Данък върху наследствата | Община Самоков

Данък върху наследствата

Случаи, при които се подава данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата:  облагат се наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго. Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

 

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Необходими документи:

1.         Декларация по чл.32 от ЗМДТ (по образец);

2.         Удостоверение за наследници;

3.         Документи, удостоверяващи собствеността на наследодателя (копие);

4.         Документи за банкови сметки на наследодателя;

5.         Данъчна оценка на недвижим имот;

6.         Застрахователна оценка на МПС;

7.         Документ за самоличност (пълномощно)

Mясто за подаване на документите – партера на община Самоков, гише № 6, 7 и 9

Услугата не се таксува

 

Определяне данъчната основа за облагане с данък върху наследствата: наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва: недвижимите имоти на територията на страната – по данъчна оценка; чуждестранната валута и благородните метали – по централния курс на Българската народна банка; ценните книжа – по пазарна стойност, или по номинал; превозните средства – по застрахователна стойност; останалите движими вещи и права – по пазарна стойност; предприятия или дялови участия – по пазарна стойност или по счетоводни данни; недвижимите имоти на територията на друга държава – по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Така се оценяват и задълженията на наследодателя. Приспадат се установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32; правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечен срок; разноските за погребение в размер 1000 лв.; предвидените в закона облекчения.

Особеност: В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.

Облагат се наследствени дялове над 250 хил. лв. Общинският съвет определя с Наредба 13 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва: за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;  за лица извън посочените 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Срокове за подаване на декларация по чл. 32 от ЗМДТ: 6 месеца от откриването на наследството (за съпруг, деца, родител, братя или сестри на починалия), 6 месеца от узнаването, че наследството е открито (за други наследници или завеници), 6 месеца от въвеждането във владение (за наследниците на обявените от съда лица за отсъстващи към момента на последното известие от лицето), от деня на раждането на наследник, който е бил заченат към датата на откриването на наследството. За изпусналите сроковете поради незнание за откритото наследство – 1 месец след узнаването.

При закъснение или деклариране на неверни данни се налага санкция съгласно чл. 124 от ЗМДТ: глоба в размер от 10 до 500 лв. При получаването на наследствени пари от банки, застрахователни дружества и др., без представяне на удостоверение от общината за платен данък върху наследството: глоба в размер от 20 до 200 лв за виновните лица

 

Данъкът се заплаща в срок от 2 месеца след връчването на съобщението за задълженията на наследника/ заветника или в срок до 1 месец, когато трябва да се удържи от банка, застрахователно дружество или друг влогодържател на пари на починалото лице. Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок.

Освобождават се от данък: имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия; имуществото, завещано на държавата и общините; имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза; обикновената покъщнина;  дребният земеделски инвентар; библиотеките и музикалните инструменти; предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена – до четвърта степен; неполучените пенсии на наследодателя; имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.