Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Самоков за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет | Община Самоков

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Самоков за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С А М О К О В

П О К А Н А

 Уважаеми съграждани, 

През месец май 2014 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Самоков за 2013 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да могат да  се  вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Самоков за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет.

На интернет- страницата на Община Самоков са публикувани материалите за обсъждането. Мнения, предложения и становища изпращайте на електронна поща: samokov@samokov.bg или в деловодството на oбщината.

Обществено обсъждане на Отчета на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Самоков за 2013 година

 Дата Час Място
09.05.2014 14.00 Залата на Общински съвет Среща с граждани, представители на неправителствени организации, представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса, кметове на кметства и кметски наместници.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2013 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2013 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2013 ГОДИНА