ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

logo regioni

 

На 05.10.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Самоков, ул. “Търговска“ №24 се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На организираната от Община Самоков официална церемония “Първа копка” се даде ефективен старт на изпълнението на строителните дейности по обновяването на сградите, обект на предвидените мерки за енергийна ефективност.

Обща стойност на проекта: 1 158 640.42 лева

БФП: 1 157 140.42 лева

Дата на стартиране: 02.11.2016 г.

Дата на приключване: 02.05.2019 г.

 


4 3 
 

 

—————————-www.eufunds.bg—————————-

„Този документ е създаден в рамките на проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“