Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2020 г. | Община Самоков

Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за имущество и интереси

Имена Длъжност Административна структура Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за несъвместимост/ Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

1 1/08.04.2021г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Валентина Иванова Манчева Главен експерт „АПИО”    
2 2/26.04.2021г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йорданка Иванова Велева-Минова Началник-отдел „МДТ”    
3 3/26.04.2021г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Костадинова Оцетова Старши юрисконсулт    
4 4/26.04.2021г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милен Атанасов Пасков Главен експерт „Компютърни системи”    
5 5/26.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Стойкова Драганова Мл.експерт МДТ    
6 6/26.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Николинка Георгиева Околска Изпълнител-касиер МДТ    
7 7/26.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светланка Иванова Русинова Гл.специалист МДТ    
8 8/27.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Стефанова Галчева Главен специалист „ЧР”    
9 9/27.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Деница Христова Христова Счетоводител ОП „СРО”    
10 10/28.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Димитрова Големинова Гл.специалист    
11 11/28.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Нели Георгиева Домишлярова Ст.експерт „ОбС”    
12 12/28.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светослав Бойков Игнатов Мл.експерт „ОГЗ”    
13 13/28.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Геогиева Даганова Гл.експерт „ОСЗЗ”    
14 14/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Вълчева Лобутова Гл.експерт „ПУП”    
15 15/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Веска Иванова Тодорова Главен експерт    
16 16/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кристиян Красимиров Здравков Кметски наместник    
17 17/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Иванов Димитров Ст.експерт    
18 18/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Наталия Бориславова Петрова-Искрева Мл.експерт „ФКБ”    
19 19/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Тодор Асенов Виденов Началник отдел „ФКБ”    
20 20/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Полина Димитрова Спасова-Чангърова Началник отдел „ГРАО”    
21 21/29.04.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любомир Михайлов Чангъров Гл.инспектор МДТ    
22 22/05.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Гергана Ангелова Видинова Счетоводител ДСП    
23 23/07.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимир Атанасов Димитров Управител ОП „СИП”    
24 24/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Владимир Валентинов Малинов Директор ОП „ОЛ”    
25 25/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Емилия Василева Василева Гл.експерт ОДС    
26 26/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ивелина Йорданова Кирилова Гл.специалист „КСКР”    
27 27/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Делян Бончев Кирилов Гл.експерт „ИКиК”    
  28/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Радослав Бойчов Павлин Мл.експерт „ИК”    
29 29/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Петрова- Вучова Гл.есксперт „ТЖП”    
30 30/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Иванова Вукова Гл.експерт „МДТ”    
31 31/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Николова Христова Гл.специалист „Архитектура”    
32 32/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Теодора Любомирова Василева Гл.експерт „ЕП”    
33 33/10.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Маргарита Спасова Георгиева Гл.специалист МДТ    
34 34/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимир Георгиев Кощров Управител ДСП    
35 35/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Василева Недялкова-Стайкова Кметски наместник с.Горни Окол    
36 36/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Величка Бончова Стойнова Кметски наместник на с.Ново село    
37 37/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангел Боянов Христов Кметски наместник с.Гуцал    
38 38/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васко Романов Динолов Гл.експерт „Организация на туризма”    
39 39/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йордан Станков Клещанов Кметски наместник с.Рельово    
40 40/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александра Георгиева Кодова Гл.специалист „ТСУ”    
41 41/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иван Андреев Марков Кметски наместник с.Маджаре    
42 42/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петър Грозданов Лукайчев Гл.юрисконсулт    
43 43/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Христова Ковачка Главен специалист    
44 44/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любка Иванова Костова Главен експерт    
45 45/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лина Василева Божичкова-Бързанова Мл.експерт Ландшафт еколог    
46 46/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бранимира Димитрова Борисова- Бодурова Директор дирекция „ХДЕТТОС”    
47 47/11.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юри Мирчов Бодуров Началник отдел „РиК”    
48 48/12.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Димитрова Санкийска Еколог    
49 49/12.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бойка Георгиева Буранова Секретар МКБППМН    
50 50/12.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Миглена Данчова Тимева Мл.експерт „ОДС”    
51 51/12.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Юлиева Куцинска Старши специалист    
52 52/12.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елка Иванова Кашинова Гл.експерт „ОИ”    
53 53/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Стефанова Дулева Гл.експерт „ГРАО”    
54 54/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лили Андонова Вучкова Гл.експерт „Обредни услуги”    
55 55/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Здравко Георгиев Пенев Кметски наместник с.Шипочан    
56 56/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимира Александрова Костадинова Директор дирекция „ТСУЕП”    
57 57/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Симонова Кметски наместник с.Клисура    
58 58/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Ангелова Лазарова Гл.специалист „ОДС”    
59 59/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александър Иванов Дамянов Гл.експерт „ИК”    
60 60/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Венциславова Методиева Изпълнител    
61 61/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангелина Любенова Вангелова Секретар на Общината    
62 62/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Петкова Гл.специалист „ОМДС”    
63 63/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Петрова Ангелова Гл.експерт    
64 64/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Генка Свиленова Вучова Гл.експерт ОДС    
65 65/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Албена Любомирова Ихтиманска-Димитрова Гл.библиотекар    
66 66/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Михайлова Кметски наместник с.Поповяне    
67 67/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Пепа Вълкова Георгиева Гл.експерт „Култура, вероизповедание и етнос”    
68 68/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Димитрова Попова Гл.специалист ОДС    
69 69/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Румяна Георгиева Драганова Главен експерт ТСУ    
70 70/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Димитрова Димитрова Гл.експерт „Наемни отношения”    
71 71/13.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Димитрова Йончева Началник отдел БСОСОП    
72 72/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Благовестова Герасимова Главен експерт    
73 73/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ася Иванова Димова Гл.експерт „Категоризация и търговия”    
74 74/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ирена Василева Сайменова Гл.експерт „ТДПТ”    
75 75/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1   и ☒част 2

☒ежегодна

Васил Кирилова Велинов Гл.специалист „Подземен кадастър”    
76 76/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Любомирова Кабранска Юрисконсулт    
77 77/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Василка Владимирова Керпийска Гл.експерт „Бюджет”    
78 78/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милена Николова Ласкина Гл.експерт „Бюджет”    
79 79/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елисавета Василева Балабанова Главен експерт    
80 80/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Снежана Георгиева  Дамянова Главен експерт ОМДС    
81 81/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Венета Кирилова Спасова Кметски наместник с.Белчин    
82 82/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Янко Николов Сираков Управител на „ВиК Чамкория 2006” ЕООД    
83 83/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Живкова Балтова Мл.експерт    
84 84/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Станимир Трендафилов Трендафилов Главен специалист Транспорт    
85 85/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Георги Валентинов Славков Мл.експерт ТСУЕП    
86 86/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Йорданова Рафаилова Гл.специалист Проектиране и контрол    
87 87/14.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лилия Станкова Борисова Главен експерт МДТ    
88 88/18.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васил Цанев Миленов Кметски наместник с.Ярлово    
89 89/21.05.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кирил Христов Поповянски Директор ОП „РЦУО”    
90 90/01.06.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юлиана Кирилова Гуцалска Гл.експерт    
91 91/01.06.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иван Александров Терзийски Гл.специалист    
92 92/15.06.2021 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Станчев Брейчев Кметски наместник с.Алино