Данък върху превозните средства | Община Самоков

Данък върху превозните средства

Лица, които дължат данък върху превозните средства: с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и предоставен на общината от Министерство на фифансите, и се съобщава на данъчно задълженото лице

Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от промяната в обстоятелствата на облагене когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

 ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил (по образец);

2.         Декларация по чл. 32 от ЗМДТ/когто МПС е придобито по наследство/

3.         Копие от талона на автомобила;

4.         Квитанция за платен данък при придобиване;

5.         Документ за самоличност (пълномощно);

6.         Решение на ТЕЛК/НЕЛК

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Определяне на размера на дължимия данък: за леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредба 13, съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително 0,37лв за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,44 лв за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,59 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително –  1,21 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,55 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент

 

Над 14 години 1
Над 5 до 14 години включително 1,5
До 5 години включително 2,8

 

Срок за подаване на декларацията:  2 месеца от придобиването на МПС /по договор / или от регистрацията в КАТ /по талон – за МПС, внос от чужбина/.

Неспазилите сроковете лица се наказват със санкция чъгласно чл. 127 от ЗМДТ: за физически лица – глоба от 20 до 200 лв; за юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лв

Освобождават се от данък превозните средства на: държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица; дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;  Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;  лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW; електрическите автомобили.

Данъчни преференции: за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление; за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с “екодвигатели”, съответстващи на стандартите “Евро 2″, “Евро 3″ и “Евро 4″ и “Евро 5″, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление; за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера на данъка, при условие че не се използват за други цели.

Особености: при прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Срокове за плащане: данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

5. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО БЕЗ ЛЕК АВТОМОБИЛ

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без лек автомобил – товарен автомобил, плавателно средство, въздухоплавателно средство и др. (по образец);

2.         Квитанция за платен данък при придобиване;

4.         Документ за самоличност (пълномощно);

5.         Документ, удостоверяващ екологичната категория на МПС

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

Срок за подаване на декларацията – 2 месеца от промяната в обстоятелствата на облагане

Неспазилите сроковете лица се наказват със санкция чъгласно чл. 127 от ЗМДТ: за физически лица – глоба от 20 до 200 лв; за юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лв

 Освобождават се от данък превозните средства на:

1.  държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4.  лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.

5 Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.

6 При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

Данъка  се заплаща с намаление когато:

1 За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории “Евро 3″, “Евро 4″, “Евро 5″, “Евро 6″ и “EEV”, определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет.

2 За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории “Евро 3″ и “Евро 4″ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5″ и “Евро 6″ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.

3 За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории “Евро 3″ и “Евро 4″, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5″, “Евро 6″ и “ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

 Екологичните категории “Евро 3″, “Евро 4″, “Евро 5″, “Евро 6″ и “ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 

6. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Необходими документи:

1.         Заявление за отписване. (по образец);

2.         При продажба:

–           Фактура (копие)

–           договор за покупко-продажба (копие);

3.         При бракуване:

–           удостоверение от КАТ;

–           бракуван регистрационен талон (копие);

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува