ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

logo regioni

На 12.04.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ №34, ет. 5, Заседателна зала, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0103-C02 за  „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

На пресконференцията бяха представени резултататите от изпълнението на проекта и ефектът от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградите – обект на интервенция.

 

Обща стойност на проекта: 1 421 985.23 лева

БФП: 1 419 985.23 лева

Дата на стартиране: 20.10.2016 г.

Дата на приключване: 20.04.2019 г.