен случай.

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават валидна квалификация /сертификат от Камарата на независимите оценители в България, удостоверяващ правоспособността за извършване на оценки за съответния вид оценка:
– сертификат за извършване на оценка на недвижими имоти;
– сертификат за извършване на оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
– сертификат за извършване на оценка на поземлени имоти в горски територии;
2.2.Да е вписан в регистъра на КНОБ, в съответствие със законовите разпоредби;
3. Определям краен срок за подаване на предложенията 10.03.2022 год. в Деловодството на Община Самоков.

4. Предложението на кандидата следва задължително да включва:
1.документи, удостоверяващи правоспособност;
2.срок за изготвяне на пазарна оценка, който срок следва да бъде до 5 /пет/ работни дни от внасянето на определените разноски от „третите лица” или от общината;
3.Ценово предложение за извършване на пазарна оценка на:
Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.
1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти (незастроени, както и такива, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка, при условията и по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС) до 180 лв. ;
1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти – до 100 лв.;
1.3. Сгради – жилищни и нежилищни, ведно със земя или с право на строеж – до 360 лв.;
1.4. Части от сгради – реални или идеални;
1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.) – до 300 лв. за площ до 300 кв.м. и до 600 лв. за площ над 300 кв.м.;
1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни – при площ до 50 кв.м.- цена до 100 лв., при площ над 50 кв.м.-цена до 180 лв., сервитути – до 200 лв.;
Поз.2. Земеделски земи – до 150 лв.;
Поз.3. Имоти в горски територии – до 200 лв.
Посочените максимални цени са без Данък добавена стойност

Участник в процедурата може да участва по една или по повече позиции, като за всяка позиция подава отделно предложение.

5. Предложението се подава в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса, името (фирмата) и адресът на кандидата.
Не се допускат до разглеждане предложения, които:
– са подадени след посочения срок;
– са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

6. За спечелил конкурса се обявава участникът предложил най-ниска цена за позиция.

Отговорно лице за изпълнение на заповедта: инж.Бр.Бодурова-Директор д-ия „ХДЕТТОС”

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Самоков, както и в поне един местен вестник.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков
Дата на публикуване 04.03.2022 г.

**********************************************************************
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 02.03.2022 г.

**********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022г. до 02.08.2022г

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, представляващо търговски обект – училищен бюфет с площ 22,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор № 65231.909.177.1 на ОУ “Авксентий Велешки” гр. Самоков (сграда “Училище” в имот пл. № 1533, парцел VI, кв. 97 по плана на гр. Самоков), актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 82,00 лв./осемдесет и два лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.03.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.03.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.03.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.03.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 22.03.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.03.2022 г.

Дата на публикуване 24.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

През изминалата година на територията на Община Самоков са възникнали 42 инцидента в жилищни сгради, при които загиналите са двама, пострадал е един гражданин и са нанесени материални щети на 21 сгради.

В тази връзка ви представяме правила за пожарна безопасност при ползването на отоплителни уреди, с които да бъдат запознати гражданите на общината.

– Правила за безопасно ползване на електрически отоплителни уреди

– Правила за безопасно ползване на уреди с газ пропан–бутан с обозначение LPG (втечнен петролен газ)

Правила за безопасно ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво

Дата на публикуване 16.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.ПИ № 16599.700.437 с площ 777 кв.м. п-л ХІV кв.34 с.ГОРНИ ОКОЛ 21 756 лв.Без ДДС
2. ПИ № 16599.700.108 с площ 676 кв.м. п-л VІ кв.8, ведно със сграда 1-здравна служба със ЗП 79 кв.м. и сграда 2 със ЗП 45 кв.м.с.ГОРНИ ОКОЛ 117 247 лв.Без ДДС
3. УПИ-парцел ХVІ с площ от 480 кв.м. кв.63с.РЕЛЬОВО 10 800 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 21.02.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 04.03.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 11.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.02.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.01.2022 г.

***********************************************************************