Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.12.2022 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1632/27.10.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ 65231.915.96 с площ от 92,993 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Рашид бегов чифлик”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 10 170/20.09.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 2790,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2790,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 279,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 14.12.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 14.12.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 14.12.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.12.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 21.12.2022 г.

Дата на публикуване 23.11.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.12.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: училищна закусвалня с площ 27,00 кв.м., в сграда с идентификатор №  65231.904.211.8, находяща се в двора на ОУ “Христо Максимов”, гр. Самоков в общински поземлен имот № 65231.904.211 (стар номер кв. 40), актуван с АОС № 1256/07.05.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 137,70 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 137,70 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 137,70 лв. /петстотин лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 14.12.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 14.12.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

Дата на публикуване 23.11.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.12.2022 г. от 09.45 г.  часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо лекарски кабинет № 26 с площ 18,59 кв.м., находящ се на I-ви етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: Кабинет по ортопедия и травматология.

Начална месечна наемна цена за обекта – 87,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 87,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 87,00 лв. /петстотин лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 14.12.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 14.12.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 14.12.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

Дата на публикуване 23.11.2022 г.

***********************************************************************

 

316801690_505814138241632_805401833252395113_n

Дата на публикуване 23.11.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от следните общински недвижими имоти:

–        3/1981 ид.ч. от общински поземлен имот с идентификатор № 65231.919.110 в к.к. Боровец, целият с площ 1981,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, актуван с АОС № 12 339/2013 г. – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – електрозарядна станция за автомобили с ел. двигатели с площ от 1,00 кв.м. до 3,00 кв.м., съгласно издадена от гл. архитект схема от дата 13.09.2022 г., включително 2 (два) броя паркоместа, като в едното ще попада ел. зарядната станция

–        3/12 802 ид.ч. от общински поземлен имот с идентификатор № 65231.908.429, находящ се в гр. Самоков, целият с площ 12 802,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, актуван с АОС № 5110/2005 г. – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – електрозарядна станция за автомобили с ел. двигатели с площ от 1,00 кв.м. до 3,00 кв.м., съгласно издадена от гл. архитект схема от дата 13.09.2022 г., включително 2 (два) броя паркоместа, като в едното ще попада ел. зарядната станция

–        3/2235,11 ид.ч. от УПИ Парцел II “За паркинг” кв. 38в, с. Белчин, актуван с АОС № 10 427/2010 г. – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – електрозарядна станция за автомобили с ел. двигатели с площ от 1,00 кв.м. до 3,00 кв.м., съгласно издадена от гл. архитект схема от дата 13.09.2022 г., включително 2 (два) броя паркоместа, като в едното ще попада ел. зарядната станция

Начална месечна наемна цена за обекта – 168,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 168,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,80 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 168,00 лв. /сто шестдесет и осем лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.11.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.11.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.11.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.11.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 22.11.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1563/29.09.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  0,950/20,910 ид.ч. от поземлен имот № 58548.250.14, целият с площ от 20,910 дка, ливада, VI-категория, находящ се в м. “Решетката”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 18536/17.11.2021г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 19,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 19,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,90 лв.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1562/29.09.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 7,299 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • № 37527.226.26 с площ от 2,800 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Кумански дол”, землището на с. Ковачевци, актуван с АОС № 10624/09.05.2011г.
 • № 37527.226.29 с площ от 4,499 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Кумански дол”, землището на с. Ковачевци, актуван с АОС № 10625/09.05.2011г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 146,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 146,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1561/29.09.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 21,763 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • № 58548.270.1 с площ от 4,642 дка, нива,VI-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 11 040/20.04.2012 г.
 • № 58548.270.2 с площ от 17,121 дка, нива,VI-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 11 041/20.04.2012 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 436,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 436,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1497/21.07.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – № 61922.148.27 с площ от 59,848 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Албатица”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 7717/19.XII.2008г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 1200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1200,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 120,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 15.11.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1496/21.07.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 82,700 дка, находящи се в землището на с. Райово, както следва:

 • № 61922.19.1 с площ от 20,000 дка, нива, IX-категория, находящ се в м. “Фонто”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2240/19.09.2002 г.
 • № 61922.148.9 с площ от 7,400 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Беглико”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 870/14.06.2022 г.
 • № 61922.148.14 с площ от 23,371 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Могилето”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 871/14.06.2022 г.
 • № 61922.173.1 с площ от 6,078 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 11 761/07.05.2013 г.
 • № 61922.173.2 с площ от 6,527 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 11 762/07.05.2013 г.
 • № 61922.173.5 с площ от 13,217 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 302/15.04.2021 г.
 • № 61922.176.655 с площ от 6,107 дка, нива, VII-категория, находящ се в м. “Суха вада”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 18 169/22.02.2021 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 1654,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1654,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 165,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.11.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.11.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.11.2022 г.

Дата на публикуване 28.10.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 27.10.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 27.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.11.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1 Полиетилен терафтелат ПЕТ – прозрачен 0,80 60 000 48 000
2 Полиетилен терафтелат ПЕТ – син 0,35 30 000 10 500
3 Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,35 10 000 3 500
4 Полиетилен терафтелат ПЕТ- кафяв 0,30 5 000 1 500
5 Опаковки от алуминий /цветни метали/ 1,50 10 000 15 000
6 Хартия 0,08 240 000 19 200
7 Стъкло 0,06 225 000 13 500
8 Желязо 0,20 80 000 16 000
9 Твърда пластмаса HDPE 0,15 50 000 7 500
10 Мека пластмаса LDPE 0,20 40 000 8 000
11 Полиетилен ПЕ – бял /прозрачен/ 0,20 60 000 12 000
12 Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 80 000 800

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 01.11.2022 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 01.11.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 14.11.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А

На 04.11.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 15,00 м², находящо се на 1-ви етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.904.370.2 (т.нар. Сграда I-ви район), стар идентификатор сграда в имот пл. № 648, кв. 282 по плана на гр. Самоков, актувана като частна общинска собственост АОС № 460/23.06.1999 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 79,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 79,50 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 79,50 лв. /седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 02.11.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 02.11.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 02.11.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 02.11.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 09.11.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 11.11.2022 г.

Дата на публикуване 18.10.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.10.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

 1. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.10.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.10.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.10.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартал 341 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) с идентификатори 65231.902.639, 65231.902.640, 65231.902.641, 65231.902.642, 65231.902.643, 65231.902.644, 65231.902.645, 65231.902.646, 65231.902.647, 65231.902.648, 65231.902.649, 65231.902.650, 65231.902.651, 65231.902.652, 65231.902.653, 65231.902.654, 65231.902.655, 65231.902.656, 65231.902.657, 65231.902.658, 65231.902.659 гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.10.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.10.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.10.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387 и 390 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.10.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 03.10.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.09.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2022 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 15 (по строителна документация-група Г, подобект Г4/, с площ 12,20 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: За офис, кантора, магазин за сувенири.

Начална месечна наемна цена за обекта – 93,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 93,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 9,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 93,00 лв./деветдесет и три  лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 30.09.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 30.09.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 30.09.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 30.09.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 11.10.2022   г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 07.10.2022

Дата на публикуване 16.09.2022 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 28.09.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1459/27.06.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени за разполагане на рекламно-информационни елементи (билборди), находящи се в к.к. Боровец, съгласно одобрена от гл. архитект схема.

 

Начална месечна наемна тръжна цена за ползването на общинския терен, както следва:

 • За рекламни съоръжения с рекламна площ до 8,00 м²21,60 лв с ДДС на кв.м. на месец, посочена в тръжната документация
 • За рекламни съоръжения с рекламна площ от 8,00 м² до 15,00 м²18,00 лв с ДДС на кв.м. на месец, посочена в тръжната документаци
 • За рекламни съоръжения с рекламна площ над 15,00 м²14,40 лв с ДДС на кв.м. на месец, посочена в тръжната документация

 

Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за съответното място в общински имот, посочен в тръжната документация, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 CIB – CECBBGSF при ЦКБ АД – клон Самоков или в брой в Касата на Община Самоков – гише № 12 или 13 в срок до 26.09.2022 г.

Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация.

Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 20,00 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 26.09.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 часа на 26.09.2022 г.

При неявяване на кандидати на посочената дата, да се проведат повторни търгове на дата 05.10.2022 г. при същите условия, като сроковете по точки 3, 5, 6 и 7 се удължават до 03.10.2022 г.

Дата на публикуване 12.09.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.08.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр.София

Дата на публикуване 24.08.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков 

Дата на публикуване 24.08.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 19.08.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.08.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие – гр. Самоков уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени пред-варителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община Самоков.  

Регистрите се намират в ОСЗ – Самоков.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2022 г.

 Общинска служба по земеделие гр. Самоков             

Дата на публикуване 10.08.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.08.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1450/27.06.2022 г. ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: Помещение с обща площ 139,60 кв.м., от които търговска площ 60,00 кв.м., находящо се на трети етаж в сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 – сградата на Поликлиниката – гр. Самоков. Предназначение на обекта: Заведение за обществено хранене.

Начална месечна наемна цена за обекта – 500,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 500,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 500,00 лв. /петстотин лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 10.08.2022 г. вкл.

До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани на територията на Община Самоков, които:

– Имат минимум 7 (седем) години опит в областта на управление на заведения за обществено хранене. Посочената дейност се доказва със справка от Агенция по вписванията за регистрация на фирмата; с представяне на документи, удостоверяващи собственост или наети обекти с предназначение за обществено хранене, както и с удостоверения и документи, издадени от институциите по безопасност на храните за осъществяване на дейности в сферата на общественото хранене.

– Разполагат с персонал минимум 3 (три) броя души. Посоченото се доказва със справки от НАП за наети минимум 3 броя работници в сферата на общественото хранене и копия на трудови договори.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в конкурса оферти:

Да съдържат посочената месечна наемна цена  (не по-ниска от горепосочената минимална. Кандидат-наемателят да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, с която да потвърди, че ще ползва общинския обект съгласно определеното предназначение – като заведение за обществено хранене. Предложение за разкриване на работни места в обекта за срока на договора – минимум 3 (три) броя; Декларация-списък с асортимент, който ще бъде предлаган в обекта; Предложение, в което да посочи размер на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта – в т.ч. за оборудване, обзавеждане и ремонтни дейности; Сертификат за участие – издава се от Община Самоков

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, които не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия; спечелили първо или второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Общината, но не изпълнили договорните си задължения /нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество/; лица, които са неизправни по отношение на Общината и системно нарушават актове на Общински съвет.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.08.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 10.08.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 10.08.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 18.08.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.08.2022 г.

Дата на публикуване 26.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.08.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.4 с площ 18,00 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10992/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 136,80 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 136,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 136,80 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 03.08.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 03.08.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 03.08.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 03.08.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 12.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 10.08.2022 г.

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.08.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.08.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.08.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.08.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.08.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.08.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.08.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 29.07.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.07.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.07.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1428/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 29,001 дка, находящи се в землището на с. Продановци, както следва:

Поземлен имот № 58548.130.40 с площ 14,645 дка, нива, АОС № 16 786/24.04.2019 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Поземлен имот № 58548.130.45 с площ 14,356 дка, нива, АОС № 16 448/28.09.2018 г., находящ се в м. “Мирчовица” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 580,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 580,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 58,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1427/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 23039.5.147, с площ 6,878 дка, нива, АОС № 18 789/30.03.2022 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 138,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 138,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1426/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,139/5,026 ид.ч. от поземлен имот № 23039.7.402, целият с площ 5,026 дка, нива, АОС № 7553/02.07.2008 г., находящ се в м. “Чавчико” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 43,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 43,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,30 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1425/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот 87552.13.5, с площ 0,573 дка, нива, АОС № 18 790/30.03.2022 г., находящ се в м. “Св. Петка” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за имота – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,20 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.07.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1424/26.05.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 1,483/185,610 ид.ч. от поземлен имот 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 27.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 27.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 02.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1348/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4,444/121,476 ид.ч. от поземлен имот № 83291.210.10, целият с площ с площ 121,476 дка, нива, АОС № 18 341/27.05.2021 г., находящ се в м. “Герено” в землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имота – 89,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 89,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,90 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия,като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1347/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 16,957 дка, находящи се в землището на с. Широки дол, както следва:

 • ПИ № 83291.29.77 с площ 1,622 дка, нива, АОС № 11 274/27.08.2012 г., находящ се в м. “Свети дух” в землището на с. Широки дол
 • ПИ № 83291.29.82 с площ 6,765 дка, нива, АОС № 11 275/27.08.2012 г., находящ се в м. “Свети дух” в землището на с. Широки дол
 • ПИ № 83291.31.16 с площ 7,590 дка, нива, АОС № 10 843/15.12.2011 г., находящ се в м. “Побърдина” в землището на с. Широки дол
 • ПИ № 83291.42.105 с площ 0,980 дка, нива, АОС № 10 806/18.11.2011 г., находящ се в м. “Караджина ливада” в землището на с. Широки дол

Начална годишна наемна цена за имотите – 340,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 340,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 34,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1346/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 16599.51.13 с площ 0,875 дка, нива, АОС № 18 750/22.03.2022 г., находящ се в м. “Кошево бърдо” в землището на с. Горни Окол

Начална годишна наемна цена за имота – 18,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 18,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,80 лв.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия,като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1345/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 18201.265.4 с площ 14,054 дка, овощна градина, АОС № 18 696/21.02.2022 г., находящ се в м. “Бахчата” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 282,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 282,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 28,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия,като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.07.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1344/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 7,576 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

 • ПИ № 52249.4.213 с площ 3,817 дка, нива, АОС № 18 691/21.02.2022 г.
 • ПИ № 52249.4.214 с площ 2,023 дка, нива, АОС № 18 692/21.02.2022 г.
 • ПИ № 52249.4.217 с площ 1,736 дка, нива, АОС № 18 693/21.02.2022 г.

Начална годишна наемна цена за имотите – 152,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 152,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 27.07.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1343/28.04.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 57697.780.11 с площ от 9,482 дка, нива, VIII-категория, АОС № 9461/22.03.2010 г, находящ се в местността “Каро” в землището на с. Поповяне

Начална годишна наемна цена за имота – 190,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 190,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 19,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 02.08.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.08.2022 г.

Дата на публикуване 12.07.2022 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022г. до 21.12.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево

Дата на публикуване 11.07.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.07.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински терен с площ 24,00 м², находящ се в с. Говедарци, представляващ част от общински поземлен имот с № 15285.6.179, актуван с АОС № 14 010/14.12.2015 г., вписан в Служба по вписванията – за разполагане на преместваем търговски обект – павилион (с размери 10/2,40 м²), съгласно план-схема по чл. 56 от ЗУТ, одобрена с Решение на ОбС-Самоков № 1315/31.03.2022 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 36,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 36,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,60 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 36,00 лв. /тридесет и шест лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.07.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.07.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.07.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.07.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят подадените за участие в търга предложения:

Право на участие в процедурата имат лица, проявили съпричастност към инициативи, организирани в селото както с доброволен труд, така и с дарителски дейности, доказано с представена от участника служебна бележка от кмета на с. Говедарци

Предложение за инвестиционен план за размера на инвестициите в обекта за срок от 1 (една) година и размер на вложени инвестиции минимум 15 000,00 (петнадесет хил.) лв, включващи направата на дренаж, подравняване,благоустрояване на терена, изграждане на детска площадка и др

Предложение за разкриване на работни места в обекта – минимум 2 (два) броя

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 15.07.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.07.2022 г.

Дата на публикуване 24.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 17.06.2022 г.

***********************************************************************

Заповед №ОХ – 571/14.06.2022 г. на Министъра на отбраната за: Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволният резерв на български граждани и оправомощване на началника на НВУ “Васил Левски”

Дата на публикуване 17.06.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 15.06.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 07.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

***********************************************************************

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Самоков на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VІІ-281, УПИ VІІІ-348 и ІХ-275 в кв.22 и УПИ ІV-289, УПИ V-279, УПИ VІ-278, УПИ VІІ-282, УПИ VІІІ-280 и УПИ ІХ-288 в кв.24 по плана на к.к.Белчин бани, община Самоков. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на обявлението  /бр.41/03.06.2022г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Самоков.

Валидно до: 03.07.2022г.

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 03.06.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

2.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.06.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.06.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.554, ПИ № 65231.901.556,

ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559,

ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.06.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.06.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.06.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.06.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.06.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.05.2022 г.

**********************************************************************

 

dopk

**********************************************************************

123

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1277/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 20 броя имоти с обща площ 90,006 дка, нахоящи се в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 1801,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1801,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 180,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 12.05.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1277/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 21,498 дка, нахоящи се в землището на с. Продановци, както следва:

 • ПИ № 58548.270.78 с площ 2,443 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 16 449/01.10.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • ПИ № 58548.270.82 с площ 19,055 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 16 450/01.10.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 430,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 430,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1276/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 120,020 дка, нахоящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • ПИ № 265.4 с площ 8,297 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 538/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №265.12 с площ 5,401 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 537/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №265.36 с площ 106,322 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 539/17.11.2021 г., находящ се в м. “Фонда” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 2401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 240,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1275/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.59.1 с площ 4,340 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 8819/30.11.2009 г., находящ се в м. “Падините” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 87,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 87,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,70 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1274/31.03.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37527.228.4 с площ 2,300 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 10 629/09.05.2011 г.,

находящ се в м. “Долно базе” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 46,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 46,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.05.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.05.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.05.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1272/31.03.2022 г. на 12.05.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо ½ ид.ч. (т.е. 7,44 кв.м.) от лекарски кабинет № 95, целият с площ 14,88 кв.м., находящ се на III-ти етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – манипулационна.

Начална месечна наемна цена за обекта – 22,32 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,32 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 22,32 лв. /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.05.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.05.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.05.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.05.2022 г.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Съгласно Решение на ОбС-Самоков № 1273/31.03.2022 г. на 12.05.2022 г. от 10.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо ½ ид.ч. (т.е. 7,44 кв.м.) от лекарски кабинет № 95, целият с площ 14,88 кв.м., находящ се на III-ти етаж в сградата на Поликлиниката, гр. Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9), актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: За извършване на медицински дейности – манипулационна.

Начална месечна наемна цена за обекта – 22,32 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,32 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 22,32 лв. /двадесет и два лева и тридесет и две стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.05.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.05.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.05.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.05.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.05.2022 г.

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински недвижими имоти, находящи се в двора на СУ “Никола Велчев” в сграда с идентификатор № 65231.908.20.2, блок № 7 – зала за борба, зала за физическа подготовка, ведно с прилежащите към тях 4 броя съблекални и санитарни помещения, 1 (един) брой треньорска стая, видео зала, находящи се на първи етаж и възстановителен център, находящ се в мазето, актувани с АОС № 15 448/13.01.2017 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 200,00 лв. /двеста лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 09.05.2022 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.05.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 17.05.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.05.2022 г.

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.04.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо търговски обект № 12 (по строителна документация-група Г, подобект Г1/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. “Македония” (Ларгото) в Централна градска част на гр. Самоков в общински имот с идентификатор № 65231.906.489, актуван като публична общинска собственост с АОС № 3401/15.07.2003 г. Предназначение на обекта: “ Заведение за обществено хранене

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 305,00 лв. /триста и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 04.04.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 04.04.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 04.04.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 04.04.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 13.04.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 11.04.2022 г.

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,50 20 000 10 000
2. Полиетилен ПЕ –бял/прозрачен/ 0,15 20 000 3 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,01 20 000      200
4. Желязо 0,27 30 000   8 100
5. Хартия 0,06 100 000   6 000
6. Стъкло 0,05 50 000 2 500
7. Твърда пластмаса 0,15 50 000 7 500

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 01.04.2022 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 01.04.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 07.09.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1240/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 12,858 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци, както следва:

 • ПИ № 130.74 с площ 1,391 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, АОС № 10 493/25.02.2011 г., находящ се в м. “Суходол” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №135.8 с площ 2,659 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 10 501/25.02.2011 г., находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №135.9 с площ 4,750 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 10 502/25.02.2011 г., находящ се в м. “Горен шаяк” в землището на с. Ковачевци
 • ПИ №227.25 с площ 4,058 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, АОС № 10 628/09.05.2011 г., находящ се в м. “Цинцарски егрек” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за имота – 258,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 258,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1239/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.7.319 с площ 16,244 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, АОС № 18 561/07.12.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 325,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 325,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 32,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1238/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 34,794/38,800 ид.ч. от ПИ № 58548.270.96, целият с площ 38,800 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, АОС № 18 584/12.01.2022 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 696,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 696,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 69,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1237/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6,981/87,096 ид.ч. от ПИ № 23491.7.50, целият с площ 87,096 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 4515/04.04.2005 г., находящ се в м. “Стоилковица” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имота – 140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 14,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1236/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.32.28 с площ 29,597 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, АОС № 2244/20.09.2002 г., находящ се в м. “Плана-Оземление” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имота – 592,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 592,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 59,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1235/24.02.2022 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 86,086 дка, находящи се в землището на с. Драгушиново, както следва:

 • ПИ № 23491.2.163 с площ 37,295 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 572/07.01.2022 г., находящ се в м. “Капраляница” в землището на с. Драгушиново
 • ПИ № 23491.2.179 с площ 48,791 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, АОС № 18 573/07.01.2022 г., находящ се в м. “Буките” в землището на с. Драгушиново

Начална годишна наемна цена за имотите – 1722,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1722,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 172,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 29.03.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 29.03.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.04.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

1.УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово при начална тръжна цена 19 560 лв. без ДДС;

 1. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.553,

ПИ № 65231.901.554, ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557,

ПИ № 65231.901.558, ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 08.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.04.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.04.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на съответните идеални части от Поземлени имоти с идентификатори №№ 65231.914.527, 65231.914.525, 65231.914.522, 65231.914.521– отредени за „ГАРАЖИ” – в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 52 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.04.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.04.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 04.04.2022 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 15.04.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

**********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Специфика длъжности конкурс ВВС

Дата на публикуване 07.03.2022 г.

**********************************************************************

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо 2 самостоятелни обекта с обща площ 33,70 м² с идентификатори: № 65231.906.303.2.14 с площ 14,30 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 007/2012 г. и № 65231.906.303.2.15 с площ 19,40 м², актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 11 008/2012 г., находящи се в сграда с идентификатор № 65231.906.303.2 в района на Общински пазар – Самоков

Начална месечна наемна цена за обекта – 256,12 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 256,12 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 25,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 256,12 лв. /двеста петдесет и шест лева и дванадесет стотинки/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 18.03.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 18.03.2022г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 18.03.2022г. вкл.

Огледът се извършва до дата 18.03.2022г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 29.03.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 25.03.2022 г.

Дата на публикуване 04.03.2022 г.

**********************************************************************

З А П О В Е Д

№ 01-301
От 02.03.2022 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.94 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключване на РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права върху имоти

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе конкурс за избор на Изпълнители – независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки по РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права по следните позиции:
Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.
1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
1.3. Сгради – жилищни и нежилищни;
1.4. Части от сгради – реални или идеални;
1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.);
1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни;
Поз.2. Земеделски земи;
Поз.3. Имоти в горски територии
И при следните условия:
-Срок на действие на Рамковия договор -1/една година/.
-Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на Рамковия договор;
-Броят и вида на оценките ще се определя с възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя за всеки конкретен случай;
-Дейностите, които следва да се извършват ще бъдат описвани във Възлагателното писмо за всеки конкретен случай.

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават валидна квалификация /сертификат от Камарата на независимите оценители в България, удостоверяващ правоспособността за извършване на оценки за съответния вид оценка:
– сертификат за извършване на оценка на недвижими имоти;
– сертификат за извършване на оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
– сертификат за извършване на оценка на поземлени имоти в горски територии;
2.2.Да е вписан в регистъра на КНОБ, в съответствие със законовите разпоредби;
3. Определям краен срок за подаване на предложенията 10.03.2022 год. в Деловодството на Община Самоков.

4. Предложението на кандидата следва задължително да включва:
1.документи, удостоверяващи правоспособност;
2.срок за изготвяне на пазарна оценка, който срок следва да бъде до 5 /пет/ работни дни от внасянето на определените разноски от „третите лица” или от общината;
3.Ценово предложение за извършване на пазарна оценка на:
Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.
1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти (незастроени, както и такива, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка, при условията и по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС) до 180 лв. ;
1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти – до 100 лв.;
1.3. Сгради – жилищни и нежилищни, ведно със земя или с право на строеж – до 360 лв.;
1.4. Части от сгради – реални или идеални;
1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.) – до 300 лв. за площ до 300 кв.м. и до 600 лв. за площ над 300 кв.м.;
1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни – при площ до 50 кв.м.- цена до 100 лв., при площ над 50 кв.м.-цена до 180 лв., сервитути – до 200 лв.;
Поз.2. Земеделски земи – до 150 лв.;
Поз.3. Имоти в горски територии – до 200 лв.
Посочените максимални цени са без Данък добавена стойност

Участник в процедурата може да участва по една или по повече позиции, като за всяка позиция подава отделно предложение.

5. Предложението се подава в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса, името (фирмата) и адресът на кандидата.
Не се допускат до разглеждане предложения, които:
– са подадени след посочения срок;
– са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

6. За спечелил конкурса се обявава участникът предложил най-ниска цена за позиция.

Отговорно лице за изпълнение на заповедта: инж.Бр.Бодурова-Директор д-ия „ХДЕТТОС”

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Самоков, както и в поне един местен вестник.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков
Дата на публикуване 04.03.2022 г.

**********************************************************************
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Дата на публикуване 02.03.2022 г.

**********************************************************************

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022г. до 02.08.2022г

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.03.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, представляващо търговски обект – училищен бюфет с площ 22,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор № 65231.909.177.1 на ОУ “Авксентий Велешки” гр. Самоков (сграда “Училище” в имот пл. № 1533, парцел VI, кв. 97 по плана на гр. Самоков), актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 82,00 лв./осемдесет и два лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 11.03.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 11.03.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 11.03.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 11.03.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 22.03.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 18.03.2022 г.

Дата на публикуване 24.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

През изминалата година на територията на Община Самоков са възникнали 42 инцидента в жилищни сгради, при които загиналите са двама, пострадал е един гражданин и са нанесени материални щети на 21 сгради.

В тази връзка ви представяме правила за пожарна безопасност при ползването на отоплителни уреди, с които да бъдат запознати гражданите на общината.

– Правила за безопасно ползване на електрически отоплителни уреди

– Правила за безопасно ползване на уреди с газ пропан–бутан с обозначение LPG (втечнен петролен газ)

Правила за безопасно ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво

Дата на публикуване 16.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.ПИ № 16599.700.437 с площ 777 кв.м. п-л ХІV кв.34 с.ГОРНИ ОКОЛ 21 756 лв.Без ДДС
2. ПИ № 16599.700.108 с площ 676 кв.м. п-л VІ кв.8, ведно със сграда 1-здравна служба със ЗП 79 кв.м. и сграда 2 със ЗП 45 кв.м.с.ГОРНИ ОКОЛ 117 247 лв.Без ДДС
3. УПИ-парцел ХVІ с площ от 480 кв.м. кв.63с.РЕЛЬОВО 10 800 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 21.02.2022г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 04.03.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.02.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателна зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следния общински имот:

ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда със ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО при начална тръжна цена 9100 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 11.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.02.2022г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.02.2022г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.02.2022г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.02.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.02.2022 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.01.2022 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.303.1.4 с площ 18,00 м², находящо се в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост с АОС № 10992/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 136,80 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 136,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 136,80 лв., който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.01.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 10.01.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.01.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 10.01.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.01.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.01.2022 г.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, представляващо търговски обект – училищен бюфет с площ 22,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор № 65231.909.177.1 на ОУ “Авксентий Велешки” гр. Самоков (сграда “Училище” в имот пл. № 1533, парцел VI, кв. 97 по плана на гр. Самоков), актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 8,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 82,00 лв./осемдесет и два лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 10.01.2022 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 30.11.2021 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 10.01.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 10.01.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 19.01.2022 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 17.01.2022 г.

 

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1143/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 0,394/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 8,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 8,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 0,80 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 10.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.01.2022 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1144/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 52,553/90,485 ид.ч. от ПИ № 31228.2.4, целият с площ 90,485 дка, нива, АОС № 16 767/10.04.2019 г. в землището на с. Злокучане

Начална годишна наемна цена за имота – 1052,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1052,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 105,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 10.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 12.01.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1137/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 39,768 дка, находящи се в землището на с. Злокучане, както следва:

 • 37,145/64,028 ид.ч. от ПИ № 31228.1.438, целият с площ 64,028 дка, нива, АОС № 17 178/22.01.2020 г. в землището на с. Злокучане
 • ПИ № 31228.2.86, целият с площ 2,623 дка, нива, АОС № 18 476/01.10.2021 г. в землището на с. Злокучане

Начална годишна наемна цена за имота – 796,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 796,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 79,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 10.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 10.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1142/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 5,584 дка, находящи се в землището на с. Алино, както следва:

 • ПИ №165.14 с площ 2,872 дка, нива, АОС № 8620/19.X.2009 г., находящ се в м. “Самовилник” в землището на с. Алино
 • ПИ №548.6 с площ 1,997 дка, нива, АОС № 18 498/06.10.2021 г., находящ се в м. “Долен стопански двор” в землището на с. Алино
 • ПИ №707.638 с площ 0,715 дка, нива, АОС № 8729/27.X.2009 г., находящ се в м. “Игрището” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имотите – 112,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 112,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 11,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1141/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 25,756 дка, находящи се в землището на с. Алино, както следва:

 • ПИ №171.719 с площ 7,599 дка, нива, АОС № 8528/06.X.2009 г., находящ се в м. “Попов скок” в землището на с. Алино
 • ПИ №136.1 с площ 12,702 дка, нива, АОС № 8608/19.X.2009 г., находящ се в м. “Пътникова мандра” в землището на с. Алино
 • ПИ №169.5 с площ 2,946 дка, нива, АОС № 8621/19.X.2009 г., находящ се в м. “Попов скок” в землището на с. Алино
 • ПИ №169.15 с площ 2,509 дка, нива, АОС № 8622/19.X.2009 г., находящ се в м. “Селска чешма” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имота – 516,00 лв без ДДС.

Депозит за участие – 516,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1140/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 00391.710.99 с площ 15,757 дка, нива, АОС № 18 499/06.10.2021 г., находящ се в м. “Гарата” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за имота – 316,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 316,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1139/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 11 броя имоти с обща площ 19,057 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

 • ПИ № 52249.2.253 с площ 2,211 дка, нива, АОС № 18 480/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.255 с площ 0,170 дка, нива, АОС № 18 481/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.256 с площ 1,726 дка, нива, АОС № 18 482/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.259 с площ 1,968 дка, нива, АОС № 18 483/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.278 с площ 0,510 дка, нива, АОС № 18 484/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.289 с площ 2,756 дка, нива, АОС № 18 485/06.10.2021 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.478 с площ 1,284 дка, нива, АОС № 18 486/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.484 с площ 0,837 дка, нива, АОС № 18 487/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.498 с площ 0,780 дка, нива, АОС № 18 488/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.501 с площ 0,911 дка, нива, АОС № 18 489/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.2.505 с площ 5,904 дка, нива, АОС № 18 490/06.10.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имота – 382,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 382,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 38,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.01.2022 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1138/25.11.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8 броя имоти с обща площ 7,892 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

 • ПИ № 52249.1.77 с площ 1,602 дка, нива, АОС № 18 491/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.87 с площ 0,519 дка, нива, АОС № 18 492/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.88 с площ 0,400 дка, нива, АОС № 18 493/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.98 с площ 1,324 дка, нива, АОС № 18 494/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.102 с площ 0,464 дка, нива, АОС № 18 495/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.103 с площ 0,455 дка, нива, АОС № 18 496/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село
 • ПИ № 52249.1.104 с площ 0,725 дка, нива, АОС № 18 503/12.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново сел
 • ПИ № 52249.1.107 с площ 2,403 дка, нива, АОС № 18 497/06.10.2021 г., находящ се в м. “Авлиите” в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имотите – 158,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 158,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.01.2022 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.01.2022 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.01.2022 г. при същите условия.

Дата на публикуване 21.12.2021 г.

***********************************************************************

264464883_4528339883917153_1189121145959623467_n

Дата на публикуване 01.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.12.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

 • Търговска сграда с площ 94,00 м² с идентификатор № 65231.919.131.1 (сглобяема сграда на един етаж от панели тип сандвич и бетонов фундамент), находяща се в общински поземлен имот № 65231.919.131, актувана като частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237/20.04.2001 г.
 • Сграда Бунгало” (двуетажна – Първи етаж и мансарден етаж) с обща застроена площ 118,00 м², находяща се в общински ПИ № 65231.919.131, к.к. Боровец, състояща се от 4 броя самостоятелни обекти с идентификатори: № 65231.919.131.2 с площ 30,00 м², № 65231.919.131.3 с площ 28,00 м²; № 65231.919.131.4 с площ 29,00 м²; № 65231.919.131.5 с площ 31,00 м², актувана като частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237/20.04.2001 г.
 • Сграда Бунгало” (двуетажна – Първи етаж и мансарден етаж) с обща застроена площ 119,00 м², находяща се в общински ПИ № 65231.919.131, к.к. Боровец, състояща се от 4 броя самостоятелни обекти с идентификатори: № 65231.919.131.6 с площ 31,00 м², № 65231.919.131.7 с площ 29,00 м²; № 65231.919.131.8 с площ 29,00 м²; № 65231.919.131.9 с площ 30,00 м², актувана като частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237/20.04.2001 г.
 1. Определя начална месечна наемна тръжна цена за имотите – 3195,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и пет лева)
 2. Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем т.е. 3195,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и пет лева), който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 15.12.2021 г. вкл.
 3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация, т.е. 319 лв. /триста и деветнадесет лева/.
 4. Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 20 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00  часа на 15.12.2021 г.
 5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30  часа на 15.12.2021 г.
 6. Оглед на обектите се извършва в срок до 15.12.2021 г.

 

До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани на теритирията на Община Самоков, които:

 • Имат минимум 2 (две) години опит в: доставката на туристически услуги; поддръжка и управление на ваканционни имоти; транспортна и трансферна дейност. Посочените дейности се доказват с Учредителния акт за вписването на юридическото лице в Търговския регистър и с копия на договори за осъществяване на тези дейности за 2020 и 2021 г.
 • Разполагат с персонал минимум 20 души, доказан със справка от НАП и копия от трудови договори към датата на провеждане на търга.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 23.12.2021 г. при същите условия, като сроковете по точки 4,5,6, и 7 са 22.12.2021 г.

Дата на публикуване 01.12.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 03441.3.196 с площ от 939 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска с.Бели Искър при начална тръжна цена 17 420 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 1000.775 с площ от 1135 кв.м., трайно предназначени на територията: земеделска с.Гуцал при начална тръжна цена 8564 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.12.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.12.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.12.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с обща площ 22,20 м² с идентификатор: № 65231.906.301.2.6, находящо се в сграда с идентификатор № 65231.906.301.2 в района на Общински пазар – Самоков, актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 984/19.03.2012 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 169,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 169,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 16,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 30.11.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 30.11.2021 г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 30.11.2021 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 30.11.2021 г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 09.12.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 07.12.2021 г.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1079/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,020/185,610 ид.ч. (съгласно скици-проекти на проектен имот № 65231.913.4200 за 0,322 дка и проектен имот № 65231.913.4156 за 1,698 дка) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 8-категория, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имотите – 40,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1078/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 броя имоти с обща площ 25,915 дка, находящи се в землището на с. Маджаре, както следва:

ПИ № 46067.1.450 с площ 4,777 дка, нива, АОС № 18 417/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.491 с площ 1,075 дка, нива, АОС № 18 418/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.506 с площ 1,849 дка, нива, АОС № 18 419/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.525 с площ 1,175 дка, нива, АОС № 18 420/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.527 с площ 3,193 дка, нива, АОС № 18 421/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.535 с площ 1,988 дка, нива, АОС № 18 422/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.536 с площ 1,229 дка, нива, АОС № 18 423/08.07.2021 г., находящ се в м. “Боричин дол” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.574 с площ 6,647 дка, нива, АОС № 18 424/08.07.2021 г., находящ се в м. “Голяма ливада” в землището на с. Маджаре

ПИ № 46067.1.606 с площ 3,982 дка, нива, АОС № 18 425/08.07.2021 г., находящ се в м. “Голяма ливада” в землището на с. Маджаре

Начална годишна наемна цена за имотите – 519,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 519,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 (една) година.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1077/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.154.101 с площ 1,473 дка, нива, АОС № 18 435/09.08.2021 г., находящ се в м. “Завойо” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1076/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 15,726 дка, находящи се в землището на с. Ново село, както следва:

ПИ № 52249.2.293 с площ 5,275 дка, нива, АОС № 16 502/05.11.2018 г., находящ се в м. “Агмаците” в землището на с. Ново село

ПИ № 52249.2.480 с площ 1,799 дка, нива, АОС № 16 503/05.11.2018 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

ПИ № 52249.2.502 с площ 2,305 дка, нива, АОС № 18 460/08.09.2021 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

ПИ № 52249.2.522 с площ 6,347 дка, нива, АОС № 16 504/05.11.2018 г., находящ се в м. “Азмако” в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имотите – 315,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 315,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.12.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1075/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 3,477 дка, находящи се в землището на с. Мала Църква, както следва:

ПИ № 46276.3.464 с площ 1,216 дка, нива, АОС № 18 432/09.08.2021 г., находящ се в м. “Вуков кладенец” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.3.465 с площ 1,106 дка, нива, АОС № 18 433/09.08.2021 г., находящ се в м. “Вуков кладенец” в землището на с. Мала Църква

ПИ № 46276.4.564 с площ 1,155 дка, нива, АОС № 18 434/09.08.2021 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала Църква

Начална годишна наемна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 30.11.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 30.11.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.12.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

 

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 31.03.2022г. до 07.04.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив

Дата на публикуване 08.11.2021 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Заповед ОХ-951

Дата на публикуване 28.10.2021 г.

***********************************************************************

0001

Дата на публикуване 26.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.11.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 9,00 м², находящо се на сутеренния етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.908.429.3 – сградата на хотел “Арена” – Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 31,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 31,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 31,00 лв. /тридесет и един лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 01.11.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 01.11.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 01.11.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 01.11.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 10.11.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 08.11.2021 г.

Дата на публикуване 18.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1029/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 20,028/45,620 ид.ч. от ПИ № 52249.1.65, целият с площ 45,620 дка, нива, АОС № 14 419/21.03.2016 г., находящ се в землището на с. Ново село

Начална годишна наемна цена за имота – 401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 09.50 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1028/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 1,563/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашеница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имота – 32,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 32,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,20 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 (пет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 09.40 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1027/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 87552.229.1 с площ 1,096 дка, ливада, АОС № 18 414/08.07.2021 г., находящ се в м. “Дабиците” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за имота – 22,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 22,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 2,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 година.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1026/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 46067.1.162 с площ 2,321 дка, ливада, АОС № 18 407/25.06.2021 г., находящ се в м. “Буката” в землището на с. Маджаре

Начална годишна наемна цена за имота – 47,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 47,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 година.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1025/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 58548.310.75 с площ 219,584 дка, нива, АОС № 17 176/22.01.2020 г., находящ се в м. “Калногаза” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имота – 4392,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 4392,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 439,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1024/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – Поземлен имот № 61922.147.116 с площ 3,155 дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, АОС № 18 340/21.05.2021 г., находящ се в м. “Градинките” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имота – 64,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 64,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 6,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 (десет) години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 25.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 25.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1023/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 46,816 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.7.106 с площ 21,712 дка, нива, АОС № 4396/23.02.2005 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.7.372 с площ 25,104 дка, нива, АОС № 4338/02.02.2005 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 937,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 937,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 93,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1022/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 3,113 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.1.477 с площ 0,942 дка, нива, АОС № 18 416/08.07.2021 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.486 с площ 2,171 дка, нива, АОС № 18 415/08.07.2021 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 63,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 63,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 6,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1021/23.09.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 105,487 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

 • ПИ № 23039.7.348 с площ 68,957 дка, нива, АОС № 4334/02.02.2005 г., находящ се в м. “Колхозо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.7.371 с площ 36,530 дка, нива, АОС № 4337/02.02.2005 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 2110,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2110,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 211,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.10.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.10.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 04.11.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 1,00 м², представляващо част от партерния етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.908.429.3 – хотел “Арена” – Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г. Предназначение на имота: За монтиране на банкомат.

Начална месечна наемна цена за обекта – 74,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 74,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 74,00 лв. /седемдесет и четири лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 25.10.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 25.10.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 25.10.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 25.10.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 03.11.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 01.11.2021 г.

Дата на публикуване 11.10.2021 г.

***********************************************************************

244856399_5007396109275061_5192859329141546578_n

Дата на публикуване 08.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС и разсрочено плащане
3.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.3.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.3.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.3.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.3.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.3.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.3.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.3.8.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.106 056 лв.без ДДС и

разсрочено плащане4.ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ2 250 000 лв. без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за „промишлено и обществено строителство” в квартали 387, 388, 389, 390 и 391 (северна промишлена зона) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 20 лв./кв.м. без ДДС.както следва:

ПИ № 65231.901.543, ПИ № 65231.901.544, ПИ № 65231.901.545,

ПИ № 65231.901.546, ПИ № 65231.901.547, ПИ № 65231.901.548,

ПИ № 65231.901.549, ПИ № 65231.901.550, ПИ № 65231.901.551,

ПИ № 65231.901.552, ПИ № 65231.901.553, ПИ № 65231.901.554,

ПИ № 65231.901.556, ПИ № 65231.901.557, ПИ № 65231.901.558,

ПИ № 65231.901.559, ПИ № 65231.901.560, ПИ № 65231.901.561.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.11.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.11.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.11.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.11.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-п-л ІІ кв.43 (ПИ № 18201.700.613) с.Гуцал при начална тръжна цена 17,50 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12с.Долни Окол 11 100 лв.без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16с.Долни Окол 45 420 лв.без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
2. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 22.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.10.2021г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.10.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
 2. ПИ № 779.9 (779009) с площ от 1.595 дка. зем.земя в м.”Каро” землище с.Поповяне при начална тръжна цена 3988 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.10.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.10.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.10.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

***********************************************************************

0001

Дата на публикуване 29.09.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.09.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 967/22.07.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 15,278 дка, находящи се в землището на с. Доспей, както следва:

ПИ № 23039.5.83 с площ 2,500 дка, нива, АОС № 18 310/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.103 с площ 4,000 дка, нива, АОС № 18 311/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.5.107 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 18 312/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.191 с площ 3,752 дка, нива, АОС № 18 313/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.254 с площ 3,026 дка, нива, АОС № 18 314/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 306,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 306,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 28.09.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.10.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 14.09.2021 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.09.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 966/22.07.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.6.268 с площ 25,386 дка, нива, АОС № 18 315/23.04.2021 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имота – 508,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 508,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 50,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 2 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.09.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 28.09.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.10.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 14.09.2021 г.

***********************************************************************

ДЕТСКА  ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” –ГР.САМОКОВ

Ул.”Рилска малина”2:тел.0722/6-61-78:E-mail– cdgdetelinasam@abv.bg

ОБЯВА

 На основание чл.19 ал2 т.10 от Наредба 12 на МОН ,ръководството  на ДГ ”Детелина” град Самоков обявява свободно работно място по чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал.1, /трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя /от КТ, както следва:

   v детска учителка –шифър  23425003-1 бр  ДГ „Детелина“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство – Република България;
 2. ОбразованиеВИСШЕ;
 3. Образователно-квалификационна степен„МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”;
 4. Специалност„Предучилищна педагогика ”;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 6. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 7. Кандидатътда няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Професионална автобиография (тип CV);
 3. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 4. Медицинско свидетелство /при сключване на трудов договор//
 5. Свидетелство за съдимост /при сключване на трудов договор/
 6. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 7. Мотивационно писмо;
 8. 8.Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на „детска учителка” при подаване на документите в ДГ”Детелина”гр. Самоков.,както и какви компетентности да притежава детския учител. Документите се подават в канцеларията на детската градина                 от 8.30 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документите – от 30.08.2021 г дo  03.09.2021г вкл.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.09.2021 година от 13.30 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков ,ул.,”Рилска малина”2. Допълнителна информация: 0722/6-61-78.До края на работният ден ще бъдат  уведомени  одобрените кандидати. Одобреният кандидат ще бъде назначен от 13.09.21г и трябва  да  представи валидна здравна книжка при постъпване на работа и трудова книжка.

                                                                                                             От Ръководството

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

На 09.09.2021 г. от 10.15 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общинско помещение – лекарски кабинет № 109 с площ 18,29 м², находящ се на III-ти етаж в сграда “Поликлиника” – Самоков (сграда с идентификатор № 65231.907.221.9 и № 65231.907.221.1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 10 773/03.09.2011 г. Предназачение на помещението: “За осъществяване на медицински дейности – кабинет по дентална медицина/или кабинет по зъботехника.

До участие в търга се допускат:

Правоспособни лекари по дентална медицина и зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ – диплом за завършено образование – дентална медицина, стоматология, зъботехника, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности в областта на стоматология, дентална медицина, зъботехника.

 

Начална месечна наемна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

 

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 55,00 лв. /петдесет и пет лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 07.09.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 07.09.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 07.09.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

 

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 16.09.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 14.09.2021 г.

Дата на публикуване 24.08.2021 г.

***********************************************************************