Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2019 г. | Община Самоков

Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2019 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за имущество и интереси

Имена Длъжност Административна структура Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за несъвместимост/ Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

1 1/21.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Валентина Иванова Манчева Главен експерт „АПИО”    
2 2/23.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Димитрова Димитрова Главен експерт „Наемни отношения”    
3 3/24.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Христова Ковачка Главен специалист    
4 4/24.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Стефанова Галчева Главен специалист    
5 5/24.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петя Валентинова Вукадинова-Василева Главен експерт    
6 6/24.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Спасова Николова Главен експерт „ОбГЗ”    
7 7/27.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ася Иванова Димова Главен експерт „Категоризация и търговия”    
8 8/28.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Нели Георгиева Домишлярова Старши експерт „ОбС”    
9 9/28.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Димитрова Големинова Главен специалист „Кабинет кмет”    
10 10/29.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Георгиева Даганова Главен експерт „Общински земеделски земи”    
11 11/30.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любомир Михайлов Чангъров Главен инспектор „МДТ”    
12 12/30.04.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Полина Димитрова Спасова-Чангърова Началник отдел „ГРАО”    
13 13/04.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милен Атанасов Пасков Главен експерт „Компютърни системи”    
14 14/04.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Благовестова Герасимова Главен експерт    
15 15/04.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мартина Петрова Караджинова Главен специалист    
16 16/04.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любка Иванова Костова Главен експерт    
17 17/05.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Красимирова Волева Младши експерт    
18 18/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александър Иванов Дамянов Гл.експерт „ИК”    
19 19/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Теодора Любомирова Василева Гл.експерт „ЕП”    
20 20/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васко Романов Динолов Гл.експерт „Организация на туризма”    
21 21/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Гергана Ангелова Видинова Счетоводител – ДСП    
22 22/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Василка Владимирова Керпийска Гл.експерт „Бюджет”    
23 23/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милена Николова Ласкина Гл.експерт „Бюджет    
24 24/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Стефанова Дулева Гл.експерт „ГРАО”    
25 25/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светланка Иванова Русинова Гл.специалист „МДТ”    
26 26/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йорданка Иванова Велева-Минова Началник отдел „МДТ”    
27 27/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Димитрова Попова Гл.специалист „МДТ”    
28 28/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Николова Петрова-Вучова Гл.експерт „ТЖП”    
29 29/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангел Василев Главев Управител на ОП „СРО”    
30 30/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Деница Христова Христова Счетоводител ОП „СРО”    
31 31/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петър Грозданов Лукайчев Старши юрисконсулт    
32 32/12.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Любомирова Кабранска Юрисконсулт    
33 33/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Владимир Валентинов Малинов Директор на ОП „Общинско лесничейство”    
34 34/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ивелина Йорданова Кирилова Гл.специалист „КСКР”    
35 35/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Делян Бончев Кирилов Гл.експерт „ИКиК”    
36 36/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Радослав Бойчов Павлин Мл.експерт „ИК”    
37 37/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Петкова Гл.специалист „ОМДС”    
38 38/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Генка Свиленова Вучова Гл.експерт    
39 39/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Петрова Ангелова Гл.експерт „ОДС”    
40 40/13.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Емилия Василева Василева Гл.експерт    
41 41/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Димитрова Йончева Началник отдел „БСОСОП”    
42 42/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Костадинова Оцетова Юрисконсулт    
43 43/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангелина Любенова Вангелова Секретар    
44 44/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Тодор Асенов Виденов Началник отдел „ФКБ”    
45 45/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Наталия Бориславова Петрова-Искрева Гл.специалист „ФКБ”    
46 46/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимира Александрова Костадинова Директор дирекция „ТСУЕП”    
47 47/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Иванов Димитров Гл.експерт „ФКБ”    
48 48/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Данева Публичен изпълнител    
49 49/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Вълчева Лобутова Гл.експерт „ПУП”    
50 50/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Георгиева Аврамова Гл.специалист „Рик”    
51 51/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Димитрова Лобутова Гл.експерт „Екология”    
52 52/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александра Георгиева Кодова Гл.специалист „ТСУЕП”    
53 53/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Йорданова Рафаилова Гл.специалист „Проектиране и контрол”    
54 54/14.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Маркова Китанова Гл.специалист    
55 55/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бранимира Борисова-Бодурова Директор дирекция ХДЕТТОС    
56 56/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юри Мирчов Бодуров Началник отдел „РиК”    
57 57/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галя Йорданова  Кирилова Младши експерт    
58 58/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лилия Станкова Борисова Гл.експерт „МДТ”    
59 59/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Румяна Георгиева Драганова Гл.експерт ТСУ    
60 60/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Маргарита Спасова Георгиева Гл.специалист „МДТ”    
61 61/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Стойкова Драганова Мл.експерт „МДТ”    
62 62/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Пепа Вълкова Георгиева Гл.експерт „КВЕ”    
63 63/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Любенова Малинчева Гл.експерт    
64 64/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елисавета Василева Балабанова Гл.експерт    
65 65/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елка Иванова Кашинова Гл.експерт „ОИ”    
66 66/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Ангелова Лазарова Гл.специалист „ОДС”    
67 67/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ирена Василева Сайменова Гл.експерт    
68 68/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Василева Васова Гл.специалист „Екология”    
69 69/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Георги Валентинов Славков Мл.експерт ТСУЕП    
70 70/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Веска Иванова Тодорова Гл.експерт „ПВО”    
71 71/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Николова Христова Гл.специалист „Архитектура”    
72 72/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иван Александров Терзийски Гл.специалист „РиК”    
73 73/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Евелина Асенова Радойкова-Перфанова Гл.експерт    
74 74/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Иванова Вукова Гл.експерт „МДТ”    
75 75/27.05.2020г.

/корекция е правена на стр.7.1 и 7.2/

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кирил Христов Поповянски Директор ОП „РЦУО”    
76 76/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Снежана Георгиева Дамянова Гл.експерт „ОМДС”    
77 77/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимир Атанасов Димитров Управител на ОП „СИП”    
78 78/15.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бойка Георгиева Буранова Секретар МКБППМН    
79 79/27.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светла Илиева Васова Счетоводител ГИМ-Самоков    
80 80/28.05.2020г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юлиана Кирилова Гуцалска Гл.експерт