Такса битови отпадъци | Община Самоков

Такса битови отпадъци

Такса за битови отпадъци

Таксата за битови отпадъци се дължи за следните услуги: 

 • сметосъбиране и сметоизвозване;
 • обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Не се дължи такса смет за:

 • услугата, която не се предоставя от общината – чл. 71 от ЗМДТ;
 • услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в случай, че имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от всички негови собственици и/или ползватели до края на предходната година в общината по местонахождението на имота – чл. 71 от ЗМДТ;
 • услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени и при условие, че имотите не се използват за стопанска дейност, несвързана с пряката им богослужебна дейност – чл. 71а от ЗМДТ.

Такса битови отпадъци се заплаща от:

 • собствениците на недвижими имоти, които се облагат с данък върху недвижимия имот;
 • ползвателите (при учредено вещно право на ползване) на имотите, облагаеми с данък върху недвижимите имоти;
 • концесионерите при концесия за услуга и строителство и от собствениците – при концесията за добив, освен при учредено право на ползване;
 • лицата, на които държавата или общината е предоставила недвижим имот за управление.

Размер на такса смет (чл. 66, ал. 1)

Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 • осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци-контейнери, кофи и др.;
 • събиране и транспортиране на БО до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 • проектиране, изграждане и поддържане на депата/инсталациите и обезвреждането, рециклирането и оползотворяването на битови отпадъци;
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
 • Размерът на таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя на ползвател или пропорционално върху данъчната оценка на имота.

 

Срок за плащане /чл. 69 от ЗМДТ/

Таксата се заплаща на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Общината уведомява задължените лица за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

Санкции /чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ/

За невярно декларирани данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса (ТБО), е предвидено наказание:

 • глоба за физическите лица в размер от 50,00 до 200,00 лв;
 • имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 100,00 до 500,00 лв.
 • За маловажни случаи на административно нарушение може с фиш да бъде наложена глоба в размер от 10,00 до 50,00 лв.-чл. 128, ал. 5 от ЗМДТ.