Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” – МДТБК | Община Самоков

Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” – МДТБК

ДИРЕКЦИЯ „МДТБК”

Директор
Началник отдел Йорданка Иванова Велева 60044, Вътр.122
Главен инспектор Любомир Михайлов Чангъров Вътр.118
Младши експерт Десислава Стойкова Драганова Вътр.126
Главен специалист Марияна Димитрова Попова Вътр.124
Главен специалист Маргарита Георгиева Вътр.126
Главен специалист Светланка Иванова Русинова Вътр.128
Публичен изпълнител Елена Георгиева Данева  Вътр.128
Изпълнител  Николинка Георгиева Околска Вътр.126
Изпълнител Радостина КичеваЛили Иванова Дамянова Вътр.110
Главен експерт Христина Иванова Вукова Вътр.118
Главен експерт Лилия Станкова Борисова Вътр.118
Изпълнител Вътр.307
Началник отдел Даниела Димитрова Йончева 66644, Вътр.309
Главен експерт Елисавета Василева Балабанова Вътр.304
Главен експерт Любка Иванова Костова Вътр.307
Изпълнител  Росица Динкова Вътр.308
Младши експерт  Миглена Тимева Вътр.308
Главен експерт Генка Вучова Вътр.303
Главен специалист Ренета Ангелова Лазарова Вътр.304
Старши специалист  Десислава Юлиева Куцинкса  Вътр.307
Младши  експерт Мария Волева  Вътр.308
Главен специалист Мария Христова Ковачка Вътр.310
Изпълнител Йорданка Георг.Дотина Вътр.110.221
Началник отдел Тодор Асенов Виденов 60140, Вътр.305
Главен експерт Милена Николова Ласкина Вътр.302
Старши експерт  Борислав Иванов Димитров Вътр.306
Главен специалист  Наталия Бориславова Петрова- Искрева Вътр.306
Главен експерт Василка Владимирова Керпийска Вътр.302
Старши експерт Силвия Петрова Ангелова Вътр.303
Главен  експерт Емилия Василева Вътр.503

Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол”:
1. Изготвя проектобюджета за следващата бюджетна година;
2. Осъществява предварителен финансов контрол по
законосъобразността на поеманите финансови задължения и извършваните
разходи в Община Самоков;
3. Обслужва финансово- счетоводно областната администрация;
4. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
5. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото
изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
6. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
7. Контролира постъпленията на общинските приходи;
8. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на кмета на общината;
10. Контролира прилагането, актуализирането и развитието на
Системата за финансово управление и контрол(СФУК);
11. Организира администрирането на местните данъци и такси;
12. Систематизира информацията за търговските дружества, в които общината е собственик на акции или дялове от капитала;
13. Извършва всички дейности по приемане, съхраняване и предаване на парични средства;
(2) Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината;

 

Видове местни такси: 

Видове местни данъци