Дирекция „Териториално селищно устройство и eвропейски програми” – ТСУЕП | Община Самоков

Дирекция „Териториално селищно устройство и eвропейски програми” – ТСУЕП

ДИРЕКЦИЯ „ТСУ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

Директор Красимира Александрова Костадинова 66729, Вътр.444
Главен архитект Надежда Евстатиева Клинчева 66662, Вътр.427
Главен специалист Лилия Димитрова Ружина – Георгиева Вътр.425
Главен експерт Иванка Вълчева Лобутова Вътр.435
Главен експерт  Евелина Перфанова Вътр.431
Главен специалист Вътр.431
Главен специалист Ралица Йорданова Рафаилова Вътр.408
Младши експерт Галя Петрова Вътр.413
Главен специалист Ивелина Кирилова Вътр.413
Малдши експерт Мира Любенова ЗлатеваСилвия Живкова Балтова Вътр.425
Технически изпълнител  Иванина Евтимова ГироваМария Манова 0722-88044Вътр.313
Главен специалист  Лили Паунова -АнгеловаМарияна Николова Христова Вътр.429
Главен експерт Теодора Любомирова Василева Вътр.429
Главен експерт Румяна Георгиева Драганова Вътр.435
Главен експерт Александър Иванов Дамянов Вътр.366
Главен специалист Антони Георгиев Петрунов Вътр.433
Началник отдел Юри Мирчев Бодуров 66664, Вътр.423
Главен специалист Виолетка Попова Вътр.421
Главен специалист Вътр.421
Главен специалист Иван Александров Терзийски Вътр.419
Главен експерт Юлиана Кирилова Гуцалска Вътр.419
Младши експерт Радослав Павлин Вътр.416
Главен специалист  Васил Велинов Вътр.412
Главен специалист Мариана Георгиева Аврамова Вътр.414
Главен експерт Делян Бончев Кирилов Вътр.416
 Младши експерт  Георги Валентинов Славков  Вътр. 408
 Главен специалист  Александра Георгиева Кодова  Вътр. 408

Дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми”:
1. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на кмета на общината по устройство на територията;
2. Изготвя анализи, прогнози, становища и обзори на инвстиционната политика;
3. Извършва предпроектни проучвания и разработки по инвестиционни проекти на общината, за които се търсят външни инвестиции за финансиране;
4. Ръководи строителството по стопански начин и чрез възлагане;
5. Ръководи и отчита извършените строителни и ремонтни дейности на територията на общината;
6. Изготвя поименни списъци и отчет за изпълнението на капиталните разходи;
7. Разработва инвестиционни проекти и доклади, свързани с политиката на общината и реализацията на стратегията й за развитие;
8. Води регистър на заповедите за одобрение на действащите планове на населените места, местности, вилни зони, както и на заповедите за одобрени и влизащи в сила ПУП, ЧИРП, ЧИРЗП, ОУП, ТУП;
9.Осъществява своевременното отразяване на всички настъпили регулационни, застроителни, кадастрални и др. промени в действащите планове;
10. Съхранява и актуализира картния материал, отразяващ подземния кадастър;
1 1. Извършва технически услуги;
(2) Дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” изпълнява и други функции и задачи, възложени на кмета на общината.