Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” | Община Самоков

Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване”

Общинско предприятие  „ Строителство, ремонт и озеленяване ”

Община Самоков

 

Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” е създадено с решение № 215 от 29.04.2004 г. на Общински съвет Самоков, като специализирано звено за строителни и ремонтни работи, изграждане на инфраструктурни обекти, улични и пътни настилки, озеленяване и поддържане на градския интериор, поддържане, ремонт и експлоатация на общинска собственост. ОП „СРО” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства от бюджета на Община Самоков. Адресът на предприятието е :град Самоков, ул. „Македония” № 34.

Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” е създадено за осъществяване на следните основни дейности:

1. Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти и съоръжения общинска собственост.

2. Изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове, улично озеленяване и други обществени зелени площи на територията на Община Самоков.

3. Поддържане на електрическата мрежа на уличното осветление, поставяне на стълбове за улично осветление и други дейности, свързани с поддържане на електрически мрежи и инсталации в сградите общинска собственост.

4. Залавяне, подслоняване и ветеринарно обслужване на безстопанствени кучета.

5. Хигиенизиране на сгради, тротоари, улици, площади, паркове и други територии общинска собственост.

   Числеността на персонала в ОП „СРО” е 82 щатни бройки,  разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно Единната бюджетна класификация:

 

  1.  Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното развитие” :

 

–          Управител – 1

–          Счетоводител – 1

–          Строителен техник – 1

–          Шофьор – 1

–          Строители – 15

–          Главен специалист – 3

–          Специалист – 3

–          Технически изпълнител – 1

–          Изпълнител – 5

  1.  Дейност 604  “Изграждане, поддържане и ремонт на уличната мрежа”:

–          Изпълнител – ел.монтьор – 2

–           Шофьор – 1

  1.  Дейност 622 „Озеленяване”:

–          Работник озеленяване – 8

  1.  Дейност 623 „Чистота” :

–          Инспектор „Чистота и обществен ред” – 1

–          Изпълнител – чистач – 38

  1.  Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” :

–          Общ работник – 1

Дейност „БКС”

Николай Андонов Николов​

Павел Ангелов Йорданов​

Управител Ангел Василев Главев 60194
Счетоводител Деница Христова Христова
Строител – бригадир Станислав Димитров Стойнев
Шофьор незаета
Строител Георги Ангелов Тосков
Строител Николай Димитров Бонев
Строител Иван Александров Вучалийски
Строител Николай Андонов Николов
Строител Станислав Ангелов Иванов
Строител Павел Ангелов Йорданов
Строител Стоян Славейков Тренев
Строител Димитър Костадинов Димитров
Строител Димитър Станков Кирилов
Строител Йордан Ангелов Карабонев
Строител Стоил Минчов Стоянов
Строител  Малин Илиев Николов
Строител Станислав Ангелов Иванов
Строител незаета
Строител Павел Ангеров Йорданов
Главен специалист Елена Ангелова Балабанова
Изпълнител Йордан Георгиев Котев
Технически изпълнител Димитър Ангелов Прасков
Главен специалист незаета
Главен специалист незаета
Специалист Росица Ангелова Златкова
Специалист Красимир Йорданов Василев
Специалист Петър Любенов Кьосев
Изпълнител Йордан Любенов Котев
Изпълнител Веселинка Методиева Стефанова
Изпълнител Мартин Александров Михайлов
Изпълнител Йонка Иванова Волева

Дейност „Осветление на улици и площади”

Изпълнител-ел.монтьор Пламен Дончов Ангелов Вътр.519
Шофьор-автовишка Божидар Николов Цинзов
Изпълнител-ел.монтьор Ивайло Русинов

Дейност „Озеленяване”

Работник озеленяване Димитринка Петрова Чапкънова
Работник озеленяване Константин Боянов Чешмеджиев
Работник озеленяване
Работник озеленяване Божидар Д. Бубев
Работник озеленяване Александър Георгиев Гълъбов
Работник озеленяване Емил Любчов Киров
Работник озеленяване Асен Борисов Тосков
Работник озеленяване Йордан Митков Йорданов

Дейност „Приют за безстопанствени животни”

Общ работник  незаета

Дейност „Чистота”

Инспектор “Чистота и общ.ред незаета
Изпълнител-с. Доспей Тодорка Милчова Праскова 072266348
Изпълнител-с. Говедарци Светла Арангелова Бързанова 071252315
Изпълнител-с. Говедарци Елка Любенова Янакиева
Изпълнител -с. Марица Красимира Йорданова Димитрова 071228250
Изпълнител -с. Райово Елка Димитрова Смерикарова 071272005
Изпълнител – с. Бели Искър Дафинка Георгиева Механджийска 071227220
Изпълнител -с. Рельово Лиляна Петрова Милошева 071242325
Изпълнител -с. Рельово Десислава Стоянова Георгиева
Изпълнител -с. Драгушиново Марияна Станкова Златева

Огнян Иванов Бондов

072266624
Изпълнител -с. Радуил Лидия Георгиева Лазарова 071292121
Изпълнител -с. Радуил Даниела Христова Ангелова
Изпълнител -с. Белчин Мария Николова Андонова 071242260
Изпълнител -с. Широки дол 071272007
Изпълнител – с. Поповяне Силвия Георгиева Николова 071232260
Изпълнител -с. Гуцал Славейко Петров Спасов 071220220
Изпълнител -с. Гуцал Емилия Христова Симеонова
Изпълнител -с. Долни окол Аника Стоянова Величкова 071262225
Изпълнител -с. Долни окол Надка Иванова Жера – Гевара
Изпълнител -с. Клисура Зора Д. Джаджарова

Соня Христова Попова

071243389
Изпълнител -с. Шипочане Мария Георгиева Малинова 071224240
Изпълнител -с. Шипочане Невенка Борисова Алексиева
Изпълнител -с. Маджаре Стоянка Георгиева Георгиева 071252311
Изпълнител -с. Маджаре Дафинка Д. Спасова
Изпълнител -с. Злокучене Иван Димитров Григоров 071272093
Изпълнител -с. Злокучене Мариянка Йорданова Зашева
Изпълнител -с. Горни окол Елена В.Недялкова-Стайкова 071262220
Изпълнител -с. Горни окол
Изпълнител – с. Мала Църква Росица Боянова Атанасова 071252312
Изпълнител – с. Мала Църква
Изпълнител – с. Продановци Димка Василева Механджийска 072266947
Изпълнител -с. Алино Маряна Николова Чупетловска 071242241
Изпълнител – с. Ковачевци Венка Янева Ценкова

Величка Александрова Александрова

071232236
Изпълнител – с. Ярлово 071221233
Изпълнител – с. Ярлово Филинка Янкова Беневречка
Изпълнител – с. Ново село 071225240
Изпълнител „Охрана – сметище” незаета
Изпълнител “Чистач” Йорданка Ангелова Ценева
Изпълнител “Чистач” Теменужка Атанасова Георгиева
Изпълнител “Чистач” Александра Петрова Димова
Изпълнител “Чистач” Радка Стойкова Етрополска
Чистач – Общински пазара Светла Бориславова Мишева
Чистач ОП “СИП” Емилия Василева Шуманова
Чистач ОП “СИП” Мария Стойнева Крушарска
Чистач ОП “СИП” Светлана Генадиева Гуцалова
Чистач ОП “СИП” Жана Мирчева Мишева
Чистач – Обреден дом Цветанка Йорданова Иванова
Чистач – МБАЛ Славина Николова Мишева
Чистач – МБАЛ Светла Иванова Балабанова
Чистач – МБАЛ Светлана Георгиева Истилянова