Обществено обсъждане на проекта за бюджет 2015 г. | Община Самоков

Обществено обсъждане на проекта за бюджет 2015 г.

Main News Image

На 27.11.2014 г. в заседателната зала на ОбС се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет 2015. В законово регламентирания срок бе изпратена публична покана – чрез медиите и чрез интернет страницата на общината, към всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, институции, граждани и всички заинтересовани лица.

Проекта за бюджет бе представен от зам. кмета Сия Шехтанова. Тя запозна присъстващите с всички финансови параметри, заложени в приходната и разходната част, както и по отделните пера. След представянето бе дадена думата на присъстващите за мнения и предложения. Присъстваха представители на Младежкия парламент, народни представители и общински съветници. Бяха поставени въпроси, свързани с по-малкия размер на заложените приходи от местни дейности. Отговорът бе, че тази година се предвижда по-малко приходи от продажба на общински имоти. Отново бе повдигнат въпроса за изграждане на физкултурен салон на ОУ „Кирил и Методий“. Общината има проектна готовност – чака се финансиране. Депутатът Делчев поиска информация за предстоящото поемане на кредит и финансовата задлъжнялост на общината. До момента общината няма просрочие и неразплатени задължения, финансово стабилна е. Кредитът ще бъде изтеглен за реализиране на проекта за крайречната зона. На представителите на Младежкия парламент бе дадена информация, че и за следващата година са заложени средства за младежките мероприятия – фамилитлон и концертът „Ритъмът на планината“, тъй като реализацията им през тази година е отчетена като много успешна.

Общинския съветник Светла Атанасова поиска информация за изразходването на перо „Туризъм“. Обяснено бе, че средствата от туристическия данък се реинвестират в благоустрояване на курортите, реклама и др. дейности, свързани с туризма.

ДНародният представител Радослав Стойчев поиска информация за средствата, предвидени по превенция на горите и докъде са стигнали с действията в тази насока. Общинското ръководство вече е организирало среща с лесничействата и фирмата за изработване на пластмасови марки за дървесина и договора е подписан.

Общественото обсъждане премина при голям интерес, дискусия и конструктивен диалог. Направените предложения и коментари бяха отразени към протокола от обсъждането.