Данък при придобиване на имущества и дарения по възмезден начин | Община Самоков

Данък при придобиване на имущества и дарения по възмезден начин

Случаи, при които се дължи данък при безвъзмездно придобиване на имущество: Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения, при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Данъкът не се дължи при дарение между съпрузи и между роднини по права линия и ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ЧЛ. 49, АЛ. 3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Необходими документи:

1.         Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ (по образец);

2.         Документ за полученото имущество по дарение;

3.         Данъчна оценка на недвижим имот;

4.         Застрахователна оценка на МПС;

5.         Документ за самоличност (пълномощно)

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Данъкът не се дължи при дарение между съпрузи и между роднини по права линия и ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Данъчно задължени лица са:

–          Приобретелят (новият собственик);

–          Прехвърлителят – когато има изрична уговорка между страните или когато приобретателят е в чужбина. В такъв случай той е поръчител по задължението;

–          И двете страни – когато това е изрично уговорено. Тогава и двете страни отговарят солидарно;

–          Лицето, което придобива имущество с по-висока стойност при замяна, ако не е уговорено друго

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Имуществото се оценява, както следва: недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената цена или по по-високото от двете: определена от държавен или общински орган цена, или по данъчна оценка; другите имущества – като тези при наследството. При безвъзмездно придобиване на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредба 13 както следва: 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 5 на сто – при дарение между лица извън посочените. При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

При укриване на част от цената/оценката на придобитото имущество, на виновните лица се налага санкция по чл. 125 от ЗМДТ: глоба в двоен размер на данъка, дължим за укритата част от цената/оценката.

Особености: съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.

Срокове за заплащане на данък по безвъзмездно придобиване на имущество: данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на собствеността върху имуществото или при издаването на акта за собственост по давност и неговото вписване. Извън тези случаи безвъзмездно придобитото имущество се декларира и дължимият данък по придобиването му се заплаща до 2 месеца след получаването на имуществото.

Освобождават се от данък: придобитите имущества от: държавата и общините; образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца; Българският Червен кръст; национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания; фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани; даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения; обичайните подаръци; имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон; даренията в полза на народните читалища; придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на взаимност; безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Особеност: когато гореописаното имущество, получено безвъзмездно и освободено от данък, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, които са посочени като основание за освобождаване от данък.