Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2018 г. | Община Самоков

Регистър декларации по ЗПКОНПИ 2018 г.

№ по ред Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за имущество и интереси

Имена Длъжност Административна структура Входящ номер и дата Вид на декларацията

Декларация за несъвместимост/ Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

1 1/08.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Валентина Иванова Манчева Главен експерт „АПИО”    
2 2/15.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Йорданка Иванова Велева-Минова Началник отдел „МДТ”    
3 3/15.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Николова Петрова-Вучова Гл.експерт „ТЖП”    
4 4/16.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петър Грозданов Лукайчев Старши юрисконсулт    
5 5/18.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светланка Иванова Русинова Главен специалист „МДТ”    
6 6/18.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Деница Христова Христова Счетоводител на ОП „СРО”    
7 7/19.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангел Василев Главев Управител на ОП „СРО”    
8 8/23.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ангелина Любенова Вангелова Секретар    
9 9/24.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светла Борисова Василева Директор на ОП „МТТД”    
10 10/25.04.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Нели Георгиева Домишлярова Старши експерт „Общински съвет”    
11 11/07.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Стефанова Галчева Главен специалист „Човешки ресурси”    
12 12/07.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галина Димитрова Големинова Главен специалист „Кабинет кмет”    
13 13/07.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Димитър Йорданор Терзийски Ръководител „ЗВО”    
14 14/07.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милен Атанасов Пасков Главен експерт „КС”    
15 15/08.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мартина Петрова Караджинова Главен специалист    
16 16/08.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елисавета Василева Балабанова Главен експерт    
17 17/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Георгиева Велева Публичен изпълнител    
18 18/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христина Иванова Вукова Главен експерт „МДТ’    
19 19/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Стефанова Дулева Главен експерт „ГРАО”    
20 20/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Тодор Асенов Виденов Началник отдел „ФКБ”    
21 21/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Борислав Иванов Димитров Старши експерт    
22 22/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Василева Манева-Велинова Главен експерт „ОДС”    
23 23/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Силвия Петрова Ангелова Старши експерт „ОДС”    
24 24/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Наталия Бориславова Петрова-Искрева Главен специалист    
25 25/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Албена Любомирова Ихтиманска-Димитрова Главен библиотекар    
26 26/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Христова Ковачка Главен специалист    
27 27/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любка Иванова Костова Главен експерт    
28 28/09.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Петя Росенова Ангелова Юрисконсулт    
29 29/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Снежана Георгиева Дамянова Главен експерт „ОМДС”    
30 30/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ася Иванова Димова Главен експерт    
31 31/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Василка Владимирова Керпийска Главен експерт „Бюджет”    
32 32/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Милена Николова Ласкина Главен експерт „Бюджет”    
33 33/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Емилия Василева Василева Главен експерт „ОДС”    
34 34/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Светла Илиева Васова Счетоводител ГИМ-Самоков    
35 35/10.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лили Андонова Вучкова Гл.експерт „Обредни услуги”    
36 36/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мария Красимирова Волева Младши експерт    
37 37/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Димитрова Попова Главен специалист „ОДС”    
38 38/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Благовестова Герасимова Главен експерт    
39 39/13/05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Делян Бончев Кирилов Главен експерт „ИКиК”    
40 40/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ивелина Йорданова Кирилова Гл.специалист КСКР    
41 41/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мира Любенова Златева Младши експерт „ТСУЕП”    
42 42/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Георгиева Даганова Главен експерт „ОСЗЗ”    
43 43/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Румяна Георгиева Драганова Главен експерт „ТСУ”    
44 44/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимир Атанасов Димитров Управител ОП „СИП”    
45 45/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Вълчева Лобутова Гл.експерт „ПУП”    
46 46/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Радослав Бойчов Павлин Младши експерт    
47 47/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Владимир Валентинов Малинов Директор на ОП „ОЛ”    
48 48/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Полина Димитрова Спасова-Чангърова Началник отдел „ГРАО”    
49 49/13.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Александър Иванов Дамянов Гл.експерт „ИК”    
50 50/14.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Марияна Николова Христова Главен специалист „Архитектура”    
51 51/14.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ралица Йорданова Рафаилова Главен специалист „Проектиране и контрол”    
52 52/14.05.2019г. Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Васко Романов Динолов Главен експерт „ОТ”    
53 53/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Пепа Вълкова Георгиева Главен експерт „КВЕ”    
54 54/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Екатерина Димитрова Димитрова Главен експерт „Наемни отношения”    
55 55/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Любомир Михайлов Чангъров Главен инспектор „МДТ”    
56 56/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Теодора Любомирова Василева Гл.експерт „ЕП”    
57 57/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ренета Ангелова Лазарова Главен специалист „ОДС”    
58 58/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Маргарита Спасова Георгиева Главен специалист „МДТ”    
59 59/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Евелина Асенова Перфанова Директор дирекция ТСУЕП    
60 60/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Антоан Светославов Георгиев Главен специалист „РиК”    
61 61/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Георгиева Аврамова Главен специалист РИК    
62 62/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Христо Георгиев Благоев Главен специалист РиК    
63 63/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Маркова Китанова Главен специалист „Подземен кадастър и архив”    
64 64/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Даниела Димитрова Йончева Началник отдел „БСОСОП”    
65 65/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Красимира Александрова Костадинова Началник отдел „ЕП”    
66 66/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Димитрова Лобутова Главен експерт    
67 67/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Десислава Стойкова Драганова Младши експерт    
68 68/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бранимира Димитрова Борисова-Бодурова Директор дирекция „ХДЕТТОС”    
69 69/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елена Василева Васова Главен специалист    
70 70/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иванка Любенова Малинчева Главен експерт    
71 71/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Антони Георгиев Петрунов Главен специалист „БКД”    
72 72/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юри Мирчов Бодуров Началник отдел  „РИК”    
73 73/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лилия Димитрова Ружина Главен специалист    
74 74/14.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Веска Иванова Тодорова Гл.експерт „ВО”    
75 75/15.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Ирена Василева Сайменова Главен експерт „ТДПТ”    
76 76/15.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Елка Иванова Кашинова Главен експерт „ОИ”    
77 77/15.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Кирил Христов Поповянски Директор ОП „РЦУО”    
78 78/15.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Галя Йорданова Кирилова Мл.експерт ТСУЕП    
79 79/15.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Лилия Станкова Борисова Гл.експерт МДТ    
80 80/15.05.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Бойка Георгиева Буранова Секретар МКБППМН    
81 81/24.06.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Юлиана Кирилова Гуцалска Главен експерт    
82 82/24.06.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Иван Александров Терзийски Главен специалист „РиК”    
83 83/18.07.2019 Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

☒част 1

☒ежегодна

Мариана Спасова Николова Гл.експерт „ОбГЗ”