Стартира проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” | Община Самоков

Стартира проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

Main News Image

Проект:

„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

 

Стартира проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II:Управление на човешките ресурси, договор № М13 -22 -149/05.09.2014г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност – 176 614.69 лева, продължителност – 9 месеца.

Проектът се изпълнява от община Самоков, бенефициент, община Червен бряг и община Роман – партньори по проекта.

Основната цел на проекта е чрез обучение да бъде повишена професионалната компетентност на служителите в администрациите в общините Самоков, Червен бряг и Роман за въвеждане и прилагане на електронно управление. Зa реализиране на идеята  ще бъдат организирани обучения, насочени към: изграждане на нови и усъвършенстване на налични ключови управленски, оперативни и организационни умения за въвеждане на електронни услуги в общинската дейност; повишаване личната ефективност на служителите в администрациите чрез придобиване на базови знания, свързани с правното регулиране на информационните технологии, съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги;  подобряване координацията между звената и изграждане на екипна ефективност чрез придобиване/усъвършенстване на практически умения за подготовка за интегрирано предоставяне на електронно управление. Ще бъдат обучавани 85 служители в общинските администрации на общините Самоков, Червен бряг и Роман, което на практика е почти 100% обхват.  С този подход се цели постигане на готовност за въвеждане/развитие на електронно управление от служителите в  дирекции, отдели, институции и други общински структури, за качествено обслужване на гражданите и бизнеса. В процеса на интегрираното обучение обучаемите от трите общини ще имат възможността, заедно с получаване на знания от експерти, избрани по правилата на ЗОП, да обменят идеи, работещи практики, да генерират предложения, да работят заедно. Сближаването ще бъде в подкрепа на бъдещо развитие на изграденото партньорство – основно изискване на програмата и гарант за устойчивост на проекта.  За етапите на изпълнение на проекта, резултати и събития  ще бъдат осведомявани чрез местната и регионална преса гражданската общественост, предприемачеството, културните, образователни, здравни, социални и други институции, неправителствени и обществени организации, заинтересовани като страна на процеса за е-управление. Предвижда се публикуване на материали за ползите и предизвикателствата от е- управление, целящо информираното им  включване, сътрудничество, координация и, в партньорство, реализирането на ефективно, прозрачно  административно е-обслужване.

Проектът „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” е отворен за конструктивни предложения, включване на сътрудници, доброволци с експертна и друга помощ и подкрепа. Екипът за организация и управление ще оцени всяка подкрепа за осъществяване идеята на проекта: е- управление, прозрачност, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, условия за икономически растеж и заетост.

Координати за контакти:

 

Ръководител проект – Янка  Александрова ; , е- mail: fondaciq_savremennost@abv.bg

Координатор – Пламена Иванова ; ,  е- mail: fondaciq_savremennost@abv.bg

Организационен  сътрудник – Община Самоков – Валентина Манчева; , е- mail: valq_mancheva@abv.bg