начало

Новини

Новини - Архив

Географско положение
Инфраструктура
Икономика
Селско и горско стопанство
Административна структура

Финанси и Бюджет

Кампания за прозрачност
Общински съвет
Почетни гражданиПишете ни

към началната страница

==============================================================================================================================================

        На 19 юли започна строителството на Центъра за  настаняване от семеен тип в двора на бившето училище “Никола Драмалиев”, което се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 със средства от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Центърът се изгражда от фирма „Красстрой”. Съгласно одобрения проект сградата е двуетажна с РЗП 726,00кв.м. и площ за озеленяване 800кв.м. Разпределена е на три жилищни зони, една административна и една зона за общо ползване.

  1.          Към момента строителството на обекта върви съгласно линейния календарен план на изпълнителя. Изградени са хоризонталните и вертикални носещи конструкции на сградата. Изпълняват  се зидарските работи  и  покривната конструкция, която в по-голямата си част е завършена. Усилено се работи по подготвителните работи, предхождащи монтирането на дограмата и изграждането на захранващите връзки с “ВиК”, “ЧЕЗ” и “Комекес”.    

     Съгласно дейностите по проекта на 28.08.2013г. бе подписан  договор на стойност 87 104.40 лв. с ДДС с “Перун ККБ” ЕООД от гр. Благоевград -  фирмата спечелила  обществената поръчка за доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за Центъра.         
Този документ е създаден в рамките на проект "Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на ЦНСТ", по Договор № BG161РО001/1.1-12/2011/062 от 22.08.2012 г., сключен между Община Самоков и МРРБ, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г./www.bgregio.eu/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

***На 18 септември 2013 г. се проведе заключителната среща по проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълнители от кметствата на община Самоков за работа със сайтове и административно-правни програми за електронни услуги на гражданите”.

Проектът беше спечелен от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма  2013, по програма „Глобални библиотеки – България“ . Общата стойност на проекта е 5 628 лв., от които 4 068 лв. е безвъзмездното финансиране.
Целта на проекта е да се повиши качеството на административните услуги в кметствата за жителите на селата в община Самоков чрез внедряване на новите технологии  и предоставяне на електронни услуги при обслужването на гражданите.
Това беше осъществено чрез провеждане на обучения на кметовете и техническите изпълнители от кметствата. Обученията стартираха на 17 юни в компютърната зала на Общинската библиотека .
Полина Спасова, началник отдел „ГРАО” в Община Самоков и координатор на проекта, отчете резултатите от проекта:

  • 24 кмета и 23 технически сътрудници са обучени за работа с административно-правни програми за електронни услуги на гражданите
  • Над 10 000 жители на селата в община Самоков вече получават административни услуги на място
  • Осигурен е достъп до източници на общедтвена електронна информация
  • Подобрено е качеството на живот на общността.

  Албена Ихтиманска, главен библиотекар, връчи удостоверенията за завършеното обучение  на кметовете и техническите изпълнители от кметствата

***Със заповед на кмета на община Самоков бе назначена комисия, която да организира мероприятията за Празника на Самоков.
Със заповедта на кмета се регламентира, че провеждането на Празника на Самоков ще бъде в периода от 15 до 21 август, като целта е всеки ден да бъде изпълнен с мероприятия. Тази година идеята е да има за всекиго по нещо. Ще бъде направен празник за децата, спортни мероприятия, изложби, концерти и др. За председател на комисията е определен кмета на общината Владимир Георгиев. В състава са включени експерти от ОбА, които имат отношение към организацията на празника, общински съветници и ръководители на културни институции. Комисията ще провежда периодични срещи във връзка с празника на Самоков, като основната задача е да се оформи програмата за мероприятията. Също така ще бъдат назначени отговорници за отделните събития, които ще се заемат с организацията им. Ще бъде направен списък с дейностите, които са свързани с празника на Самоков, но са извън контекста на програмата като благоустройствени дейности, почистване, търговия, рекламна дейност и др. като ще бъдат посочени и съответните лица, които ще отговарят за обезпечаване на тази страна по организацията на празника. Комисията ще има и контролни функции, като периодично на работни срещи ще приема докладите на съответните отговорници за това докъде са стигнали с организацията на съответното събитие, какви трудности срещат и съответно да се реагира своевременно, ако се налагат промени. Програмата трябва да бъде готова до 23 юли, за да може до началото на август да са готови поканите и плакатите.

***Общинското ръководство взема мерки за визията на общинския пазар.
Вчера кметът Владимир Георгиев и главния архитект на общината се срещнаха със собствениците на имоти в зоната, обхващаща общинския пазар. Целта на срещата бе ръководството да направи препоръка за промяна на визията на търговските обекти, разположени върху частните имоти и да се вземат решения за стъпките, които трябва да бъдат предприети в тази насока. Главният архитект на общината предложи визуализация на идеите на ръководството за това как да изглеждат бъдещите обекти в този район. По проект се предвижда комплексно ключово застрояване с височина на сградите до 3 етажа, като първия етаж да бъде с предназначение за обществено обслужване. С цел да се стимулира инвестиционния интерес на собствениците на имоти и да могат да се премахнат съществуващите в момента грозни, паянтови обекти, общината, със собствени средства, ще предприеме изработване на работен устройствен план. Ще бъдат предложени идейни варианти за силуетното решение на новите сгради, които ще се намират в карето между ул. „Абаджийска” и „Скобелев”. В този участък общината разполага с два имота, които също ще бъдат предмет на разработката. След процедирането и одобрението на плана, собствениците на имоти ще имат задължение да изготвят индивидуални инвестиционни проекти на тяхната част и да започне поетапно строителство. На проведената вчера работна среща бяха фиксирани сроковете и начертан плана за действие. При добра координация от двете страни реалния срок за старт на строителните дейности по Първи етап е лятото на 2013 г. През този едногодишен срок собствениците на сегашните търговски обекти поеха ангажимент да ги заздравят и боядисат и приведат във вид, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания.
Общинския пазар е сърцето на града и първото впечатление, което получават гостите на Самоков. Ето защо е от изключителна важност да се промени облика му. Проектът е залегнал в приетия през 2007 година план за Централна градска част, но до този момент мерки по отношение на тази част не бяха вземани.

*** Днес бе подписан договор между община Самоков и консорциум „Бекастрой 2012” АД по проект „Корекция на коритото на река Боклуджа”.
На церемонията присъстваха екипът по проекта, директорът на дирекция „ТСУЕП” инж. Перфанова, медии. Подпис по договора от страна на възложителя шположи кметът на общината Владимир Георгиев. Консорциумът се представляваше от Цветанка Пашова. Двете страни подписаха и подпечатаха контракта, след което церемониално бяха разменени двата екземпляра и химикалките, с които бяха подписани. Кметът Владимир Георгиев изрази задоволството си, че този проект ще се реализира на територията на община Самоков от самоковска фирма, което все пак означава, че хората, които ще бъдат включени в него са и съпричастни и още:
Проектът предвижда корекция на река Боклуджа с дължина 962 м. с начало края на коригирания участък на реката от моста на ул.”Христо Максимов” до вливането й в съществуващия плочест водосток на околовръсния път на град Самоков, като се следва максимално съществуващото корито на реката. Предвижда се конструктивно корекцията да се изпълни от стоманобетонови подпорни стени и дънна плоча. Целта на проекта е да се възстанови градската среда в жилищните квартали  „7-ми” и „Възраждане”,  да се подобри комуналната инфраструктура в двата квартала и да се предотврати риска от наводнения. В резултат на проекта ще има почистено речно легло – 3 856кв.м.; изградена корекция на река – 961,78м и ще бъде предотвратен риска от наводнения на площ от 30,623 дка. Проектът ще бъде изпълнен за сумата от 939 034 лв. с ДДС и се финансира изцяло по ОП „Регионално развитие”.
Г-жа Пашова от своя страна подчерта, че фирмата ще разчита до голяма степен на помощ на „Геотехмин” АД, на които БКС са дъщерна фирма и ще използват техните специалисти и консултанти.

*** Юнското редовно заседание на ОбС ще се проведе на 27 този месец, а не както бе предварително обявено за 28.

Това стана с решение на Председателя на ОбС Ирена Коцева, на основание чл. 65 ал. 1 от Правилника за дейността на ОбС, който гласи, че председателя със свое решение може да промени определената на председателски съвет дата, когато са на лице важни обстоятелства, които го налагат. Промяна на датата се наложи, тъй като вчера бе получено уведомително писмо от фирмата изпълнител по проект „Реставрация, консервация и социализация на късноантична крепост и оброк Цари мали град”, че първа копка по проекта ще бъде направена на 28. Очаква се на церемонията да присъстват министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, културния министър Вежди Рашидов и кмета на София Йорданка Фандъкова. Тъй като стиковането на графиците е доста трудно се наложи сесията да се измести с един ден.

*** Кметът Владимир Георгиев взе участие в подготвения от Българската национална телевизия документален филм във връзка с честването на 250-годишнината от написването на „История славянобългарска”.
Днес Българска национална телевизия засне в Самоков всичко, което свързва нашата община с Хилендарския монах. Това се прави във връзка с подготвка на документални клипове, каквито ще бъдат направени в трите общини, които претендират за родно място на родоначалника на Българското възраждане. Клиповете ще предшестват голямото дискусионно студио по Канал 1, което ще се проведе на 19 юни, когато е рождения ден на Паисий.
Кметът представи какво общината е подготвила във връзка с честванията и какви мероприятия се предвиждат. Бяха посочени поставянето на билбордове, финансиране и издаване на книгата на Иван Ненов за Паисий, честванията, посветени на 19 юни, които предвиждат редица инициативи. Интервю за националната медия дадоха и Иван Ненов, който е изследовател на Паисий и един от най-сериозните радетели, че родното място на монаха е с. Доспей, както и г-н Христо Ярловски, който изнесе факти, свързани с обявяване родното място на възрожденеца – за времето и причините, заради които Тогава изпълнителен комитет на политбюро обявява Банско за родното място на Паисий. Община Самоков няма да се откаже от претенциите си, тъй като историческите факти и другите доказателства потвърждават, че Отец Паисий е самоковец.

***Намалиха цените на имотите във ВИП квартала.
ОбС взе решение, с което намалява с 20% цената на имотите, разположени южно от двора на спортното училище. Новата начална тръжна цена вече ще бъде 57,60 лв. без ДДС. След влизане на решението в сила ще бъде обявен публичен търг, на който ще бъдат предложени за продажба 25 имоти в тази зона. Най-малкият е с площ 501 кв. м, а най-големият 784 кв.м. По-голема част от предложениете имоти са с площ от около 600 кв. Всички са предназначени за индивидуално жилищно строителство. Желаещите да вземат участие в търга трябва да закупят тръжна документация от стая 420 в сградата на общината до 24 ден от обнародване на решението в Държавен вестник и да внесат депозит за участие в размер на 30% от началната тръжна цена на имота, за който кандидатстват.
Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.00 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението, а самия търг ще се проведе на 28-ия ден от обнародването. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението при същите условия.
Припомняме, че този квартал вече има изградена ВиК система. Част от средствата, постъпили от търговете ще бъдат насочени за изграждане на уличната мрежа в новия квартал.

*** В началото на летния сезон все повече търговци подават заявления за тротоарно право.
Комисията от общинска администрация, създадена за разглеждане на заявленията за разрешаване на тротоарно право само на днешното си заседание разгледа 25 заявления само за град Самоков. По принцип членовете й заседават веднъж месечно, но през юни се предвижда да бъдат направени поне три заседания поради значителния брой постъпили заявления. До края на месеца предстои да се проведе още едно заседание за тротоарно право в град Самоков. Отделно заседание ще бъде направено за тротоарното право в к.к. Боровец. Тъй като повечето от заявителите за курорта са наематели на общински терени се изчаква влизането на решението от майската сесия на ОбС, за сключването на анексите за договорите за наем и едва тогава ще се разглеждат исканията за ползване на тротоарите, като условието ще бъде договорите за основните обекти да бъдат подновени.
Цената за тротарно право за поставяне на маси и столове не се променя от миналата година и остава 2,50 лв. на кв. м. За да получи разрешение лицето, което кандидатства трябва да отговаря на изискванията по Наредба 1, където освен изискуемите документи има условие да бъде представен снимков материал или схема за ситуационното решение, което задължително трябва да отговаря на условие за адаптация в градската среда.
Тротоарно право за търговците на собствена продукция за земеделско производство се издава само ако лицето предостави необходимия документ, че е регистриран земеделски производител.
Вече започнаха да постъпват заявления за ползване на тротоарно право и за дните за Празника на Самоков.

*** 80% от поставените рекламни табели и съоръжения на територията на община Самоков са незаконни.
Това установиха при направената проверка служители от общинската администрация. Много малко са тези, които имат договор с общината за поставяне на рекламно съоръжение. Голяма част от поставените реклами са имали разрешение, но договорът с общината за ползване на пространството е изтекъл. На тях ще бъдат изпратени писма с покана да преподпишат договорите си. За останалите, които са разположили табелите си без никакво правно основание, общинска администрация е пуснала уведомления в срок до 20 юни съоръженията да бъдат демонтирани. Ако собствениците на рекламите не реагират, общината ще премахне съоръженията им. Всеки, който желае да рекламира дейността си трябва да подаде заявление в общината с искане за монтиране на съоръжение. Това е свързано с редица процедури, като основната е преценка на законосъобразността и съответно издаване на виза, след което се преминава към сключване на договор. Всички рекламни табели монтирани по стълбовете са абсолютно незаконни и трябва да бъдат премахнати от собствениците в посочения срок.
Целта на проверката бе да се установи местонахождението на незаконните рекламни съоръжения, изготвен е списък и след 20 юни тези, които не са свалени от собствениците, ще бъдат премахнати. Акцията цели да се спре безразборното поставяне на всякакви по вид и съдържание елементи, като освен загрозяващи, някои от тях са опасни, или ограничаващи видимостта по уличните платна. 

   

*** Кметът Владимир Георгиев посрещна делегация от Палестина.

Гостите бяха на двудневно посещение в община Самоков. Чужденците бяха придружени от областния управител на Софийска област Красимир Живков, секретаря Мая Цанова и зам. областния управител Росица Иванова. В официалната делегация присъстват н. пр. Ахмед ал Мадбух – посланик на Палестина в България, министъра на палестинската автономия и  губернатор на Йерусалим – арх. Адан Хусейни, началник кабинета на губернатора и директора на дирекция „Връзки с обществеността на Йерусалим.
Кметът Владимир Георгиев посрещна гостите в в кабинета си. Те му подариха почетен плакет на Йерусалим, а той от своя страна плакети с герба на Самоков и информационни материали за нашата община. Те споделиха, че са останали с много добри впечатления от община Самоков и пожелаха на ръководството да се справи успешно с поставените задачи за развитието на това прекрасно място. След срещата официалните лица посетиха градинско парти в ОДЗ „Зорница”, по случай Международния ден на детето. Децата поднесоха празнична програма, подготвена от педагогическия колектив на детското заведение. Кметът поднесе подаръци на детсака градина -  кукли в народни носии, изработени от клуб „Традиции и бъдеще” към ПТГ „Н. Вапцаров”. След това гостите присъстваха на церемонията по първа копа по реализацията  на проект за изграждане на водопровод и канал на селата Доспей и Белчин. Те отблизо се запознаха с проекта. В програмата бяха представени фолклорни изпълнения на групи от двете село, които също много впечатлиха гостите.
Официалната делегация от Палестина гостува на Софийска област в периода 28 май – 1 юни. По време на посещението бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между Софийска област и област Йерусалим.