ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

logo regioni

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 12.04.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ №34, ет. 5, Заседателна зала, ще се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C02 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На пресконференцията ще бъдат представени резултататите от изпълнението на проекта и ефектът от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградите – обект на интервенция.
Обща стойност на проекта: 1 656 623.73 лева
БФП: 1 654 623.73 лева
Дата на стартиране: 19.10.2016 г.
Дата на приключване: 19.04.2019 г.
—————————-www.eufunds.bg—————————-
„Този документ е създаден в рамките на проект по ДБФП BG16RFOP001-2.001-0107-C02 „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“