2   56 начало
4

 

 

Решение № СО-269-ПР /2013г
Заповед № РД-02-14-722 /05.08.2013г
Заповед № РД-02-14-485 /21.05.2013г
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ -818
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
Съобщение за изработване на ПУП-ИПР и ПЗ
Заповед № ЛС-01-1720 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1719 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1718 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1717 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1716 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1715 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1714 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1713 /20.11.2013г
Заповед № ЛС-01-1671 /11.11.2013г
Съобщение за одобрен проект ПУП-ИПР

Разрешение за строеж № 137/08.11.2013г.

Решение на ОВОС № 04-04/ 2010 г.

Заповед № ЛС-01-1538 /29.10.2013г
УВЕДОМЛЕНИЕ
Заповед № 37 /15.10.2013г
Заповед № 36 /15.10.2013г
Заповед № 35 /15.10.2013г
Заповед № 34 /15.10.2013г
Заповед № 33 /15.10.2013г
Заповед № 32 /15.10.2013г
Заповед № 31 /15.10.2013г
Заповед № 30 /15.10.2013г
Съобщение за одобрен проект ПУП-ИПР и ПЗ
Съобщение за одобрен проект ПУП-ИПРЗ
Обявление
Съобщение за изработен проект ПУП-ИПР и ПЗ
Разрешение № СО-3-ПРЗЗ/2008г
Заповед № ЛС-01-1252 /13.09.2012г
Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на вакантни войнишки длъжности на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 09.11.2013г. до 21.11.2013г. във военно формирование 28860- Горна Малина
Заповед № ЛС-01-792 /07.08.2012г
Заповед № РД-02-14-72/05.08.2013 г.
Заповед № 25/14.08.2013 г.
Обява
ЗАПОВЕД НА КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 06. 08. 2013 г. № 3 РД – 789 гр. София
Oбява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от  18.11.2013 г. до  14.12.2013 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и  2-ра механизирана бригада – Стара Загора
Заповед № ЛС-01-921 /26.07.2013г

Заповед № ЛС-01-884 /22.07.2013г

Общи изисквания към изграждането на огради
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Заповед № 19/28.06.2013г

Обява

Обява

Разрешение за строеж №65

Разрешение за строеж №64

Заповед № ЛС-01-705/13.06.2013г

Заповед № ЛС-01-288/15.03.2013г

Обява за приемане на лица доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - София

Съобщение

Обявление

Разрешение за строеж № 44

Разрешение за строеж № 43

Заповед № ЛС-01-538/08.05.2013г

Заповед № ЗУТ 1/25.02.2013г

ОБЯВА

Констативен протокол

Разрепение № 333/27.02.2013г.

Съобщение

Съобщение

Заповед № ЛС-01-200/26.02.2013г

Отчет за извършената приватизация в Община Самоков за изтеклата 2012 год.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № ОХ - 889

Приложение № 1, към МЗ №ОХ - 889

ВАЖНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Съобщение до Емилия Кирилова Бенева

Съобщение до Коста Кирилов Костов

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Заявление

Обявление

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ публикуваме издадено от Главния архитект на Община Самоков Разрешение за строеж, за което има издадено Решение от Регионална инспекция по околна среда и водите - за преценяване на необходимостта от извършване на оценката на въздействие върху околната среда.

С издаденото Разрешение за строеж и одобрените строителни книги може да се запознаете в стая 408 в 14- дневен срок от публикуването му.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № ОХ - 808

СПИСЪК на вакантните длъжности за войници от 2-ра Механизирана бригада - Стара Загора, обявени за заемане след конкурс

СПИСЪК на вакантните длъжности за войници от 61-ва Механизирана бригада - Карлово, обявени за заемане след конкурс

Обявление

Заповед № ЛС-01-1234/12.11.2012г

Обявление

Констативен протокол от 19.04.2012г.

Заповед № ЛС-01-1151/23.10.2012г

Заповед № ЛС-01-398/24.04.2012г

Заповед № ЛС-01-1142/19.10.2012г

Заповед № 16/25.09.2012г.

Обявление

Обявление

Заповед № ЛС-01-930/12.09.2012г.

Заповед № ЛС-01-857/24.08.2012г.

Обявление

Констативен протокол от 13.07.2012г.

Заповед № 9/09.08.2012г.

Разрешение за строеж №91/05.07.2012

Заповед № ЛС-01-589/20.06.2012г.
Заповед № ЛС-01-588/20.06.2012г.
Заповед № ЛС-01-542/01.06.2012г.
Заповед № ЛС-01-537/01.06.2012г.
Заповед № ЛС-01-499/21.05.2012г.
СЪОБЩЕНИЕ
Заповед № ЛС-01-438/07.05.2012г.
Заповед № ЛС-01-437/07.052012г.
Заповед № ЛС-01-380/19.04.2012г.
Заповед № ЛС-01-379/19.04.2012г.
Заповед № ЛС-01-307/02.04.2012г.

Обществено обсъждане на Проект за общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия

Екологична оценка за проекта за ОУП и Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на ОУП за град Самоков и крайградската територия върху Защитените зони: ЗЗ BG0000617 "Река Палакария" и ЗЗ BG0002084 "Палакария".

Определяне на санитарно-охранителна зона около язовир "Студена" с. Студена, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и населени места в района

Заповед № ЛС-01-228/21.03.2012г.
Заповед № ЛС-01-226/09.03.2012г.
Заповед № ЛС-01-214/01.03.2012г.
Заповед № ЛС-01-206/28.02.2012г.
Заповед № ЛС-01-205/28.02.2012г.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170347/06.02.2012г.
Съобщение № 9400-1524/20.02.2012г. - до Виолета Димитрова Тончева
Заповед № ЛС-01-168/17.02.2012г.
Заповед № ЛС-01-1204/16.12..2011г.
Заповед № ЛС-01-1201/16.12..2011г.
Заповед № ЛС-01-1149/01.12..2011г.
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение от "ФАЙГЕНБАУМ" ЕООД
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение от "ГРЮНБЕРГ ГОДЕЧ" ЕООД
Инвестиционно предложение "Изграждане на Ваканционни селища"
Заповед № ЛС-01-1081/04.11.2011г.
Заповед № ЛС-01-1082/04.11.2011г.
Съобщение № 24-00-377/17.10.2011 г. – до Георги Димитров Борисов
Съобщение № 24-00-377/17.10.2011 г. – до Иван Димитров Борисов

ТРАНСПОРТНА СХЕМА за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване от районите на територията на община Самоков, в които има организирана тази услуга

Заповед № ЛС-01-1300/ 27.10.2010г.
Заповед № ЛС-01-930/ 14.09.2011г.
Заповед № ЛС-01-936/ 16.09.2011г.
Заповед № ЛС-01-967/ 19.09.2011г.
1.
ЗАПОВЕД N ЛС-01-80/21.01.2011 г
Заповед № ЛС-01-213/ 23.02.2011г.
Заповед N ЛС-01-1460
Заповед N ЛС-01-1374
Заповед N ЛС-01-1402
Заповед N ЛС-01-1414
Заповед N ЛС-01-1359
Заповед N ЛС-01-1329/02.11.2010
Заповед N ЛС-01-1300 във връзка с определяне границите на районите, в които да се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, хигиенизиране на обществени места и честотата на сметоизвозването
Заповед N ЛС-01-1283
Заповед N ЛС-01-1185
Заповед N ЛС-01-1225

ОБЯВЛЕНИЕ

Регионално сдружение за управление на отпадъците на общини Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков уведомява заинтересованата общественост, че във връзка с инвестиционно намерение за “Изграждане на регионално депо за отпадъци, в ПИ 65231.915.100 с обща площ 327024 м2”  в землището на гр. Самоков” е изготвено задание за обхват и съдържание на оценка въздействието върху околната среда.
На основание чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда Регионално сдружение за управление на отпадъците на общини Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков провежда консултации със засегнатата общественост по заданието за обхват и съдържание на оценка въздействието върху околната среда.
Заинтересованите могат да се запознаят със заданието за обхват и съдържание на оценка въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение в сградата на община Самоков, стая №409, ет.ІV, всеки работен ден от 8.30 до. 17.30 ч, в периода от 30.06.2010 г. до 10.07.2010 г., както и на страницата на община Самоков  www.samokov.bg 
Заинтересованите могат да депозират мнения, становища, предложения по заданието до 10.07.2010 г. на адрес. гр.Самоков., ул.”Македония” № 34, община. Самоков. и по електронен път на e-mail: : samokov@samokov.bg.

Изграждане на регионално депо за отпадъци, в ПИ 65231.915.100 с обща площ 327024 м2

 

1 2 3 4
Заповед N ЛС -01-796/14.06.2010
Заповед № ЛС – 01 -153
гр. Самоков 11.02.2010 год
ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Продължаване на срока на разрешителни за водовземане Разрешителни за водовземане
График на обсъжданията на Общински бюджет 2010 График
ОБЯВА от "БСПФ Проджект 4" ЕАД ОБЯВА
Инвестиционно предложение за "Основен ремонт и реконструкция на <Път II - 62 Дупница - Самоков> от км 42 + 263 до км 78 + 633"
Съобщение
Заповед N ЛС -01-1250/ 02.11.2009
Заповед N ЛС -01-1249/ 02.11.2009
Заповед N ЛС -01-1248/ 02.11.2009
Заповед N ЛС -01-1073/ 28.09.2009
Заповед N ЛС -01-199/ 23.02.2009

Заповед N ЛС-01-801/10.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-772/06.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-773/06.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-774/06.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-764/03.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-763/03.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-765/03.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-775/06.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-737/30.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-797/10.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-802/10.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-804/10.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-799/10.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-794/10.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-810/14.07.2009 год.
Заповед N ЛС-01-809/14.07.2009 год.

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 40 от Закона за общинската собственост

 

 

 

16.06.2009 година

Списък на служителите от Община Самоков подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси

12.06.2009 година

Заповед N ЛС-01-637/11.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-625/08.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-684/24.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-682/24.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-703/26.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-658/15.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-655/15.06.2009 год.
Заповед N ЛС-01-656/15.06.2009 год.

 

Заповед N ЛС-01-639/11.06.2009 год.

 


дата на публикуване: 08.07.2009 година
????????
???????? ????? ??? 2009 ??????? ?????