ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

 logo regioni

На 05.10.2018 г. от 10:30 ч. в гр. Самоков, ул.  „Абаджийска“ №2, се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект BG16RFOP001-2.001-0103-C02 за  „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На организираната от Община Самоков официална церемония “Първа копка” се даде ефективен старт на изпълнението на строителните дейности по обновяването на сградите, обект на предвидените мерки за енергийна ефективност.

 

Обща стойност на проекта: 1 421 985.23 лева

БФП: 1 419 985.23 лева

Дата на стартиране: 20.10.2016 г.

Дата на приключване: 20.04.2019 г.

 


 2 11

—————————-www.eufunds.bg—————————-

 

„Този документ е създаден в рамките на проект по ДБФП „BG16RFOP001-2.001-0103-C02Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1 който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“