Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2022 г. | Община Самоков

Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2022 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за имущество и интереси

Имена Длъжност Административна структура Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за несъвместимост/ Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

1 1/13.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Валентина Иванова Манчева Главен експерт „АПИО”    
2 2/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юлиана Кирилова Гуцалска Главен експерт    
3 3/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Стефанова Галчева Главен специалист „ЧР”    
4 4/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимир Атанасов Димитров Управител ОП „СИП”    
  5/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йордан Станков Клещанов Кметски наместник с.Рельово    
6 6/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Станчев Брейчев Кметски наместник с.Алино    
7 7/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Венета Кирилова Спасова Кметски наместник с.Белчин    
8 8/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йорданка Иванова Велева-Минова Началник отдел „МДТ”    
9 9/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Василева Недялкова-Стайкова Кметски наместник с.Горни Окол    
10 10/27.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Веселин Александров Хаджиангелов Директор ГИМ-Самоков и МК „Цари Мали град”    
11 11/28.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Владимир Валентинов Малинов Директор ОП „Общинско лесничейство”    
12 12/28.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любомир Михайлов Чангъров Главен инспектор „МДТ”    
13 13/28.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Полина Димитрова Спасова-Чангърова Началник отдел „ГРАО”    
14 14/28.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Наталия Бориславова Петрова-Искрева Младши експерт ФКБ    
15 15/28.04.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Иванов Димитров Старши експерт    
16 16/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Гергана Ангелова Виденова Счетоводител    
17 17/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангел Боянов Христов Кметски наместник с.Гуцал    
18 18/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ася Иванова Димова Гл.експерт „КТ”    
19 19/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Стефанова Дулева Гл.експерт „ГРАО”    
20 20/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милен Атанасов Пасков Гл.експерт „Компютърни системи”    
21 21/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Любомирова Кабранска Старши юрисконсулт    
22 22/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Димитрова Санкийска Ст.експерт „Екология”    
23 23/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Костадинова Оцетова Директор дирекция АПИО    
24 24/03.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васко Романов Динолов Гл.експерт Организация на туризма    
25 25/04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лина Василева Божичкова-Бързанова Мл.експерт „Ландшафт екология”    
26 26/04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бойка Георгиева Буранова Секретар МКБППМН    
27 27/04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Величка Бончова Стойнева Кметски наместник с.Ново село    
28 28/04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Димитрова Попова Гл.специалист ОДСчМДТ    
29 29/04.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любка Иванова Костова Гл.експерт    
30 30/05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Тодор Асенов Виденов Началник отдел „ФКБ”    
31 31/05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Емилия Василева Василева Гл.експерт „ОДС”    
32 32/05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Дафинка Георгиева Механджийска Главен специалист „ГРАО”    
33 33/05.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Любенова Малинчева Вътрешен одитор    
34 34/09.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Снежана Георгиева Дамянова Гл.експерт „ОМДС”    
35 35/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петя Георгиева Ахчийска-Аврамова Управител Домашен социален патронаж    
36 36/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Николова Петрова-Вучова Гл.експерт „Транспорт и жилищна политика”    
37 37/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петя Валентинова Вукадинова-Василева Главен експерт    
38 38/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Димитрова Димитрова Гл.експер „Наемни отношения”    
39 39/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елисавета Василева Балабанова Главен експерт    
40 40/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кристиян Красимиров Здравков Кметски наместник с.Злокучене    
41 41/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петя Костадинова Захова-Георгиева Мл.експерт    
42 42/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Димитрова Големинова Главен специалист    
43 43/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Нели Георгиева Домишлярова Ст.експерт Общински съвет    
44 44/10.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Янка Георгиева Крумова Старши специалист    
45 45/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Трендафилова Драганова Младши експерт    
46 46/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангелина Любенова Вангелова Секретар    
47 47/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Николай Иванов Стойнов Управител ОП „Строителство, ремонт и озеленяване”    
48 48/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Юлиева Куцинска Старши специалист    
49 49/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимира Александрова Костадинова Директор дирекция „ТСУЕП”    
50 50/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Велислав Красимиров Здравков Гл.специалист Общински гори и земи    
51 51/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Теодора Любомирова Василева Гл.експерт „Европейски програми”    
52 52/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милена Василева Дренска Гл.специалист „Етажна собственост”    
53 53/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Здравко Георгиев Пенев Кметски наместник с.Шипочане    
54 54/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васил Цанев Миленов Кметски наместник с.Ярлово    
55 55/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Михайлова Кметски наместник с.Поповяне    
56 56/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Делян Бончев Кирилов Гл.експерт Инвеститорски контрол и кадастър    
57 57/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ивелина Йорданова Кирилова Главен специалист Контрол по строителството    
58 58/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бранимира Димитрова Борисова-Бодурова Директор дирекция „ХДЕТТОС”    
59 59/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Радослав Бойчов Павлин Мл.експерт „ИК”    
60 60/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васил Кирилов Велинов Главен специалист „Подземен кадастър”    
61 61/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ирена Василева Сайменова Гл.експерт „ТДПТ”    
62 62/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елка Иванова Кашинова Гл.експерт „ОИ”    
63 63/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Георгиева Даганова      
64 64/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Димитрова Атанасова Гл.специалист „ГРАО”    
65 65/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Вероника Ангелова Ангелова Счетоводител ОП    
66 66/11.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Симонова Кметски наместник с.Клисура    
67 67/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Цветелина Йорданова Спасова Главен специалист „ГРАО”    
68 68/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Румяна Георгиева Драганова Главен експерт ТСУ    
69 69/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Ангелова Лазарова Гл.специалист ОДС    
70 70/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Евелина Асенова Радойкова-Перфанова Главен специалист    
71 71/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милена Николова Ласкина Гл.експерт „Бюджет”    
72 72/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Василка Владимирова Керпийска Гл.експерт „Бюджет”    
73 73/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Вълчева Лобутова Главен експерт „ПУП”    
74 74/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александър Иванов Дамянов Гл.експерт ИК    
75 75/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Албена Любомирова Ихтиманска-Димитрова Главен библиотекар    
76 76/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Пепа Вълкова Георгиева Гл.експерт „КВЕ”    
77 77/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Благовестова Герасимова Главен експерт    
78 78/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Константина Иванова Иванова Публичен изпълнител    
79 79/12.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лилия Станкова Борисова Главен експерт МДТ    
80 80/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Петрова Ангелова Гл.експерт ОДС    
81 81/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Антони Георгиев Петрунов Главен специалист „БКД”    
82 82/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иван Александров Терзийски Гл.специалист „ГиК”    
83 83/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Емилия Емилова Янкова Специалист „Социални дейности”    
84 84/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Иванова Вукова Гл.експерт МДТ    
85 85/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Миливое Петрович-Деянова Кметски наместник с.Маджаре    
86 86/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Николина Георгиева Околска Каса и архив МДТ    
87 87/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Стойкова Драганова Мл.експерт    
88 88/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Маргарита Спасова Георгиева Гл.специалист МДТ    
89 89/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лили Иванова Дамянова Изпълнител МДТ    
90 90/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Веска Иванова Тодорова Гл.експерт ПВО    
91 91/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светла Борисова Василева Директор ОП „МТТД”    
92 92/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юри Мирчов Бодуров Началник отдел „РиК”    
93 93/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кирил Христов Поповянски Директор ОП РЦУО    
94 94/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Венциславова Методиева Гл.юрисконсулт ОП    
95 95/15.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Димитрова Йончева Началник отдел БСОСОП    
96 96/16.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Живкова Балтова Гл.експерт    
97 97/16.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Николова Христова Главен специалист „Архитектура”    
98 98/18.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Виолетка Ангелова Попова Специалист „РиК”    
99 99/18.05.2023г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Георгиева Аврамова Гл.специалист „РиК”