Такса за притежаване на куче | Община Самоков

Такса за притежаване на куче

ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА КУЧЕ

Необходими документи:

1. Декларация (по образец);

2. Ветеринарния паспорт на кучето (копие);

3. Документ за самоличност (пълномощно).

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

 

Годишната такса за притежаване на куче е в размер на 10,00 лв и се заплаща до 31 март на текущата година.

За куче, придобито след 31 март на съответната година, таксата се заплаща в едномесечен срок от придобиването му. В този случай таксата е в размер на 1 лв. за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на придобиването.

 

Съгласно чл.175, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност от годишна такса  се освобождават:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета.