Патентен данък | Община Самоков

Патентен данък

Лица, които подлежат на облагане с патентен данък:  Физическо лице или  едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.,  лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия.

 

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61 н ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.61н от ЗМДТ (по образец);

2.         Решение на ТЕЛК за лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто (ако е на лице такова обстоятелство) (копие)

3.         Удостоверение за вписване в регистъра на чираците (ако работното място се използва за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятчиите) (копие)

4.         Документ за самоличност (пълномощно);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Данъчна основа за определяне на размера на патентния данък:  Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.  Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето.  Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно, както и за всеки един обект поотделно. Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите в  местата за настаняване,  средствата за подслон,  заведенията за хранене и питейните заведения, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени по-горе,  през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. Когато в рамките на една от посочените по-горе патентни дейности през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

Особености: лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности пот. 3 и пот. 31 от Приложение 4 на ЗМДТ, дължат данък само за дейността по т. 3.

При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.

Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 на ЗМДТ, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Срок за подаване на декларацията: декларацията се подава до 31.01 на годината, за която се подава. Ако дейността започне през годината – непосредствено преди започването й.

При промени в декларираните данни се подава нова декларация с корекциите в срок до 7 дни от настъпването на обстоятелството. При преминаване към облагане на лицето по общия  ред от ЗДДФЛ декларация за промените се подава в срок до края на следващия месец от възникването на обстоятелството за промяна в облагането.

 

При неспазване на сроковете за подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ на лицето се налага санкция съгласно чл. 126а, ал. 1 от ЗМДТ – глоба до 500 лв.

При невярно декларирани или укрити данни, водещи до намаляване на данъка на лицето се налага санкция по чл. 126а, ал. 2 от ЗМДТ  – глоба в размер на1000 лв.

 

Място за подаване на декларацията за облагане с патентен данък: декларациите се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.  Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника. Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

Данъчни облекчения: лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако до 31.01.те са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. Намеления ползват и

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година. Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 наприложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

 

Срокове за плащане на патентния данък:  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие – до 31 януари;

2. за второто тримесечие – до 30 април;

3. за третото тримесечие – до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.