Общото събрание на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА САМОКОВ прие Стратегия за Водено от общностите местно развитие | Община Самоков

Общото събрание на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА САМОКОВ прие Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Main News Image
На 18.08.2016 г. в Заседателна зала на V-тия етаж на Община Самоков в сградата на Общинска администрация Самоков – гр.Самоков, ул. „Македония” № 34 се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков“.
На събранието присъстваха членовете на колективния върховен орган, на които бе дадена информация за изпълнението на Договор № РД 50 – 188/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Присъстващите бяха запознати с всички извършени дейности, постигнати резултати и направени разходи по договора.

Основната точка в дневния ред на общото събрание беше „Приемане на стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за периода 2016 – 2020 г.“.

Госпожа Снежана Димитрова–експерт- консултант представи изготвения проект на Стратегия за ВОМР на МИГ САМОКОВ, обясни каква е стратегическата цел, приоритетите, включените мерки, разпределението на финансовият ресурс на СВОМР по приоритети, цели и мерки, допустими бенефициенти и др. До този момент СВОМР бе представена на 3 обществени обсъждания с населението на общината.

След проведено гласуване Общото събрание на СНЦ „МИГ САМОКОВ” единодушно прие Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която след одобрение от МЗХ да се прилага на територията на МИГ САМОКОВ в периода 2016 – 2020 г.

Стратегията е с общ бюджет 5 541 050,42 лв. и включва многофондово финансиране. Основната стратегическа цел е: Стимулиране на динамичното местно развитие на територията на „Местна инициативна група Самоков“ чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи, адекватно на съвременните условия качество на живот, съхранено биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите.
Стратегията за ВОМР на територията на МИГ САМОКОВ е разработена по проект с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 –188/ 7.12.2015 г., по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
collage-1