Дирекция „Териториално селищно устройство и eвропейски програми” – ТСУЕП | Община Самоков

Дирекция „Териториално селищно устройство и eвропейски програми” – ТСУЕП

ДИРЕКЦИЯ „ТСУ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

Директор Красимира Костадинова 66729, Вътр.444
Главен архитект Надежда Клинчева 66662, Вътр.427
Главен специалист Лилия Ружина – Георгиева Вътр.425
Главен експерт Иванка Лобутова Вътр.435
Главен експерт  Евелина Перфанова Вътр.431
Главен специалист  Габриела Стаменова Вътр.421
Младши експерт Снежана Чулкова Вътр.411
Младши експерт Галя Петрова Вътр.413
Главен специалист Ивелина Кирилова Вътр.413
Малдши експерт Мира Златева

Силвия Балтова

Вътр.425
Технически изпълнител Иванина Гирова

Мария Манова

0722-88044Вътр.313
Главен специалист Милен Дренска

Марияна Христова

Вътр.429
Главен експерт Теодора Василева Вътр.429
Главен експерт Румяна Драганова Вътр.435
Главен експерт Александър Дамянов Вътр.108
Главен специалист Антони Петрунов Вътр.433
Началник отдел Юри Бодуров 66664, Вътр.423
Главен специалист Виолетка Попова Вътр.421
Главен специалист  Лили Паунова Вътр.431
Главен специалист Иван Терзийски Вътр.419
Главен експерт Юлиана Гуцалска Вътр.419
Младши експерт Радослав Павлин Вътр.416
Главен специалист  Васил Велинов Вътр.412
Главен специалист Мариана Аврамова Вътр.414
Главен експерт Делян Кирилов Вътр.416
 Младши експерт  Вътр. 413
 Главен специалист  Вътр. 408

Дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми”:
1. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на кмета на общината по устройство на територията;
2. Изготвя анализи, прогнози, становища и обзори на инвстиционната политика;
3. Извършва предпроектни проучвания и разработки по инвестиционни проекти на общината, за които се търсят външни инвестиции за финансиране;
4. Ръководи строителството по стопански начин и чрез възлагане;
5. Ръководи и отчита извършените строителни и ремонтни дейности на територията на общината;
6. Изготвя поименни списъци и отчет за изпълнението на капиталните разходи;
7. Разработва инвестиционни проекти и доклади, свързани с политиката на общината и реализацията на стратегията й за развитие;
8. Води регистър на заповедите за одобрение на действащите планове на населените места, местности, вилни зони, както и на заповедите за одобрени и влизащи в сила ПУП, ЧИРП, ЧИРЗП, ОУП, ТУП;
9.Осъществява своевременното отразяване на всички настъпили регулационни, застроителни, кадастрални и др. промени в действащите планове;
10. Съхранява и актуализира картния материал, отразяващ подземния кадастър;
1 1. Извършва технически услуги;
(2) Дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” изпълнява и други функции и задачи, възложени на кмета на общината.