Решение на ОбС- Самоков за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадалите от бедствието /наводнението/ лица | Община Самоков

Решение на ОбС- Самоков за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадалите от бедствието /наводнението/ лица

Main News Image

Общинска администрация, гр. Самоков, уведомява всички  граждани, че по предложение на кмета на общината, на 10.08.2017г. е прието решение на ОбС- Самоков за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадалите от бедствието /наводнението/ лица. С решението си Общинския съвет, утвърждава следните основания и ред за получаване на еднократната финансова помощ:

Основания:       

 1. Да имат постоянен и/или настоящ адрес на територията на община  Самоков;
 2. Да нямат изискуеми задължения към община Самоков;
 3. Да не притежават недвижимо или движимо имущество, от което получават  доходи.
 4. Да не са продавали недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаване на молбата за отпускане на помощ.
 5. Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от   друг орган или институция, с изключение на лицата, попадащи в първа група, за които посоченото основание не се прилага.
 6. Жилището, в което са настъпили щетите, да е единствено за  семейството, да не е застраховано в застрахователна институция и да има документ за  собственост.

7.Засегнато е имущество и/или помещения от жилището, които са  необходими за задоволяване  на естествени човешки потребности и осигуряване на нормален живот на живеещите там  лица.

 1. Да не са регистрирани и да не развиват дейност по ТЗ и/или като земеделски производители.

 

     Ред за получаване:

Финансовата помощ да бъде предоставена на пострадалото лице след  подписване и представяне на молба-декларация /по образец/ за обстоятелствата, представляващи основания за отпускане на еднократната помощ, изпълнени към момента на  придобиване правото за получаване помощта.

Размерът на финансовата помощ е до 500 лв. или в изключително тежки случай до  1500 лв. Съставените от служители на общината констативни протоколи за установяване на щетите от наводнението са  разделени в четири основни групи, както следва:

1 група – най – тежко пострадали от бедствието лица, на които причинените щети са в  единственото им  жилище, имуществените вреди са в особено големи размери, останали без подслон, без най- необходими вещи за осигуряване на естествени нужди и отговарят на критериите за получаване на еднократна финансова помощ.

2 група – тежко пострадали от бедствието лица, където са засегнати помещения за живеене, приземен и/или първи етаж от къща/жилище/, но не са останали без подслон, настъпилите  имуществени вреди са в особено големи размери и отговарят на критериите за получаване на еднократна финансова помощ.

3 група пострадали от бедствието лица, където са засегнати помещения, които не служат за живеене / мазе, гараж, второстепенни постройки и др. подобни/, настъпилите  имуществени вреди  са значителни и отговарят на критериите за получаване на еднократна финансова помощ.

 4 група лица, на които  са засегнати дворове и/или помещения, които не служат за живеене / мазе, гараж, второстепенни постройки и др. подобни/, не са настъпили  имуществени вреди или същите са незначителни и/или не отговарят на критериите за получаване на еднократна финансова помощ.

 

Въз основа на гореизложеното и при така определените  критерии за оценка Общински съвет – Самоков:

1.Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1500 лв. на  определените в първа група пострадали лица, съгласно приложение №1, неразделна част от решението.

 

2.Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. на определените във втора група пострадали лица, съгласно приложение №2, неразделна част от решението.

 

3.Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на определените в трета група пострадали лица, съгласно приложение №3, неразделна част от решението.

4.Не предоставя еднократна финансова помощ на  определените в четвърта група лица, съгласно приложение №4, неразделна част от решението, поради липса на основание.

                               

 

Приложение 1

 

Списък на лицата от 1-ва група

 

 

 1. Любен Георгиев Тонев
 2. Славейка Костова Иванова
 3. Явор Светославов Георгиев

 

 

 

Приложение 2

 

Списък на лицата от 2-ра група

 

 

 

 1. Албена Петрова Илиева
 2. Александър Георгиев Иванов
 3. Александър Георгиев Стоянов
 4. Ангел Йорданов Гърков
 5. Борис Любенов Ярловски
 6. Васил Димитров Димов
 7. Василка Стоименова Чанева
 8. Василка Стоянова Занева
 9. Веселка Петрова Кибарова
 10. Веска Милушева Сотирова
 11. Галина Димитрова Лесичева
 12. Георги Димитров Георгиев
 13. Георги Иванов Бакрачев
 14. Георги Иванов Терзийски
 15. Георги Кирилов Донев
 16. Георги Костов Христов
 17. Георги Стайков Скробански
 18. Даниела Николова Николова
 19. Даниела Филипова Янева
 20. Десислава Захаринова Андонова-Минова
 21. Димитър Истилянов Додов
 22. Димитър Костадинов Матин
 23. Димитър Тимев Чалъков
 24. Драгомир Николова Попов
 25. Еленка Манолова Златева
 26. Иван Асенов Каньов
 27. Иван Кирилов Павлов
 28. Йордан Велинов Вълчев
 29. Йордан Христов Йорданов
 30. Йорданка Василева Иванова
 31. Йорданка Василева Лобутова
 32. Йорданка Георгиева Михайлова
 33. Ката Любенова Милева
 34. Кирил Емилов Кирилов
 35. Коста Илиев Пириев
 36. Костадин Петров Колев
 37. Красимир Иванов Вангелов
 38. Красимир Любенов Тотев
 39. Латинка Петрова Шаренкапова
 40. Лилянка Стоянова Кочова
 41. Лъчезар Георгиев Истилянов
 42. Люба Костова Виденова
 43. Любослав Михайлов Грънчаров
 44. Марийка Василева Истилянова
 45. Марийка Василева Колева
 46. Мария Василева Тотева
 47. Надка Нейчова Илиева
 48. Невена Борисова Алексиева
 49. Никола Стойнев Лазаров
 50. Николай Любенов Малинчев
 51. Николай Стоянов Николов
 52. Петър Андонов Малканов
 53. Петър Стоименов Алексов
 54. Пламен Любенов Немов
 55. Райко Димитров Христов
 56. Райна Петрова Вукадинова
 57. Румен Тодоров Терзийски
 58. Спасийка Петкова Грънчарова
 59. Спасимир Димитров Вальов
 60. Спасунка Иванова Ангелова
 61. Станимир Иванов Цветков
 62. Станислав Ангелов Иванов
 63. Станко Запринов Станков
 64. Станко Йоргакиев Шопов
 65. Стойка Йорданова Кайтова
 66. Стойне Кирилов Айдаров
 67. Стоян Александров Радойков
 68. Христо Василев Ръкльов
 69. Христо Василев Цинцарски
 70. Христо Любенов Ярловски
 71. Цветанка Евгениева Тасева
 72. Цветелин Василев Николов

 

Приложение 3
 

Списък на лицата от 3-та група

 

 1. Ангел Благоев Човеков
 2. Ангелина Кирилова Бонева
 3. Ани Миткова Ангелова
 4. Анна Велинова Стоилова
 5. Антоанета Иванова Величкова
 6. Атанас Йорданов Костов
 7. Боряна Ангелова Петрова
 8. Васил Георгиев Галев
 9. Васил Петров Крамарски
 10. Василка Георгиева Маркова
 11. Венка Иванова Димитрова
 12. Венцислав Милчев Дитов
 13. Венцислав Трайчов Сотиров
 14. Верка Николова Попова
 15. Ганчо Георгиев Ганчев
 16. Георги Димитров Аджов
 17. Георги Димитров Върголомов
 18. Георги Кирилов Маскальов
 19. Георги Лазаров Истилянов
 20. Георги Стойчов Караджинов
 21. Георги Стоянов Бързанов
 22. Георги Стоянов Виденов
 23. Грета Асенова Караджова
 24. Димитър Георгиев Несторов
 25. Димитър Георгиев Секулов
 26. Димитър Иванов Димитров
 27. Димитър Любенов Спасов
 28. Димитър Петров Митев
 29. Елена Асенова Николова
 30. Елена Костова Спасова
 31. Елка Стефанова Костова
 32. Емил Борисов Русев
 33. Ефтима Стойчева Трилева
 34. Здравка Драгомирова Матина
 35. Ивайло Георгиев Весов
 36. Ивайло Димитров Тегарков
 37. Иван Георгиев Дамянов
 38. Иван Димитров Букарев
 39. Иван Петров Ковачев
 40. Иван Стоименов Груев
 41. Иван Христов Милушев
 42. Иванка Борисова Милева
 43. Йорданка Георгиева Истилянова
 44. Йорданка Жекова Илиева
 45. Костадин Симеонов Околски
 46. Красимир Дишов Кьосев
 47. Латинка Кирилова Томова
 48. Лиляна Христова Асенова
 49. Любка Георгиева Андреева
 50. Любка Димитрова Милева
 51. Марийка Александрова Хамамджиева
 52. Мария Благоева Манова
 53. Методи Христов Методиев
 54. Милка Христова Пукавичарова
 55. Никола Димитров Кьосев
 56. Николай Кирилов Стоянов
 57. Николай Стоянов Николов
 58. Огнян Георгиев Шехтанов
 59. Павлина Павлова Петрова
 60. Паунка Димитрова Стоянова
 61. Петър Веселинов Петров
 62. Петър Веселинов Петров
 63. Петър Георгиев Панайотов
 64. Пламен Христов Мазнев
 65. Райчо Димитров Милошов
 66. Руска Борисова Янева
 67. Светла Панчова Войнова
 68. Свилен Павлов Асенов
 69. Стефан Борисов Йорданов
 70. Стефан Веселинов Карабельов
 71. Стефанка Николова Големинова
 72. Стоил Янков Стойков
 73. Стойне Кирилов Айдаров
 74. Таня Митрова Кривирадева
 75. Теменужка Ангелова Благоева
 76. Тинка Тодорова Гъркова
 77. Тодор Асенов Виденов
 78. Тошко Благоев Сарафиев
 79. Христо Борисов Бонев
 80. Христо Георгиев Василев
 81. Цветанка Иванова Генова
 82. Щерьо Янков Славчев
 83. Юлия Стефанова Велинова
 84. Янко Стоилов Стойчев

Приложение 4

Списък на лицата от 4-та група

 

 1. Аблена Иванова Радославова
 2. Александър Иванов Тодоров
 3. Александър Ангелов Асенов
 4. Александър Костов Христов
 5. Александър Яворов Асенов
 6. Александър Ярославов Мишев
 7. Ана Спасова Шуманова
 8. Ангел Йорданов Истилянов
 9. Ангел Янков Стойков
 10. Анка Георгиева Заркова
 11. Анка Драгова Дервянова
 12. Анка Иванова Алексова
 13. Анна Атанасова Щерьова
 14. Арангел Кирилов Чорбаджийски
 15. Арангел Георгиев Виденов
 16. Асен Манолов Тодоров
 17. Ася Василева Гелова
 18. Атанас Димитров Кучиев
 19. Атанас Любенов Пандурски
 20. Атанас Стойнев Радойков
 21. Атанас Стоянов Виденов
 22. Биляна Методиева Асенова
 23. Бойка Стойчева Караджинова
 24. Бойко Павлов Кичев
 25. Борис Димитров Станков
 26. Борислав Василев Банков
 27. Борислав Петров Петров
 28. Борислав Руменов Ангелов
 29. Борислава Петрова Петрова
 30. Боян Иванов Христов
 31. Валентин Георгиев Петров
 32. Валентин Димитров Кашинов
 33. Валентин Мирчов Милушев
 34. Валентина  Лазарова Гълъбова
 35. Валентина Методиева Афъзова
 36. Васил Асенов Костов
 37. Васил Асенов Даганов
 38. Васил Борисов Славев
 39. Васил Василев Виденов
 40. Васил Димитров Софин
 41. Васил Добрев Новаков
 42. Васил Иванов Будинов
 43. Васил Любенов Гавадинов
 44. Васил Любенов Тотев
 45. Васил Панталеев Халваджийски
 46. Василка Стоилова Велинова
 47. Венета Герасимова Попова
 48. Венцислав Трайчов Сотиров
 49. Веселин Иванов Церовски
 50. Веселина Николова Вучкова
 51. Виктория Атанасова Вангелова
 52. Виолетка Петкова Белишка
 53. Владимир Борисов Славев
 54. Владимир Иванов Занев
 55. Владко Иванов Занев
 56. Ганчо Тимев Пътников
 57. Георги Кирилов Домишляров
 58. Георги Ангелов Христов
 59. Георги Асенов Терзийски
 60. Георги Димитров Варошкин
 61. Георги Димитров Илиев
 62. Георги Иванов Янев
 63. Георги Иванов Вучов
 64. Георги Иванов Стоименов
 65. Георги Илиев Пириев
 66. Георги Константинов Николчев
 67. Георги Любомиров Симитчиев
 68. Георги Милчев Котев
 69. Георги Николов Радойков
 70. Георги Николова Машов
 71. Георги Павлов Кривошиев
 72. Георги Петров Терзийски
 73. Георги Петров Ярловски
 74. Георги Спасов Маринков
 75. Георги Тодоров Терзийски
 76. Георги Христов Китин
 77. Георги Янчев Янков
 78. Гергана Кирилова Христова
 79. Гергана Костадинова Чаушева
 80. Даниела Димитрова Бобова
 81. Даниела Методиева Георгиева
 82. Даниела Сандова Попова
 83. Диана Иванова Иванова
 84. Димитринка Филипова Панекова
 85. Димитър Василев Пейчинов
 86. Димитър Георгиев Шопов
 87. Димитър Ивайлов Иванов
 88. Димитър Иванов Иванов
 89. Димитър Иванов Янков
 90. Димитър Ивов Добруджански
 91. Димитър Истилянов Додов
 92. Димитър Крумов Благоев
 93. Димитър Мирчов Домишляров
 94. Димитър Стоилов Гуцалски
 95. Димчо Атанасов Стоилков
 96. Екатерина Борисова Ружекова
 97. Елена Георгиева Белстойнева
 98. Елена Константинова Тричкова
 99. Елена Станкова Петрова
 100. Еленка Георгиева Кочова
 101. Еленка Димитрова Виденова
 102. Еленка Стойнева Йорданова
 103. Емил Борисов Миланов
 104. Емил Борисов Русев –
 105. Емил Димитров Велчев
 106. Емилия Йосифова Михайлова
 107. ЕТ Иви-2002 Николай Николов
 108. Жана Георгиева Накова
 109. Захаринка Тодорова Захариева – Гендел
 110. Здравка Петрова Пенева
 111. Здравка Христова Веселова
 112. Ивайло Георгиев Белов (Астория)
 113. Иван Ангелов Ников
 114. Иван Василев Лобутов
 115. Иван Василев Петров
 116. Иван Владов Гроздев
 117. Иван Димитров Янков
 118. Иван Истилянов Димов
 119. Иван Николов Иванов
 120. Иван Свиленов Шопов
 121. Иван Христов Виденов
 122. Иванка Бойкова Костова
 123. Иванка Борисова Тенекеева
 124. Ивелина Георгиева Илиева
 125. Илияна Димитрова Василева
 126. Йордан Георгиев Йорданов
 127. Йордан Кирилов Шопов
 128. Йордан Симеонов Христов
 129. Йордан Янков Донев
 130. Йорданка Любенова Пешова
 131. Йорданка Любенова Попова
 132. Йорданка Петрова Будинова
 133. Ицко Стоянов Виденов
 134. Камелия Милчева Борисова
 135. Катя Станкова Иванова
 136. Кирил Иванов Калковски
 137. Кирил Йорданов Виденов
 138. Константин Звездомиров  Рангочев
 139. Константин Георгиев Виденов
 140. Коста Георгиев Джелепов
 141. Костадин Ангелов Гръкльов
 142. Красимир Любенов Тотев
 143. Красимир Методиев Михайлов
 144. Красимир Огнянов Илиев
 145. Кристиян Борисов Русинов
 146. Крум Атанасов Домишляров
 147. Крум Иванов Димчев
 148. Лазар Василев Петров
 149. Лазар Иванов Гергинов
 150. Латинка Кръстева Лазарова
 151. Латинка Петрова Шаренкапова
 152. Лидия Димитрова Груева
 153. Лилия Янкова Иванова
 154. Лиляна Арангелова Вучкова
 155. Лиляна Борисова Александрова
 156. Лиляна Деянова Попова
 157. Лиляна Христова Асенова
 158. Лиляна Христова Пешева
 159. Любен Иванов Вучков
 160. Любен Иванов Иванов
 161. Любен Станков Мутафчийски
 162. Любомир Венелинов Мануилов
 163. Малин Илиев Николов
 164. Малинка Димитрова Кривошиева
 165. Маргарита Петрова Иванова
 166. Мариана Иванова Русинова
 167. Марийка Александрова Алдимирова
 168. Марийка Борисова Веселинова
 169. Марийка Василева Колева
 170. Марийка Иванова Радойкова
 171. Марийка Стоянова Благоева
 172. Марио Стоянов Половинов
 173. Мария Любенова Генова
 174. Марияна Василева Вардарова
 175. Марияна Желязкова Велинова
 176. Марияна Симеонова Александрова
 177. Мартин Пламенов Ицов
 178. Методи Асенов Иванов
 179. Мирослав Ангелов Спасов
 180. Михайл Владимиров Брейчев
 181. Надежда Василева Миланчева
 182. Наско Георгиев Стоименов
 183. Наташа Димитрова Асенова
 184. Никола Петров Михайлов
 185. Николай Георгиев Димчев
 186. Николай Георгиев Околски
 187. Николай Димитров Николов
 188. Николай Димитров Щъркелов
 189. Огнян Георгиев Милев
 190. Огнян Зарков Стефанов
 191. Огнян Йорданов Христов
 192. Павел Иванов Павлов
 193. Павел Сотиров Георгиев
 194. Петър Димитров Атанасов
 195. Петър Иванов Рогачев
 196. Петър Костов Вуков
 197. Петър Любенов Митрев
 198. Петър Любенов Саулов
 199. Петър Стилянов Матин
 200. Петър Стоименов Ангелов
 201. Петър Тодоров Йорданов
 202. Петър Христов Петров
 203. Полина Спасова-Чангърова
 204. Рада Велинова Котева
 205. Радка Александрова Ружина
 206. Радка Славева Цветанова
 207. Радослав Иванов Кроснев
 208. Радослав Иванов Лазаров
 209. Райна Любомирова Савова
 210. Райчо Янков Райчев
 211. Ренета Петрова Банчева
 212. Роза Кирилова Василева
 213. Росица Георгиева Герова
 214. Росица Петрова Милчева
 215. Румен Георгиев Петров
 216. Румен Николов Николов
 217. Румен Петров Виденов
 218. Румен Петров Петров
 219. Румен Спасов Дамянов
 220. Румен Христов Вучков
 221. Румяна Атанасова Костадинова
 222. Сандо Йорданов Димитров
 223. Сашка Любенова Богева
 224. Сашка Янкова Иванова
 225. Сашо Атанасов Вучков
 226. Светла Велкова Милкина
 227. Светослав Александров Галев
 228. Свилен Иванов Лобутов
 229. Севдалин Симеонов Веселинов
 230. Сийка Любенова Кашинова
 231. Силвия Романова Чавдарова
 232. Славчо Михайлов Стоилков
 233. Славчо Янков Стойков
 234. Снежанка Атанасова Ненкова
 235. Спас Георгиев Димитров
 236. Спас Миланов Шильов
 237. Спас Стоименов Михайлов
 238. Станимир Методиев Велинов
 239. Станислав Георгиев Виденов
 240. Стефан Борисов Йорданов
 241. Стефка Ранкова Крумова
 242. Стоян Бойчев Механджийски
 243. Стоян Иванов Благоин
 244. Стоян Колчев Георгиев
 245. Стоян Надежнов Нанов
 246. Стоянка Петрова  Милушев
 247. Стоянка Георгиева Гаджова
 248. Ташо Атанасов Мераков
 249. Теменужка Василева Божилова
 250. Тинка Димитрова Василева
 251. Тодор Александров Зоранов
 252. Тодор Петров Геров
 253. Трънка Ангелова Дамянова
 254. Христина Димитрова Наумова – Варошкина
 255. Христина Иванова Алтънова
 256. Христина Костова Кабадийска
 257. Христина Христова Дойнова
 258. Христо Иванов Петров
 259. Христо Любенов Попов
 260. Христо Темелакиев Попов
 261. Цветанка Йорданова Младенова
 262. Цветанка Лазарова Терзийска
 263. Цветанка Станкова Николова
 264. Чавдар Будинов Волев
 265. Юлиян Александров Асенов
 266. Юлиян Бориславов Етрополски
 267. Юри Мирчев Бодуров
 268. Янко Станков Вуков
 269. Янко Чавдаров Петров
 270. Янко Яворов Асенов

 

Лицата, които попадат в първа, втора и трета група, могат да получат еднократната си финансова помощ след подаването на молба-декларация по образец, за наличие или липса на изброените по- горе обстоятелства от т.1 до т.8. Образецът се  получава на гише „Деловодство” и/или гише ” Ксерокс” в Центъра за административно обслужване в сградата на общинската администрация. Приемът на Молбите – декларации ще започне след влизане в сила на решението на ОбС- Самоков, т.е. след 30.08.2017г. Същите ще се подават  на 4-то гише на „Деловодство” в сградата на общината и проверят от служител на общинската администрация. Сумата ще бъде получавана или превеждана по банков път  в случай, че лицето фигурира в списъка приложение 1, 2 или 3 към решението на ОбС и отговаря на условията посочени в декларацията.

 

 

С уважение,                                                                                                                                                                                                                     

Екип на ОА, гр.Самоков

 11.08.2017г.