Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” – МДТБК | Община Самоков

Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” – МДТБК

ДИРЕКЦИЯ „МДТБК”

Елена Драган

Директор
Началник отдел Йорданка Велева 60044, Вътр.122
Главен инспектор Любомир  Чангъров Вътр.118
Младши експерт Десислава  Драганова Вътр.126
Главен специалист Марияна  Попова Вътр.124
Главен специалист Маргарита Георгиева Вътр.126
Главен специалист Светланка  Русинова Вътр.128
Публичен изпълнител Константина Иванова  Вътр.118
Изпълнител  Николина  Околска Вътр.126
Изпълнител Радостина КичеваЛили  Дамянова Вътр.110
Главен експерт Христина Вукова Вътр.118
Главен експерт Лилия Борисова Вътр.118
Изпълнител Вътр.307
Началник отдел Даниела  Йончева 66644, Вътр.309
Главен експерт Елисавета  Балабанова Вътр.304
Главен експерт Любка Костова Вътр.307
Изпълнител  Росица Динкова Вътр.308
Младши експерт  Миглена Тимева Вътр.308
Главен експерт Генка Вучова Вътр.303
Главен специалист Ренета Лазарова Вътр.304
Старши специалист  Десислава  Куцинкса

Янка Крумова

 Вътр.307

Вътр. 321

Младши  експерт Мария Волева  Вътр.308
Главен специалист Елена Драганова Вътр.310
Изпълнител Йорданка Дотина Вътр.110.221
Началник отдел Тодор  Виденов 60140, Вътр.305
Главен експерт Милена Ласкина Вътр.302
Старши експерт  Борислав  Димитров Вътр.306
Главен специалист  Наталия Петрова- Искрева Вътр.306
Главен експерт Василка  Керпийска Вътр.302
Старши експерт Силвия Ангелова Вътр.303
Главен  експерт Емилия Василева Вътр.503

Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол”:
1. Изготвя проектобюджета за следващата бюджетна година;
2. Осъществява предварителен финансов контрол по
законосъобразността на поеманите финансови задължения и извършваните
разходи в Община Самоков;
3. Обслужва финансово- счетоводно областната администрация;
4. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
5. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото
изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
6. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
7. Контролира постъпленията на общинските приходи;
8. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на кмета на общината;
10. Контролира прилагането, актуализирането и развитието на
Системата за финансово управление и контрол(СФУК);
11. Организира администрирането на местните данъци и такси;
12. Систематизира информацията за търговските дружества, в които общината е собственик на акции или дялове от капитала;
13. Извършва всички дейности по приемане, съхраняване и предаване на парични средства;
(2) Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината;

 

Видове местни такси: 

Видове местни данъци