Туристически данък | Община Самоков

Туристически данък

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ (по образец);

2.         Заповед за прекратяване на категорията (ако е налице такова обстоятелство) (копие)

3.         Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Кой дължи турисрически данък: с туристически данък се облагат нощувките.

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Данъка се внася  в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

Срок за подаването на декларацията по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ – 30.01 на следващата година, след годината, за която е дължим.

Неспазилите сроковете лица се наказват със санкция чъгласно чл. 127 от ЗМДТ: за физически лица – глоба от 20 до 200 лв; за юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лв

Данъчна основа за изчисляване на туристическия данък: Общинският съвет определя с наредба 13 размера на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване:

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗВЕЗДИ Размер на ТД
кк. Боровец 1,2,3,4,5 1,00 лв
гр. Самоков 1,2,3,4,5 0,50 лв
Всички останали населени места 1,2,3,4,5 0,40 лв

 

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по горната таблица

 

Срокове за плащане на туристическия данък: Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.