Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” – ХДЕТТОС | Община Самоков

Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” – ХДЕТТОС

ДИРЕКЦИЯ “ХДЕТТОС”

Централа

0722/666 30;666 31
Директор Бранимира Димитрова Бодурова 66951, Вътр.420
Главен експерт Мариана Николова Вучова Вътр.415
Главен експерт Елка Иванова Кашинова Вътр.418
Главен експерт Ася Иванова Димова Вътр.407
Главен експерт Ралица Благовестова Герасимова Вътр.405
Главен специалист  Мартина Петрова Гълъбова

Георги Лазаров

 

Вътр.405
Главен експерт Ирена Василева Сайменова Вътр.407
Главен експерт Иванка Любенова Малинчева Вътр.401
Главен експерт Даниела Георгиева Даганова Вътр.411
Главен експерт Светослав Бойков Игнатов Вътр.411
Главен специалист  Елена Петкова Вътр.227
Главен експерт  Снежана Дамянова Вътр.227
Главен експерт

Главен Специалист

Елена Лобутова

 

Вътр.409
Главен експерт Васко Романов Динолов Вътр.518
Главен експерт Екатерина Димитрова Димитрова Вътр.401
Младши експерт Вътр.407
Главен специалист Петя Ахчийска Вътр.227
Главен експертГлавен специалист  Петя Валентинова Вукадинова – Василева

Станимир Трендафилов

Вътр.415
Главен специалист Валентина Лазарова Гълъбова 66410
Старши експерт Мария Санкийска Вътр.409
Главен специалист Елена Васова Вътр.409

Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост”
1. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на общинската собственост; организира и координира изпълнението на задачите в областта на общинското горско стопанство;
2. Осъществява действията по съставянето на актовете за общинска собственост, отписването на имоти- общинска собственост и отбелязването във вече съставени актове; води актовите книги и регистрите на имотите;
3. Осигурява защита на общинските интереси при неправомерно ползване на общински имоти от физически и юридически лица;
4. Поддържа регистъра на категоризираните обекти в общината;
5. Осигурява контрол върху търговията и туризма, както и приходите на общината от тези дейности;
6. Организира и координира ефективното използване на енергийните ресурси;
7. Разработва и ръководи провеждането на екологична политика на територията на общината;
8. Провежда транспортната и жилищна политика на общината;

9. Организира дейностите, свързани с образованието, младежта и спорта;
10. Прилага държавните и общински нормативи за регулация на търговията, пазарите и тържищата;
11. Контролира и координира дейността на домовете за стари хора, Домашен социален патронаж и обществените трапезарии, МБАЛ – Самоков;
(2) Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината.