Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2021 г. | Община Самоков

Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2021 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за имущество и интереси

Имена Длъжност Административна структура Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за несъвместимост/ Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

1 1/13.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Стефанова Галчева Главен специалист „ЧР”    
2 2/14.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Валентина Иванова Манчева Главен експерт „АПИО”    
3 3/26.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йордан Станков Клещанов Кметски наместник с.Рельово    
4 4/26.04.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васко Романов Динолов Гл.експерт „ОТ”    
5 5/26.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Величка Бончева Стойнова Кметски наместник с.Ново село    
6 6/26.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йорданка Иванова Велева-Минова Началник отдел „МДТ”    
7 7/27.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милен Атанасов Пасков Гл.експерт „Компютърни системи”    
8 8/27.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Иванов Димитров Ст.експерт    
9 9/27.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Николова Петрова-Вучова Гл.експерт „Транспорт и жилищна политика”    
10 10/27.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Василева Недялкова-Стайкова Кметски наместник с.Горни Окол    
11 11/28.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Стефанова Дулева Гл.експерт „ГРАО”    
12 12/28.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Дафинка Георгиева Механджийска Гл.специалист    
13 13/28.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Димитрова Големинова Гл.специалист    
14 14/28.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Емилия Василева Василева Гл.експерт    
15 15/28.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Владимир Валентинов Малинов Директор ОП „Общинско  лесничейство”    
16 16/29.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любомир Михайлов Чангъров Гл.инспектор „МДТ”    
17 17/29.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Полина Димитрова Спасова-Чангърова Началник отдел „ГРАО”    
18 18/29.04.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Любомирова Кабранска Юрисконсулт    
19 19/03.05.2022 г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Николай Иванов Стойнов Управител ОП „СРО”    
20 20/03.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Деница Христова Христова Счетоводител на ОП „СРО”    
21 21/04.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Димитрова Димитрова Гл.експерт „Наемни отношения”    
22 22/04.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Цветелина Йорданова Спасова Главен специалист „ГРАО”    
23 23/04.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Димитрова Атанасова Главен специалист „ГРАО”    
24 24/04.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Наталия Бориславова Петрова-Искрева Младши експерт    
25 25/04.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимир Атанасов Димитров Управител на ОП „СИП”    
26 26/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Иванова Вукова Гл.експерт „МДТ”    
27 27/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Нели Георгиева Домишлярова Мл.експерт „Общински съвет”    
28 28/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светланка Иванова Русинова Гл.специалист МДТБК    
29 29/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лили Иванова Дамянова Изпълнител МДТБК    
30 30/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Николина Георгиева Околска Изпълнител „Каса и архив”    
31 31/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Маргарита Спасова Георгиева Гл.специалист МДТ    
32 32/05.05.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Стойкова Драганова Мл.експерт    
33 33/09.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елисавета Василева Балабанова Главен експерт    
34 34/09.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Ангелова Лазарова Гл.специалист „ОДС”    
35 35/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Здравко Георгиев Пенев Кметски наместник с.Шипочане    
36 36/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Венета Кирилова Спасова Кметски наместник с.Белчин    
37 37/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Войко Йорданов Йосифов Кметски наместник с.Долни Окол    
38 38/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любка Иванова Костова Главен експерт    
39 39/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Симонова Кметски наместник с.Клисура    
40 40/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Миливое Петрович-Деянова Кметски наместник с.Маджаре    
41 41/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Теодора Любомирова Василева Гл.експерт „Европейски програми”    
42 42/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Михайлова Кметски наместник с.Поповяне    
43 43/10.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васил Цанев Миленов Кметски наместник с.Ярлово    
44 44/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Трендафилова Драганова Младши специалист    
45 45/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангелина Любенова Вангелова Секретар    
46 46/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Константина Иванова Иванова Публичен изпълнител    
47 47/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елка Иванова Кашинова Гл.експерт „ОИ”    
48 48/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лина Василева Божичкова-Бързанова Еколог    
49 49/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангел Боянов Христов Кметски наместник с.Гуцал    
50 50/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кристиян Красимиров Здравков Кметски наместник с.Злокучене    
51 51/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лили Андонова Вучкова Гл.експерт „Обредни услуги”    
52 52/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Гергана Ангелова Видинова Счетоводител    
53 53/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бранимира Димитрова Борисова-Бодурова Директор дирекция „ХДЕТТОС”    
54 54/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Миглена Василева Дренска Гл.специалист „Европейски проекти”    
55 55/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Юлиева Куцинска Старши специалист    
56 56/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Миглена Данчова Тимева Мл.експерт „ОДС”    
57 57/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юри Мирчов Бодуров Началник отдел „РиК”    
58 58/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Пепа Вълкова Георгиева Гл.експерт „КВЕ”    
59 59/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лилия Станкова Борисова Гл.експерт МДТ    
60 60/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимира Александрова Костадинова Директор дирекция „ТСУЕП”    
61 61/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Албена Любомирова Ихтиманска-Димитрова Главен библиотекар    
62 62/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Тодор Асенов Виденов Началник отдел „ФКБ”    
63 63/11.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Димитрова Йончева Началник отдел „БСОСОП”    
64 64/12.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Димитрова Попова Гл.сп. „ОДСчМДТ”    
65 65/12.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Снежана Георгиева Дамянова Главен експерт ОМДС    
66 66/12.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ивелина Йорданова Кирилова Главен специалист Контрол по строителство и кадастър    
67 67/12.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Делян Бончев Кирилов Главен експерт Инвеститорски контрол и кадастър    
68 68/12.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Румяна Георгиева Драганова Главен експерт ТСУ    
69 69/12.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Георгиева Даганова Главен експерт „ОСЗЗ”    
70 70/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Радослав Бойчов Павлин Мл.експерт    
71 71/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петя Георгиева Ахчийска-Аврамова Управител ДСП    
72 72/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Вълчева Лобутова Гл.експерт „ПУП”    
73 73/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Костадинова Оцетова Старши юрисконсулт    
74 74/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Евелина Асенова Радойкова-Перфанова Главен експерт    
75 75/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александър Иванов Дамянов Гл.експерт ИК    
76 76/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ирена Василева Сайменова Главен експерт „ТДПТ”    
77 77/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Петрова Ангелова Главен експерт    
78 78/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Генка Свиленова Вучова Главен експерт    
79 79/13.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Благовестова Герасимова Главен експерт    
80 80/16.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Венциславова Методиева Изпълнител    
81 81/16.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Станчев Брейчев  Кметски наместник с.Алино    
82 82/16.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ася Иванова Димова Гл.експерт „КТ”    
83 83/16.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Станимир Трендафилов Трендафилов Главен специалист    
84 84/16.05.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кирил Христов Поповянски Директор ОП „РЦУО”    
85 85/01.07.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юлиана Кирилова Гуцалска Гл.експерт    
86 86/01.07.2022 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иван Александров Терзийски Гл.специалист    
87 87/11.07.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Веселин Александров Хаджиангелов Директор ГИМ-Самоков    
88 88/04.08.2022г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светла Борисова Василева Директор ОП „МТТД”