Информация за заместник кметове | Община Самоков

Информация за заместник кметове

СИЯ ГЕОРГИЕВА ШЕХТАНОВА

Заместник кмет по финанси, бюджет и местни данъци и такси 

scan0001

 E-mail:  shehtanova@mail.bg

Тел. 0722/ 66667

Факс: 0722/ 60050

Завършилa е Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”- гр. Кюстендил с профил английски език, Университет за национално и световно стопанство- гр. София, магистър по две специалности „Международни икономически отношения” и “Счетоводство и контрол”. Преминала е успешно курс на тема „Местните власти и държавата” в гр. Париж, Франция, в Националното висше училище за администрация /ENA/ през 2013 г.

В периода 05.2004г. – 10.2014 г. ръководи дейността на Дирекция «Местни данъци и такси, бюджет и контрол» на Община Самоков, като отговаря за осигуряване на законосъобразно използване на финансовите ресурси, участва в процеса на управление на бюджетните средства на общината и следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина, икономичност и публичност.

От 1998 г. до 2004 г. развива частен бизнес в областта на транспорта и туризма.

Владее  английски, немски, френски и руски език.

Семейно положение : Омъжена, с четири деца.

ЛЮБА ЕВГЕНИЕВА КЛЕНОВА 

Заместник кмет по туризъм

IMG_4592

 E-mail:  lyuba.klenova@samokov.bg

Тел. 0722/ 66630

Факс: 0722/ 60050

 

Образование:

Завършва РГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков с профил немски език, след което и  Университет за национално и световно стопанство, гр. София, бакалавър по специалността „Международен туризъм“ и магистър по специалността „Международни икономически отношения“.

Владее  английски и немски език.

Семейно положение : Омъжена, с едно дете.