Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, с краен срок за кандидатстване: 27 март 2020 г. | Община Самоков

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, с краен срок за кандидатстване: 27 март 2020 г.

Main News Image

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 28 ноември 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, с краен срок за кандидатстване: 27 март 2020 г.

Основни акценти по настоящата процедура:

> Процедура на подбор на проекти, при която се оценяват показатели като, но не само:

 • Процент енергийни спестявания, в резултат на енергоспестяващите мерки;
 • Ниво на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите мерки;
 • Ефективност на инвестицията, като отношение на необходимите инвестиции в лева към количеството спестена първична енергия в kWh;
 • Очаквано годишно намаляване на емисиите от CO2(екологични ползи);
 • Степен на проектна готовност (наличие на обща ситуация/ наличие на идеен/ технически/ работен инвестиционен проект) – с обща ситуация – 1 точкас технически/работен инвестиционен проект, включително с влязло в сила разрешение за строеж и КСС за всички сгради –  30 точки;
 • Целесъобразност на инвестицията, целева група – брой обекти с жилищно предназначение (две МЖС с по над 20 жилища – 35 точки; една МЖС с над 20 жилища – 19 точки; една или повече МЖС с от 2 до 5 жилища – 3 точки);
 • Ефективност на инвестицията като отношение на необходимата инвестиция в лева към обновената инфраструктура в кв. м. РЗП.

> Териториален обхват – 28 населени места, между които и град Самоков;

> Максимален брой проектни предложения от един кандидат – 3 броя, с оглед на което общината е създала Процедура за оценка и класиране на подадените ЗИФП, по подобие на Методиката за > оценяване на проектни предложения в Насоките на кандидатстване по процедурата;
>Общ размер на средствата по процедурата – 18,7 млн. лв.;
> Минимален допустим размер на БФП за всеки индивидуален проект – 200 000 лв.;
> Максимален допустим размер на БФП за всеки индивидуален проект – 1 500 000 лв.;
> Крайни получатели на помощта са собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, които трябва да са регистрирали сдружение на собствениците по реда за Закона за управление на етажната собственост. Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Общината като подават заявление по образец.

> Допустими многофамилни жилища за енергийно обновяване:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в строителните граници на града;
 • многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно.

> Допустими инвестиционни дейности за финансиране, са:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване които са предписани в техническия паспорт на сградата;
  2.Мълниеотводни и заземителни инсталации, които са предписани в техническия паспортна сградата, съгласно Наредба №4/20.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
  3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност за сградата:

3.1 По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

3.2 По системите за поддържане на микроклимата, в т.ч. но не само:

 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

3.3 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефектСъпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда.

> ВАЖНО!!!

СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания.

В случай че с внедряване на предвидените ЕСМ не се постигат повече от 60% енергийни спестявания (отчитайки понижаването на годишното потребление на първична енергия от сградите), при извършване на обследванията на сградите следва да се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата и при необходимост задължително да се предвидят за изпълнение мерки за ремонт на покрива с оглед некомпрометиране на предвидените инвестиции по проекта.

За разлика от първата процедура, в която община Самоков беше конкретен бенефициент, по настоящата процедура, проектните предложения на 28-те общини се състезават на конкурентен принцип по посочените по-горе показатели.

С оглед посочените по-горе показатели за оценка на проектните предложения, Заявления за интерес и финансова помощподадени от СС, следва да бъдат придружени от:

 • Обследване за енергийна ефективност итехническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и технически/работен проект, и КСС към него (за обект в пълна степен на проектна готовност), и комплексен доклад за оценка на съответствието (за обекти първа, втора, трета категория); или
 • Обследване за енергийна ефективност итехническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и идеен проект, и обобщена КСС по окрупнени показатели; или
 • Обследване за енергийна ефективност итехническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, заверени от правоспособен проектант, и обобщена КСС по окрупнени показатели.

Обръщаме внимание, че в случай, че липсва първична техническа документация, обследването следва да включва и възстановяването ѝ в рамките на необходимото, посредством извършване на наложителните заснемания.

На всеки етап от подготовка на изискуемата техническа документация СС следва своевременно да уведомява Общината за получените резултати.

Инвестиционния проект следва да включва мерки и дейности, съобразно изискванията за предоставяне на БФП по процедурата. Също така стойностите на видовете СМР следва да бъдат обосновани, като да бъдат представени, например, анализ на единичните цени или информация за цена на квадратен метър с позоваване на източника или информация от Справочник за цените в строителството и др., от които да става ясно как е формирана общата стойност на КСС. При разглеждане допустимостта на заявените разходи общината ще прилага утвърдените от министъра на МРРБ референтни стойности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, публикувани към 06.10.2016 г. на интернет страницата на МРРБ, http://www.mrrb.government.bg/bg/referentni-stojnosti/ , според които разходите за строително-монтажни работи за сгради до 8 надземни етажа следва да са до 115,00 лв./кв.м. без ДДС, а за тези над 8 надземни етажа до 130,00 лв./кв.м. без ДДС.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ, В ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ, Е ДО 20.02.2020Г., ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЕ ПРИЛАГА И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 ОТ ЗУТ.
Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“.

Същата, е налична и на официалния сайт на Община Самоков-www.samokov.bg

Информационна среща ще бъде проведена на 08.01.2020г. от 15.30 ч. в зaлата на 5 етаж в сградата на Община Самоков.

Документи може да изтеглите от <<ТУК>>