Информация за Кметове и Кметски наместници на Кметства | Община Самоков

Информация за Кметове и Кметски наместници на Кметства

Кмет с. Алино Борислав Брейчев 071242241
Кмет с. Белчин Венета Спасова 071242260
Кмет на с. Бели Искър Благовест Бичаков 071227220
Кмет на с. Говедарци Лорита Христова 071252315
Кмет с. Горни Окол Елена Недялкова – Стайкова 071262220
Кметски наместник на с. Гуцал Диляна Велкова 071220220
Кмет на с. Доспей Николай Гешев 072266348
Кметски наместник на с. Долни Окол  Стоян Петров 071262225
Кмет на с. Драгушиново Георги Хаджийски 072266624
Кмет с. Злокучане Кристиян Здравков 071272093
Кмет с. Клисура Елена Симонова 071243389
Кмет на с. Ковачевци Никола Хайверов 071232236
Кмет с. Маджаре Христина Петрович- Деянова 071252311
Кмет  с. Мала Църква Ивайло Петров 071252312
Кмет  с. Марицa Атанас Йорданов 071228250
Кметски наместник на с. Ново село Величка Стойнева 071225240
Кмет  с. Поповяне Елена Михайлова 071232260
Кмет  с. Продановци Емилия Драганова 072266947
Кмет  с. Райово Васил Васов 071272005
Кмет с. Рельово 071242325
Кмет на с. Радуил Христо Иванов 071292121
Кметски наместник с. Шипочане Здравко Пенев 071224240
Кмет на с. Широки дол Марияна Ръкльова 071272007
Кмет с. Ярлово Магадален Нешев 071221233

Функции на териториално звено:

Кмет на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4 назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
(2) Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.
(3) Кметът на кметство може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.
(4) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината или кметствата.