Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” | Община Самоков

Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване”

Общинско предприятие  „ Строителство, ремонт и озеленяване ”

Община Самоков

 

Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” е създадено с решение № 215 от 29.04.2004 г. на Общински съвет Самоков, като специализирано звено за строителни и ремонтни работи, изграждане на инфраструктурни обекти, улични и пътни настилки, озеленяване и поддържане на градския интериор, поддържане, ремонт и експлоатация на общинска собственост. ОП „СРО” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства от бюджета на Община Самоков. Адресът на предприятието е :град Самоков, ул. „Македония” № 34.

Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” е създадено за осъществяване на следните основни дейности:

1. Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти и съоръжения общинска собственост.

2. Изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове, улично озеленяване и други обществени зелени площи на територията на Община Самоков.

3. Поддържане на електрическата мрежа на уличното осветление, поставяне на стълбове за улично осветление и други дейности, свързани с поддържане на електрически мрежи и инсталации в сградите общинска собственост.

4. Залавяне, подслоняване и ветеринарно обслужване на безстопанствени кучета.

5. Хигиенизиране на сгради, тротоари, улици, площади, паркове и други територии общинска собственост.

   Числеността на персонала в ОП „СРО” е 82 щатни бройки,  разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно Единната бюджетна класификация:

 

  1.  Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното развитие” :

 

–          Управител – 1

–          Счетоводител – 1

–          Строителен техник – 1

–          Шофьор – 1

–          Строители – 15

–          Главен специалист – 3

–          Специалист – 3

–          Технически изпълнител – 1

–          Изпълнител – 5

  1.  Дейност 604  “Изграждане, поддържане и ремонт на уличната мрежа”:

–          Изпълнител – ел.монтьор – 2

–           Шофьор – 1

  1.  Дейност 622 „Озеленяване”:

–          Работник озеленяване – 8

  1.  Дейност 623 „Чистота” :

–          Инспектор „Чистота и обществен ред” – 1

–          Изпълнител – чистач – 38

  1.  Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” :

–          Общ работник – 1

Дейност „БКС”

Николай Андонов Николов​

Павел Ангелов Йорданов​

Управител Николай Стойнов 60194
Счетоводител Виктория Ангелова
Шофьор  Венцислав Станчов
Строител Илия Григоров
Строител Георги Ангелов Тосков
Строител Николай Димитров Бонев
Строител Иван Александров Вучалийски
Строител Николай Андонов Николов
Строител Станислав Ангелов Иванов
Строител Павел Ангелов Йорданов
Строител Петър Сичанов
Строител Димитър Костадинов Димитров
Строител Димитър Станков Кирилов
Строител Йордан Ангелов Карабонев
Строител Стоил Минчов Стоянов
Строител  Славчо Стойков
Строител Станислав Ангелов Иванов
Строител Борислав Кощров
Строител Павел Ангеров Йорданов
Главен специалист Елена Ангелова Балабанова
Изпълнител Георги Аврамов
Технически изпълнител Димитър Ангелов Прасков
Главен специалист Станимира Шакалова
Главен специалист незаета
Специалист Росица Ангелова Златкова
Изпълнител Янко Шарков
Специалист Петър Любенов Кьосев
Изпълнител Йордан Любенов Котев
Изпълнител Веселинка Методиева Стефанова
Изпълнител Нели Борисова
Изпълнител Стоилка Сотирова

Дейност „Осветление на улици и площади”

Изпълнител-ел.монтьор Николай Виденов Вътр.519
Шофьор-автовишка Божидар  Цинзов
Главен експерт “Енергопотребление” Ивайло Русинов
Изпълнител-ел.монтьор сграда Поликлиника

Дейност „Озеленяване”

Отговорник озеленяване Лина Бързанова
Работник озеленяване Димитринка Петрова Чапкънова
Работник озеленяване Милан Миланов
Работник озеленяване  Даниела Китанова
Работник озеленяване Божидар Д. Бубев
Работник озеленяване Александър Георгиев Гълъбов
Работник озеленяване Асен Чалъков
Работник озеленяване Асен Борисов Тосков
Работник озеленяване

Дейност „Приют за безстопанствени животни”

Общ работник  Антон Джоргов

Дейност „Чистота”

Изпълнител чистач к.к Боровец Мария Стоянова
Изпълнител-с. Доспей Тодорка Милчова Праскова 072266348
Изпълнител-с. Говедарци 071252315
Изпълнител-с. Говедарци Елка Любенова Янакиева
Изпълнител -с. Марица Красимира Йорданова Димитрова 071228250
Изпълнител -с. Райово Елка Димитрова Смерикарова 071272005
Изпълнител – с. Бели Искър Лилия Субева 071227220
Изпълнител -с. Рельово  незаета 071242325
Изпълнител -с. Рельово Десислава Стоянова Георгиева
Изпълнител -с. Драгушиново Марияна Станкова ЗлатеваОгнян Иванов Бондов 072266624
Изпълнител -с. Радуил Лидия Георгиева Лазарова 071292121
Изпълнител -с. Радуил Даниела Христова Ангелова
Изпълнител -с. Белчин Мария Николова Андонова 071242260
Изпълнител -с. Широки дол  Мая Велчева 071272007
Изпълнител – с. Поповяне незаета 071232260
Изпълнител -с. Гуцал Славейко Петров Спасов 071220220
Изпълнител -с. Гуцал незаета
Изпълнител -с. Долни окол Аника Стоянова Величкова 071262225
Изпълнител -с. Долни окол незаета
Изпълнител -с. Клисура Соня Христова Попова 071243389
Изпълнител -с. Шипочане Мария Георгиева Малинова 071224240
Изпълнител -с. Шипочане Невенка Борисова Алексиева
Изпълнител -с. Маджаре Стоянка Георгиева Георгиева 071252311
Изпълнител -с. Маджаре незаета
Изпълнител -с. Злокучене Мариянка Йорданова Зашева  071272093
Изпълнител – с. Мала Църква Росица Боянова Атанасова 071252312
Изпълнител – с. Мала Църква
Изпълнител – с. Продановци Димка Василева Механджийска 072266947
Изпълнител -с. Алино Маряна Николова Чупетловска 071242241
Изпълнител – с. Ковачевци Величка Александрова Александрова 071232236
Изпълнител – с. Ярлово Филинка Янкова Беневречка
Изпълнител “Чистач” Йорданка Ангелова Ценева
Изпълнител “Чистач”
Изпълнител “Чистач” Александра Петрова Димова
Изпълнител “Чистач” Радка Стойкова Етрополска
Чистач – Общински пазара Светла Бориславова Мишева
Чистач ОП “СИП” Людмила Пенова
Чистач ОП “СИП” Мария Стойнева Крушарска
Чистач ОП “СИП” Светлана Генадиева Гуцалова
Чистач ОП “СИП” Жана Мирчева Мишева
Чистач – Обреден дом Цветанка Йорданова Иванова
Чистач – сграда АОС №9365 Виолетка Георгиева
Чистач – МБАЛ Славина Николова Мишева
Чистач – МБАЛ Светла Иванова Балабанова
Чистач – МБАЛ Светлана Георгиева Истилянова