Покана | Община Самоков

Покана

Main News Image

Община Самоков има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“, която ще се проведе на 15.06.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Самоков, ул. „Македония“ 25, пред Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ по повод ефективния старт на изпълнението на строителните дейности по по проект BG16RFOP001-2.001-0099-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на Основно училище „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Следвайки православните традиции, ще бъде извършена церемония по освещаване на строителната площадка.
На церемонията могат да присъстват граждани, медии и всички заинтересовани страни.
В приложение към настоящата покана ще откриете Програма за провеждане на събитието.
За контакти:
Камелия Тинчева
Тел: 0877800975 e-mail: alfa.advice.publicity@gmail.com; camellia_todorova@abv.bg
————————www.eufunds.bg———————–
„Този документ е създаден в рамките на проект по ДБФП„BG16RFOP001-2.001-0099-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинската администрация-Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки” гр. Самоков”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“

Прес_№1_ОП1_първа_копка

Програма_ОП1_първа_копка