Обществено обсъждане ще се прави на отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. | Община Самоков

Обществено обсъждане ще се прави на отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет за 2013 г.

Покана за участие в обсъждането е отправена към гражданите, представители на неправителствени организации, на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса, кметове на кметства и кметски наместници. Обсъждането ще се проведе на 9 май от 14 часа в заседателната зала на ОбС. Целта е да се вземат мненията и предложенията на обществеността във връзка с изпълнението на бюджета. Всички ще бъдат протоколирани и приложени към документацията, която ще се внесе за разглеждане на сесия на ОбС. През месец май 2014 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Самоков за 2013 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да могат да  се  вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации. На интернет- страницата на Община Самоков са публикувани материалите за обсъждането. Това са обяснителна записка към отчета, която представя в резюме резултатите от финансовото управление на общината за миналата година, самия отчет с подробно описание на цифрите в приходната и разходната част по пера, поименен списък на разходите за финансиране на инвестиционната програма на общината и отчет на размера на общинския дълг за миналата година Мнения, предложения и становища можете да изпращате на електронна поща: samokov@samokov.bg или в деловодството на oбщината.