Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” – ХДЕТТОС | Община Самоков

Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” – ХДЕТТОС

ДИРЕКЦИЯ “ХДЕТТОС”

Централа

0722/666 30;666 31
Директор Бранимира Бодурова 66951, Вътр.420
Главен експерт Мариана Вучова Вътр.415
Главен експерт Елка Кашинова Вътр.418
Главен експерт Ася Димова Вътр.407
Главен експерт Ралица Герасимова Вътр.405
Главен специалист  Мартина Гълъбова Вътр.405
Главен експерт Ирена Сайменова Вътр.407
Младши експерт  Петя Захова – Георгиева Вътр.408
Главен експерт Даниела Даганова Вътр.401
Главен експерт Велислав Здравков Вътр.408
Главен специалист
Главен експерт  Снежана Дамянова Вътр.227
Главен експерт Елена Лобутова Вътр.409
Главен експерт Васко Динолов Вътр.518
Главен експерт Екатерина Димитрова Вътр.401
Младши експерт Вътр.407
Главен специалист Вътр.227
Главен експерт  Петя Вукадинова – Василева Вътр.415
Главен специалист Валентина Гълъбова 66410
Старши експерт Мария Санкийска Вътр.409
Младши експерт Лина Божичкова Вътр.409

Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост”
1. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на общинската собственост; организира и координира изпълнението на задачите в областта на общинското горско стопанство;
2. Осъществява действията по съставянето на актовете за общинска собственост, отписването на имоти- общинска собственост и отбелязването във вече съставени актове; води актовите книги и регистрите на имотите;
3. Осигурява защита на общинските интереси при неправомерно ползване на общински имоти от физически и юридически лица;
4. Поддържа регистъра на категоризираните обекти в общината;
5. Осигурява контрол върху търговията и туризма, както и приходите на общината от тези дейности;
6. Организира и координира ефективното използване на енергийните ресурси;
7. Разработва и ръководи провеждането на екологична политика на територията на общината;
8. Провежда транспортната и жилищна политика на общината;

9. Организира дейностите, свързани с образованието, младежта и спорта;
10. Прилага държавните и общински нормативи за регулация на търговията, пазарите и тържищата;
11. Контролира и координира дейността на домовете за стари хора, Домашен социален патронаж и обществените трапезарии, МБАЛ – Самоков;
(2) Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината.