Такса битови отпадъци | Община Самоков

Такса битови отпадъци

Таксата се заплаща от собствениците на недвижими имоти за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.

Не се събира такса за:

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

4 Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

 

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА № 12 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. САМОКОВ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.17, ал.5 от Наредба № 12 (по образец 2);

2.         Документ  удостоверяващ, че за имота няма повече от 50,00 лв. дължима сума за консумирана електроенергия през последните
6 месеца преди подаване на декларацията (само за застроените имоти);

3.         Документ за самоличност (пълномощно).

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9 в срок до 20 декември на година, предхождаща годината на облагане.

Услугата не се таксува

 

10. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 12 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. САМОКОВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.17, ал.2 от Наредба № 12 (по образец 1);

2.         Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на
община Самоков, гише № 6, 7 и 9 в срок до 30 ноември на година, предхождаща годината на облагане.

Услугата не се таксува