Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – АПИО | Община Самоков

Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – АПИО

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

Директор

 Даниела Оцетова  Вътр.563

Ст.юрисконсулт

Камелия Гергинова

Вътр.366

Секретар на МКБППМН

Бойка Буранова

60194

Главен експерт

Пепа Георгиева

Вътр.225

Главен експерт

Веска Тодорова

Вътр.225

Главен експерт

Валентина Манчева

 Вътр.130

Главен експерт

Милен Пасков

60378, Вътр.219

Главен специалист

Галина Галчева

Вътр.417

Главен специалист

Галина Големинова

66666, Вътр.200

   Главен специалист

Лилия Делиева

Вътр.116

Главен специалист

Снежана Низамска

Вътр.112

Главен специалист

Димитринка Чапкънова

Вътр.114

Главен специалист

 Надка Николова

Вътр.500

Главен специалист

Десислава Костова

Вътр.141

Гл. юрисконсулт –

Обществени поръчки

 Десислава Методиева

Вътр.366

Изпълнител

Йоанна Даганова

Вътр. 108

Изпълнител

 Даниела Кольова  Вътр. 216

Домакин

Евгения Гълабова

Вътр.216

Изпълнител

 Петър Стоев

Изпълнител

Иван Иванов

Началник отдел

Полина Спасова

60110, Вътр.221

Младши експерт

Ивелина Крумова

66613, Вътр.215

Главен експерт

Мария Дулева

Главен специалист

Дафинка Механджийска

Главен специалист

Ренета Атанасова

60097,Вътр.217

Главен специалист

 Цветелина Спасова

Старши Юрисконсулт

Вътр.366

Гл. юрисконсулт

 

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”:
1. Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация;
3. Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за националния архивен фонд и наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.
4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета на общината, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация.
5. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство.
6. Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

7. Организира материално-техническото снабдяване;
8. Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
9. Организира изпълнението на общинската културна програма,
местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
10. Извършва регистрацията на местните поделения на
вероизповеданията и следи за тяхното законово проявление на територията на
общината, съгласно Закона за вероизповеданията;
11. Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации и населението на общината;
12. Поддържа в актуално състояние масивите на ГРАО и регистрите на населението в общината;
13. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите и преброяване;
14. Осигурява и обслужва дейността на общинския съвет;
15. Осъществява организационното и техническо обслужване на кметствата
16. Осъществява организацията на работата с предложенията и сигналите
Дирекция „Административио-правно и информационно обслужване” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината.