Общините и държавата в съвместно управление на територията бе една от обсъжданите теми по време на форум в рамките на Годишната среща на местните власти, която се провежда в Албена | Община Самоков

Общините и държавата в съвместно управление на територията бе една от обсъжданите теми по време на форум в рамките на Годишната среща на местните власти, която се провежда в Албена

Main News Image

В двата панела бяха засегнати теми, които силно интересуват кметовете:
• Ще облекчим ли инвестиционния процес с подготвяните промени в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба?
• Възможности за съвместна дейност в сегрегираните зони и справяне с незаконното строителство;
• Кадастрална осигуреност и използване на данните от кадастъра.
• Планова осигуреност – предстоящи промени в Закона за регионалното развитие, етапни резултати от подготовката и приемането на Общите устройствени планове.
• Бъдеще на жилищната политика на РБ – Национална жилищна стратегия и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;
• Как ще се подобрят ВиК услугите – постигнати резултати и бъдещи намерения?
• Възможности за държавно финансиране на дейностите по поддържане и развитие на общинските пътища;
• Подобряване на градската среда (привеждането на площадките за игра в съответствие с нормативните изисквания) и нови изисквания за пешеходните пътеки.
Гости на форума бяха:
1. Искрен Веселинов, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
2. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството
3. инж. Виолета Коритарова, изпълнителен директор на АГКК
4. арх. Иван Несторов, началник на ДНСК
Всеки един панел премина при голям интерес и се поставиха и нови теми за дискутиране.

Председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов отчете няколко законодателни „пробива“ в полза на общините като Закона за водите в частта за стопанисването на язовирите и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Относно „служебното съгласуване“ с експлоатационните дружества Искрен Веселинов съобщи, че се обсъждат приетите на първо гласуване текстове с цел прецизиране разпоредбите като към този момент се обсъжда вариант за създаване на два типа процедури, които да се прилагат успоредно – служебно съгласуване и по досегашния ред, отчитайки, че административната тежест ще се прехвърли върху администрацията. Председателят на парламентарната комисия по регионално развитие подчерта, че „служебното съгласуване“ е необходима мярка, тъй като по сега действащия ред присъединяването към електропреносната мрежа, например, отнема на възложителите над 230 дни.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова подчерта, че активно се обсъжда необходимостта от облекчаване на инвестиционния процес и всички изменения в законодателството следва да бъдат насочени в тази посока.
Министър Аврамова посочи основните приоритети пред МРРБ. Първата основна цел пред Министерството е постигане на балансирано развитие на регионите, като интегриран подход за регионално развитие, чрез промени в Закона за регионалното развитие. С него се предлага нов териториален обхват и вариант с четири района – Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район, но без определени административни центрове на районите. Предвижда се да се въведат нов тип документи на всяко ниво, обединяващи стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие, като ще отпаднат стратегическите документи на областно ниво. Друго предложение е общинският план за развитие да включва и интегриран план за градско възстановяване и развитие.
Освен в посока намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и облекчаване на инвестиционния процес, МРРБ ще работи в посока пътна осигуреност, отчитайки, че това е задължително условие за развитие на всеки един регион. Съвместната цел на АПИ и МРРБ е не само ремонт и рехабилитация на републиканската пътна мрежа, а изграждане на нови пътища, като приоритет е изграждане на автомагистрала Хемус, като двигател на развитието на Северна България. Друг основен приоритет е пътната безопасност, като предстои съвместна работа между МРРБ и общините за приоритизиране и окачествяване на всеки един път, независимо дали е общински или републикански.
Качеството и контролът на строителните дейности е друг основен приоритет, чрез затягане контролът върху фирмите за строителен надзор, чрез засилване на контролът, който ДНСК упражнява над тези фирми за качествено изпълнение на дейности.
ВиК секторът – през 2019г. предстои ВиК операторите да бъдат бенефициенти по оперативна програма „Околна среда“. МРРБ е извършило прединвестиционни проучвания, на базата на които ще се възлагат обществени поръчки.
Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Виолета Коритарова съобщи, че кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени са за над 73 000 кв. км, представляващи почти 66% от територията на страната. Кадастърът е покрил всички областни градове, 124 общински центрове и 671 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.