Местна комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни | Община Самоков

Местна комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА САМОКОВ
1 

председател: Ангелина Вангелова 

секретар: Бойка Буранова
адрес: гр.Самоков бул.”Македония” № 23 ет.
/ сградата срещу пожарната /
тел. 0722/6-01-94

1111111111111