Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

Заповед № 01-1585/09.10.2019 г. на кмета на Община Самоков за осигуряване на пожарна безопасност

Дата на публикуване 10.10.2019 г.

***********************************************************************

Заповед № РД 05-319/04.10.2019 г. на директора на РДГ София за отмяна на заповеди за забрана на достъп до горски територии с огнища на АЧС

Дата на публикуване 08.10.2019 г.

***********************************************************************

Document (1023)-page-001

 

Дата на публикуване 01.10.2019 г.

***********************************************************************

Заповед 695/09.09.2019 на директора на “Изпълнителна агенция по горите”<<ТУК>>

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете.<<ТУК>>

Дата на публикуване 26.09.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.10.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.
Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.10.2019г.
Депозит са участие в търга се внася до 21.10.2019 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.10.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 14.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.10.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ 65231.903.218 с площ 2236 кв.м. п-л І – за магазин кв.348 гр.САМОКОВ 43 825 лв.без ДДС
2.ПИ 61922.140.6 с площ 857 кв.м. в м.”Градинките” земл. с.РАЙОВО 7 285 лв.без ДДС
3.ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – зем.земя в земл. на с.РЕЛЬОВО 22 755 лв.без ДДС
4.ПИ 62486.48.98 с площ 4810 кв.м. – зем.земя в земл. на с.РЕЛЬОВО 18 385 лв.без ДДС
5.ПИ 62486.59.94 с площ 1237 кв.м. – ливада в м.”Кременица” земл.с.РЕЛЬОВО 2 805 лв.без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 11.10.2019 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове се провеждат на 22.10.2019 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.10.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 30.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 8 бр. общински имоти с обща площ от 26,505 дка и №№: 37527.15.17, 37527.15.38, 37527.55.51, 37527.66.3, 37527.68.4, 37527.177.40, 37527.215.16 и 37527.221.8 – НТП: ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Ковачевци

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 530,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 530,00 лв.

Стъпка за наддаване – 53,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Ковачевци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  11,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. ПИ № 58548.130.40 с площ от 17,651 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16786/24.04.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 353,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 353,00 лв.

Стъпка за наддаване – 35,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – части от следните общински недвижими имоти, с обща площ от 24,062 дка.:

 1. 1,157/40,986 ид.ч. от ПИ № 58548.330.137, целият с площ от 40,986 дка,  начин на трайно ползване: нива,  IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на  с. Продановци, актуван с АОС № 16787/24.04.2019г.
 2. 12,960/27,814 ид.ч. от ПИ № 58548.330.147, целият с площ от  27,814 дка,  начин на трайно ползване: нива, IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на  с. Продановци, актуван с АОС № 16696/14.02.2019г.
 3. 2,491/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от  140,922 дка,  начин на трайно ползване: нива,  IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.
 4.   7,454/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от 140,922 дка,  начин на трайно ползване: нива, IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на  с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 482,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 482,00 лв.

Стъпка за наддаване – 48,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 7/седем/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. ПИ № 58548.130.45 с площ от 18,363 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, находящ се в м. “Мирчовица”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16448/28.09.2018г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 368,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 368,00 лв.

Стъпка за наддаване – 36,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – следните общински недвижими имоти с обща площ от 16,075 дка.:

 1. 13,429/57,038 ид.ч. от ПИ № 58548.340.108, целият с площ от 57,038 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория,  находящ се в м. “Каси дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16788/24.04.2019г.
 2. ПИ № 58548.330.30 с площ от 2,646 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16785/24.04.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 322,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 322,00 лв.

Стъпка за наддаване – 32,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинска сграда „Училище”, находяща се в общ. Самоков, с. Гуцал, в парцел VІІІ, кв. 23 по плана на селото, с обща застроена площ 890,00 кв.м., актувана с АОС № 570/20.01.2000г. Предназначение на обекта: „За книгохранилище на библиотечни единици от библиотечния фонд.”

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 150,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –150,00 лв.

Стъпка за наддаване – 15,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

–  Част от 1-ви етаж, а именно 100,00 кв.м. от общ. сграда „Училище”, находяща се в кв. 43, имот № 415-отреден за УПИ II-За училище по плана на с. Ковачевци, актувана с АОС № 16919/17.07.2019 г., както и част от двора на същия имот с площ 150,00 кв.м. Предназначение на обекта: „База за събиране, сушене и преработване на билки”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 262,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 262,50 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Ковачевци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 05.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На дати 10.09.2019г., 17.09.2019г. и 24.09.2019 г.  от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината съответно до дати 09.09.2019г., 16.09.2019г. и 23.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася съответно до дати 09.09.2019г., 16.09.2019г. и 23.09.2019г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 съответно до дати 09.09.2019г., 16.09.2019г. и 23.09.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-парцел І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22 с.ДОЛНИ ОКОЛ при начална тръжна цена 11 140 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.09.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

**********************************************************************

Общински съвет – Самоков, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт, открива процедура за подбор на кандидати за 25 /двадесет и пет/ съдебни заседатели  към Районен съд – Самоков.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община Самоков, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – град Самоков;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Самоков да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие;
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

 Място и срок за подаване на документите

В срок до 05.09.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Самоков подават необходимите документи на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, адресиран до Общински съвет – Самоков, на който са изписани имената, адрес и телефон на кандидата.

 

Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);

Писмено съгласие (Приложение № 3).

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект-училищен бюфет, с площ 22,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Авксентий Велешки”-Самоков/сграда „Училище” в имот пл. № 1533, парцел VІ, кв. 97 по плана на Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.909.177.1/, актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г. Предназначение на обекта: Училищен бюфет

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 29.08.2019 г. 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 28.08.2019 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

Дата на публикуване 05.08.2019 г.

**********************************************************************

Във връзка с изтичането на мандата на определените съдебни заседатели за Софийски окръжен съд през февруари 2020г.,  Общински съвет – Самоков, открива процедура за определяне на 9 /девет/ нови съдебни заседатели.

Съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който отговаря на условията посочени в чл. 67 от ЗСВ.

Съгласно чл. 68, ал.5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с педагогическа квалификация.

Желателно е съдебните заседатели, да бъдат граждани, които, притежават чувство за отговорност и проявяват желание да участват в разглеждането на делата.

Съдебни заседатели за Софийски окръжен съд, не трябва да са предложени за съдебни заседатели за районен съд.

В срок до 05.09.2019г., кандидатите могат да подават документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ, а именно:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, на който са изписани имена, адрес и телефон на кандидата.

Дата на публикуване 05.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект-училищен бюфет, с площ 22,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Авксентий Велешки”-Самоков/сграда „Училище” в имот пл. № 1533, парцел VІ, кв. 97 по плана на Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.909.177.1/, актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г. Предназначение на обекта: Училищен бюфет

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 29.08.2019 г. 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 28.08.2019 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 19.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-парцел І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22 с.ДОЛНИ ОКОЛ при начална тръжна цена 11 140 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  10.30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– Общ. помещение с площ  55,61 кв.м., находящо се на ІІІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, актувана с АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на клинични изпитвания на лекарствени продукти,  извършване на научни изследвания и развойна дейност”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 167,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 167,00 лв.

Стъпка за наддаване – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите: До участие в търга се допускат кандидати, които имат правото да извършват дейности по клинични изпитвания на лекарствени средства, научно-изследователска дейност и развойна дейност, притежаващи международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 27001:2013.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  10.15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 76, с площ 18,29 кв.м., находящо се на II- ри етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, актувана с АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението:  „За осъществяване на медицински дейности – лекарски кабинет”

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите: До участие в търга се допускат правоспособни лекари-по обща или специализирана медицина, които имат сключен основен трудов договор с „МБАЛ-Самоков” ЕООД/кандидатите трябва да представят копие от трудовия договор/. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности, диагностика, лечение и др. подобни.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  10.00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.10-с площ 11,60 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 11003/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 86,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 86,00 лв.

Стъпка за наддаване – 8,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.1.4-с площ 22.20 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 10975/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 165,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 165,00 лв.

Стъпка за наддаване – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.3.1-с площ 22.80 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 10986/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Стъпка за наддаване – 17,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Приложения

Дата на публикуване 23.07.2019 г.

**********************************************************************

Document (977)

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 2006/23.05.2019 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,470/27,814 ид.ч. от поземлен имот № 58548.330.147, целият с площ 27,814 дка, нива, IX-категория, АОС № 16 696/14.02.2019 г., находящ се в м. “Рабаджин дол” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 50,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 50,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1214/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 21 броя имоти с обща площ 61,274 дка, находящи се в с. Райово

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 1226,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1226,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 122,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1213/21.12.2017 г., ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 34,212 дка, находящи се в с. Райово

 

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 68,00 лв.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.07.2019 г.

**********************************************************************

IMG_8086

Дата на публикуване 11.07.2019 г.

**********************************************************************

socialni

ОБЩИНА САМОКОВ стартира проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ САМОКОВ” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От 01.07.2019 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се извършват от специализиран екип от медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор. Целта на проектa е да подобри качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора.
По проекта могат да кандидатстват лица от следната целева група:
– Хора с увреждания;
– Лица с хронични заболявания;
– Възрастни хора над 65 години;

Информация и документи за кандидатстване можете да получите в сградата на Домашен Социален Патронаж с адрес гр. Самоков, бул. „България” №30; телефон за контакти: 0885 008 502

Заявление за ползване на почасова интегрирана здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков”<<ТУК>>

Предписание за ползване на почасова интегрирана здравно-социална услуга<<ТУК>>
Дата на публикуване 01.07.2019 г.

**********************************************************************

Document (952)

Document (952) (2)

Дата на публикуване 28.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.07.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.07.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.06.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.06.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.06.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.06.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

Document (946)

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогоческа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Покана

Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ A. МЕДИАТОР 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПЕДАГОГ-2019

Дата на публикуване 04.06.2019 г.

**********************************************************************

document_page-0005 document_page-0007 document_page-0009 document_page-0011 document_page-0013 document_page-0015

 

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

**********************************************************************

ЧЕЗ_page-0001

 

ЧЕЗ_page-0002

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.06.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 10 000 4 000
2. Полиетилен ПЕ – бял 0,30 10 000 3 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,05 10 000 500
4. Твърда пластмаса – HDPE 0,30 20 000 6 000
5. Мека пластмаса 0,30 10 000 3 000
6. Хартия 0,07 60 000 4 200
7. Стъкло 0,05 60 000 3 000
8. Черни метали – опаковки 0,20 20 000 4 000
9. Чугун 0,35 3 500 1 225
10. Алуминий /дограма/ 1,80 6 000 10 800
11. Опаковки от алуминий /цветни метали/ 1,30 1 500 1 950

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 31.05.2019 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 31.05.2019г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 11.06.2019 г.

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

***********************************************************************

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.06.2019 г./четвъртък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 00391.376.17, с площ 3,219 дка, НТП: нива, VІІІ категория, находящ се в м. „Сухата поляна”, землището на с. Алино, актуван с АОС № 8700/27.10.2009 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 65,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 65,00 лв.

Стъпка за наддаване – 6,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 05.06.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 05.06.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Алино

Дата на публикуване 20.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.06.2019 г./четвъртък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 10 бр. общински имоти с обща площ от 24,465 дка и №№: 61922.163.6,  61922.165.4, 61922.165.10, 61922.165.11, 61922.165.12, 61922.165.14, № 61922.165.22, 61922.166.5, 61922.166.35, 61922.166.43- НТП: ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Райово

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 490,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 490,00 лв.

Стъпка за наддаване – 49,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 05.06.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 05.06.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

Дата на публикуване 20.05.2019 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2019 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя –  2 бр. проектни имоти с обща площ от 3,460 дка:

– 2,020/27,814 ид.ч. от ПИ № 58548.330.147 /представляващ проектен имот 58548.330.1471, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.330.147/, целият с площ от 27,814 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16696/14.02.2019г.

– 1,440/186,621 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1 /представляващ проектен имот 58548.350.1111, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.350.1/, целият с площ от 186,621 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

 

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 08.05.2019 г. до 12,00 часа на 27.05.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 08.05.2019 г. до 16,30 часа на 27.05.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2019 г./сряда/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя –  2 бр. общински имоти с обща площ  17,416 дка и №№: 83291.24.16/площ 11,331 дка/ и  83291.24.17/площ 6,085 дка/, НТП: ниви, 7-ма категория, находящи се в землището на с. Широки дол, актувани с АОС №№: 11031/09.04.2012г. и 11032/09.04.2012г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 349,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 349,00 лв.

Стъпка за наддаване – 34,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 08.05.2019 г. до 12,00 часа на 27.05.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 08.05.2019 г. до 16,30 часа на 27.05.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Широки дол

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2019 г./сряда/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя –  12 бр. общински имоти с обща площ  54,241 дка и №№: 23039.2.23/площ 18,530 дка/, 23039.2.94/площ 10,347 дка/, 23039.2.257/площ 2,025 дка/, 23039.2.260/площ 3,208 дка/, 23039.2.307/площ 3,218 дка/, 23039.2.338/площ 2,374 дка/, 23039.2.358/площ 0,891 дка/, 23039.2.359/площ 2,968 дка/, 23039.2.412/площ 4,031 дка/, 23039.2.413/площ 1,733 дка/, 23039.2.414/площ 1,873 дка/ и 23039.2.468/площ 3,043 дка/, ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Доспей

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 1085,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1085,00 лв.

Стъпка за наддаване – 108,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 7/седем/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 08.05.2019 г. до 12,00 часа на 27.05.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 08.05.2019 г. до 16,30 часа на 27.05.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Доспей

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.05.2019 г. от 9.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– общ. съоръжение „Въжена линия”/”Въжен град”/, находящо се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков-Туристическата градина, с обща дължина на 2-те линии/ниво І и ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”

Подаване на документи за участие в търга – до 15,00 ч. на 07.05.2019г.

При липса на кандидати ще бъде проведен повторен търг на 15.05.2019 г.от 9,30 ч. , като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 14.05.2019 г.

За повече информация: Община Самоков, ст. 401

Дата на публикуване 16.04.2019 г.

***********************************************************************

 

obqwa obqwa1obqwa2

Дата на публикуване 16.04.2019 г.

***********************************************************************

Обявление_page-0001 Обявление_page-0002Обявление_page-0003 

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

Scan- obqvlenie- PLOD I MLQKO_page-0001

Scan- obqvlenie- PLOD I MLQKO_page-0002 Scan- obqvlenie- PLOD I MLQKO_page-0003

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ- УЧИЛИЩНО МЛЯКО И УЧИЛИЩЕН ПЛОД -ДГ ПРОЛЕТ_page-0001ОБЯВЛЕНИЕ- УЧИЛИЩНО МЛЯКО И УЧИЛИЩЕН ПЛОД -ДГ ПРОЛЕТ_page-0002

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

обявление 1 обявление 2

 

 

 

 

обявление 3 

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Дата на публикуване 09.04.2019 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г. в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

Приложение

Дата на публикуване 09.04.2019 г.

***********************************************************************

ОБ Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,
Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, относно организацията и провеждането на допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 15.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1852/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 14 броя имоти с обща площ 80,346 дка, находящи се в землището на с. Радуил

 

ПИ № 61604.5.75 с площ 2,968 дка, нива, АОС № 16 564/31.12.2018 г., находящ се в м. “Разсадника” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.156 с площ 2,104 дка, нива, АОС № 16 565/31.12.2018 г., находящ се в м. “Краище” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.162 с площ 2,898 дка, нива, АОС № 16 566/31.12.2018 г., находящ се в м. “Краище” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.169 с площ 1,076 дка, нива, АОС № 16 567/31.12.2018 г., находящ се в м. “Краище” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.348 с площ 23,298 дка, нива, АОС № 16 568/31.12.2018 г., находящ се в м. “Ридо” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.360 с площ 5,341 дка, нива, АОС № 16 569/31.12.2018 г., находящ се в м. “Ридо” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.62 с площ 7,493 дка, нива, АОС № 16 570/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.74 с площ 3,003 дка, нива, АОС № 16 571/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.111 с площ 4,002 дка, нива, АОС № 16 572/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.124 с площ 1,298 дка, нива, АОС № 16 573/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.139 с площ 3,002 дка, нива, АОС № 16 574/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.163 с площ 3,397 дка, нива, АОС № 16 575/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.217 с площ 12,912 дка, нива, АОС № 16 576/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.273 с площ 7,554 дка, нива, АОС № 16 577/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 1607,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1607,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 160,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1851/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 броя имоти с обща площ 39,045 дка, находящи се в землището на с. Шипочане

 

ПИ № 37294.12.54 с площ 1,144 дка, нива, АОС № 6444/17.X.2007 г.,

находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.12.97 с площ 1,820 дка, нива, АОС № 6458/30.X.2007 г.,

находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.12.119 с площ 2,231 дка, нива, АОС № 6461/30.X.2007 г.,

находящ се в м. “Пиперковица” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.12.203 с площ 13,871 дка, нива, АОС № 6485/31.X.2007 г.,

находящ се в м. “Широко орниче” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.18.24 с площ 5,385 дка, нива, АОС № 6863/10.XІІ.2007 г.,

находящ се в м. “Комино” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.194 с площ 3,575 дка, нива, АОС № 7005/03.I.2008 г.,

находящ се в м. “Големи ниви” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.195 с площ 4,926 дка, нива, АОС № 7006/03. I.2008 г.,

находящ се в м. “Големи ниви” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.209 с площ 5,105 дка, нива, АОС № 7013/03. I.2008 г.,

находящ се в м. “Семетица” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.220 с площ 0,988 дка, нива, АОС № 7018/04. I.2008 г.,

находящ се в м. “Люти дол” в землището на с. Клисура

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 781,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 781,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 78,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1850/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 39,349 дка, находящи се в землището на с. Шипочане

 

ПИ № 83243.2.212 с площ 6,133 дка, нива, АОС № 16 543/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.141 с площ 1,993 дка, нива, АОС № 16 545/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.159 с площ 1,413 дка, нива, АОС № 16 544/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.175 с площ 1,999 дка, нива, АОС № 16 546/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.64 с площ 23,266 дка, нива, АОС № 16 547/26.11.2018 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.4.97 с площ 4,545 дка, нива, АОС № 16 548/26.11.2018 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 787,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 787,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 78,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1849/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 21,895 дка, находящи се в землището на с. Шипочане

 

ПИ № 83243.3.37 с площ 4,285 дка, нива, АОС № 16 619/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.39 с площ 10,595 дка, нива, АОС № 16 620/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.40 с площ 1,124 дка, нива, АОС № 16 621/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.41 с площ 1,855 дка, нива, АОС № 16 622/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.42 с площ 1,040 дка, нива, АОС № 16 623/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.94 с площ 2,996 дка, нива, АОС № 16 624/14.01.2019 г., находящ се в м. “Стража” в землището на с. Шипочане

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 438,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 438,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1848/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти – ниви с обща площ 41,713 дка, находящи се в землището на с. Гуцал

 

ПИ № 18201.138.26 с площ 10,312 дка, нива, X-категория, АОС № 16 549/26.11.2018 г., находящ се в м. “Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.147.1 с площ 7,480 дка, нива, X-категория, АОС № 16 550/26.11.2018 г., находящ се в м. “Страшки дол” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.147.23 с площ 7,557 дка, нива, X-категория, АОС № 16 551/26.11.2018 г., находящ се в м. “Страшки дол” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.147.25 с площ 8,660 дка, нива, X-категория, АОС № 16 552/26.11.2018 г., находящ се в м. “Страшки дол” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.151.7 с площ 2,305 дка, нива, X-категория, АОС № 8947/09.XII.2009 г., находящ се в м. “Стражата” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.151.8 с площ 1,398 дка, нива, X-категория, АОС № 8948/09.XII.2009 г., находящ се в м. “Стражата” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.151.9 с площ 4,001 дка, нива, X-категория, АОС № 8949/09.XII.2009 г., находящ се в м. “Стражата” в землището на с. Гуцал

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 835,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 835,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 83,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-парцел І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22 с.ДОЛНИ ОКОЛ при начална тръжна цена 11 140 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ30 450 лв.

без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.03.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Националната гвардейска част – гр. София

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г./вторник/ от  10.00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

общ. помещение-самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2-с площ 34,50 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, актувано с АОС № 10995/19.03.2012г., с предназначение: за осъществяване на търговска дейност-магазин

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 22.03.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 02.04.2019 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 01.04.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г./вторник/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.3.1-с площ 22.80 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 10986/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Стъпка за наддаване – 17,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 22.03.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 02.04.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 01.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г./вторник/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Общ. помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.909.78.1.11 – ниво I /I-ви етаж/, с площ 134,00 кв.м.-АОС № 10689/13.06.2011 г., с предназначение-За извършване на търговска дейност- книжарница

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 496,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 496,00 лв.

Стъпка за наддаване – 49,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ година

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 22.03.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 02.04.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 01.04.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г. от  9,30  часа в Община Самоков –Заседателната зала на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение:

-търговски обект № 2/по строителна документация-група Б, подобект Б2/-площ 18,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония”/Ларгото/.

Предназначение на обекта: магазин за парфюмерия, детски играчки,, дрехи, GSM и аксесоари, кинкалерия , бутикови облекла, художествени изделия

Начална месечна наемна цена за обекта –  137,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 137,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.

Стъпка за наддаване – 13,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., гише № 12 или гише № 13-„КАСА”.

Краен срок за подаване на тръжните документи – 15,30 часа на 22.03.2019 г.-гишета №№: 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липса на кандидати за участие в търга повторен търг ще бъде проведен на 02.04.2019 г. от 9,30 часа, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 часа на 01.04.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************
ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив

Приложения

Дата на публикуване 25.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на УПИ- 5/пет/ броя парцели в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 70 лв./кв.м. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.03.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.03.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 15.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.03.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 11.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

Document (821)-1

Document (821)-2

Document (821)-3

Document (821)-4

Document (821)-5

Document (821)-6

 

Дата на публикуване 18.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.901.197 с площ 566 кв.м.-земеделска земя, ливада в м.”Рашид Бегов Чифлик” землище гр.Самоков 16 980 лв.без ДДС
2. ПИ № 03441.1.838– земеделска земя с площ 203 кв.м. в м.”Голяма ливада” с.Бели Искър 5 075 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 22.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.02.2019г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 18.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 15.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2019 г.

***********************************************************************

Document (786)

Document (785)

Дата на публикуване 15.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

– 5,705/186,621 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот 58548.350.1112, съгласно пршожена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.350.1/, целият с площ от 186,621 дка, НТП: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 115,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 115,00 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  4 проектни имота, представляващи части от общ. ПИ № 65231.913.414, както следва:

 1. 3,405/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4205, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.
 2. 1,982/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4206, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.
 3. 2,034/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4207, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.
 4. 3,573/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4208, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 220,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 220,00 лв.

Стъпка за наддаване – 22,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  8 бр. общ. имоти с обща площ от 80,502 дка, както следва:

 1.  ПИ № 23039.3.200 с площ от 2,975 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16526/07.11.2018г.
 2. ПИ № 23039.3.203 с площ от 1,391 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16524/07.11.2018г.
 3. ПИ № 23039.3.205 с площ от 2,115 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16525/07.11.2018г.
 4. ПИ № 23039.3.210 с площ от 0,717 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16531/07.11.2018г.
 5.   ПИ № 23039.3.211 с площ от 0,865 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16527/07.11.2018г.
 6. 40,990/77,384 ид.ч. от ПИ № 23039.6.286/представляващ проектен имот 23039.6.2861, съгласно пртожена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 23039.6.286/, целият с площ от 77,384 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Рудежо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4319/02.02.2005г.
 7. 18,888/65,512 ид.ч. от ПИ № 23039.7.189/представляващ проектен имот 23039.7.1891, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 23039.7.189/, целият с площ от 65,512 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Студенец”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4401/23.02.2005г.
 8. 12,561/186,621 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот 58548.350.11, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.350.1/, целият с площ от 186,621 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1610,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1610,00 лв.

Стъпка за наддаване – 161,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков, Кметство-с. Доспей и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  3 бр. общ. имоти с обща площ 13,421 дка, както следва:

 1. ПИ № 52249.2.293 с площ от 5,275 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Агмаците”, землището на с. Ново село, актуван с АОС № 16502/05.11.2018г.
 2. 2. ПИ № 52249.2.480 с площ от 1,799 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Азмако”, землището на с. Ново село, актуван с АОС № 16503/05.11.2018г.
 3. ПИ № 52249.2.522 с площ от 6,347 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Азмако”, землището на с. Ново село, актуван с АОС № 16504/05.11.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 269,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 269,00 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Ново село.

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  6 бр. общ. имоти с обща площ 35,390 дка, както следва:

 1. ПИ № 31228.1.117с площ от 3,922 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16018/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.1.212 с площ от 7,876 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16019/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.1.345 с площ от 2,848 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Долни каряк”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16020/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.2.61 с площ от 5,280 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16021/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.2.83 с площ от 6,366 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16022/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.5.55 с площ от 9,098 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16031/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 708,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 708,00 лв.

Стъпка за наддаване – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  7 бр. общ. имоти с обща площ 30,792 дка, както следва:

 1. ПИ № 31228.2.261 с площ от 2,644 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16024/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.2.264 с площ от 0,730 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16025/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.2.266 с площ от 1,772 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16026/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.4.22 с площ от 3,656 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16027/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.4.45 с площ от 6,959 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16028/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.4.48 с площ от 3,407 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Анчина могила”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16029/02.01.2018г.
 7. 11,624/14,123 ид.ч. от ПИ № 31228.4.51/представляващ проектен имот 31228.4.511, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 31228.4.51/, целият с площ от 14,123 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16030/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 616,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 616,00 лв.

Стъпка за наддаване – 61,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ше бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Общ. помещение-масажно студио с душ кабина, с площ 12,00 кв.м., находящо се на сутеренния етаж в общ. сграда № 65231.908.429.3-сградата на хотел „Арена”-Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г. Предназначение на обекта: „За масажно студио“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 41,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 41,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Допълнителни условия за провеждането на търга: За участие в търга се допускат само кандидати, който имат документ за завършен обучителен курс по масаж, рехабилитация или др. подобни.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 28.01.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.01.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на УПИ- 11/единадесет/ броя парцели в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 70 лв./кв.м. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.01.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 18.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.01.2019г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

Обявление на областният управител на Софийска област, на основание чл.34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост

Заповед №ОА-417/21.12.2018 г. за отчуждаване и задоволяване на държавна нужда

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

Заповед №ТР-10/21.12.2018 г. на областният управител на Софийска област на основание чл.5 , пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския паралмент и на съвета от 23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз

Дата на публикуване 27.12.2018 г.

***********************************************************************

Заповеди на Директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землищата община Самоков, съгласно изискванията на чл. 37ж, ал. 11 във връзка с чл. 37в, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ

Алино

Белчин

Долни Окол

Доспей

Горни Окол

Ново село

Поповяне

Продановци

Радуил

Райово

Самоков

Шипочане

Широки дол

Ярлово

Злокучене

Дата на публикуване 21.12.2018 г.
***********************************************************************
48361370_2400618956619469_7876888845982105600_n
Дата на публикуване 13.12.2018 г.
***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Приложение

Дата на публикуване 03.12.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1685/25.10.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 60 броя имоти – ниви с обща площ 347,288 дка, находящи се в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за обекта – 6946,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 6946,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 694,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.12.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.12.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.12.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.12.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 22.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 бр. проектни имоти с обща площ 64,713 дка, представляващи части от ПИ № 58548.160.104, както следва:

1.1. 6,027/261,551 ид.ч. от ПИ № 58548.160.104 /представляващ проектен имот 58548.160.1041, съгласно скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.160.104/, целият с площ от 261,551 дка, нива, VII-категория,  находящ се в м. “Дупките”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16410/23.08.2018г.

1.2. 58,686/261,551 ид.ч. от ПИ № 58548.160.104 /представляващ проектен имот 58548.160.1042, съгласно скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.160.104/, целият с площ от 261,551 дка, нива, VII-категория,  находящ се в м. “Дупките”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16410/23.08.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1295,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1295,00 лв.

Стъпка за наддаване – 129,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 бр. общински имоти с обща площ 61,728 дка и №№: 58548.300.8-площ 1,733 дка и 58548.300.20-площ 59,995 дка, ниви, 6-та категория, находящи се в м. „Ръжана”, землището на с. Продановци

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1235,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1235,00 лв.

Стъпка за наддаване – 123,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 8/осем/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. 10,623/186,621 ид.ч. от общ. ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот № 58548.350.15, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 58548.350.1/, целия с площ 186,621 дка, нива VІ-та категория, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с  АОС № 16406/17.08.2018 г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 213,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 213,00 лв.

Стъпка за наддаване – 21,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. 11,266/186,621 ид.ч. от общ. ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот № 58548.350.14, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 58548.350.1/, целия с площ 186,621 дка, нива VІ-та категория, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с  АОС № 16406/17.08.2018 г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 226,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 226,00 лв.

Стъпка за наддаване – 22,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10.45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

Кабинет № 105, с площ 18,29 кв.м., находящ се на ІІІ ет. в сграда „Поликлиника”-АОС № 10773/03.09.2011г. Предназначение на помещението: лекарски кабинет по дентална медицина

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, 2 или 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в конкурса да бъде проведен повторен конкурс на дата: 18.12.2018 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401 и ст. 403, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

Кабинет № 33, с площ 18,29 кв.м., находящ се на ІІ ет. в сграда „Поликлиника”-АОС № 10773/03.09.2011г. Предназначение на помещението: лекарски кабинет за обща или специализирана медицинска дейност

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, 2 или 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в конкурса да бъде проведен повторен конкурс на дата: 18.12.2018 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401 и ст. 403, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 21.11.2018 г.

***********************************************************************

uvedomlenie

Дата на публикуване 19.11.2018 г.
***********************************************************************

IMG_7542

Дата на публикуване 14.11.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.11.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 6/шест/ броя п-ли в кв.216/южно от болницата/ гр.САМОКОВ 80 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ- 23/двадесет и три/ броя п-ли в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ 70 лв./кв.м.без ДДС
3.ПИ № 87552.13.2 –нива с площ 1377 кв.м.ПИ № 87552.13.3 –нива с площ 453 кв.м.с.ЯРЛОВО 3100 лв.1020 лв.без ДДС
4.ПИ № 15285.7.293 с площ 357 кв.м. с.ГОВЕДАРЦИ 12 495 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.11.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.11.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.11.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 09.11.2018 г.

***********************************************************************

 О Б Я В А

 

Уведомявам всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на територията на областна дирекция „Земеделие“ София област ще се проведат съгласно приложените графици за първо и второ заседания в съответните Общински служби по земеделие.

Настоящата обява да се обяви в кметствата в сградата на Общинските служби по земеделие, съответните Общини, както и да се публикува на интернет страницата на общините и Областна дирекция „Земеделие“ София област.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗ ЗА 2019 ГОДИНА<<ТУК>>

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА

Директор на                                            /П/

Областна дирекция „Земеделие”

София област

Дата на публикуване 09.11.2018 г.

***********************************************************************

44939494_2336096406405058_5771811785212428288_n

Дата на публикуване 29.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общ. имот:

 1. Общ. помещение с площ 10,00 кв.м., находящо се сградата на Домашен социален патронаж и обществената трапезария-сграда с идентификатор 65231.905.434.2-„Сграда за обществена трапезария”-Самоков, цялата с площ 443,00 кв.м., на един етаж, актувана като частна общинска собственост с АОС № 13093/30.06.2014 г.

Предназначение на помещението: „Хранителна банка-за складиране и раздаване на хранителни продукти на нуждаещи се лица”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 15.11.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 15.11.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 23.11.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 22.11.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 29.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018 г./петък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. ПИ № 03767.12.238/стар идентификатор 012238/, с площ 4,488 дка, находящ се в м. „Милчов лаг”, землището на с. Белчин, актуван с АОС № 10915/08.02.2012 г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота– 90,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 15.11.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 15.11.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 23.11.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 22.11.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Белчин

Дата на публикуване 29.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена(лв./кг.) Количество (кг.) Стойност(лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – син 0,40 500 200
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,40 2 000 800
3. Полиетилен терафтелат ПЕТ – кафяв 0,30 800 240
4. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 2 000 800
5. Полиетилен ПЕ – прозрачен 0,30 1 500 450
6. Полиетилен ПЕ – цветен 0,06 4 500 270
7. Твърда пластмаса – HDPE 0,30 10 000 3 000
8. Мека пластмаса 0,30 2 000 600
9. Черни метали – опаковки 0,20 5 000 1 000
10. Хартия 0,07 30 000 2 100
11. Стъкло 0,05 25 000 1 250
12. Опаковки от алуминий /цветни метали/ 1,22 1 500 1 830

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 12.11.2018 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 12.11.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.10.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.10.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1605/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

16,191/35,747 ид.ч. от ПИ 23039.1.358, целият с площ 35,747 дка, нива, АОС № 15 913/27.11.2017 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.3.189 с площ 6,500 дка, нива, АОС № 16 292/05.07.2018 г., находящ се в м. “Друмо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 454,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 454,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 45,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1604/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61604.3.65  с площ 0,754 дка, ливада, АОС № 16291/05. 07.2018 г., находящ се в м. “Палчовка” в землището на с. Радуил

Начална годишна наемна цена за обекта – 16,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,60 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 годинa.

До участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1603/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.108.1  с площ 19,683 дка, нива, X-категория, АОС № 16 293/05.07.2018 г., находящ се в м. “Големи рид” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 394,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 394,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 39,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1602/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 10,461 дка:

ПИ № 00391.121.74  с площ 1,851 дка, нива, IX-категория, АОС № 8283/07. IX.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

ПИ № 00391.88.8  с площ 5,022 дка, нива, X-категория, АОС № 8578/19. X.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

ПИ № 00391.88.14  с площ 2,588 дка, нива, IX-категория, АОС № 8579/19. X.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

ПИ № 00391.88.15  с площ 1,000 дка, нива, IX-категория, АОС № 8580/19. X.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за обекта – 210,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 210,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 21,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.10.2018

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 23.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.10.2018

**********************************************************************

О Б Щ И Н А С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.10.2018

**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Дата на публикуване 17.10.2018

***********************************************************************

Министерство на земеделието,храните и горите
Областна дирекция „Земеделие” – София  област

Заповеди за определяне Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землищата:

Алино

Белчин

Бели Искър

Долни Окол

Драгушиново

Горни Окол

Клисура

Ковачевци

Маджаре

Мала Църква

Ново Село

Поповяне

Продановци

Радуил

Райово

Рельово

Самоков

Шипочане

Широки Дол

Злокучене

Ярлово

Дата на публикуване 11.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 28.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.10.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.10.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 28.09.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.09.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.09.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2018

***********************************************************************
Община Самоков на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица , че са изработени Помощни планове /ПП/ и Планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности „Татарски брод”, „Шумната могила”, „Солище” и „Дългата поляна” в землището с. Широки дол, община Самоков, Софийска област. Плановете се намират в сградата на община Самоков стая 419 и 423 и могат да се разглеждат всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.        

На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” считано от 17.09.2018г. заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация  до кмета на община Самоков.

Дата на публикуване 18.09.2018

***********************************************************************
ritam
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 21.09.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 17.09.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.09.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.09.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.09.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.09.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.09.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 24.09.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

***********************************************************************

ОБ Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,
Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, относно организацията и провеждането на допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,55 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 8,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за склад“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –  30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,55 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,50 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 12,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –  45,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 45,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,50 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 19,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 71,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 71,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,40 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 48,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 48,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,40 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,35 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 14,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 52,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 52,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,35 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 38,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 141,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 141,00 лв.

Стъпка за наддаване – 14,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.09.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1543/19.07.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37294.12.77 с площ 3,856 дка, нива, IX-категория, АОС № 6455/30.10.2007 г., находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

Начална годишна наемна цена за обекта – 78,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 78,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,80 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.09.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.09.2018 г. при същите условия

Дата на публикуване 23.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.09.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1542/19.07.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 33,611 дка:

ПИ № 61922.166.20  с площ 21,281 дка, нива, VIII-категория, АОС № 16 273/01.06.2018 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.166.52  с площ 12,330 дка, нива, VII-категория, АОС № 16 274/01.06.2018 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 673,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 673,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 67,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.09.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.09.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.08.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 30.08.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.08.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцел ІІ-за „кооперативен пазар” с площ 1085 кв.м. в кв.292А кв.”Самоково”гр.САМОКОВ 108 500 лв.без ДДС
3.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС
4. ПИ № 23491.8.273 с площ от 766 кв.м. м.”Червената земя” с.Драгушиново 11 490 лв.без ДДС
5. ПИ пл.№ 359 с площ 303 кв.м. в.з.”ЯРЕМА” 7 270 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 24.08.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.08.2018 г.

***********************************************************************