Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – АПИО | Община Самоков

Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – АПИО

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

Директор

Ст.юрисконсулт

Камелия Христова Aнгелова

Вътр.366

Секретар на МКБППМН

Бойка Георгиева Буранова

60194

Главен експерт

Пепа Вълкова Георгиева

Вътр.225

Главен експерт

Веска Иванова Тодорова

Вътр.225

Главен експерт

Валентина Иванова Манчева

 Вътр.130

Главен експерт

Милен Атанасов Пасков

60378, Вътр.219

Главен специалист

Галина Стефанова Галчева

Вътр.417

Главен специалист

Галина Димитрова Големинова

66666, Вътр.200

   Главен специалист

Лилия Ангелова Делиева

Ели Галева

Вътр.116

Главен специалист

Снежана Иванова Низамска

Вътр.112

Главен специалист

Димитринка Любчова Чапкънова

Вътр.114

Главен специалист

Вътр.500

Главен специалист

Десислава Миткова Костова

Вътр.141

Изпълнител юрист

 Десислава Методиева

Вътр.366

Изпълнител

Надка Владова Николова

66630

Изпълнител

Марио Христов Методиев

Изпълнител

Евгения Христова Гълабова

Вътр.216

Изпълнител

 Петър Стоев

Изпълнител

Иван Милчов Иванов

Началник отдел

Полина Димитрова Спасова

66110, Вътр.221

Главен експерт

Лили Андонова Вучкова

66613, Вътр.215

Главен експерт

Мария Стефанова Дулева

Главен специалист

Дафинка Механджийска

Главен специалист

Росица Димитрова Догазанова

Вътр.217

Главен специалист

 Цветелина Йорданова Спасова

Ренета Димитрова Атанасова

Юрисконсулт

    Екатерина        Кабранска

Вътр.366

Гл. юрисконсулт

    Петър Лукайчев

Ст.  юрисконсулт

Даниела Оцетова      Вътр.429

 

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”:
1. Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация;
3. Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за националния архивен фонд и наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.
4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета на общината, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация.
5. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство.
6. Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

7. Организира материално-техническото снабдяване;
8. Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
9. Организира изпълнението на общинската културна програма,
местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
10. Извършва регистрацията на местните поделения на
вероизповеданията и следи за тяхното законово проявление на територията на
общината, съгласно Закона за вероизповеданията;
11. Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации и населението на общината;
12. Поддържа в актуално състояние масивите на ГРАО и регистрите на населението в общината;
13. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите и преброяване;
14. Осигурява и обслужва дейността на общинския съвет;
15. Осъществява организационното и техническо обслужване на кметствата
16. Осъществява организацията на работата с предложенията и сигналите
Дирекция „Административио-правно и информационно обслужване” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината.