ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

logo regioni

На 12.04.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ №34, ет. 5, Заседателна зала, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0167-C03 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията бяха представени резултататите от изпълнението на проекта и ефектът от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградите – обект на интервенция.

 

Обща стойност на проекта: 1 158 640.42 лева

БФП: 1 157 140.42 лева

Дата на стартиране: 02.11.2016 г.

Дата на приключване: 02.05.2019 г.