Информация за Кмета, приемни дни | Община Самоков

Информация за Кмета, приемни дни

АНГЕЛ ИВАНОВ ДЖОРГОВ

kmet Djorgov

 

Община Самоков
Стая 315
Тел. 0722/6 66 66

E-mail: mayor@samokov.bg

 

Образование:

2012-2016 г.   МГУ “Св. Иван Рилски” – гр. София

Доктор по минно строителство

2008-2011 г.  МГУ “Св. Иван Рилски” – гр. София

Магистър инженер по подземно строителство

2004-2008 г. МГУ “Св. Иван Рилски” – гр. София

Бакалавър инженер по подземно строителство

2000-2004 г. СОУ “Отец Паисий” – гр. Самоков

Информатика и информационни технологии – средно образование

Д-р инженер Ангел Джоргов е кмет на Община Самоков от 13 ноември 2023 г. Избран е на втория тур на местните избори през 2023 г., провел се на 5 ноември. Инженер Джоргов печели балотажа с резултат от 8 957 гласа или с 55.09% от вота на гласувалите жители на Община Самоков.

Семейството на Ангел Джоргов произхожда от село Говедарци.

Роден е на 2 юли 1985 г.

През 2004 г. завършва средно образование в самоковското СУ “Отец Паисий” в паралелка по информатика и информационни технологии.

През 2008 г. завършва висше образование в Минно-геоложкия университет “Свети Иван Рилски” в София. Инженер Джоргов е магистър по подземно строителство и доктор по минно строителство. Владее английски език.

През 2008 г. постъпва на работа в една от най-големите компании на Столична община – „Метрополитен“ ЕАД (общинското дружество, което строи и отговаря за управлението на метрото в София).

В периода от 2008 г. до 2016 г. работи по изграждането на различни участъци на метрото.

През 2016 г. става зам.-началник на управление „Инвестиционна дейност“ в „Метрополитен“ ЕАД и зам.-ръководител на проекта за изграждане на Трета линия на метрото.

През април 2020 г. е избран за член на Съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД.

През септември 2020 г. получава покана от столичния кмет Йорданка Фандъкова да стане зам.-кмет на София в направление

Обществено строителство“. Напуска „Метрополитен“ ЕАД и е назначен за зам.-кмет на София.

Инженер Ангел Джоргов е женен, с едно дете. Живее със семейството си в квартал „Самоково“. Спортува активно и играе за своя отбор „Искър“ – Самоков в аматьорското ниво на българския футбол.

Приемно време: Петък от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Записване за приемния ден: Четвъртък от 09.00 ч. до запълване на графика.

Приемният ден на кмета на община Самоков се провежда във петък от 13.30 до 16.00 часа, записването се извършва в четвъртък на телефон 0722/66666 от 09.00 до изчерпване на бройката за прием. В рамките на един приемен ден могат да бъдат записани максимум 12 души. Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка. Кметът на община Самоков може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет, и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция. Граждани, които вече са получили отговор от кмета на поставен от тях въпрос, няма да бъдат записвани за приемен ден на кмета по същия въпрос.

Правомощия на административния орган:

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. председателства съвета по сигурност;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
18. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
(3) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
(4) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
(5) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Области на политика, в който са правомощията на органа:

Съгласно закона местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение,които законът е предоставил в тяхна компетентност в определени сфери. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
Области на политика в обхвата на правомощията на местната власт и дефиниции, съгласно ЗМСМА:

Законът е предоставил в компетентност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение в следните сфери:
– общинското имущество, общинските предприятия,общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
–  устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
– образованието;
– здравеопазването;
– културата;  благоустрояването и комуналните дейности;

– благоустрояването и комуналните дейности;- социалните услуги;
– опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
– поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
– развитието на спорта, отдиха и туризма.

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Той има право да разглежда и решават всички, или почти всички въпроси на държавното управление на територията на съответната община, като издава актове във всички области на изпълнителната дейност. Кметът на общината изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи, в случаи, определени от закона.
Като орган на местното самоуправление отделни закони му предоставят специална компетентност в определени области, например :  Териториално устройство/Административно териториално устройство, Образование, Социални дейности и др. Така той се явява изпълнителен орган не само с властнически правомощия, произтичащи от местното самоуправление, но и с държавно властнически правомощия. Съгласно Закона за администрацията правомощията на кмета на общината се определят със закон.
Прегледът на националното законодателство показва, че на практика органите на местно самоуправление имат функции с широк секторен обхват, представен в следния класификатор:

 • Общи държавни служби;
 • Общинско имущество, общински предприятия;
 • Общински финанси и местни данъци и такси;
 • Отбрана и сигурност;
 • Регионално/местно развитие;
 • Териториално устройство / Административно-териториално устройство;
 • Благоустройство, инфраструктура и транспорт и съобщения;
 • Опазване на околната среда;
 • Икономика;
 • Образование;
 • Здравеопазване;
 • Социални дейности;
 • Култура, спорт, туризъм;

Приоритети на административния орган:

Община Самоков е с балансирано и устойчиво териториално развитие, формирана чрез ефективно използване на съхраненото природно богатство и културно – историческо наследство, насочено към интелигентен и приобщаващ социално- икономически растеж, осигуряващ работни места, образование и условия за развитие на младите хора и превръща я в желана европейска туристическа дестинация. Следвайки формулираната визия, е определена обща стратегическа цел, към която ще се съсредоточат обединените усилия и ресурси в рамките на следващите седем години, изразяваща се в следното:
ОБЩА ЦЕЛ: Постигане на устойчиво икономическо и социално развитие, гарантиращо създаване на работни места, повишаване на жизнения стандарт на населението, осигуряване на образователна и трудова интеграция на младите хора при съхранени екологични характеристики на околната среда и ефективно оползотворяване на местните ресурси. За постигане на визията и реализирането на общата цел се формулират три стратегически цели, които отразяват начина, по който са приоритизирани основните насоки за създаване на балансирано развитие и устойчив растеж на общината и на нейните жители.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1:

Конкурентна икономика, ефективно взаимодействие и управление за подобряване на жизнения стандарт на населението чрез постигане на устойчива заетост и диверсифициране на бизнес алтернативите.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №2:

Подобряване на социалната и институционална среда, адаптиране формите на социално въздействие към нуждите на местното населението с акцент върху интеграцията на младежите и нуждаещите се групи.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №3:

Съхраняване на природните дадености и балансирано въздействие върху околната среда при запазване на нейните екологични характеристики и отчитайки влиянието на климатичните изменения. Постигането на стратегическите цели ще се осъществи посредством конкретни приоритети, специфични цели и мерки, благодарение на които ще се материализират идеи те за съвместно по-добро и целенасочено бъдеще. Към всяка една от стратегическите цели са обособени конкретни приоритети и специфични цели, които следва да се изпълнят чрез прилагане на формулираните мерки.